Các nghi lễ trong Thiền viện

30/01/2016 | Lượt xem: 22

LỜI ĐẦU

 

Gần đây nhiều phật tử đã phát tâm hướng về các thiền viện do Hòa thượng Viện trưởng thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt hướng dẫn, và các đệ tử, đệ tôn của Ngài vì tâm nguyện độ sinh nên đã đi khắp mọi nơi hoằng truyền đạo pháp, vì thế phật tử tu tập ngày càng đông đảo.

Phần nghi lễ trong thiền môn do Hòa thượng soạn chỉ dành cho chư tăng, ni tụng niệm trong các khóa lễ tại thiền viện, cũng như cho những phật tử đọc tụng hành trì theo tại tư gia, hoặc đến dự khóa lễ ở các thiền viện. Còn các nghi thức khác thì phật tử chưa biết, nên lúc hữu sự không thỉnh được chư tăng, ni thì các phật tử cảm thấy lo lắng, không biết phải thực hiện các pháp sự thế nào cho phù hợp.

Nhằm đáp ứng yêu cầu trên, chúng tôi mạo muội soạn nghi thức tụng niệm và bổ sung thêm những nghi lễ mà Hòa thượng tôn sư chưa soạn như: Lễ An Vị Phật, lễ Phóng Sinh, lễ Hộ Niệm người mất, lễ Cúng Tuần Thất - Cúng Giỗ gia tiên -, lễ Động Thổ làm nhà…..

Chúng tôi thấy việc làm đó cũng rất cần thiết cho phật tử khi không có chư tăng, ni thì phật tử nương vào đây mà vẫn làm được, cho nên chúng tôi cố gắng tra lục các phần tụng niệm của bậc tôn đức đã làm sẵn, rồi bổ sung những phần lễ kể trên cho quý vị phật tử dễ đọc tụng và có thể tự hành trì.

Trong quá trình biên soạn, xét thấy tài trí mình quá thô thiển, cho nên trong quyển sách này có điều chi lầm lỗi, kính mong chư vị cao minh chỉ điểm cho, để lần tái bản sau được hoàn hảo hơn. Xin thành tâm cảm niệm tri ân!

 

                  Kính ghi                 


 • 1. NGHI THỨC SÁM HỐI SÁU CĂN VÀ TAM QUY NGŨ GIỚI

  (CHUÔNG(bong-(b)), MÕ(cốc-(c)), KHÁNH(keng-(k)): Trước khi đánh chuông phải nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng theo khoảng cách.

  Ví dụ: Bong     bong           bong. 

  (Qùy xuống, chủ lễ Nguyện Hương)

   

  Trầm thủy rừng Thiền hương sực nức,

  Chiên đàn vườn tuệ đã vun trồng.

  Đao giới vót thành hình non thẳm,

  Nguyện đốt lò tâm mãi cúng dâng.

  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần, đánh  chuông 1 cái )

  Kính bạch chư vị Đại Giác Hùng Sư ba đời rũ lòng thương xót chúng quần sinh.

  Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,

  Thả thuyền từ đi trong biển khổ

  Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,

  Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh.

   

  Hôm nay ngày...... là ngày tu tập định kỳ tại Thiền viện - chùa….., cho nên toàn thể thiện nam tín nữ phật tử gần xa câu hội về đây tu học. Toàn thể chúng con..... (đoạn chữ nghiêng trên là nguyện ở chùa). Hôm nay ngày...... chúng con thành tâm cung đối trước Phật đài thấp nén hương lòng, ba nghiệp sạch trong dâng lên cúng dường Tam Bảo khắp mười phương và cùng nhau tụng kinh, sám hối. Chúng con nguyện cầu trên từ lực Tam Bảo thường ở khắp mười phương, từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ cho chúng con sám hối được tội diệt phước sinh, căn lành thêm lớn, thân tâm thanh thản, mạng vị bình an, nghiệp chướng, báo chướng tận trừ, tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt. Phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, sáu căn luôn thanh tịnh, trí tuệ mãi sáng suốt, sớm giác  ngộ  giải  thoát. (đánh chuông,)

  - Cúi mong vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ. (đánh chuông, xá 1 xá )

  - Cúi mong vô lượng chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị. (đánh chuông, xá 1 xá )

  - Cúi mong vô lượng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thùy từ ủng hộ. (đánh chuông 2 cái, xá 1 xá )

  (Hoặc nguyện hương bài dưới đây)

  Hôm nay chúng con đồng đến trước Phật đài thành tâm phát lồ sám hối những tội lỗi do thân, khẩu, ý của chúng con vô tình hay cố ý gây tạo, làm cho chư vị chúng sinh phải đau buồn khổ sở từ bao đời kiếp đến nay. Giờ đây chúng con xin nguyện sám hối, cầu mong chư vị chúng sinh ấy hoan hỷ tha thứ và vui lòng xả bỏ các oan khiên oán thù cho chúng con.

  Và chúng con cũng nguyện xin sám hối thay cho chư vị chúng sinh ấy đã lỡ tạo bao ác nghiệp do thân, khẩu, ý gây ra. Chúng con nguyện cầu trên từ lực Tam Bảo thường ở khắp mười phương từ bi gia hộ cho chư vị chúng sinh ấy được tội diệt phước sinh, căn lành thêm lớn, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thanh thản, mang vị bình an, nghiệp chướng báo chướng thảy đều dứt sạch. Lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. (đánh chuông,)

  Cúi mong Tam Bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này gia hộ và chứng minh cho tâm thành sám hối của chúng con. (3 lần, mỗi lần đánh chuông 1 cái.)

  (Đứng lên TÁN PHẬT: Đánh khánh(k) như dưới đây)

  Đại từ(k), đại bi(k)thương(k) chúng(k) sinh(k) (k)

  Đại(k ) hỷ(k), đại(k) xả(k), cứu(k) hàm(k) thức(k) (k) .

  Tướng(k) đẹp(k) sáng(k) ngời(k) dùng(k) trang(k) nghiêm(k) (k)

  Chúng(k) con(k) chí(k) tâm(k) thành(k) đảnh(k) (k) lễ(k). (đánh chuông, xá 1 xá)

  (LỄ PHẬT. Đánh khánh như dưới đây.  Chú ý : Những lúc lễ đầu chạm đất, đánh khánh 1 tiếng mọi người đồng cất đầu lên, đánh 2 tiếng đồng đứng thẳng, đánh 1 hồi đồng xá 1 lượt)

   

  - Chí tâm(k) đảnh lễ(k)  (k) tất(k) cả(k) chư(k) Phật(k) ba(k) đời(k) tột(k) (k) không(k) khắp(k) pháp(k) (k) giới(k). (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm(k) đảnh lễ(k)  (k) tất(k) cả(k) Chánh(k) pháp(k) ba(k) đời(k) tột(k) (k) không(k) khắp(k) pháp(k) (k) giới(k). (đánh chuông, lễ1 lễ).

  - Chí tâm(k) đảnh lễ(k)  (k) tất(k) cả(k) Tăng(k) bậc(k) Hiền(k) Thánh(k) ba(k) đời(k) tột(k) (k) không(k) khắp(k) pháp(k)(k)  giới(k). đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

   

  (Đứng TÁN PHÁP. Nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng chuông, 2 tiếng đầu hơi nhặt, tiếng sau khoan. Ví dụ: Bong    bong         bong.  Bên mõ cũng vậy

  Sau đó, đánh chuông, chuông bớt ngân thì bên mõ gõ 1 tiếng, thời gian cách 1 chút rồi đánh chuông, mõ gõ 1 tiếng, chuông đánh 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ tiếp 2 tiếng hơi nhặt hơn trước, mõ gõ 1 tiếng khoan hơn.  

  Ví dụ: Bong     cốc      bong      cốc      bong      cốc      cốc        cốc cốc cốc.     

  Pháp Phật(c) sâu mầu(c) chẳng(c)(c) hơn(c)   (c)

  Trăm(c) ngàn(c) muôn(c) kiếp(c) khó(c) được(c) gặp(c (c)

  Nay(c) con(c) nghe(c) thấy(c) vâng(c) gìn(c) giữ(c (c)

  Nguyện(c) hiểu(c) nghĩa(c) chơn(c) Đức(c) Thế(c)(c) Tôn(c). (đánh chuông 1 cái.  Chủ lễ xướng tiếp)

  ­­­­­­­­

  Qui kính(c)  Phật, Bồ(c)  Tát(c)  trên(c)  hội(c)  Bát(c)  Nhã(c) (3 lần, lần 3 đánh chuông 2 cái,  xá 1 xá. Chủ lễ xướng tiếp)

  ­­TÂM KINH(c) TRÍ TUỆ(c) CỨU(c) KÍNH(c) RỘNG(c) LỚN(c) ...... (mỗi chữ sau đều gõ)

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

  Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát (c)(c) ha(c.(câu chú đọc 3 lần, lần cuối chữ gõ 2 tiếng mõ nhặt, chữ ha gõ mõ cuối, đánh chuông 2 cái, xá 1 xá)

  (LỄ PHẬT TỔ: Đọc 1 câu  đánh chuông 1cái, lễ 1 lễ)

  (Đánh khánh: Ví dụ: Chí tâm(k) đảnh lễ (k)  (k) Quá(k) khứ(k) Phật(k) Tỳ(k) (k)(k) Thi(k). Cách đánh các câu sau cũng thế)

  - Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi.

  - Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni

  - Chí tâm đảnh lễ: Vị Lai Phật Di Lặc Tôn.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Đại Ca Diếp

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư A Nan.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Khả.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Năng          

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Pháp Loa.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huyền Quang.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư vị Tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam (đánh chuông 2 cái).

   

  (Quỳ xuống tụng)

  (- Gõ mõ. Hai câu đầu gõ hơi chậm, dần dần nhanh hơn 1 chút, dù không đọc ta vẫn gõ. Gõ đều nhịp đến hết bài.

  Còn đọc thì từ câu thứ 3 về sau đọc 4 chữ đến dấu phẩy ngưng đọc 1 nhịp, nhưng vẫn gõ mõ).           

  Ví dụ: Chí tâm(c) sám hối(c) (c). Chúng(c) con(c) từ(c)(c) thủy(c) kiếp(c) đến(c) nay(c) (c). B(c) mất(c) bản(c) tâm(c) (c) , không(c) biết(c) chánh(c) đạo(c)  (c) , rơi(c)  ba(c)  đường(c)   khổ(c)  ....)

  Chí tâm sám hối.

  Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay;

  Bỏ mất bản tâm, không biết chính đạo.

  Rơi ba đường khổ, bởi sáu căn lầm;

  Không sám lỗi trước, khó tránh hối sau.

   

  - NGHIỆP CĂN MẮT LÀ: (đánh chuông)

   

  Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh;

  Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật.

  Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành.

  Chợt mắt dối sinh, mờ đường chánh kiến.

  Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai.

  Nhìn lệch các thứ, nào khác kẻ mù

  Gặp người sắc đẹp, liếc trộm nhìn ngang;

  Lòa mắt chưa sinh, Bản Lai Diện Mục.

  Thấy ai giàu có, giương mắt mãi nhìn.

  Gặp kẻ bần cùng, lờ đi chẳng đoái.

  Người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô;

  Thân quyến qua đời, đầm đìa lệ máu.

  Hoặc đến Tam Bảo, hoặc vào chùa chiền;

  Gần tượng thấy kinh, mắt không thèm ngó.

  Phòng tăng điện Phật, gặp gỡ gái trai;

  Mắt liếc mày đưa, đam mê sắc dục.

  Không ngại Hộ Pháp, chẳng sợ Long Thần;

  Trố mắt ham vui, đầu chưa từng cúi.

  Những tội như thế, vô lượng vô biên;

  Đều từ mắt sinh, phải sa địa ngục.

  Trải hằng sa kiếp, mới được làm người;

  Dù được làm người, lại bị mù chột.

  - NGHIỆP CĂN TAI LÀ: (đánh chuông)

   

  Ghét nghe chánh pháp, thích lắng lời tà;

  Mê mất gốc chơn, đuổi theo ngoại vọng.

  Sáo đàn inh ỏi, bảo khúc long ngâm;

  Văng vẳng mỏ chuông, coi  như  ếch nhái.

  Câu ví bài vè, bỗng nhiên để dạ;

  Lời kinh câu kệ, không chút lắng tai.

  Thoảng nghe khen hảo, khấp khởi mong cầu;

  Biết rõ lời lành đâu từng ưng nhận.

  Vài ba bạn rượu, năm bảy khách chơi;

  Tán ngắn bàn dài, châu đầu nghe thích.

  Hoặc gặp thầy bạn, dạy bảo đinh ninh;

  Những điều hiếu trung, che tai bỏ mặt.

  Hoặc nghe tiếng xuyến, bỗng nẩy lòng dâm;

  Nghe nửa câu kinh, dường như tai ngựa.

  Những tội như thế, vô lượng vô biên;

  Đầy ắp bụi trần, kể sao cho xiết.

  Sau khi mạng chung, rơi ba đường ác;

  Hết nghiệp thọ sinh lại làm người điếc.

  - NGHIỆP CĂN MŨI LÀ: (đánh chuông)

  Thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào;

  Chẳng thích chân hương, năm phần thanh tịnh.

  Lan xông sạ ướp, chỉ thích tìm tòi;

  Giới định hương huân, chưa từng để mũi.

  Trầm đàn thiêu đốt, đặt trước Phật đài;

  Nghểnh cổ hít hơi, trộm hương phẩy khói.

  Theo dõi hương trầm, Long Thần chẳng nể;

  Chỉ thích mùi sằng, trọn không chán mỏi.

  Mặt đào má hạnh, lôi kéo chẳng lìa;

  Cây giác hoa tâm, xoay đi không đoái.

  Hoặc ra phố chợ, hoặc vào bếp sau;

  Thấy bẩn thèm ăn, ưa nhơ kiếm nuốt.

  Chẳng ngại tanh hôi, không kiêng hành tỏi;

  Mê mãi không thôi, như lợn nằm ổ.

  Hoặc chảy nước mũi, hoặc hỉ đàm vàng;

  Bôi cột quẹt thềm làm nhơ đất sạch.

  Hoặc say nằm ngủ điện Phật phòng Tăng;

  Hai mũi thở hơi, xông kinh nhơ tượng.

  Ngửi sen thành trộm, nghe mùi thành dâm;

  Không biết không hay, đều do nghiệp mũi.

  Những tội như thế, vô lượng vô biên;

  Sau khi mạng chung, đọa ba đường khổ.

  Trải nghìn muôn kiếp, mới được làm người;

  Dù được làm người, quả báo bệnh mũi.

  - NGHỆP CĂN LƯỠI LÀ: (đánh chuông)

  Tham đủ mọi mùi, thích xét ngon dở;

  Nếm hết các thứ, biết rõ béo gầy.

  Sát hại sinh vật, nuôi dưỡng thân mình;

  Quay rán cá chim, nấu hầm cầm thú.

  Thịt tanh béo miệng, hành tỏi ruột xông;

  Ăn rồi đòi nữa, nào thấy no lâu.

  Hoặc đến đàn chay, cầu Thần lễ Phật;

  Cố cam bụng đói, đợi lúc việc xong.

  Sáng sớm ăn chay, cơm ít nước nhiều;

  Giống hệt người đau, gắng nuốt thuốc cháo.

  Mắt đầy mỡ thịt, cười nói hân hoan;

  Rượu chuốt cơm mời, nóng thay nguội đổi.

  Bày tiệt đãi khách, cưới gả cho con;

  Giết hại chúng sinh, vì ba tấc lưỡi.

  Nói dối bày điều, thêu dệt bịa thêm;

  Hai lưỡi bỗng sinh, ác khẩu dấy khởi.

  Chửi mắng Tam Bảo, nguyền rủa mẹ cha;

  Khinh khi Hiền Thánh, lừa dối mọi người.

  Chê bai người khác, che giấu lỗi mình;

  Bàn luận cổ kim, khen chê nầy nọ.

  Khoe khoang giàu có, lăng nhục người nghèo;

  Xua đuổi Tăng, Ni, chửi mắng tôi tớ.

  Lời dèm thuốc độc, nói khéo tiếng đàn;

  Tô vẽ điều sai, nói không thành có.

  Oán hờn nóng lạnh, phỉ nhổ non sông;

  Tán dóc tăng phòng, ba hoa Phật điện.

  Những tội như thế, vô lượng vô biên;

  Ví như cát bụi, đếm không thể cùng.

  Sau khi mạng chung, vào ngục bạt thiệt

  Cày sắt kéo dài, nước đồng rót mãi.

  Quả báo hết rồi, muôn kiếp mới sinh;

  Dù được làm người lại bị câm bặt.

  - NGHIỆP CĂN THÂN LÀ: (đánh chuông)

  Tinh cha huyết mẹ, chung hợp nên hình;

  Năm tạng trăm hài, cùng nhau kết hợp.

  Chấp cho là thật, quên mất pháp thân;

  Sinh dâm, sát, trộm bèn thành ba nghiệp.

  - NGHIỆP SÁT SINH LÀ: (đánh chuông)

  Luôn làm bạo ngược, chẳng khởi nhân từ;

  Giết hại bốn loài, đâu biết một thể.

  Lầm hại cố giết, tự làm dạy người;

  Hoặc tìm thấy bùa, đem về ếm đối.

  Hoặc làm thuốc độc, để hại sinh linh;

  Chỉ cốt hại người, không hề thương vật.

  Hoặc đốt núi rừng, lấp cạn khe suối;

  Buông chài bủa lưới, xuýt chó thả chim.

  Thấy nghe tùy hỷ, niệm dấy tưởng làm;

  Cử động vận hành, đều là tội lỗi.

  - NGHIỆP TRỘM CẮP LÀ: (đánh chuông)

  Thấy tài bảo người, thầm khởi tâm tà;

  Phá khóa cạy then, sờ bao mò túi.

  Thấy của thường trụ, lòng dấy khởi tham

  Trộm của nhà chùa, không sợ Thần giận.

  Không những vàng ngọc, mới mắc tội to;

  Ngọn cỏ cây kim, đều thành nghiệp trộm.

   - NGHIỆP TÀ DÂM LÀ: (đánh chuông)

  Lòng mê nhan sắc, mắt đắm phấn son;

  Chẳng đoái liêm trinh, riêng sinh lòng dục.

  Hoặc nơi đất Phật, chánh điện phòng tăng;

  Cư sĩ gái trai, đụng chạm đùa giỡn.

  Tung hoa ném quả, đạp cẳng kề vai;

  Khoét ngạch trèo tường, đều là dâm nghiệp.

  Những tội như thế, vô lượng vô biên;

  Đến lúc mạng chung, đều vào địa ngục.

  Gái nằm giường sắt, trai ôm cột đồng;

  Muôn kiếp tái sinh, lại chịu tội báo.

  - NGHIỆP CĂN Ý LÀ: (đánh chuông)

  Nghĩ vơ nghĩ vẩn, không lúc nào dừng;

  Mắc mứu tình trần, kẹt tâm chấp tướng.

  Như tằm kéo kén, càng buộc càng bền;

  Như bướm lao đèn, tự thiêu tự đốt.

  Hôn mê chẳng tỉnh, điên đảo dối sinh;

  Não loạn tâm thần, đều do ba độc.

  - TỘI KEO THAM LÀ: (đánh chuông)

  Âm mưu ghen nghét, keo cú vét vơ;

  Mười vốn ngàn lời, còn cho chưa đủ.

  Của chứa tợ sông, lòng như hủ chảy;

  Rót vào lại hết, nên nói chưa đầy.

  Tiền mục lúa hư, không cứu đói rét;

  Lụa là chất đống, nào có giúp ai.

  Được người mấy trăm, chưa cho là nhiều

  Mất mình một đồng, tưởng như hao lớn.

  Trên từ châu báu, dưới đến tơ gai;

  Kho đụn chất đầy, chưa từng bố thí.

  Bao nhiêu sự việc, ngày tính đêm lo;

  Khổ tứ lao thần, đều từ tham nghiệp.

  - TỘI NÓNG GIẬN LÀ: (đánh chuông)

  Do tham làm gốc, lửa giận tự thiêu;

  Quắc mắt quát to, tiêu tan hòa khí.

  Không riêng người tục, cả đến thầy tu;

  Kinh luận tranh giành, cùng nhau công kích.

  Chê cả sư trưởng, nhiếc đến mẹ cha;

  Cỏ nhẫn héo vàng, lửa độc rực cháy.

  Buông lời hại vật, cất tiếng hại người;

  Không nhớ từ bi, chẳng theo luật cấm.

  Bàn thiền tợ Thánh, trước cảnh như ngu;

  Dầu ở cửa không, chưa thành vô ngã.

  Như cây sinh lửa, lửa cháy đốt cây;

  Những tội trên đây, đều do nghiệp giận.

  - TỘI NGU SI LÀ: (đánh chuông)

  Căn tánh đần độn, ý thức tối tăm;

  Chẳng hiểu tôn ti, không phân thiện ác.

  Chặt cây hại mạng, giết gấu gẩy tay;

  Mắng Phật chuốc ương, phun Trời ướt mặt.

  Quên ơn quên đức, bội nghĩa bội nhân;

  Không tỉnh không xét, đều do si nghiệp.

  Những tội như thế, rất nặng rất sâu;

  Đến lúc mạng chung, rơi vào địa ngục.

  Trải ngàn muôn kiếp, mới được thọ sinh;

  Dù được thọ sinh, lại mắc ngu báo.

  Nếu không sám hối, đâu được tiêu trừ;

  Nay trước Phật đài, thảy(c)  đều(c)  sám(c) (c) hối(c) (đánh chuông 2 cái. Đứng lên lễ)

  - Chí tâm(c) quy mạng(c) lễ(c) mười(c) phương(c)(c thượng(c) Tam(c(c)) bảo(c) (3 lần, mỗi lần đánh 1 tiêng chuông, lễ 1 lễ)

   

   (Quỳ xuống tụng tam quy, ngũ giới. Gõ mõ(c): Ví dụ: Tụng tam(c) quy ngũ(c) giới(c)  (c) ,tam(c) quy(c)  (c) ,chúng(c) con(c) nguyện(c) suốt(c) đời(c) quy(c) y(c) Phật(c)  (c), quy(c) y(c) Pháp(c  (c), quy(c) y(c) Tăng(c) (c). Quy(c) y(c)....., về sau mỗi chữ đều gõ, đến dấu phẩy hoặc dấu chấm thì ngưng đọc 1 nhịp, dù không đọc ta vẫn gõ đều, đến chữ đời gõ 2 tiếng, chữ sau gõ 1tiếng. Mỗi gạch đầu dòng đánh 1tiếng chuông

   

  TỤNG TAM QUY, NGŨ GIỚI .

   

  TAM QUY:

   

  - Chúng con nguyện suốt đời quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

  - Quy y Phật là: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là bậc thầy giác ngộ sáng suốt của chúng con.

  - Quy y Pháp là: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo chánh pháp từ kim khẩu đức Phật nói ra.

  - Quy y Tăng là: Chúng con trọn đời tôn thờ kính trọng tu theo những Tăng sĩ tu hành đúng chánh pháp của Như Lai.

  - Quy y Phật rồi, chúng con không kính trọng tu theo Trời, Thần, Quỷ, vật.

  - Quy y Pháp rồi, chúng con không kính trọng tu theo ngoại đạo, tà giáo.

  - Quy y Tăng rồi, chúng con không kính trọng làm thân với bạn dữ, nhóm ác.

   

  NGŨ GIỚI:

  - Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không sát sinh. Nghĩa là chúng con không giết người bằng mọi cách, không sai bảo kẻ khác giết người, không vui thích thấy nghe kẻ khác giết người. Cho đến những con vật lớn chúng con cũng không nhẫn tâm giết hại, mà hằng bảo vệ sinh mạng chúng sinh.

  - Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không trộm cướp. Nghĩa là chúng con thấy tài sản vật dụng của người không khởi lòng tham lén lấy hay giựt lấy, mà luôn luôn bảo vệ tài sản của người như tài sản mình.

  - Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không tà dâm. Nghĩa là chúng con chỉ một vợ một chồng, chớ không có lòng mê hoa đắm sắc làm điều tà vạy, gây đau khổ cho gia đình mình và gia đình người, mà hằng tán thán ca ngợi đời sống trinh bạch.

  - Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không nói dối. Nghĩa là chúng con không do lòng tham nói lời dối trá lừa bịp người, không do lòng nóng giận nói lời hung dữ khiến người buồn giận, không do lòng hiểm ác nói lời vu oan vu cáo khiến người bị khó khăn tù tội, mà hằng nói lời chân thật ngay thẳng.

  - Chúng con nguyện trọn đời giữ giới không uống rượu. Nghĩa là chúng con không uống các thứ rượu mạnh và nhẹ khiến tâm trí rối loạn mờ tối, thân thể sinh nhiều bệnh hoạn, chuốc lỗi lầm với thân nhân quyến thuộc; cho đến các thứ á phiện, xì ke, ma túy thảy đều tránh xa. Cúi xin Tam bảo hộ trì khiến chúng con đầy đủ nghị lực, giữ gìn năm giới trong sạch để được làm người tốt trong đời này và đời(c) (c)  sau(c). (đánh chuông 2 cái, xá 1 xá)

  (Gõ mõ. Ví dụ : Chí tâm(c) phát nguyện(c) (c) .Một(c) nguyện(c) nguồn(c) linh(c) thường(c) trong(c) lặng(c)   (c). Hai(c)   nguyện(c)........ Gõ hơi chậm. Dứt một câu ngưng một nhịp đọc nhưng ta vẫn gõ đều, đến chữ  (c) (c), chữ thiền(c)

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhjót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. (đánh  chuông)

  (Gõ mõ: Ví dụ: Chí tâm(c), hồi hướng(c), (c). Chúng(c) con(c) hồi(c) tâm(c) về(c) Thánh(c) Chúng(c), (c). Ân (c) cần(c)........ Gõ hơi chậm. Dứt một câu ngưng một nhịp đọc nhưng ta vẫn gõ đều, đến chữ thối(c) (c), chữ chuyển(c).

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

  Chúng con hồi tâm về Thánh Chúng.

  Ân cần đầu cúi lễ Từ Tôn.

  Thềm thang thập địa nguyện sớm lên.

  Chơn tâm bồ đề không thối chuyển. (đánh chuông. Chủ lễ đọc tiếp)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  PHỤC NGUYỆN:(đánh chuông. Phần phục nguyện có thể lượt bớt)

  Toàn thể chúng con thành tâm cung đối trước Phật đài cùng đọc tụng đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh và lễ Phật sám hối, nguyện đem công đức này hồi hướng cho:

  Cửa thiền thường nghiêm tịnh

  Toàn chúng mãi thuận hòa.

  Phật huệ chiếu sáng ngời.

  Mưa pháp hằng nhuần gội;

  Phật tử lòng tin sâu,

  Ruộng phước càng tăng trưởng.

  Chúng sinh sống an lạc,

  Vui hưởng cảnh thái bình. (đánh  chuông)

  Nguyện cho: Nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc. Cầu cho già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Và nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sinh an nhiên giải thoát.

  Cùng nguyện cho dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình mọi loài yên ổn.

  Kế nguyện cầu an cho thiện nam, tín nữ thế danh là…. cùng tất cả chúng con có mặt trong buổi lễ hôm nay, nguyện cho hết thảy đều được tai ách tiêu trừ oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. (đánh chuông)

  Và nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho Giác Linh  Tỳ kheo Bồ Tát giới pháp hiệu thích......... thế danh......., viên tịch ngày...... , trụ thế..... năm, hạ lạp ..... mùa an cư, hỏa táng tại..... - an táng - nhập tháp tại.......  (Sa Di pháp danh thích..... , thế danh......., viên tịch ngày...... , trụ thế..... năm, hỏa táng tại.....-an táng) được quả vô sinh nhân tròn chánh giác, thường trụ Niết-bàn chẳng lìa uế độ, thị hiện nơi cõi Ta-bà mà hằng ở cảnh Thường-chơn, chuyển thân bốn đại bất an, thành tựu pháp thể tịnh lạc (đoạn này cho người xuất gia).

  Kế nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho chư vị vong linh thế danh....... Pháp danh .... (nếu có) mất ngày…., trụ thế...... năm, an táng tại…., và chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của chúng con, cùng tất cả chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh chúng sinh ngộ sát, cùng thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui (đánh chuông).

  Khắp nguyện, người mất siêu thăng, người còn phúc lạc; chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.(đánh chuông, toàn chúng niệm theo. Đứng lên lễ Tam Bảo)

  Chí tâm(c) qui mạng(c) lễ(c , (c), mười(c) phương(c)(c) thượng(c) Tam(c)(c) Bảo(c) (3 lần, mỗi lần đánh 1 tiếng chuông, lễ 1 lễ. Sau đó đứng tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện và Hồi Hướng)

   

  Chúng sinh(c) vô biên(c), thệ(c)  nguyện(c)  độ(c), (c)

  Phiền(c)  não(c)  (c) tận(c) thệ(c)  nguyện(c) đoạn(c). (c)

  Pháp(c) môn(c)(c) lượng(c) thệ(c) nguyện(c)  học(c) ,. (c)

  Phật(c) đạo(c)(c) thượng(c) thệ(c) nguyện(c)(c) thành(c) (đánh chuông)

   

  Nguyện đem(c) công đức(c)  này(c),  (c)

  Hướng(c) về(c) khắp(c)  tất (c) cả(c),  (c)

  Đệ(c) tử(c) cùng(c) chúng(c)  sinh(c), (c)  .

  Đều(c) trọn(c) thành(c) Phật(c) (c) đạo(c) (đánh chuông.

  Sau đó đánh chuông 3 cái, xá 3 xá hoàn mãn.)

   

   

  ( Các nghi thức sau này đều theo cách đánh chuông, mõ, khánh như bài sám hối trên đây.)

 • 2. Nghi thức Sám Hối Ba Nghiệp

  TỤNG SÁM HỐI BA NGHIỆP

   

  (Xem cách đánh chuông, mõ, khánh ở bài sám hối 6 căn)

   

  (chủ lễ đọc NGUYỆN HƯƠNG)

   

  Hương giới, hương định cùng hương tuệ

  Hương giải thoát, giải thoát tri kiến..

  Đài mây sáng rở trùm pháp giới.

  Cúng dường Tam bảo khắp mười phương (đánh chuông)

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần, đánh chuông 1 cái)

  Kính bạch chư vị Đại Giác Hùng Sư ba đời rũ lòng thương xót chúng quần sinh.

  Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,

  Thả thuyền từ đi trong biển khổ

  Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,

  Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh.

  Hôm nay ngày.... năm... là ngày tu tập định kỳ tại Thiền viện- (chùa)….., cho nên toàn thể thiện nam tín nữ phật tử gần xa câu hội về đây tu học. Toàn thể chúng con (Hôm nay ngày...... năm .... con tên.... pháp danh.... thành tâm.... -chữ nghiên tụng ở nhà). thành tâm cung đối trước Phật đài thấp nén hương lòng, ba nghiệp sạch trong dâng lên cúng dường Tam Bảo khắp mười phương và cùng nhau tụng kinh sám hối. Chúng con nguyện cầu trên từ lực tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ cho chúng con đây sám hối được tội diệt phước sinh, căn lành thêm lớn, thân tâm thanh thản, mạng vị bình an, nghiệp chướng, báo chướng tận trừ, tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt. Phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, trí tuệ mãi sáng suốt, sớm được giác ngộ giải thoát.

  - Cúi mong vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ. (đánh chuông, xá 1 xá)                    

  - Cúi mong vô lượng chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị. (đánh chuông,  xá 1 xá )

  - Cúi mong vô lượng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thùy từ ủng hộ. (đánh chuông 2 cái,  xá 1 xá)

  (Hoặc nguyện hương bài dưới đây)

  Hôm nay chúng con đồng đến trước Phật đài thành tâm phát lồ sám hối những tội lỗi do thân, khẩu, ý của chúng con vô tình hay cố ý gây tạo, làm cho chư vị chúng sinh phải đau buồn khổ sở từ bao đời kiếp đến nay. Giờ đây chúng con xin nguyện sám hối, cầu mong chư vị chúng sinh ấy hoan hỷ tha thứ và vui lòng xả bỏ các oan khiên oán thù cho chúng con.

  Và chúng con cũng xin sám hối thay cho chư vị chúng sinh ấy đã lỡ tạo bao ác nghiệp do thân, khẩu, ý gây ra. Chúng con nguyện cầu trên từ lực Tam Bảo từ bi gia hộ cho chư vị chúng sinh ấy được tội diệt phước sinh, căn lành thêm lớn, bệnh tật tiêu trừ, thân tâm thanh thản, mang vị bình an, nghiệp chướng báo chướng thảy đều dứt sạch. Lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

  Cúi mong Tam Bảo thường ở khắp 10 phương từ bi quang giáng đạo tràng này gia hộ và chứng minh cho tâm thành sám hối của chúng con. (3 lần, đánh chuông 2 cái )

  (Đứng lên TÁN PHẬT: Đánh khánh)

  Đại từ, đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.(đánh chuông, xá 1 xá

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh  chuông, lễ 1 lễ)

   

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.(đánh chuông, lễ 1 lễ

  (Đứng TÁN PHÁP. Nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng chuông, 2 tiếng đầu hơi nhặt, tiếng sau khoan.    

  Ví dụ: Bong    bong        bong.  Bên mõ cũng vậy

  Sau đó, đánh chuông, chuông bớt ngân thì bên mõ gõ 1 tiếng   (cốc-(c)), thời gian cách 1 chút đánh chuông tiếp, mõ gõ 1 tiếng, chuông đánh 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ tiếp 2 tiếng hơi nhặt hơn trước, mõ gõ 1 tiếng khoan hơn. 

  Ví dụ: Bong     cốc      bong      cốc      bong      cốc      cốc        cốc cốc        cốc.      (sau đó tụng Tán Pháp)

   

  Pháp Phật(c) sâu mầu(c) chẳng(c)(c) hơn(c)   (c)

  Trăm(c) ngàn(c) muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa Chơn Đức Thế Tôn.                              (đánh chuông)

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (câu này đọc 3 lần, lần sau  đánh chuông 1 cái. Sau đó chủ lễ xướng tụng)

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." (3 lần, đánh chuông 2 cái)

   

  (LỄ PHẬT TỔ. Đọc 1 câu  đánh chuông 1 cái, lễ 1 lễ)

  (Đánh khánh: Ví dụ : Chí tâm(k)  đảnh lễ(k)   (k), quá(k)  khứ(k)  Phật(k)  Tỳ(k)  Bà(k) (k) Thi(k). Các câu sau cũng đánh như thế)

  - Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi.

  - Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni

  - Chí tâm đảnh lễ: Vị Lai Phật Di Lặc Tôn.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Đại Ca Diếp

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư A Nan.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Khả.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huệ Năng.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Trúc Lâm Đại Đầu Đà

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Pháp Loa.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tổ sư Huyền Quang.

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư vị Tổ sư Ấn Độ, Trung Hoa, Việt(k k)  Nam(k). (đánh chuông 2 cái)

  (Gõ mõ: Gõ 1 chữ bỏ 1 chữ. Đánh khánh: Đánh 1 chữ bỏ 1 chữ)

  Ví dụ: Chí tâm(c), sám(k k) hối(c) (k k). Chúng(c) con(k k), đồng(c), đến(k k), trước(c), Phật(k k), đài(c),  (k k). Tâm(c), thành(k k), đảnh(c), lễ(k k), mười(c), phương(k k), Phật(c)(k k). Tất(c), cả(k k) Bồ(c)  Tát (k k) trong(c) ba(k k)  đời(c(k k). Thanh(c) Văn(k k)......, cứ thế gõ và đánh khánh đến hết bài. Nếu tụng 1 mình không gõ mõ và khánh chung thì chỉ gõ mõ thôi cũng được, đến cuối câu dừng đọc 1nhịp nhưng vẫn gõ mõ đều đều

  CHÍ TÂM SÁM HỐI (Quỳ tụng.)

  Chúng con đồng đến trước Phật đài,

  Tâm thành đảnh lễ mười phương Phật,

  Tất cả Bồ-Tát trong ba đời,

  Thanh Văn Bích Chi chúng Hiền Thánh,

  Đồng đến chứng minh con phát lồ.

  Bao nhiêu tội lỗi trong nhiều kiếp,

  Ba nghiệp gây nên chẳng nghĩ lường,

  Nổi chìm lăn lộn trong ba cõi,

  Tội ác chiêu hoài không biết dừng.

  Hôm nay tỉnh giác con sám hối,

  Hổ thẹn ăn năn mọi lỗi lầm,

  Cầu xin chư Phật đồng chứng giám,

  Bồ-Tát Thanh Văn thảy hộ trì.

  Khiến con tội cũ như sương tuyết,

  Hiện tại đời con đang sống đây,

  Tuy có duyên lành gặp Phật pháp,

  Mà đã gây nên lắm nghiệp khiên.

  Lòng còn chứa chấp tham kiêu mạn,

  Sân si tật đố hạnh tà mê,

  Miệng nói điêu ngoa thêm dối trá,

  Gạt lường ác khẩu lời vu oan,

  Sát sinh hại vật thân gây tạo,

  Thương tổn sinh linh để lợi mình,

  Tam Bảo chứng minh con sám hối.

  Dứt tâm tương tục kể từ đây,

  Không hề tái phạm dù lỗi nhỏ,

  Nguyện gìn ba nghiệp như giá băng,

  Nguyện đạt chân tông giáo viên đốn,

  Kiến tánh viên minh tâm nhất như.

  Vọng tình ngoại cảnh dường mây khói,

  Nghiệp thức vốn không trí sáng ngời,

  Liễu sinh thoát tử không ngăn ngại,

  Tam giới ra vào độ chúng sinh.

  Thuyền từ chống mãi không dừng nghỉ,

  Đưa hết sinh linh lên giác ngạn,

  Công đức tu hành xin hồi hướng,

  Tất cả chúng sinh đều Niết-bàn.

  Vào nhà Chư Phật ngồi tòa báu,

  Mặc áo Như Lai chứng Pháp thân,

  Đồng phát Bồ-đề tâm bất thối,

  Đồng ngộ vô sinh pháp giới chân,

  Đồng lên Phật quả vào Diệu giác,

  Đồng nhập Chân như thể sáng tròn. (đánh chuông 2 cái .Chủ lễ đọc)

  Tánh tội vốn không, do tâm tạo.

  Tâm nếu diệt rồi, tội sạch trong.

  Tội trong, tâm diệt, thảy đều không.

  Thế ấy mới là chân sám hối. (đánh chuông)             

  Nam-mô Bồ-tát Cầu Sám Hối. (toàn chúng niệm theo 3 lần, đánh chuông)          

  (Gõ mõ: Ví dụ: Chí tâm(c) phát nguyện(c , (c) . Một(c) nguyện(c) nguồn(c) linh(c) thường(c) trong(c) lặng(c),  (c) , hai(c) nguyện(c) ......, đến cuối câu ngưng đọc 1 nhịp nhưng vẫn gõ mõ đều hơi chậm 1 chút, cứ thế gõ đến hết bài).

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư(c)(c)   Thiền(c) (đánh chuông 2 cái. Sau đó đọc bài HỒI HƯỚNG)         

  (Gõ mõ: Ví dụ: Sám hối(c) công đức(c, khôn(c) tính(c) kể(c)  (c). Thắng(c) phước(c) (c)......, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, cứ thế gõ đến chữ thượng(c) (c),   chữ giác(c) ).

  Sám hối công đức khôn tính kể,                                   

  Thắng phước vô biên đồng hướng về.                                        

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh.                   

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não                    

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời 

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ             

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài           

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng(c)(c)Giác(c) (đánh chuông

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (chủ lễ đọc)

  PHỤC NGUYỆN: (có thể lượt bớt,  đánh chuông)

  Toàn thể chúng con thành tâm cung đối trước Phật đài cùng đọc tụng đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh và lễ Phật sám hối, nguyện đem công đức này hồi hướng cho:

  Cửa thiền thường nghiêm tịnh

  Toàn chúng mãi thuận hòa.

  Phật huệ chiếu sáng ngời.

  Mưa pháp hằng nhuần gội;

  Phật tử lòng tin sâu,

  Ruộng phước càng tăng trưởng.

  Chúng sinh sống an lạc,

  Vui hưởng cảnh thái bình. (đánh chuông)    

  Kế nguyện cầu an cho thiện nam - tín nữ thế danh….… cùng tất cả chúng con có mặt trong buổi lễ hôm nay, nguyện cho hết thảy đều được tai ách tiêu trừ oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng

  Lại nguyện cho dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình mọi loài yên ổn. Cùng nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sinh an nhiên giải thoát. (đánh chuông)              

  Và nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho Giác Linh  Tỳ kheo Bồ Tát giới pháp hiệu thích......... thế danh......., viên tịch ngày...... , trụ thế..... năm, hạ lạp ..... mùa an cư, nhập tháp tại..... - an táng - hỏa táng tại.......  (Sa Di pháp danh thích..... , thế danh......., viên tịch ngày...... , trụ thế..... năm, hỏa táng tại.....-an táng) được quả vô sinh nhân tròn chánh giác, thường trụ Niết-bàn chẳng lìa uế độ, thị hiện nơi cõi Ta-bà mà hằng ở cảnh Thường-chơn, chuyển thân bốn đại bất an, thành tựu pháp thể tịnh lạc (đoạn này cho người xuất gia).

  Kế nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho chư vị vong linh thế danh....... Pháp danh .... (nếu có) mất ngày…., trụ thế...... năm, an táng (hỏa táng) tại…., và chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của chúng con, cùng tất cả chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh chúng sinh ngộ sát, và thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui (đánh chuông).

  Khắp nguyện, người mất siêu thăng, người còn phúc lạc; chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (đánh chuông, toàn chúng niệm, đứng lên)

  (Gõ mõ. Ví dụ: Tự qui(c) y Phật(c), (c). Nguyện(c) cho(c) chúng(c) sinh(c)(c). Hiểu(c) thấu(c) đại(c) đạo(c)(c). Phát(c) tâm(c)(c)(c) thượng(c). Hai câu sau gõ cũng như thế)

  - Tự qui y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô(c)(c) thượng(c). (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển.(đánh chuông, lễ 1lễ)

  - Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại. (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ. Sau đó đứng tụng Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Hồi Hướng)

  Chúng sinh(c) vô biên(c), thệ(c)  nguyện(c)  độ(c), (c)

  Phiền(c)  não(c)  (c) tận(c) thệ(c)  nguyện(c) đoạn(c)    (c)

  Pháp(c) môn(c)(c) lượng(c) thệ(c) nguyện(c)  học(c)   (c)

  Phật(c) đạo(c)(c) thượng(c) thệ(c) nguyện(c)(c) thành(c) .(đánh chuông)

   

  Nguyện đem(c) công đức(c)  này(c),  (c)

  Hướng(c) về(c) khắp(c)  tất (c) cả(c),  (c)

  Đệ(c) tử(c) cùng(c) chúng(c)  sinh(c), (c)  .

  Đều(c) trọn(c) thành(c) Phật(c)(c) đạo(c) (đánh chuông.

  Sau đó đánh chuông 3 cái, xá 3 xá.)

   

   

 • 3. NGHI THỨC TỌA THIỀN

  NGHI THỨC TỌA THIỀN

   

  1-    LỄ PHẬT   (đánh khánh như mục sám hối)

  Đại từ, đại bi, thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức,

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông lễ 1 lễ)            

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. ((đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới (đánh chuông lễ 1 lễ) 

  2- HÔ THIỀN (chủ lễ hô thiền)          

  Đầu hôm: 

  - Canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu,

  Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư,             

  Muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt,

  Đâu cần sinh diệt, diệt gì ư? (Bốn câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần….)

  - Gẫm xem các pháp đều như huyễn,

  Bổn tánh tự không đâu dụng trừ, (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…)

  - Nếu biết tâm tánh không tướng mạo,

  Lặng yên chẳng động tự như như. (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…)

  Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (Niệm 3 lần, mỗi lần đánh một tiếng chuông, Đại chúng đồng niệm theo sau)

  Buổi khuya:

  - Canh năm Bát-nhã chiếu vô biên,

  Chẳng khởi một niệm khắp tam thiên,

  Muốn thấy chân như tánh bình đẳng,

  Dè dặt sinh tâm, trước mắt liền. (Bốn câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh từ lớn đến nhỏ dần…)

  - Lý diệu ảo huyền khôn lường được,

  Dụng công đuổi bắt càng nhọc mình, (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…)

  - Nếu không một niệm mới thật tìm,

  Còn có tâm tìm toàn chẳng biết. (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (mỗi lần đánh một tiếng chuông, niệm 3 lần. Đại chúng niệm theo)

  3- TỌA THIỀN

  Có ba giai đoạn: Nhập, Trụ, Xuất.

  a- NHẬP: (Bồ đoàn linh động tùy theo người mập, gầy mà kích cỡ khác nhau. Bồ đoàn: Dùng vải cắt hình tròn thường là đường kính 25cm, dồn gòn cao 15cm, ngồi xuống dẽ còn 10cm. Tọa cụ: Miếng nệm dầy 5 hoặc 7cm, vuông góc 60cm)

  Đến giờ tọa thiền, trải tọa cụ ra, đặt bồ đoàn lên trên tọa cụ. Ngồi lên bồ đoàn, xương cùng đúng giữa bồ đoàn, nghiêng qua nghiêng lại cho ổn định, mới kéo chân ngồi. Nới rộng dây lưng, cổ áo, sửa thân ngay thẳng.

  Ngồi Kiết già: Chân trái gác lên đùi phải, chân phải gác lên đùi trái, dùng khăn tay xếp lại lót vào chỗ gót bàn chân thấp, để cho mặt trên 2 gót chân bằng nhau. Hai bàn tay các ngón khích vào, tay phải để lên tay trái, các ngón tay để chồng lên nhau, đầu hai ngón cái chạm nhau để trên ngón trỏ và ở giữa rún không lệch qua trái hay phải. Hai tay để lên gót chân chỗ lót khăn, ngón út sát thành bụng dưới.

  Mắt nhìn xuống ngay đầu mũi, gập càm lại sát cổ, ta nhìn theo đường thẳng từ đầu mũi xuống ngay đầu ngón tay cái thì lưng sẽ thẳng, không nghiên ra trước, không ngửa ra sau, không nghiên trái, phải. Mắt nhìn đầu mũi, tầm nhìn từ giữa hai chân nhìn ra phía trước không quá 60cm thì cổ sẽ thẳng, mắt thường là mở 1/3. Mắt nhắm hay mở tùy theo người tỉnh hay buồn ngủ. Tỉnh thì có thể nhắm, buồn ngủ phải mở mắt to. Hai trái tai đối xứng với hai bả vai. Ngồi không quá thẳng cũng không quá chùn, lưng cong thì đau lưng và đầu cúi dễ sinh hôn trầm (ngủ).

  Chuyển thân ba lần từ mạnh đến nhẹ. Điều hơi thở, hít vô sâu bằng mũi, thở ra dài bằng miệng. Hít vô tưởng không khí trong sạch vào khắp châu thân, thở ra tưởng phiền não bệnh tật đều được tiêu trừ. Thở từ mạnh dần đến nhẹ ba lần, không được ra tiếng. Rồi thở lại bình thường bằng mũi nhè nhẹ, đều đều như lúc đi đứng.

  Mặt tươi tỉnh, bình thản, môi và răng vừa khít nhau, lưỡi để phía trên mà không cong.

  Ngồi Bán già: Cách thức cũng như ngồi kiết già, có điều chỉ gác một chân lên trên, tùy theo chiều thuận riêng của mỗi người, gác chân phải hay trái lên trên cũng được, không bắt buộc. Nếu gát chân nào lên thì để bàn tay bên ấy ở dưới.

  b. TRỤ:  Có  3 phương pháp dành cho người sơ  cơ:

  1 - SỔ TỨC QUÁN:

  Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức quán là quan sát hơi thở ra vào, đếm từ một đến mười. Có hai cách sổ tức: Nhặt và khoan. 

  - Nhặt: Hít vô cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai, lần lượt đến mười, rồi trở lại bắt đầu từ một.   

  Khoan: Hít vô cùng thở ra sạch đếm một, hít vô cùng thở ra sạch đếm hai, lần lượt đến mười, rồi bắt đầu trở lại từ một. Cứ đếm như thế suốt thời gian tọa thiền. Nếu trong lúc đếm từ một đến mười, nửa chừng quên hoặc nhầm số, thì bắt đầu đếm trở lại từ một… Sau một thời gian tu tập, hành giả đếm thuần thục không còn nhầm lộn số nữa thì bước qua giai đoạn Tùy Tức.

  2- TÙY TỨC:          

  Tùy là theo, tức là hơi thở. Tùy tức là theo dõi hơi thở. Hít hơi vô tới đâu ta cảm nhận biết tới đó. Hơi thở ra đến đâu ta cũng đều cảm nhận biết rõ. Tức là sự tỉnh giác hiện hữu

  Trong khi tỉnh táo cảm nhận hơi thở vào ra một thời gian thì ta sẽ cảm nhận được mạng sống chỉ trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào hoặc hít vào mà không thở ra là mạng sống không còn tồn tại. Hơi thở đã vô thường thì mạng sống của ta cũng mong manh giả tạm chỉ có bằng một hơi thở, nhưng chẳng biết trước rằng lúc nào thở ra mà không còn hít vào nữa.

  Khi theo hơi thở thuần thục rồi, hành giả bước sang giai đoạn Biết có Chân Tâm.     

  3 -  BIẾT CÓ CHÂN TÂM    

  Đây là phần trọng yếu của pháp tu ở các Thiền viện. Từ công phu theo dõi hơi thở, hành giả tiến lên buông hơi thở, tâm an định. Bấy giờ hành giả luôn tự nhắc Ý biết pháp là Chân tâm. Nhắc như vậy đến khi nào nhận ra Chân tâm thì chỉ cần nhớ Chân tâm hiện tiền. Lưu ý công phu ở giai đoạn này không quá căng thẳng, phải khéo tỉnh sáng nhẹ nhàng bảo nhậm công phu. Khi đã thuần thục với cái Biết Chân tâm hiện tiền thì chuyển qua giai đoạn Thể Nhập Chân tâm. Hành giả nhận ra Chân tâm là thường biết rõ ràng mà không niệm. Công phu cho đến khi thuần thục, chỉ còn hai chữ không niệm. Buông luôn hai chữ không niệm thì tâm thênh thang và còn mãi (đây nói cho chúng ta có khái niệm). Nếu mơ màng ngủ gục thì mở mắt sáng ra, chấn chỉnh công phu.

  c. Xuất:  (khởi niệm đọc thầm bài Hồi Hướng.)

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả.

  Đệ tử và chúng sinh

  Đều trọn thành Phật đạo.

  - Thở từ nhẹ đến mạnh, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng (hít sâu thở dài). Hít vô tưởng máu huyết lưu thông khắp châu thân, thở ra tưởng phiền não bệnh tật đều được tiêu trừ. (ba lần)

  - Kế chuyển động hai bả vai, mỗi bên 5 lần.

  - Cúi ngước đầu lên xuống 5 lần.

  - Xoay đầu qua phải trái 5 lần, rồi cúi ngước trở lại một lần nữa cho quân bình. 

  - Kế hai bàn tay co duỗi ra vào. Xong, chuyển thân từ nhẹ đến mạnh 4 lần. Lần thứ 5 đưa hai tay ra đầu gối ấn xuống.                                                                   

  - Kế xoa mặt 20 lần, xoa hai vành tai, xoa đầu, xoa gáy cổ, xoa cổ trước; mỗi  chỗ 20 lần.

  - Kế xoa vai, xoa tay, còn tay kia xoa dài xuống hông, mỗi bên 5 lần (tay phải choàng vai trái, tay trái choàng hông phải vuốt xoa mạnh. Sau đó trở tay ngược lại).

  - Xoa lưng, ngực, bụng từ trên xuống, mỗi bên 5 lần (úp lòng bàn tay phải vào ngực, lưng bàn tay trái áp vào lưng trên, xoa ngang. xoa lần xuống bụng dưới và thắt lưng. Sau đó trở tay ngược lại).

  - Xoa hai bên mông đùi, chà dài xuống dọc hai bên đầu gối.

  - Hai ngón giữa và trỏ của 2 bàn tay chạm vào nhau chà cho nóng rồi áp vào mắt, đẩy từ ngoài vào trong sống mũi, mỗi bên 5 lần.

  - Kế tiếp, 1 tay nắm mấy đầu ngón chân, tay kia bợ cổ chân kéo nhẹ chân xuống. Xoa từ đùi dài xuống, day đầu gối, cổ chân sao cho hai chân máu huyết lưu thông, rồi xoa lòng bàn chân. Sau cùng duỗi thẳng hai chân, lưng thẳng, hai tay để trên đùi. Hít sâu vào đưa hai tay từ từ ra hai bàn chân 3 lần (vẫn ngồi trên bồ đoàn).

  Kế bỏ bồ đoàn ra và xoa bóp thêm nơi nào còn đau. Thời gian xả thiền khoảng 8 -10 phút (nếu ngồi lâu). Sau đó đứng lên tụng kinh Bát Nhã 1 lần và đọc bài tứ hoằng thệ nguyện, hồi hướng

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. (gõ mõ)

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

   

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử và chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo  (đứng lên)

  - Tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (đánh chuông 2 cái lễ 1 lễ

   

  4- CÁC TRIỆU CHỨNG :

  1- Trong khi ngồi nếu thấy chảy nước miếng là lơ là không tỉnh táo nên chấn chỉnh lại.

  2- Nếu thấy căng đầu là gắp nên thư giản nhẹ nhàng lại.

  3- Đau lưng: Do cong quá phải thẳng lên

  4- Tức ngực : Do thẳng quá nên phải chùn người xuống. Hơi thở không thông nên thở dài và nhẹ.

  5- Đau vai :Nếu nhức một bên vai, coi chừng hai vai không ngang nhau, một bên bị lệch xệ xuống. Nếu nhức cả hai vai là do gồng hai tay, phải nới lỏng ra, toàn thân ở tư thế thư giản, không được gồng kềm người.

  6- Đau hông: Do ngồi nghiên nên phải chấn chỉnh lại.

  NGHI THỨC TỌA THIỀN

   

  1-    LỄ PHẬT   (đánh khánh như mục sám hối) 

  Đại từ, đại bi, thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức,

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông lễ 1 lễ)            

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. ((đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới (đánh chuông lễ 1 lễ) 

  2- HÔ THIỀN (chủ lễ hô thiền)          

  Đầu hôm: 

  - Canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu,

  Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư,             

  Muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt,

  Đâu cần sinh diệt, diệt gì ư? (Bốn câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần….)

  - Gẫm xem các pháp đều như huyễn,

  Bổn tánh tự không đâu dụng trừ, (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…)

  - Nếu biết tâm tánh không tướng mạo,

  Lặng yên chẳng động tự như như. (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…)

  Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (Niệm 3 lần, mỗi lần đánh một tiếng chuông, Đại chúng đồng niệm theo sau)

  Buổi khuya:

  - Canh năm Bát-nhã chiếu vô biên,

  Chẳng khởi một niệm khắp tam thiên,

  Muốn thấy chân như tánh bình đẳng,

  Dè dặt sinh tâm, trước mắt liền. (Bốn câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh từ lớn đến nhỏ dần…)

  - Lý diệu ảo huyền khôn lường được,

  Dụng công đuổi bắt càng nhọc mình, (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…)

  - Nếu không một niệm mới thật tìm,

  Còn có tâm tìm toàn chẳng biết. (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (mỗi lần đánh một tiếng chuông, niệm 3 lần. Đại chúng niệm theo)

  3- TỌA THIỀN

  Có ba giai đoạn: Nhập, Trụ, Xuất.

  a- NHẬP: (Bồ đoàn linh động tùy theo người mập, gầy mà kích cỡ khác nhau. Bồ đoàn: Dùng vải cắt hình tròn thường là đường kính 25cm, dồn gòn cao 15cm, ngồi xuống dẽ còn 10cm. Tọa cụ: Miếng nệm dầy 5 hoặc 7cm, vuông góc 60cm)

  Đến giờ tọa thiền, trải tọa cụ ra, đặt bồ đoàn lên trên tọa cụ. Ngồi lên bồ đoàn, xương cùng đúng giữa bồ đoàn, nghiêng qua nghiêng lại cho ổn định, mới kéo chân ngồi. Nới rộng dây lưng, cổ áo, sửa thân ngay thẳng.

  Ngồi Kiết già: Chân trái gác lên đùi phải, chân phải gác lên đùi trái, dùng khăn tay xếp lại lót vào chỗ gót bàn chân thấp, để cho mặt trên 2 gót chân bằng nhau. Hai bàn tay các ngón khích vào, tay phải để lên tay trái, các ngón tay để chồng lên nhau, đầu hai ngón cái chạm nhau để trên ngón trỏ và ở giữa rún không lệch qua trái hay phải. Hai tay để lên gót chân chỗ lót khăn, ngón út sát thành bụng dưới.

  Mắt nhìn xuống ngay đầu mũi, gập càm lại sát cổ, ta nhìn theo đường thẳng từ đầu mũi xuống ngay đầu ngón tay cái thì lưng sẽ thẳng, không nghiên ra trước, không ngửa ra sau, không nghiên trái, phải. Mắt nhìn đầu mũi, tầm nhìn từ giữa hai chân nhìn ra phía trước không quá 60cm thì cổ sẽ thẳng, mắt thường là mở 1/3. Mắt nhắm hay mở tùy theo người tỉnh hay buồn ngủ. Tỉnh thì có thể nhắm, buồn ngủ phải mở mắt to. Hai trái tai đối xứng với hai bả vai. Ngồi không quá thẳng cũng không quá chùn, lưng cong thì đau lưng và đầu cúi dễ sinh hôn trầm (ngủ).

  Chuyển thân ba lần từ mạnh đến nhẹ. Điều hơi thở, hít vô sâu bằng mũi, thở ra dài bằng miệng. Hít vô tưởng không khí trong sạch vào khắp châu thân, thở ra tưởng phiền não bệnh tật đều được tiêu trừ. Thở từ mạnh dần đến nhẹ ba lần, không được ra tiếng. Rồi thở lại bình thường bằng mũi nhè nhẹ, đều đều như lúc đi đứng.

  Mặt tươi tỉnh, bình thản, môi và răng vừa khít nhau, lưỡi để phía trên mà không cong.

  Ngồi Bán già: Cách thức cũng như ngồi kiết già, có điều chỉ gác một chân lên trên, tùy theo chiều thuận riêng của mỗi người, gác chân phải hay trái lên trên cũng được, không bắt buộc. Nếu gát chân nào lên thì để bàn tay bên ấy ở dưới.

  b. TRỤ:  Có  3 phương pháp dành cho người sơ  cơ: 

  1 - SỔ TỨC QUÁN:

  Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức quán là quan sát hơi thở ra vào, đếm từ một đến mười. Có hai cách sổ tức: Nhặt và khoan. 

  - Nhặt: Hít vô cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai, lần lượt đến mười, rồi trở lại bắt đầu từ một.   

  Khoan: Hít vô cùng thở ra sạch đếm một, hít vô cùng thở ra sạch đếm hai, lần lượt đến mười, rồi bắt đầu trở lại từ một. Cứ đếm như thế suốt thời gian tọa thiền. Nếu trong lúc đếm từ một đến mười, nửa chừng quên hoặc nhầm số, thì bắt đầu đếm trở lại từ một… Sau một thời gian tu tập, hành giả đếm thuần thục không còn nhầm lộn số nữa thì bước qua giai đoạn Tùy Tức.

  2- TÙY TỨC:          

  Tùy là theo, tức là hơi thở. Tùy tức là theo dõi hơi thở. Hít hơi vô tới đâu ta cảm nhận biết tới đó. Hơi thở ra đến đâu ta cũng đều cảm nhận biết rõ. Tức là sự tỉnh giác hiện hữu

  Trong khi tỉnh táo cảm nhận hơi thở vào ra một thời gian thì ta sẽ cảm nhận được mạng sống chỉ trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào hoặc hít vào mà không thở ra là mạng sống không còn tồn tại. Hơi thở đã vô thường thì mạng sống của ta cũng mong manh giả tạm chỉ có bằng một hơi thở, nhưng chẳng biết trước rằng lúc nào thở ra mà không còn hít vào nữa.

  Khi theo hơi thở thuần thục rồi, hành giả bước sang giai đoạn Biết có Chân Tâm.     

  3 -  BIẾT CÓ CHÂN TÂM    

  Đây là phần trọng yếu của pháp tu ở các Thiền viện. Từ công phu theo dõi hơi thở, hành giả tiến lên buông hơi thở, tâm an định. Bấy giờ hành giả luôn tự nhắc Ý biết pháp là Chân tâm. Nhắc như vậy đến khi nào nhận ra Chân tâm thì chỉ cần nhớ Chân tâm hiện tiền. Lưu ý công phu ở giai đoạn này không quá căng thẳng, phải khéo tỉnh sáng nhẹ nhàng bảo nhậm công phu. Khi đã thuần thục với cái Biết Chân tâm hiện tiền thì chuyển qua giai đoạn Thể Nhập Chân tâm. Hành giả nhận ra Chân tâm là thường biết rõ ràng mà không niệm. Công phu cho đến khi thuần thục, chỉ còn hai chữ không niệm. Buông luôn hai chữ không niệm thì tâm thênh thang và còn mãi (đây nói cho chúng ta có khái niệm). Nếu mơ màng ngủ gục thì mở mắt sáng ra, chấn chỉnh công phu.

  c. Xuất:  (khởi niệm đọc thầm bài Hồi Hướng.)

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả.

  Đệ tử và chúng sinh

  Đều trọn thành Phật đạo. 

  - Thở từ nhẹ đến mạnh, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng (hít sâu thở dài). Hít vô tưởng máu huyết lưu thông khắp châu thân, thở ra tưởng phiền não bệnh tật đều được tiêu trừ. (ba lần)

  - Kế chuyển động hai bả vai, mỗi bên 5 lần.

  - Cúi ngước đầu lên xuống 5 lần.

  - Xoay đầu qua phải trái 5 lần, rồi cúi ngước trở lại một lần nữa cho quân bình. 

  - Kế hai bàn tay co duỗi ra vào. Xong, chuyển thân từ nhẹ đến mạnh 4 lần. Lần thứ 5 đưa hai tay ra đầu gối ấn xuống.                                                                   

  - Kế xoa mặt 20 lần, xoa hai vành tai, xoa đầu, xoa gáy cổ, xoa cổ trước; mỗi  chỗ 20 lần.

  - Kế xoa vai, xoa tay, còn tay kia xoa dài xuống hông, mỗi bên 5 lần (tay phải choàng vai trái, tay trái choàng hông phải vuốt xoa mạnh. Sau đó trở tay ngược lại).

  - Xoa lưng, ngực, bụng từ trên xuống, mỗi bên 5 lần (úp lòng bàn tay phải vào ngực, lưng bàn tay trái áp vào lưng trên, xoa ngang. xoa lần xuống bụng dưới và thắt lưng. Sau đó trở tay ngược lại).

  - Xoa hai bên mông đùi, chà dài xuống dọc hai bên đầu gối.

  - Hai ngón giữa và trỏ của 2 bàn tay chạm vào nhau chà cho nóng rồi áp vào mắt, đẩy từ ngoài vào trong sống mũi, mỗi bên 5 lần.

  - Kế tiếp, 1 tay nắm mấy đầu ngón chân, tay kia bợ cổ chân kéo nhẹ chân xuống. Xoa từ đùi dài xuống, day đầu gối, cổ chân sao cho hai chân máu huyết lưu thông, rồi xoa lòng bàn chân. Sau cùng duỗi thẳng hai chân, lưng thẳng, hai tay để trên đùi. Hít sâu vào đưa hai tay từ từ ra hai bàn chân 3 lần (vẫn ngồi trên bồ đoàn).

  Kế bỏ bồ đoàn ra và xoa bóp thêm nơi nào còn đau. Thời gian xả thiền khoảng 8 -10 phút (nếu ngồi lâu). Sau đó đứng lên tụng kinh Bát Nhã 1 lần và đọc bài tứ hoằng thệ nguyện, hồi hướng

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. (gõ mõ)

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

   

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử và chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo  (đứng lên)

  - Tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (đánh chuông 2 cái lễ 1 lễ

   

  4- CÁC TRIỆU CHỨNG :

  1- Trong khi ngồi nếu thấy chảy nước miếng là lơ là không tỉnh táo nên chấn chỉnh lại.

  2- Nếu thấy căng đầu là gắp nên thư giản nhẹ nhàng lại.

  3- Đau lưng: Do cong quá phải thẳng lên

  4- Tức ngực : Do thẳng quá nên phải chùn người xuống. Hơi thở không thông nên thở dài và nhẹ.

  5- Đau vai :Nếu nhức một bên vai, coi chừng hai vai không ngang nhau, một bên bị lệch xệ xuống. Nếu nhức cả hai vai là do 

  NGHI THỨC TỌA THIỀN

   

  1-    LỄ PHẬT   (đánh khánh như mục sám hối) 

  Đại từ, đại bi, thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức,

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm,

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông lễ 1 lễ)            

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. ((đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới (đánh chuông lễ 1 lễ) 

  2- HÔ THIỀN (chủ lễ hô thiền)          

  Đầu hôm: 

  - Canh một nghiêm trang ngồi tịnh tu,

  Tinh thần tịch chiếu đồng thái hư,             

  Muôn kiếp đến nay chẳng sinh diệt,

  Đâu cần sinh diệt, diệt gì ư? (Bốn câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần….)

  - Gẫm xem các pháp đều như huyễn,

  Bổn tánh tự không đâu dụng trừ, (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…)

  - Nếu biết tâm tánh không tướng mạo,

  Lặng yên chẳng động tự như như. (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…)

  Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (Niệm 3 lần, mỗi lần đánh một tiếng chuông, Đại chúng đồng niệm theo sau)

  Buổi khuya:

  - Canh năm Bát-nhã chiếu vô biên,

  Chẳng khởi một niệm khắp tam thiên,

  Muốn thấy chân như tánh bình đẳng,

  Dè dặt sinh tâm, trước mắt liền. (Bốn câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh từ lớn đến nhỏ dần…)

  - Lý diệu ảo huyền khôn lường được,

  Dụng công đuổi bắt càng nhọc mình, (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…)

  - Nếu không một niệm mới thật tìm,

  Còn có tâm tìm toàn chẳng biết. (Hai câu này hô từ chậm đến nhanh. Đánh chuông từ chậm đến nhanh, từ lớn đến nhỏ dần…

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni. (mỗi lần đánh một tiếng chuông, niệm 3 lần. Đại chúng niệm theo)

  3- TỌA THIỀN

  Có ba giai đoạn: Nhập, Trụ, Xuất.

  a- NHẬP: (Bồ đoàn linh động tùy theo người mập, gầy mà kích cỡ khác nhau. Bồ đoàn: Dùng vải cắt hình tròn thường là đường kính 25cm, dồn gòn cao 15cm, ngồi xuống dẽ còn 10cm. Tọa cụ: Miếng nệm dầy 5 hoặc 7cm, vuông góc 60cm)

  Đến giờ tọa thiền, trải tọa cụ ra, đặt bồ đoàn lên trên tọa cụ. Ngồi lên bồ đoàn, xương cùng đúng giữa bồ đoàn, nghiêng qua nghiêng lại cho ổn định, mới kéo chân ngồi. Nới rộng dây lưng, cổ áo, sửa thân ngay thẳng.

  Ngồi Kiết già: Chân trái gác lên đùi phải, chân phải gác lên đùi trái, dùng khăn tay xếp lại lót vào chỗ gót bàn chân thấp, để cho mặt trên 2 gót chân bằng nhau. Hai bàn tay các ngón khích vào, tay phải để lên tay trái, các ngón tay để chồng lên nhau, đầu hai ngón cái chạm nhau để trên ngón trỏ và ở giữa rún không lệch qua trái hay phải. Hai tay để lên gót chân chỗ lót khăn, ngón út sát thành bụng dưới.

  Mắt nhìn xuống ngay đầu mũi, gập càm lại sát cổ, ta nhìn theo đường thẳng từ đầu mũi xuống ngay đầu ngón tay cái thì lưng sẽ thẳng, không nghiên ra trước, không ngửa ra sau, không nghiên trái, phải. Mắt nhìn đầu mũi, tầm nhìn từ giữa hai chân nhìn ra phía trước không quá 60cm thì cổ sẽ thẳng, mắt thường là mở 1/3. Mắt nhắm hay mở tùy theo người tỉnh hay buồn ngủ. Tỉnh thì có thể nhắm, buồn ngủ phải mở mắt to. Hai trái tai đối xứng với hai bả vai. Ngồi không quá thẳng cũng không quá chùn, lưng cong thì đau lưng và đầu cúi dễ sinh hôn trầm (ngủ).

  Chuyển thân ba lần từ mạnh đến nhẹ. Điều hơi thở, hít vô sâu bằng mũi, thở ra dài bằng miệng. Hít vô tưởng không khí trong sạch vào khắp châu thân, thở ra tưởng phiền não bệnh tật đều được tiêu trừ. Thở từ mạnh dần đến nhẹ ba lần, không được ra tiếng. Rồi thở lại bình thường bằng mũi nhè nhẹ, đều đều như lúc đi đứng.

  Mặt tươi tỉnh, bình thản, môi và răng vừa khít nhau, lưỡi để phía trên mà không cong.

  Ngồi Bán già: Cách thức cũng như ngồi kiết già, có điều chỉ gác một chân lên trên, tùy theo chiều thuận riêng của mỗi người, gác chân phải hay trái lên trên cũng được, không bắt buộc. Nếu gát chân nào lên thì để bàn tay bên ấy ở dưới.

  b. TRỤ:  Có  3 phương pháp dành cho người sơ  cơ:

  1 - SỔ TỨC QUÁN:

  Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức quán là quan sát hơi thở ra vào, đếm từ một đến mười. Có hai cách sổ tức: Nhặt và khoan. 

  - Nhặt: Hít vô cùng đếm một, thở ra sạch đếm hai, lần lượt đến mười, rồi trở lại bắt đầu từ một.   

  Khoan: Hít vô cùng thở ra sạch đếm một, hít vô cùng thở ra sạch đếm hai, lần lượt đến mười, rồi bắt đầu trở lại từ một. Cứ đếm như thế suốt thời gian tọa thiền. Nếu trong lúc đếm từ một đến mười, nửa chừng quên hoặc nhầm số, thì bắt đầu đếm trở lại từ một… Sau một thời gian tu tập, hành giả đếm thuần thục không còn nhầm lộn số nữa thì bước qua giai đoạn Tùy Tức.

  2- TÙY TỨC:          

  Tùy là theo, tức là hơi thở. Tùy tức là theo dõi hơi thở. Hít hơi vô tới đâu ta cảm nhận biết tới đó. Hơi thở ra đến đâu ta cũng đều cảm nhận biết rõ. Tức là sự tỉnh giác hiện hữu

  Trong khi tỉnh táo cảm nhận hơi thở vào ra một thời gian thì ta sẽ cảm nhận được mạng sống chỉ trong hơi thở. Thở ra mà không hít vào hoặc hít vào mà không thở ra là mạng sống không còn tồn tại. Hơi thở đã vô thường thì mạng sống của ta cũng mong manh giả tạm chỉ có bằng một hơi thở, nhưng chẳng biết trước rằng lúc nào thở ra mà không còn hít vào nữa.

  Khi theo hơi thở thuần thục rồi, hành giả bước sang giai đoạn Biết có Chân Tâm.     

  3 -  BIẾT CÓ CHÂN TÂM    

  Đây là phần trọng yếu của pháp tu ở các Thiền viện. Từ công phu theo dõi hơi thở, hành giả tiến lên buông hơi thở, tâm an định. Bấy giờ hành giả luôn tự nhắc Ý biết pháp là Chân tâm. Nhắc như vậy đến khi nào nhận ra Chân tâm thì chỉ cần nhớ Chân tâm hiện tiền. Lưu ý công phu ở giai đoạn này không quá căng thẳng, phải khéo tỉnh sáng nhẹ nhàng bảo nhậm công phu. Khi đã thuần thục với cái Biết Chân tâm hiện tiền thì chuyển qua giai đoạn Thể Nhập Chân tâm. Hành giả nhận ra Chân tâm là thường biết rõ ràng mà không niệm. Công phu cho đến khi thuần thục, chỉ còn hai chữ không niệm. Buông luôn hai chữ không niệm thì tâm thênh thang và còn mãi (đây nói cho chúng ta có khái niệm). Nếu mơ màng ngủ gục thì mở mắt sáng ra, chấn chỉnh công phu.

  c. Xuất:  (khởi niệm đọc thầm bài Hồi Hướng.)

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả.

  Đệ tử và chúng sinh

  Đều trọn thành Phật đạo.

  - Thở từ nhẹ đến mạnh, hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng (hít sâu thở dài). Hít vô tưởng máu huyết lưu thông khắp châu thân, thở ra tưởng phiền não bệnh tật đều được tiêu trừ. (ba lần)

  - Kế chuyển động hai bả vai, mỗi bên 5 lần.

  - Cúi ngước đầu lên xuống 5 lần.

  - Xoay đầu qua phải trái 5 lần, rồi cúi ngước trở lại một lần nữa cho quân bình. 

  - Kế hai bàn tay co duỗi ra vào. Xong, chuyển thân từ nhẹ đến mạnh 4 lần. Lần thứ 5 đưa hai tay ra đầu gối ấn xuống.                                                                   

  - Kế xoa mặt 20 lần, xoa hai vành tai, xoa đầu, xoa gáy cổ, xoa cổ trước; mỗi  chỗ 20 lần.

  - Kế xoa vai, xoa tay, còn tay kia xoa dài xuống hông, mỗi bên 5 lần (tay phải choàng vai trái, tay trái choàng hông phải vuốt xoa mạnh. Sau đó trở tay ngược lại).

  - Xoa lưng, ngực, bụng từ trên xuống, mỗi bên 5 lần (úp lòng bàn tay phải vào ngực, lưng bàn tay trái áp vào lưng trên, xoa ngang. xoa lần xuống bụng dưới và thắt lưng. Sau đó trở tay ngược lại).

  - Xoa hai bên mông đùi, chà dài xuống dọc hai bên đầu gối.

  - Hai ngón giữa và trỏ của 2 bàn tay chạm vào nhau chà cho nóng rồi áp vào mắt, đẩy từ ngoài vào trong sống mũi, mỗi bên 5 lần.

  - Kế tiếp, 1 tay nắm mấy đầu ngón chân, tay kia bợ cổ chân kéo nhẹ chân xuống. Xoa từ đùi dài xuống, day đầu gối, cổ chân sao cho hai chân máu huyết lưu thông, rồi xoa lòng bàn chân. Sau cùng duỗi thẳng hai chân, lưng thẳng, hai tay để trên đùi. Hít sâu vào đưa hai tay từ từ ra hai bàn chân 3 lần (vẫn ngồi trên bồ đoàn).

  Kế bỏ bồ đoàn ra và xoa bóp thêm nơi nào còn đau. Thời gian xả thiền khoảng 8 -10 phút (nếu ngồi lâu). Sau đó đứng lên tụng kinh Bát Nhã 1 lần và đọc bài tứ hoằng thệ nguyện, hồi hướng

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. (gõ mõ)

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

   

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử và chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo  (đứng lên)

  - Tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (đánh chuông 2 cái lễ 1 lễ

   

  4- CÁC TRIỆU CHỨNG :

  1- Trong khi ngồi nếu thấy chảy nước miếng là lơ là không tỉnh táo nên chấn chỉnh lại.

  2- Nếu thấy căng đầu là gắp nên thư giản nhẹ nhàng lại.

  3- Đau lưng: Do cong quá phải thẳng lên

  4- Tức ngực : Do thẳng quá nên phải chùn người xuống. Hơi thở không thông nên thở dài và nhẹ.

  5- Đau vai :Nếu nhức một bên vai, coi chừng hai vai không ngang nhau, một bên bị lệch xệ xuống. Nếu nhức cả hai vai là do gồng hai tay, phải nới lỏng ra, toàn thân ở tư thế thư giản, không được gồng kềm người.

  6- Đau hông: Do ngồi nghiên nên phải chấn chỉnh lại.

   

   

   

   

   

   

   

  gồng hai tay, phải nới lỏng ra, toàn thân ở tư thế thư giản, không được gồng kềm người.

  6- Đau hông: Do ngồi nghiên nên phải chấn chỉnh lại.

   

   

   

   

   

   

 • 4. TỤNG ĐÓN GIAO THỪA - ĐẦU NĂM

  TỤNG ĐÓN GIAO THỪA - ĐẦU NĂM

     (quỳ xuống NGUYỆN HƯƠNG)

   

  Kính bạch trên Tam bảo thường ở khắp mười phương tác đại chứng minh:

  Nguyện đem lòng thành kính.

  Gửi theo đám mây hương

  Phảng phất khắp Mười phương.

  Cúng dường ngôi Tam Bảo

  Nguyện trọn đời giữ đạo.

  Theo tự tánh làm lành

  Cùng pháp giới chúng sinh.

  Cầu Phật từ gia hộ

  Tâm bồ Đề kiên cố.

  Xa bể khổ bờ mê.

  Chóng quay về bến giác.

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần, đánh chuông) 

  Kính bạch chư vị Đại Giác Hùng Sư ba đời rũ lòng thương xót chúng quần sinh.

  Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,

  Thả thuyền từ đi trong biển khổ

  Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,

  Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh .

  Duyên nay là ngày cuối năm năm…. (… ngày tết nguyên đán năm….), tất cả chúng con một dạ chí thành quỳ trước Phật đài thắp nén tâm hương cúng dường Tam bảo thường ở khắp mười phương. Ngưỡng nguyện oai lực Tam bảo từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh. Và chúng con tâm thành trì tụng Đại thừa Bát nhã tâm kinh, cùng lễ Phật nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân dân được an cư lạc nghiệp. Tất cả chúng con cùng mọi người khắp thế giới đều được bình an, luôn khỏe vui hạnh phúc, mọi bệnh tật thảy được tiêu trừ, các nghiệp chướng dứt sạch, tất cả mọi sở cầu sở nguyện đều tùy tâm mà được như ý, mọi người đều  tăng phúc, tăng thọ, vạn sự kiết tường, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, thân tâm thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt.

  Chúng con cũng xin nguyện cầu cho tất cả chư vị vong linh cửu huyền thất tổ gia tiên nội ngoại và cha mẹ nhiều đời của tất cả chúng con, cùng chư vị vong linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sinh ngộ sát, cùng tất cả chúng thập loại cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội, được siêu thoát sinh về cõi Phật an vui.

  - Cúi mong vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ. (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Cúi mong vô lượng chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị. (đánh chuông, xá 1 xá  )

  - Cúi mong vô lượng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thùy từ ủng hộ. (đánh chuông 2 cái, xá 1 xá)

  (Đứng lên TÁN PHẬT: Đánh khánh.) 

  Đại từ, đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (đánh chuông, xá 1 xá)

  (Đánh khánh. Chú ý : Những lúc lễ đầu chạm đất, khánh đánh 1 tiếng mọi người đồng cất đầu lên, đánh 2 tiếng đồng đứng lên, đánh 1 hồi đồng xá 1 lượt)

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

  (Đứng TÁN PHÁP. Nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng chuông, 2 tiếng đầu hơi nhặt, tiếng sau khoan.     Ví dụ: Bong    bong        bong. Bên mõ cũng vậy

  Sau đó, đánh chuông, chuông bớt ngân thì bên mõ gõ 1 tiếng (cốc-(c)), thời gian cách 1 chút rồi đánh chuông, mõ gõ 1 tiếng, chuông đánh 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ tiếp 2 tiếng hơi nhặt hơn trước, mõ gõ 1 tiếng khoan hơn. Ví dụ: Bong  cốc    bong    cốc    bong    cốc    cốc     cốc cốc      cốc.  sau đó đọc TÁN PHÁP)

   

  Pháp Phật(c) sâu mầu(c) chẳng(c)(c) hơn(c)   (c)

  Trăm(c) ngàn(c) muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn. (đánh chuông

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (câu này đọc 3 lần, lần sau  đánh chuông 1 cái. Sau đó chủ lễ xướng tụng)

   

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."(câu chú đọc 3 lần, mỗi lần đánh 1 tiếng chuông. Sau đó LỄ PHẬT, BỒ TÁT. Cuối câu  đánh chuông, lễ 1 lễ)

   

  - Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi

  - Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  - Chí tâm đảnh lễ: Vị lai giáng sinh Phật Di Lặc Tôn. (câu này 7 lần, mỗi lần 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi      

  - Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.   

  - Chí tâm đảnh lễ: Chư Tôn Bồ Tát Hộ Trì chánh pháp.

  - Chí tâm đảnh lễ: Phật Bồ Tát hiện tại đạo (c c)  tràng © . (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

  (quỳ tụng VĂN PHÁT NGUYỆN)

  (Gõ mõ và đánh khánh xen kẻ: 1 chữ gõ , 1 chữ đánh khánh)

  Ví dụ: Đệ tử(c) chúng(k k) con(c  một(k k) lòng(c  thành(k k), (c . Nguyện(k k), cho(c,  đất(k k), nước(c, mãi((k k), thanh(c, bình(k k),  (c  , tai(k  k)nạn(cđao(k  k), binh(c, đều(k  k), dứt(c  sạch(k  k),  (c  huynh(k  k) đệ(c nhìn(k k)  nhau(c  con(k k), một(c  nhà(k k)......, cứ thế gõ và đánh khánh đến hết bài. Nếu tụng 1 mình không gõ mõ và khánh chung thì chỉ gõ mõ thôi cũng được, đến cuối câu dừng đọc 1 nhịp nhưng vẫn gõ mõ đều).

   

  Đệ tử chúng con một lòng thành,

  Nguyện cho đất nước mãi thanh bình,

  Tai nạn đao binh đều dứt sạch,

  Huynh đệ nhìn nhau con một nhà.

  Thương xót cứu giúp tiêu thù hận,

  Cả trên thế giới thảy an lành,

  Cùng chung nhân loại lòng yêu mến,

  Sớt cơm chia áo một tâm thành.

  Kết tình đồng loại như ruột thịt,

  Nguyện cả chúng sinh đến côn trùng,

  Cùng khởi lòng thương che chở thảy,

  Ai đành sát hại làm lợi mình.

  Mong sao toàn thể cùng vui sống,

  Nguyện mưa chánh pháp khắp quần sinh,

  Mọi người đều được ơn nhuần gội,

  Nhiệt não tiêu tan lòng thanh lương.

  Tam thừa thánh quả đều an trụ,

  Nguyện con dứt sạch mọi não phiền,

  Gắng tu chẳng chút sinh lười mỏi,

  Lập chí vững chắc như kim cương.

  Dù bao sóng gió không lay động,

  Thẳng bước tiến lên quả vô sinh,

  Yêu ma quỉ mị không ngăn nổi,

  Chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời.

  Đơn đao đột nhập vô thượng giác,

  Tam độc bát phong không chướng ngăn,

  Chỉ một chân như tam-muội ấn,

  Tiến thẳng vào trong nhà Pháp thân.

  Trên ngọn Diệu Phong rong tự tại,

  Xem xét mười phương chúng khổ đau,

  Khởi từ phương tiện tùy ứng hóa,

  Đưa chúng đồng lên bờ Niết-bàn.

  Dù bao gian khổ lòng không nản,

  Công đức tu hành xin hướng về,

  Tất cả chúng sinh cùng mình được,

  Đồng nương chánh pháp tối thượng thừa,

  Lên ngôi chánh giác chứng Phật đạo (đánh chuông 2 lần.           Sau đó đọc bài NGUYỆN NGÀY ĐÊM AN LÀNH 3 lần)

  - Nguyện ngày an lành, đêm an lành                                           Ngày đêm sáu thời được an lành                                                         Trong tất cả thời thảy an lành                                       Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ. (đánh chuông)                     

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị. (đánh chuông)

   

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ. (đánh chuông

   

  Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần,  đánh chuông 2 cái )

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. (đánh chuông, xá 1 xá, sau đó tụng HỒI HƯỚNG)

   

  Đón giao thừa cầu an chúc phúc (Cầu an chúc phúc đầu năm) công đức khôn tính kể                                   

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não                    

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời 

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ             

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài           

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (đánh chuông. Sau đó Chủ lễ đọc)

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  PHỤC NGUYỆN: (đánh chuông) Toàn thể chúng con thành tâm phúng tụng Đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh cùng lễ Phật và đọc tụng văn cầu an, nguyện đem công đức này hồi hướng cho:

  Cửa thiền thường nghiêm tịnh

  Toàn chúng mãi thuận hòa.

  Phật huệ chiếu sáng ngời.

  Mưa pháp hằng nhuần gội;

  Phật tử lòng tin sâu,

  Ruộng phước càng tăng trưởng.

  Chúng sinh sống an lạc,

  Vui hưởng cảnh thái bình. (đánh chuông)

  Nguyện cho: Nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc. Cầu cho già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng.

  Chúng con nguyện cầu trên từ lực tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ cho thiện nam tín nữ thế danh:..…. Cùng toàn thể chúng con có mặt trong buổi lễ hôm nay được tội diệt phước sinh, căn lành thêm lớn, thân tâm thanh thản, mạng vị bình an, nghiệp chướng, báo chướng tận trừ, tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt. Phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, trí tuệ mãi sáng suốt, sớm được giác ngộ giải thoát. Cùng toàn thể gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

  Lại nguyện cho dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình mọi loài yên ổn. Cầu nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sinh an nhiên giải thoát. (đánh chuông)

  Kế nguyện cầu an cho thiện nam - tín nữ thế danh….… cùng tất cả chúng con có mặt trong buổi lễ hôm nay, nguyện cho hết thảy đều được tai ách tiêu trừ oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang. Lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng

  Lại nguyện cho dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình mọi loài yên ổn. Cùng nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sinh an nhiên giải thoát. (đánh chuông)              

  Và nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho Giác Linh  Tỳ kheo Bồ Tát giới pháp hiệu thích......... thế danh......., viên tịch ngày...... , trụ thế..... năm, hạ lạp ..... mùa an cư, hỏa táng tại..... - an táng - nhập tháp tại.......  (Sa Di pháp danh thích..... , thế danh......., viên tịch ngày...... , trụ thế..... năm, hỏa táng tại.....-an táng) được quả vô sinh nhân tròn chánh giác, thường trụ Niết-bàn chẳng lìa uế độ, thị hiện nơi cõi Ta-bà mà hằng ở cảnh Thường-chơn, chuyển thân bốn đại bất an, thành tựu pháp thể tịnh lạc (đoạn này cho người xuất gia).

  Kế nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho chư vị vong linh thế danh....... Pháp danh .... (nếu có) mất ngày…., trụ thế...... năm, an táng (hỏa táng) tại…., và chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của chúng con, cùng tất cả chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh chúng sinh ngộ sát, và thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui (đánh chuông).

  Khắp nguyện, người mất siêu thăng, người còn phúc lạc; chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa. (đánh chuông)

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (toàn chúng niệm, đánh chuông, đứng lên lễ tam bảo - gõ mõ)

  - Tự qui y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng. (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (đánh  chuông, lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại. (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ. Sau đó đứng tụng tứ hoằng thệ nguyện, hồi hướng)

   

  Chúng sinh(c) vô biên(c),  (c) , thệ(c)  nguyện(c)  độ(c),   (c)

  Phiền(c)  não(c)  (c) tận(c) thệ(c)  nguyện(c) đoạn(c).    (c)

  Pháp(c) môn(c)(c) lượng(c) thệ(c) nguyện(c)  học(c) ,     (c)

  Phật(c) đạo(c)(c) thượng(c) thệ(c) nguyện(c)(c) thành(c) (đánh chuông)

   

  Nguyện đem(c) công đức(c)  này(c),  (c)

  Hướng(c) về(c) khắp(c)  tất (c) cả(c),  (c)

  Đệ(c) tử(c) cùng(c) chúng(c)  sinh(c), (c)  .

  Đều(c) trọn(c) thành(c) Phật(c) (c) đạo(c) (đánh chuông.

  Sau đó đánh chuông 3 cái, xá 3 xá.)

   

  (Các bài sau cũng theo cách đánh này)

   

 • 5. NGHI THỨC CÚNG RẰM THƯỢNG NGUYÊN

  NGHI THỨC CÚNG RẰM

   THƯỢNG NGUYÊN

   

   (Quỳ xuống NGUYỆN HƯƠNG:  )

   

  Kính bạch Tam Bảo thường ở khắp mười phương  tác đại chứng minh .

  Nguyện đem lòng thành kính.

  Gửi theo đám mây hương

  Phảng phất khắp Mười phương.

  Cúng dường ngôi Tam Bảo

  Nguyện trọn đời giữ đạo.

  Theo tự tánh làm lành

  Cùng pháp giới chúng sinh.

  Cầu Phật từ gia hộ

  Tâm bồ Đề kiên cố.

  Xa bể khổ bờ mê.

  Chóng quay về bến giác.

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần, đánh chuông 1 cái)

  Kính bạch chư vị Đại Giác Hùng Sư ba đời rũ lòng thương xót chúng quần sinh.

  Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,

  Thả thuyền từ đi trong biển khổ

  Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,                                     Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh.

  Duyên nay là ngày Rằm Thượng Nguyên năm …… Toàn thể chúng con một dạ chí thành quỳ trước Phật đài thấp nén tâm hương cúng dường Tam bảo thường ở khắp mười phương. Ngưỡng nguyện oai lực Tam bảo từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh cho chúng con trì tụng Đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh cùng lễ Phật, nguyện cầu cho mưa thuận gió hòa, toàn thể nhân dân được an cư lạc nghiệp. Tất cả hiện diện chúng con cùng mọi người đều được bình an, luôn khỏe vui hạnh phúc, mọi bệnh tật thảy được tiêu trừ, các nghiệp chướng dứt sạch, tất cả sở cầu sở nguyện đều tùy tâm mà được như ý, mọi người đều được tăng phúc, tăng thọ, vạn sự kiết tường, thân tâm thanh tịnh trí tuệ sáng suốt, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, tinh tấn hành đạo cho đến ngày giải thoát viên mãn.

  Chúng con cũng xin nguyện cầu cho chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc và cha mẹ nhiều đời của tất cả chúng con, cùng các vong linh chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sinh ngộ sát, và tất cả thập loại cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà sớm rõ đường lành, thoát vòng mê muội, được siêu  sinh  về cõi Phật  an vui.

  - Ngưỡng nguyện vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ.(đánh chuông, xá 1 xá)

  - Ngưỡng nguyện vô lượng chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị . (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Ngưỡng nguyện vô lượng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thùy từ ủng hộ. (đánh chuông 2 cái, xá 1 xá, đứng lên)

  (Đứng lên TÁN PHẬT : Đánh khánh)

  Đại từ, đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.    

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (đánh chuông, xá 1 xá)

   

  - Chí tâm(k) đảnh lễ(k)  (k) tất(k) cả(k) chư(k) Phật(k) ba(k) đời(k) tột(k) (k) không(k) khắp(k) pháp(k) (k) giới(k). (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm(k) đảnh lễ(k)  (k) tất(k) cả(k) Chánh(k) pháp(k) ba(k) đời(k) tột(k) (k) không(k) khắp(k) pháp(k) (k) giới(k). (đánh chuông, lễ1 lễ).

  - Chí tâm(k) đảnh lễ(k)  (k) tất(k) cả(k) Tăng(k) bậc(k) Hiền(k) Thánh(k) ba(k) đời(k) tột(k) (k) không(k) khắp(k) pháp(k)(k)  giới(k). đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

   

   

  (Đứng TÁN PHÁP. Nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng chuông, 2 tiếng đầu hơi nhặt, tiếng sau khoan. Ví dụ: Bong    bong         bong.  Bên mõ cũng vậy

  Sau đó, đánh chuông, chuông bớt ngân thì bên mõ gõ 1 tiếng, thời gian cách 1 chút rồi đánh chuông, mõ gõ 1 tiếng, chuông đánh 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ tiếp 2 tiếng hơi nhặt hơn trước, mõ gõ 1 tiếng khoan hơn. 

  Ví dụ: Bong     cốc      bong      cốc      bong     cốc      cốc        cốc cốc        cốc.     (sau đó tụng Tán Pháp)

                                         

  Pháp Phật(c) sâu mầu(c) chẳng(c)(c) hơn(c)   (c)

  Trăm(c) ngàn(c) muôn(c) kiếp(c) khó(c) được(c) gặp(c (c)

  Nay(c) con(c) nghe(c) thấy(c) vâng(c) gìn(c) giữ(c (c)

  Nguyện(c) hiểu(c) nghĩa(c) chơn(c) Đức(c) Thế(c)(c) Tôn(c). (đánh chuông 1 cái.  Chủ lễ xướng tiếp)

  ­­­­­­­­

  Qui kính(c)  Phật, Bồ(c)  Tát(c)  trên(c)  hội(c)  Bát(c)  Nhã(c) (3 lần, lần 3 đánh chuông 2 cái,  xá 1 xá. Chủ lễ xướng tiếp)

  ­­

  TÂM KINH(c) TRÍ TUỆ(c) CỨU(c) KÍNH(c) RỘNG(c) LỚN(c) ...... (mỗi chữ sau đều gõ)

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." (3 lần, mỗi lần đánh 1tiếng chuông, xá 1 xá. Sau đó lễ PHẬT, BỒ TÁT, mỗi câu đánh chuông 1 cái, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi

  - Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  - Chí tâm đảnh lễ: Vị lai giáng sinh Phật Di Lặc Tôn. (7 lần, mỗi lần 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Sư Lợi.   

  - Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.    

  - Chí tâm đảnh lễ: Chư Tôn Bồ Tát Hộ Trì chánh pháp

  - Chí tâm đảnh lễ: Phật Bồ Tát hiện tại đạo tràng. (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

  (quỳ tụng VĂN PHÁT NGUYỆN)

  (Gõ mõ và đánh khánh xen kẻ: 1 chữ gõ , 1 chữ đánh khánh)

  Ví dụ: Đệ tử(c), chúng(k k) con(c một(k k) lòng(c) thành(k k),  (c). Nguyện(k k) cho(c) đất(k k) nước(c) mãik k) thanh(c) bình(k k)   (c) ......, cứ thế gõ và đánh khánh đến hết bài. Nếu tụng 1 mình không gõ mõ và khánh chung thì chỉ gõ mõ thôi cũng được, đến cuối câu dừng đọc 1 nhịp nhưng vẫn gõ mõ đều đều

  Đệ tử chúng con một lòng thành,

  Nguyện cho đất nước mãi thanh bình,

  Tai nạn đao binh đều dứt sạch,

  Huynh đệ nhìn nhau con một nhà.

  Thương xót cứu giúp tiêu thù hận,

  Cả trên thế giới thảy an lành,

  Cùng chung nhân loại lòng yêu mến,

  Sớt cơm chia áo một tâm thành.

  Kết tình đồng loại như ruột thịt,

  Nguyện cả chúng sinh đến côn trùng,

  Cùng khởi lòng thương che chở thảy,

  Ai đành sát hại làm lợi mình.

  Mong sao toàn thể cùng vui sống,

  Nguyện mưa chánh pháp khắp quần sinh,

  Mọi người đều được ơn nhuần gội,

  Nhiệt não tiêu tan lòng thanh lương.

  Tam thừa thánh quả đều an trụ,

  Nguyện con dứt sạch mọi não phiền,

  Gắng tu chẳng chút sinh lười mỏi,

  Lập chí vững chắc như kim cương.

  Dù bao sóng gió không lay động,

  Thẳng bước tiến lên quả vô sinh,

  Yêu ma quỉ mị không ngăn nổi,

  Chiếc gươm trí tuệ tay chẳng rời.

  Đơn đao đột nhập vô thượng giác,

  Tam độc bát phong không chướng ngăn,

  Chỉ một chân như tam-muội ấn,

  Tiến thẳng vào trong nhà Pháp thân.

  Trên ngọn Diệu Phong rong tự tại,

  Xem xét mười phương chúng khổ đau,

  Khởi từ phương tiện tùy ứng hóa,

  Đưa chúng đồng lên bờ Niết-bàn.

  Dù bao gian khổ lòng không nản,

  Công đức tu hành xin hướng về,

  Tất cả chúng sinh cùng mình được,

  Đồng nương chánh pháp tối thượng thừa,

  Lên ngôi chánh giác chứng Phật đạo. (đánh chuông 2 cái. ( Sau đó đọc bài NGUYỆN NGÀY ĐÊM AN LÀNH  3 lần)

  - Nguyện ngày an lành, đêm an lành                                           Ngày đêm sáu thời được an lành                                                         Trong tất cả thời thảy an lành                                       Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ. (đánh chuông)                     

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị. (đánh chuông)

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ. (đánh chuông

   

  Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần,  đánh chuông 2 cái.)

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

  (đánh chuông

   

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

   

  Tụng kinh cầu an chúc phúc công đức khôn tính kể

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (đánh chuông

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

   

  PHỤC NGUYỆN: (đánh chuông)

   

  Toàn thể chúng con thành tâm đối trước Phật đài tụng Đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh cùng lễ Phật và đọc văn sám cầu an, nguyện đem công đức này hồi hướng cho:

  Cửa thiền thường nghiêm tịnh

  Toàn chúng mãi thuận hòa.

  Phật huệ chiếu sáng ngời.

  Mưa pháp hằng nhuần gội;

  Phật tử lòng tin sâu,

  Ruộng phước càng tăng trưởng.

  Chúng sinh sống an lạc,

  Vui hưởng cảnh thái bình. (đánh chuông)    

  Chúng con đồng nhất tâm nguyện cầu trên từ lực tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ cho thiện nam, tín nữ thế danh là……., ….tuổi, cùng toàn thể chúng con có mặt trong buổi lễ hôm nay được tội diệt phước sinh, căn lành thêm lớn, thân tâm thanh thản, mạng vị bình an, nghiệp chướng, báo chướng tận trừ, tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt. Phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học hành đạo vững bền, trí tuệ mãi sáng suốt, được giác ngộ giải thoát. cùng toàn thể gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

  Lại nguyện cho, nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. (đánh chuông)

  Kế nguyện cho dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình mọi loài yên ổn. Cầu nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sinh an nhiên giải thoát. (đánh chuông)            

  Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho chư vị vong linh: …. mất ngày…, trụ thế… năm, hưởng thọ … tuổi, an táng (hỏa táng) tại…., và chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của chúng con, cùng tất cả vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh chúng sinh ngộ sát, và thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui. (đánh chuông)         

  Khắp nguyện, người mất siêu thăng, người còn phúc lạc; chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa. (đánh chuông)             

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  (toàn chúng niệm, đánh chuông, đứng lên tụng lễ ,  gõ mõ)

  - Tự qui y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (đánh chuông, lễ  1 lễ

  -  Tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ. Sao đó đứng tụng tứ hoằng thệ nguyện, hồi hướng).

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.(đánh chuông

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo (đánh chuông)          

   

   

 • 6. NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN & THÀNH ĐẠO

  NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN

  & THÀNH ĐẠO

   

   (quỳ xuống Nguyện  Hương)

   

  Kính bạch trên tam bảo thường ở khắp 10 phương tác đại chứng minh.

  Hương giới, hương định cùng hương tuệ

  Hương giải thoát, giải thoát tri kiến.

  Đài mây sáng rở trùm pháp giới.

  Cúng dường Tam bảo khắp mười phương

   

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần, đánh chuông) 

  Kính bạch chư vị Đại Giác Hùng Sư ba đời rũ lòng thương xót chúng quần sinh.

  Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,

  Thả thuyền từ đi trong biển khổ

  Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,

  Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh .

  Duyên nay là ngày…… Toàn thể chư tăng ni chúng con hiệp cùng thiện nam tín nữ có mặt hôm nay về tại Thiền viện (chùa,)……., ngụ tại số… đường…. Tổ…. Phường…. Quận…. Tỉnh…. (đoạn chữ nghiên đọc ở chùa) Hiện diện chúng con đều cung đối trước phật đài tâm thành tưởng nhớ kỷ niệm ngày Bồ Tát Sĩ Đạt Đa đản sinh thị hiện giáng trần cứu độ chúng sinh (…Bồ Tát Sĩ Đạt Đa tu hành thành đạo cứu độ chúng sinh - chữ nghiên đọc vào ngày thành đạo). Cho nên toàn thể chúng con thành tâm thấp nén tâm hương dâng lên cúng dường đức Từ Phụ. Cúi mong đức Từ Phụ từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ cho toàn thể chúng con thân tâm được thanh thản, mạng vị bình an, nghiệp chướng, báo chướng tận trừ, tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt, căn lành thêm lớn, tâm Bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, trí tuệ mãi sáng suốt, tinh tiến học tập hành đạo sớm được giác ngộ giải thoát. Cùng toàn thể gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

  - Ngưỡng nguyện vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Ngưỡng nguyện Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Ngưỡng nguyện vô lượng chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thùy từ ủng hộ. (đánh chuông 2 cái , xá 1 xá, đứng lên)

  (Đứng lên TÁN PHẬT : Đánh khánh)

  Đại từ, đại bi thương chúng sinh

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới.(đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông 2 cái lễ 1 lễ)

  (Đứng TÁN PHÁP. Nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng chuông, 2 tiếng đầu hơi nhặt, tiếng sau khoan. Ví dụ: Bong    bong        bong. Bên mõ cũng vậy

  Sau đó, đánh chuông, chuông bớt ngân thì bên mõ gõ 1 tiếng (cốc-(c)), thời gian cách 1 chút rồi đánh chuông, mõ gõ 1 tiếng, chuông đánh 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ tiếp 2 tiếng hơi nhặt hơn trước, mõ gõ 1 tiếng khoan hơn. 

  Ví dụ: Bong     cốc      bong      cốc      bong      cốc      cốc      cốc cốc           cốc.      Sau đó tụng TÁN PHÁP)

  Pháp Phật(c)sâu mầu(c)chẳng(c)(c)hơn(c)      (c)  ,

  Trăm(c)ngàn(c)muôn(c)kiếp(c)khó(c)được(c)gặp(c)     (c

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

   

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

   

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

   “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."(3 lần, đánh chuông 2 cái)

  (Lễ Phật Bồ Tát, dứt câu đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Giáo chủ cõi Ta bà Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  ( 7 lần, mỗi lần 1 lễ)           

  - Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Sư Lợi.  (mỗi câu lễ 1 lễ) 

  - Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.    

  - Chí tâm đảnh lễ: Chư tôn Bồ Tát hộ trì chánh pháp.     

  - Chí tâm đảnh lễ: Phật Bồ Tát hiện tại đạo tràng (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)                                              

  (Quỳ tụng. Gõ mõ và khánh xen kẻ. 1 chữ gõ mõ,1 chữ đánhkhánh

  Ví dụ: Hôm nay(c), là(k k) ngày(c) Phật(k k) Đản(c), (k k) toàn(c)thể(k k) , chúng(c),  con(k k) , (c) , tâm(k k)thành(c), đảnh(k k)  lễ(c)    (k k)  lòng(c)tràn(k k) hoan(c), hỷ(k k)  (c)  cảm(k k) kích(c),(k k) cùng(c),  (k k) , đức(c)  Phật(k k) , ra(c) , đời(k k)....... Đọc 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, dù không đọc nhưng vẫn gõ mõ và đánh khánh đều nhịp đến hết.

  (Gõ mõ không khánh: Ví dụ: Hôm nay(c)  là ngày(c) Phật (c)  Đản(c)   (c)  toàn(c)  thể(c),..... Đọc 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, dù không đọc nhưng vẫn gõ mõ đều nhịp đến chữ bản gõ 2 tiếng, chữ nguyện 1 tiếng)  Hôm nay là ngày Phật Đản (Thành Đạo)

  Toàn thể chúng con

  Tâm thành kính lễ

  Lòng tràn hoan hỷ

  Cảm kích vô cùng

  Đức Phật ra đời

  Vì thương nhân loại

  Chúng sinh chìm đắm

  Trong biển trầm luân

  Sinh tử không dừng

  Chừng nào ra khỏi ?

  Thuyền từ rời bến

  Vào chốn biển mê.

  Cứu vớt chúng sinh

  Đưa lên bờ giác

  Vô minh đêm tối,

  Chẳng biết lối đi

  Cầm đuốc đưa đường

  Dẫn về quê cũ.

  Thế tôn ứng hiện,

  Dưới cội Vô ưu.

  Vừa mới ra đời,

  Liền đi bảy  bước

  Gót chân sen nở,

  Nhạc trời reo vang,

  Mừng đấng cứu đời

  Giáng sinh trần thế

  Tin vui đồn khắp

  Thành thị thôn quê

  Nô nức reo hò

  Như hạn gặp mưa

  Như con mừng mẹ

  Ngài đã lớn lên

  Sống trong nhung lụa

  ở vị đông cung

  Mà không mãn ý

  Đền vàng điện ngọc

  Chẳng chút bận tâm

  Vợ đẹp con yêu,

  Không sao trói buộc

  Canh cánh nỗi lòng,

  Vì thương nhân loại.

  Rồi một đêm ấy,

  Vượt thành xuất gia

  Tìm học các tiên

  Mà không toại nguyện

  Quyết tâm khổ hạnh,

  Thử đạt đạo chăng,

  Đã trải sáu năm

  Chỉ chiêu kiệt lực.

  Bỏ tu khổ hạnh,

  Đến cội bồ đề

  Thệ nguyện nơi đây,

  Nếu không thành đạo

  Xương tan thịt nát

  Thề không đổi đời,

  Đến đêm bốn chín

  Sao mai vừa lên

  Đạo cả sáng ngời

  Bồ Đề viên mãn

  Mối mang sinh tử,

  Cội gốc vô minh

  Dứt sạch vỡ tan

  Không còn mảnh vụn.

  Ngài liền tuyên bố

  Chứng quả Bồ Đề

  Thành bậc Chánh giác

  Nhớ đến chúng sinh

  Lặn hụp biển mê

  Ngài đi hoằng hoá

  Ngót bốn mươi năm

  Không hề ngừng nghỉ

  Người đạt đạo quả,

  La Hán rất nhiều,

  Bồ Tát, chư Thiên

  Không sao tính kể

  Chánh pháp từ đây,

  Rao truyền rộng khắp

  Phá tan mê chấp,

  Tẩy sạch tà đồ

  Mở mắt chúng sinh

  Thấy trời quang đãng

  Đông Tây, Nam, Bắc

  Khắp cõi Ta Bà,

  Dần được no lòng,

  Nếm mùi giải thoát.

  Đến tám mươi tuổi

  Vào rừng Sa La;

  ở dưới hai cây,

  Thế Tôn thị tịch

  Chúng tăng than khóc

  Chư Thiên ngậm ngùi

  Đức Phật hết duyên

  Niết bàn an nghỉ

  ân cao đức trọng

  Làm sao đáp đền?

  Chỉ cố gắng tu,

  Đạt được đạo quả

  Mồi đèn nối lửa

  Đời đời không dùng

  Đền ơn Chư Phật

  Là ơn chẳng đền

  Giáo hoá chúng sinh,

  Là đền ơn Phật

  Chúng con phát nguyện

  Quyết chí tiến tu,

  Theo gương Đức Phật

  Chúng sinh còn mê,

  Chúng con phải giác

  Chúng sinh còn khổ,

  Chúng con ban vui,

  Không sót một người

  Mới tròn bản nguyện


   

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.         

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG (xem cách gõ mõ ở trước)

  Công đức lễ Phật Đản (Thành Đạo) khôn tính kể

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

   

   Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác (đánh chuông)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  PHỤC NGUYỆN: (đánh chuông) Toàn thể chúng con thành tâm đối trước Phật đài thiết lễ tỏ lòng tưởng nhớ kỷ niệm ngày Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Đản Sinh (Thành Đạo), và trì tụng Đại thừa Bát Nhã Tâm Kinh cùng lễ Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng cho:

  Cửa thiền thường nghiêm tịnh

  Toàn chúng mãi thuận hòa.

  Phật huệ chiếu sáng ngời.

  Mưa pháp hằng nhuần gội;

  Phật tử lòng tin sâu,

  Ruộng phước càng tăng trưởng.

  Chúng sinh sống an lạc,

  Vui hưởng cảnh thái bình. (đánh chuông)

  Nguyện cho : Chánh pháp lưu truyền, Phật thừa chuyển khắp, trực ngộ bản tâm, tánh thể thông suốt. Mặt trời Phật sáng ngời, muôn loài đều lợi lạc. Nguyện cho mưa pháp gội nhuần, mọi loài chung hưởng, tứ chúng đồng tu. Một niệm chẳng sinh, mảy trần chẳng nhiễm.

  Lại nguyện: Nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc. Nguyện cho già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng.

  Nguyện cho: Dòng giống Việt Nam, khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa, phát minh bản địa. Mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn, (đánh chuông)

  Chúng con nguyện cầu trên từ lực tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ cho thiện nam, tín nữ thế danh là ......, …tuổi, cùng toàn thể chúng con có mặt trong buổi lễ hôm nay được tội diệt phước sinh, căn lành thêm lớn, thân tâm thanh thản, mạng vị bình an, nghiệp chướng, báo chướng tận trừ, tất cả ác duyên thảy đều tiêu diệt. Phước huệ trang nghiêm, phúc thọ tăng long, sở nguyện tùy tâm kiết tường như ý. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, trí tuệ mãi sáng suốt, được giác ngộ giải thoát. cùng toàn thể gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. (đánh chuông)

  Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho chư vị vong linh thế danh ....., từ trần ngày……, trụ thế..… năm, hưởng thọ …, an táng tại…., và chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của chúng con, cùng tất cả vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh chúng sinh ngộ sát, và thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

  Khắp nguyện, người mất siêu thăng, người còn phúc lạc; chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  (toàn chúng niệm, đánh chuông, đứng lên lễ tam bảo)

  - Tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (đánh chuông, lễ 1lễ

  - Tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (đánh chuông2 cái, lễ1 lễ)

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

   

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo  ./.

 • 7. NGHI THỨC CÚNG PHẬT

  NGHI THỨC CÚNG PHẬT

   

  (quỳ xuống NGUYỆN HƯƠNG)

  Kính bạch Tam Bảo thường ở khắp mười phương, tác đại chứng minh .  

  Nguyện đem lòng thành kính. 

  Gửi theo đám mây hương 

  Phảng phất khắp Mười phương. 

  Cúng dường ngôi Tam Bảo

  Nguyện trọn đời giữ đạo. 

  Theo tự tánh làm lành

  Cùng pháp giới chúng sinh.

  Cầu Phật từ gia hộ 

  Tâm bồ Đề kiên cố.

   Xa bể khổ bờ mê.

  Chóng quay về bến giác.

   

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần, đánh chuông) 

  Kính bạch chư vị Đại Giác hùng sư ba đời tác đại chứng minh.

  Hôm nay là ngày…, tại Thiện viện…. (chùa….,), đường….., ngõ…, tổ…, phường…, quận …., tỉnh…. Toàn thể Tăng, Ni hiệp cùng thiện nam tín nữ (Hôm nay  là ngày…… nhà số … gia đình chúng con - chữ nghiên đọc ở gia đinh) thành tâm thiết lễ: Hương hoa, quả phẩm dâng lên cúng dường trên chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp. Cúi mong trên tam bảo cùng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám cho tấm lòng thành của chúng con, và gia hộ cho chúng con thân tâm được thanh thản, mạng vị bình an, nghiệp chướng, báo chướng thảy đều tiêu trừ, căn lành thêm lớn, luôn có nghị lực, ý chí vượt qua mọi khó khăn chướng ngại, hằng tinh tiến tu hành cho sáu căn thanh tịnh, trí tuệ mãi sáng suốt, sớm được giác ngộ giải thoát. (đánh chuông, )                                                                   

  - Cúi mong vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ (đánh chuông, xá 1 xá)                                          

  - Cúi mong vô lượng chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị. (đánh chuông, xá 1 xá)                                                                                                               

  - Cúi mong vô lượng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương, thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thuỳ từ ủng hộ (đánh chuông, xá 1 xá)

  (Đứng lên TÁN PHẬT : Đánh khánh)

  Đại từ, đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.(đánh chuông, xá1xá

  (Đánh khánh: Chữ chí không đánh, chữ tâm đánh, chữ đảnh không đánh, từ chữ lễ về sau đánh mỗi chữ 1 tiếng, đến chữ pháp thì đánh 2 tiếng, chữ giới 1 tiếng. Hai câu sau cũng thế.

  Chú ý : Những lúc lễ đầu chạm đất, khánh đánh 1 tiếng mọi người đồng cất đầu lên, đánh 2 tiếng đồng đứng lên, đánh 1 hồi đồng xá 1 lượt)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông, lễ 1 lễ)

   

  (Đứng TÁN PHÁP. Nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng chuông, 2 tiếng đầu hơi nhặt, tiếng sau khoan. Ví dụ: Bong    bong        bong. Bên mõ cũng vậy

  Sau đó, đánh chuông, chuông bớt ngân thì bên mõ gõ 1 tiếng (cốc-(c)), thời gian cách 1 chút rồi đánh chuông, mõ gõ 1 tiếng, chuông đánh 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ tiếp 2 tiếng hơi nhặt hơn trước, mõ gõ 1 tiếng khoan hơn. 

  Ví dụ: Bong     cốc      bong      cốc      bong      cốc      cốc      cốccốc           cốc.      (sau đó tụng TÁN PHÁP)

  Pháp Phật(c) sâu mầu(c) chẳng(c)(c) hơn(c)   (c)

  Trăm(c) ngàn(c) muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần, đánh chuông)

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

   

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

   “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." (3 lần, đánh chuông 2 cái, )

  (Sau đó Lễ Phật, Bồ Tát. Đánh khánh, mỗi câu lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi.

  - Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni

  - Chí tâm đảnh lễ: Vị Lai Phật Di Lặc Tôn.

  - Chí tâm đảnh lễ: BồTát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.

  - Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.  

  - Chí tâm đảnh lễ: Chư tôn Bồ Tát hộ trì chánh pháp

  - Chí tâm đảnh lễ: Phật Bồ Tát hiện tại đạo tràng

  (Qùy cúng. Gõ mõ: Chữ Cúng không gõ, chữ Phật gõ, nam không gõ, gõ, chữ Phật gõ, từ chữ bảo về sau đều gõ. Ví dụ: Cúng Phật(c) Nam   mô(c)  Phật(c)  Bảo(c)  thường(c)...... Đến câu “Nam mô.... cúng dường“,  chữ cúng(c)(c) chữ dường(c))

  CÚNG PHẬT

  Nam-mô Phật Bảo thường ở khắp mười phương
  Nam-mô Pháp Bảo thường ở khắp mười phương
  Nam-mô Tăng Bảo thường ở khắp mười phương
  Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca mâu-ni.

  Nam-mô Thế giới Cực Lạc Phật A Di Ðà.

  Nam-mô Vị lai giáng sinh Phật Di Lặc Tôn.

  Nam-mô mười phương ba đời tất cả chư Phật

  Nam-mô Bồ-tát Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi.

  Nam-mô Bồ-tát Ðại Hạnh Phổ Hiền.

  Nam-mô Bồ-tát Ðại Bi Quán Thế Âm.

  Nam-mô Bồ-tát Ðại Thế Chí.

  Nam-mô Bồ-tát Ðịa Tạng Vương.

  Nam-mô chư Bồ-tát lớn thường hộ pháp.

  Nam-mô chư Bồ-tát Thánh chúng ở Già-lam.

  Nam-mô Sứ Giả Giám Trai.

  Nam-mô Thập Ðiện Minh Vương.

  Nam-mô Lịch Ðại Tổ Sư.

  Nam-mô chư Phật Bồ-tát trên hội Ðạo Tràng.

                                                                           (đánh chuông,)

  Hương vị thức ăn này  

  Trước cúng mười phương Phật.

  Kế dâng chư Hiền Thánh

  Sau ban khắp lục đạo.

  Bình đẳng không sai khác    

  Tùy nguyện được sung mãn.

  Khiến người thí hôm nay   

  Ðược đến bờ rốt ráo.

  Ba đức cùng sáu vị       

  Cúng Phật và chư Tăng.

  Hữu tình khắp pháp giới

  Hết thảy đồng cúng dường. (đánh chuông)

  Nay con dâng hương vị cam lồ                          

  Lượng sánh Tu-di chẳng gì hơn                                                                 Sắc hương mỹ vị khắp hư không  

  Cúi mong thương xót mà nạp thọ

  Nam-mô Bồ-tát Phổ Cúng Dường (câu này 3 lần, đánh chuông,)                                                                                                                           (Gõ mõ: Ví dụ: Cúng Phật(c) đã  xong(c) . Nguyện(c)   cho(c) ..... mỗi chữ đều gõ, gõ đến chữ phật(c)(c) , pháp(c))

  Cúng Phật đã xong.                                                        Nguyện cho chúng sinh.                                                                             Việc làm đều được.

  Ðầy đủ Phật pháp (đánh chuông)

   

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền (đánh chuông,  Sau đó chủ lễ đọc)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  PHỤC NGUYỆN:(đánh chuông) Toàn thể chúng con cung đối trước Phật đài thành tâm đảnh lễ và cúng dường vô lượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, nguyện đem công đức này hồi hướng cho:                           

  Cửa thiền thường nghiêm tịnh                                           Toàn chúng mãi thuận hòa.

  Phật huệ chiếu sáng ngời.                  

  Mưa pháp hằng nhuần gội;

  Phật tử lòng tin sâu,

  Ruộng phước càng tăng trưởng.

  Chúng sinh sống an lạc,

  Vui hưởng cảnh thái bình. (đánh chuông,)

  Lại nguyện cho Chánh pháp lưu truyền, Phật thừa chuyển khắp, trực ngộ bản tâm, tánh thể thông suốt. Mặt trời Phật sáng ngời, muôn loài đều lợi lạc. Nguyện cho mưa pháp gội nhuần, mọi loài chung hưởng, tứ chúng đồng tu. Một niệm chẳng sinh, mảy trần chẳng nhiễm.

  Lại nguyện: Nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc. Nguyện cho già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. (đánh chuông)

  Nguyện cho: Dòng giống Việt Nam, khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa, phát minh bản địa. Mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn.(đánh chuông)

  Nguyện cầu hồng ân chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp từ bi gia hộ cho toàn thể chúng con được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, thân tâm thanh thản, luôn được bình an, vạn sự kiết tường, tâm Bồ Đề kiên cố, chí tu học vững bền, sáu căn thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt, cùng toàn thể gia quyến an khang. Lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng, (đánh chuông)

  Kế nguyện đem công đức này hồi hướng cho vong linh thế danh: …..… pháp danh .... (nếu có) từ trần ngày…., trụ thế...... năm, an táng tại…., và chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của chúng con, cùng tất cả vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh chúng sinh ngộ sát, và thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui. (đánh chuông)

  Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa. (đánh chuông,)

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  (toàn chúng niệm, đánh chuông, đứng lên lễ tam bảo)

  - Tự qui y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đại đạo, phát tâm vô thượng. (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí huệ như biển. (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, tất cả không ngại. (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ. Sau đó tụng tứ hoằng thệ nguyện, hồi hướng)

   

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.                                            

  Đều trọn thành Phật đạo ./.

   

  (đánh 3 tiếng chuông, xá 3 xá)

   

 • 9. CÚNG TRAI ĐƯỜNG

  CÚNG TRAI ĐƯỜNG

  (Đại chúng vân tập trai đường, vị chủ xướng khắc nhẹ 2 tiếng tăng bạt hoặc khánh rồi đánh 1 hồi, cả đại chúng đồng chấp tay nhắc ghế nhẹ nhành ngồi xuống. Trong thời gian vị chủ xướng đánh 3 hồi tăng bạt, cả đại chúng cho cơm vào bát -chén. Sau khi dứt 3 hồi, chúng ta đưa tay trái co ngón giữa và ngón áp út vào lòng bàn tay, 3 ngón còn lại đứng thẳng lên, để bát cơm vào giữa 3 ngón, đưa lên ngang trán. Tay phải: ngón cái đè đầu ngón áp út, 3 ngón còn lại thẳng lên đưa trước trán đọc bài cúng dường).

  (Đánh tăng bạt hoặc khánh: Ví dụ: Cúng dường(k) phật pháp(k) thân(k)  thanh(k)....., mỗi chữ sau đều đánh, đến chữ  thức(k) chữ ăn(k))

  Cúng dường Phật pháp thân thanh tịnh Tỳ Lô Gíá Na     

  Phật báo thân viên mãn Lô Xá Na.

  Phật hóa thân ngàn muôn ức Thích Ca Mâu Ni.

  Vị lai giáng sinh Phật Di Lặc Tôn.

  Thế giới Cực lạc Phật A Di Đà.

   Mười phương ba đời tất cả chư Phật.

   Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.

   Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền .

  Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm.

  Bồ Tát Đại Thế Chí                

  Chư Bồ Tát lớn thường hộ pháp.

  Đại Bát Nhã cứu cánh. Ba đức, sáu vị.

  Cúng Phật và tăng. Thảy đều cúng dường.

  Chúng hữu tình khắp pháp giới.

  Nếu khi thọ thực, lấy vui thiền định và pháp hỷ đầy đủ làm thức ăn. (xong để bát cơm xuống)

  (Vị Tăng chú nguyện: cho từ  7 hạt cơm trở lên vào trong nửa ly nước nhỏ, để trong lòng bàn tay trái. Tay phải bắt ấn  - ngón cái đè đầu ngón áp út, 3 ngón còn lại thẳng ra. Tay Bắt ấn để ngang miệng chén, đọc thầm:) 

  Pháp lực chẳng nghĩ lường.  

  Từ bi không chướng ngại.    

  Bảy hạt khắp mười phương.

  Cho cả châu sa giới.

  Án độ lợi ích tóa ha (3 lần)

  (Sau đó, 1 người đem ly ấy ra ngoài đọc cúng Đại Bàng)

  Chim Đại Bàng cánh vàng.                                                 

  Chúng Quỉ Thần rừng núi.                                                    

  Mẹ con quỉ La Sát.                                                                       

  Cơm bảy hạt no đầy.                                                                        

  Án mục đế tóa ha  (câu này đọc 7 lần)

   

  (Vị Tăng xướng) Phật dạy chúng Tăng khi ăn phải nhớ năm pháp quán. Tán tâm nói chuyện, của tín thí khó tiêu. Đại chúng nghe tiếng khánh, mỗi người phải nhất tâm chánh niệm.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (đánh khánh, đồng niệm)

  (Hai tay dâng bát cơm ngang trán đọc bài kệ:)

   

  Tay bưng bát cơm 

  Nguyện cho chúng sinh.

  Pháp khí thành tựu. 

  Nhận trời, người cúng dường. 

   

  TAM ĐỀ

  (Dùng th́ìa - muỗng ăn 3 miếng cơm trắng nhỏ,  thầm nguyện đọc từng câu)

  1. Nguyện đoạn dứt tất cả điều ác.   

  2.  Nguyện luôn làm tất cả điều lành

  3. Nguyện thệ độ tất cả chúng sinh.    

  (Sau đó, hai tay bưng bát cơm để ngang ngực, thầm đọc  NĂM PHÁP QUÁN)

  1/  Quán xét, thức ăn nầy từ đâu mà có, công của người khổ nhọc biết bao .

  2/  Quán xét, công hạnh đức tính của mình được nhiều hay ít mà thọ nhận thức ăn nầy.

  3/  Quán xét, ăn thức ăn nầy cốt là để ngăn ngừa dứt tham, sân, si.   

  4/  Quán xét, ăn thức ăn nầy như là uống thuốc để trị bệnh ốm gầy.  

  5/  Quán xét, vì trên cầu phật đạo dưới hóa độ chúng sinh mà thọ nhận thức ăn nầy.   

  (Vị chủ xướng: Cung thỉnh đại chúng thọ trai). Sau khi thọ trai xong, vị chủ xướng khắc nhẹ Tăng Bạt 2 tiếng, sau đó đánh 1 tiếng làm hiệu cho đại chúng rót nước ra bát uống, khi nghe 3 tiếng kế tiếp thì đồng chấp tay tụng kinh BÁT NHÃ 1 lần và hồi hướng)

  (Đánh khánh: Chữ tâm không đánh, chữ kinh đánh, chữ trí không đánh, chữ tuệ đánh, mỗi chữ sau đều đánh.

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha." (đọc tiếp bài kệ)

  Thọ trai đã xong. Nguyện cho chúng sinh.

  Việc làm đều được. Đầy đủ Phật pháp.

   

  PHỤC NGUYỆN: (chủ xướng đọc)

  Cơm ngày hai bữa, thường nhớ công khổ nhọc của nông phu. Thân mặc ba y, hằng xét nghĩ đến sự nhọc nhằn của người may dệt.

  Thuốc thang giường chỏng bởi do nhín ăn bớt mặc của đàn na. Học đạo tiến tu nhờ lòng từ dạy răn của Thầy Tổ.

  Nguyện cho thí chủ, ruộng phước thêm nhiều, đạo tâm thêm lớn, cùng chúng sinh khắp trong pháp giới, kẻ mất người còn đồng thành Phật đạo.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  (đánh khánh, toàn chúng niệm theo)

 • 10. NGHI THỨC LỄ ĐỘNG THỔ

  NGHI THỨC LỄ ĐỘNG THỔ

  (Đánh chuông, khánh, mõ xem ở mục sám hối)

  (Thiết lập bàn thờ có tượng hoặc ảnh đức Phật ngay chỗ định xây dựng. Chuẩn bị ly nước trong với cành hoa để trên bàn thờ làm sái tịnh và cuốc, xẻng để động thổ. 

  Quỳ nguyện hương)

  Kính bạch trên Tam Bảo thường ở khắp 10 phương tác đại chứng minh

  Nguyện đem lòng thành kính,    

  Gởi theo đám mây hương                                                            

  Phảng phất khắp 10 phương,                              

  Cúng dường ngôi tam bảo                                                            

  Nguyện trọn đời giữ đạo,                                             

  Theo tự tánh làm lành                                                                     

  Cùng pháp giới chúng sinh,                                     

  Cầu phật từ gia hộ                                                                  

  Tâm bồ đề kiên cố,                                                  

  Chí tu học vững bền                                                         

  Xa bể khổ bờ mê,                                                    

  Chóng quay về bến giác.

   

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường. (3 lần, đánh chuông)

  Kính bạch bậc Đại Giác hùng sư ba đời rũ lòng thương xót chúng quần sinh.

  Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,

  Thả thuyền từ đi trong biển khổ.

  Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,

  Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh.                       

  Hôm nay là ngày…… Toàn thể chư tăng, ni chúng con, cùng thiện nam tín nữ phật tử gần xa hội đủ duyên lành, đồng tề tựu về tại thôn… xã…., quận…., tỉnh…... Đồng thành tâm tác lễ động thổ hưng công xây dựng lại Ngôi Tam Bảo chùa…... (Ngôi Tổ Đường - nhà). (Hôm nay là ngày… gia đình chúng con tên là……..,trú tại… thôn… xã…., quận…., tỉnh …... Đồng thành tâm tác lễ động thổ hưng công xây dựng lại nhà ở  - chữ nghiêng là phật tử tự làm) 

  Toàn thể chúng con quỳ trước Phật Đài nhất tâm nguyện cầu trên hồng ân chư Phật, chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp từ bi hoan hỷ quang giáng đàn tràng này đồng chứng minh gia hộ trợ duyên cho công trình xây dựng Ngôi Tam Bảo chùa….. (Ngôi Tổ Đường – ngôi nhà) sớm được hoàn thành bình yên như sở nguyện.

  Lại mong chư vị Thần Thổ địa cùng các chư vị vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sinh ngộ sát, cùng chúng thập loại cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử hoan hỷ đồng nhất tâm hổ trợ, giúp đỡ cho công trình xây dựng này được an toàn thuận lợi sớm thành tựu viên mãn và trong cuộc sống luôn ổn định bình yên.

  - Chúng con đồng nhất tâm phụng thỉnh, phụng thỉnh vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh  gia hộ (đánh chuông, xá 1 xá )

  - Chúng con đồng nhất tâm phụng thỉnh, phụng thỉnh vô lượng chư đại Bồ Tát cùng chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị (đánh chuông, xá 1 xá )                                                          

  - Chúng con đồng nhất tâm phụng thỉnh, phụng thỉnh vô lượng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thùy từ ủng hộ  (đánh chuông, xá 1 xá )

  (Đứng lên TÁN PHẬT. Đánh khánh:)

  Đại từ, đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

  (Đứng TÁN PHÁP. Nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng chuông, 2 tiếng đầu hơi nhặt, tiếng sau khoan. Ví dụ: Bong    bong         bong. Bên mõ cũng vậy

  Sau đó, đánh chuông, chuông bớt ngân thì bên mõ gõ 1 tiếng (cốc-(c)), thời gian cách 1 chút rồi đánh chuông, mõ gõ 1 tiếng, chuông đánh 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ tiếp 2 tiếng hơi nhặt hơn trước, mõ gõ 1 tiếng khoan hơn. 

  Ví dụ: Bong    cốc     bong     cốc     bong      cốc      cốc     cốccốc      cốc.       Sau đó tụng TÁN PHÁP.

  Pháp Phật© sâu mầu© chẳng©© hơn©        ©

  Trăm© ngàn© muôn© kiếp© khó© được© gặp©      ©

  Nay© con© nghe© thấy© vâng© gìn© giữ©           ©

  Nguyện© hiểu© nghĩa© chơn© Đức© Thế©© Tôn©.

   

  Qui kính©Phật, Bồ©Tát©trên©hội©Bát©Nhã© (3lần)

   

  TÂM KINH© TRÍ TUỆ© CỨU© KÍNH© RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

   

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần, lần 3 đánh chuông 3 tiếng)

  (Lễ Phật, Bồ Tát. Đánh khánh, mỗi câu lạy 1 lạy )

  - Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi.

  - Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni

  - Chí tâm đảnh lễ: Vị Lai Phật Di Lặc Tôn.       

  - Chí tâm đảnh lễ: BồTát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi

  - Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.  

  - Chí tâm đảnh lễ: Chư tôn Bồ Tát hộ trì chánh pháp

  - Chí tâm đảnh lễ: Phật Bồ Tát hiện tại đạo tràng

  CÚNG DƯỜNG (Gõ mõ, quỳ cúng)

  Nam-mô Phật Bảo thường ở khắp mười phương.
  Nam-mô Pháp Bảo thường ở khắp mười phương.
  Nam-mô Tăng Bảo thường ở khắp mười phương.
  Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca mâu-ni.
  Nam-mô Thế giới Cực Lạc Phật A Di Ðà.
  Nam-mô Vị lai giáng sinh Phật Di Lặc Tôn.
  Nam-mô mười phương ba đời tất cả chư Phật.
  Nam-mô Bồ-tát Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi.

  Nam-mô Bồ-tát Ðại Hạnh Phổ Hiền.

  Nam-mô Bồ-tát Ðại Bi Quán Thế Âm.

  Nam-mô Bồ-tát Ðại Thế Chí.

  Nam-mô Bồ-tát Ðịa Tạng Vương.

  Nam-mô chư Bồ-tát lớn thường hộ pháp.

  Nam-mô chư Bồ-tát Thánh chúng ở Già-lam.
  Nam-mô Sứ Giả Giám Trai.

  Nam-mô Thập Ðiện Minh Vương.

  Nam-mô Lịch Ðại Tổ Sư.

  Nam-mô chư Phật Bồ-tát trên hội Ðạo Tràng.

  -                 Hương vị thức ăn này                                                              

  Trước cúng mười phương Phật.
  Kế dâng chư Hiền Thánh                                                                   

  Sau ban khắp lục đạo.

  Bình đẳng không sai khác                                                            

  Tùy nguyện được sung mãn.
  Khiến người thí hôm nay                                                               

  Ðược đến bờ rốt ráo.
  Ba đức cùng sáu vị                                                                             

  Cúng Phật và chư Tăng.
  Hữu tình khắp pháp giới                                                               

  Hết thảy đồng cúng dường. (đánh chuông)

  Nay con dâng hương vị cam lồ                                                

  Lượng sánh Tu-di chẳng gì hơn                                                        

  Sắc hương mỹ vị khắp hư không                                                   

  Cúi mong thương xót mà nạp thọ

  Nam-mô Bồ-tát Phổ Cúng Dường (3 lần, đánh chuông)                                                                      

  Cúng Phật đã xong.                                                               

  Nguyện cho chúng sinh.                                                                       

  Việc làm đều được.                                                                    

  Ðầy đủ Phật pháp (đánh chuông)

  (Chủ lễ  SÁI TỊNH: Để cốc nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn, đầu ngón cái và ngón áp út cong lại chạm vào nhau, 3 ngón còn lại ngay thẳng, đọc bài kệ Sái Tịnh).

  Phù thử thủy giả,

  Bát công đức thủy tự Thiên Chơn

  Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,

  Biến nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới,

  Cá trung vô xứ bất siêu luân.

  Thủy bất tẩy thủy, diệu cực Pháp Thân.

  Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

  Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.

  Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

  Khiết uế ban nhi thành Tịnh Độ.

  Sở vị đạo nội, ngoại trung gian vô trược uế

  Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.

  Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy.

  Năng linh nhất đích biến thập phương.

  Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.

  Linh thử địa xứ tất thanh tịnh. (*)

   

  Nam mô© Thanh Lương© Địa© Bồ© Tát©   © (3 lần. Vừa đọc vừa đứng dậy rẩy nước và đọc bài Nguyện An Lành 3 lần. Ví dụ: Nguyện ngày© an lành© đêm© an© lành©     ©. Ngày© đêm© …. đánh mõ dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp nhưng mõ vẫn gõ đều , đến chữ  kiết ©© tường ©)

  (Trong lúc đó các vị đại biểu, đại diện cầm cuốc, xẻng, cuốc xới động thổ 4 góc chỗ xây dựng, đại diện gia đình động thổ hoặc xây ít viên gạch đầu tiên để chính thức khởi công xây dựng)

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

  Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần)

  (chủ lễ đọc xướng tất cả cùng lạy)

  - Chúng con nhất tâm phụng thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ. (đánh chuông, lễ 1 lễ )

  - Chúng con Nhất Tâm phụng thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh vô lượng chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị.(đánh chuông, lễ 1 lễ )

  - Chúng con Nhất tâm phụng thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh vô lượng chư Thiên cùng chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thùy từ ủng hộ. (đánh chuông, lễ 1 lễ. Sau đó quỳ tụng)

   

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN (xem gõ mõ ở trước)

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền. (đánh chuông

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG:

  Động thổ (đặt đá hưng công) xây chùa (nhà tổ, nhà ở) công đức khôn tính kể. 

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác (đánh chuông)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Phục nguyện: (đánh chuông) Toàn thể chư tăng, ni chúng con hiệp cùng thiện nam tín nữ Phật tử gần xa có mặt trong buổi lễ hôm nay đối trước Phật đài thành tâm tác lễ động thổ (đặt đá) hưng công xây dựng ngôi Tam Bảo (Tổ Đường) chùa….. Nguyện cầu cho ngôi tam bảo (tổ đường) chùa… tại số…, đường…, thôn.., xã…, quận…, tỉnh….. (Toàn thể chúng con tác lễ động thổ đặt đá xây dựng nhà ở, nguyện cầu cho ngôi nhà  tại số…, đường.., thôn... xã.… quận….tỉnh….)- Trong ngoặc dành cho cư sĩ hay phật tử tự làm. sớm được thành tựu tốt đẹp viên mãn như sở nguyện.

  Nguyện cầu hồng ân chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp từ bi gia hộ cho các nhân viên thi công được đầy đủ sức khỏe, hòa hợp tiến triển công trình xây dựng gặp nhiều thiện duyên thuận lợi và ổn định an toàn đến hoàn thành mỹ mãn (đánh chuông

  Nguyện cho: Dòng giống Việt Nam, khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa, phát minh bản địa. Mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn, mọi người kính tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. (đánh chuông)

  Nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho tất cả vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sinh ngộ sát, cùng thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui. (đánh chuông)

  Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.   (toàn chúng niệm, đánh chuông, đứng lên lễ tam bảo)  (Gõ mõ. Ví dụ: Tự qui(c) y Phật(c), (c). Nguyện(c) cho(c) chúng(c) sinh(c)(c). Hiểu(c) thấu(c) đại(c) đạo(c)(c). Phát(c) tâm(c)(c)(c) thượng(c). Hai câu sau gõ cũng như thế)

  - Tự qui y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo Phát tâm vô thượng (đánh chuông, lễ1 lễ

  - Tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển. (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại. (đánh chuông, lễ 1 lễ)                                    

   

  Chúng sinh(c) vô biên(c), thệ(c)  nguyện(c)  độ(c)    (c)

  Phiền(c)  não(c)  (c) tận(c) thệ(c)  nguyện(c) đoạn(c)     (c)

  Pháp(c) môn(c)(c) lượng(c) thệ(c) nguyện(c)  học(c)       (c)

  Phật(c) đạo(c)(c) thượng(c) thệ(c) nguyện(c)(c) thành(c) (đánh chuông)

   

  Nguyện đem(c) công đức(c)  này(c),  (c)

  Hướng(c) về(c) khắp(c)  tất (c) cả(c),  (c)

  Đệ(c) tử(c) cùng(c) chúng(c)  sinh(c), (c)  .

  Đều(c) trọn(c) thành(c) Phật(c)(c) đạo(c) (đánh chuông.

  Sau đó đánh chuông 3 cái, xá 3 xá hoàn mãn.)

   

 • 11. THỈNH CHƯ TĂNG AN VỊ PHẬT

  THỈNH CHƯ TĂNG AN VỊ PHẬT

  (Ban thờ dâng cúng các thứ: Hoa, quả, đèn, hương, 3 chén nước trong, 3 bát cơm trắng (lục cúng). Chuẩn bị 1 ly nước lọc và cành hoa nhỏ để trên bàn thờ làm sái tịnh. Nếu có ban thờ gia tiên thì cúng gia tiên: hoa, quả, ðèn, hýõng và mâm cõm chay. Ðứng trýớc bàn phật và chý tãng trình bạch)

   

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

   

  Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức Tăng (Ni), toàn thể gia quyến chúng con hôm nay có duyên sự xin đầu thành đảnh lễ tác bạch

  (lễ 1 lễ, đứng lên xá rồi quỳ xuống đọc).

  Ngưỡng bái bạch chư vị đại giác ba đời hùng sư, tác đại chứng minh:

  Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng (Ni) chúng con tên là…... (tên tuổi từng người trong gia đình, pháp danh - nếu có),  gia đình chúng con vừa tái thiết xây dựng ngôi nhà mới được hoàn thành, lòng chúng con vui sướng xin được phép trụ về nhà mới (đoạn chữ nghiên cho nhà mới xây –sửa xong). Vả lại, chúng con đã có chút duyên lành từ xa xưa nên đời này mới gặp được Phật pháp, hơn nữa chúng con cũng được nghe trong khế kinh dạy rằng:

  Qui y Tam Bảo diệt tội không lường

  Chiêm ngưỡng Tam Bảo phước tăng vô lượng. 

  Vì lợi ích lớn lao đó, cùng với tâm thành khát ngưỡng quí kính ngôi Tam Bảo, cho nên chúng con cung thỉnh tôn tượng kim thân Phật (Bồ Tát) ..…. về thờ tại tư gia, để hằng ngày được chiêm ngưỡng lễ lạy cúng dường và học theo công hạnh cùng đức tính của Ngài. Trước khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh này, chúng con thành tâm sắm sửa: Hương, hoa, quả phẩm dâng lên cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.

  Chúng con nghĩ rằng: Tôn thờ Tam Bảo để làm nơi qui hướng đời hành đạo của mình và cho con cháu trong gia đình đồng hướng thiện trở thành người hiền tốt. Cho nên hôm nay đã hợp thời, đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đồng cung thỉnh chư tôn thiền đức Tăng (Ni) từ bi hoan hỉ tác lễ an vị tôn tượng kim thân Phật (Bồ Tát)..…. cho gia đình chúng con.

  Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ.

  Cúi mong chư tôn đức Tăng (Ni) từ bi hứa khả.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni(xá 1xá                

  (chờ chư tăng đáp từ, xong đọc tiếp)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Chúng con đã được chư tôn đức Tăng (Ni) hứa khả cho rồi, chúng con xin đầu thành đảnh lễ 3 lễ. 

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (lễ 3 lễ)

   

   

  NGHI THỨC AN VỊ PHẬT

   

  (cách thức đánh chuông, mõ, khánh như ở mục Sám Hối. Qùy NGUYỆN HƯƠNG)

  Ngưỡng bái bạch Tam bảo thường ở khắp mười phương tác đại chứng minh:

  Nguyện đem lòng thành kính.

  Gửi theo đám mây hương

  Phảng phất khắp mười phương.                            

  Cúng dường ngôi Tam Bảo

  Nguyện trọn đời giữ đạo. 

  Theo tự tánh làm lành

  Cùng pháp giới chúng sinh.

  Cầu Phật từ gia hộ                                                        

  Tâm Bồ đề kiên cố.                                                           

  Xa bể khổ bờ mê.   

  Chóng quay về nguồn giác.      

  Duyên nay là ngày…, gia đình chúng con với tâm thành khát ngưỡng quí kính ngôi Tam Bảo, cho nên chúng con thỉnh tôn tượng kim thân Phật…. (Bồ Tát….) về tôn trí thờ tại tư gia, nhà số…, đường..., ngõ…, tổ…, phường …, quận..., tỉnh…, để hằng ngày được chiêm ngưỡng lễ lạy cúng dường và học theo đạo giác ngộ cùng công hạnh đức tính của Ngài.

  (đoạn gạch dưới đây dành cho chư tăng, ni) Duyên nay là ngày…. có gia chủ thế danh là …. (tên tuổi từng người trong gia đình, pháp danh - nếu có), Trú tại nhà số…, đường..., ngõ…, tổ…, phường…, quận..., tỉnh… (vừa được tái thiết xây dựng ngôi nhà mới hoàn thành.) - chữ nghiên dành cho nhà mới. với tâm thành khát ngưỡng quí kính ngôi Tam Bảo nên cung thỉnh tôn tượng kim thân Phật…. (Bồ Tát…) về tôn trí thờ tại tư gia, cho nên hôm nay cung thỉnh chư tăng tại thiền viện (chùa)…… về tác lễ an vị tôn tượng kim thân Phật… (Bồ Tát…) để hằng ngày được chiêm ngưỡng lễ lạy cúng dường và học theo đạo giác ngộ cùng công hạnh đức tính của Ngài.  

   

  Cúi mong chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ cho toàn thể chúng con (gia chủ) đây được tội diệt phước sinh, căn lành thêm lớn, nghiệp chướng báo chướng tận trừ, tất cả ác duyên thảy đều dứt sạch, đạo tâm kiên cố, chí tu học vững bền, tuệ giác được phát sinh, thân tâm thanh tịnh, tinh tiến hành đạo sớm được giác ngộ giải thoát.

  - Cúi mong chư Phật thường ở khắp mười phương, từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ. (đánh chuông, xá 1 xá )

  - Cúi mong chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị (đánh chuông, xá 1 xá)

  - Cúi mong cùng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương, thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thuỳ từ ủng hộ. (đánh chuông, xá 1 xá, đứng lên)

   (Đứng lên TÁN PHẬT : Đánh khánh)

  Đại từ, đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. (đánh chuông, xá 1 xá . Sau đó lễ Tam bảo, đánh khánh)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (Đánh chuông , lễ1 lễ)

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. ( Đánh chuông ,lễ1 lễ )

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.(Đánh chuông lễ 1 lễ)

  (Đứng TÁN PHÁP. Nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng chuông, 2 tiếng đầu hơi nhặt, tiếng sau khoan. Ví dụ: Bong    bong        bong. Bên mõ cũng vậy

  Sau đó, đánh chuông, chuông bớt ngân thì bên mõ gõ 1 tiếng (cốc-(c)), thời gian cách 1 chút rồi đánh chuông, mõ gõ 1 tiếng, chuông đánh 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ tiếp 2 tiếng hơi nhặt hơn trước, mõ gõ 1 tiếng khoan hơn. 

  Ví dụ: Bong     cốc      bong      cốc      bong      cốc      cốc      cốccốc           cốc.   (Sau đó tụng TÁN PHÁP, gõ mõ)

  Pháp Phật(c) sâu mầu(c) chẳng(c)(c) hơn(c)   (c)

  Trăm(c) ngàn(c) muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,                                 

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.ánh chuông)

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã(3 lần, đánh chuông)

   

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần, đánh chuông)  

  SÁI TỊNH

  (Quỳ xuống, để ly  nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn Cam lồ - đầu ngón cái và đầu ngón áp út chạm vào nhau, 3 ngón còn lại đưa thẳng ra; đọc bài kệ Sái Tịnh).

  Phù thử thủy giả, Bát công đức thủy tự thiên chơn Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,   

  Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới,

  Cá trung vô xứ bất siêu luân.            

  Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân.

  Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

  Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng. 

  Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

  Khiết uế ban nhi thành tịnh độ.   

  Sở vị đạo nội, ngoại trung gian vô trược uế

  Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.        

  Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.    

  Năng linh nhất đích biến thập phương.

  Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ. 

  Linh thử gia đường tất thanh tịnh.      (*)

  Gõ mõ: Chữ nam không gõ, từ chữ về sau đều gõ, gõ nhịp đều đều đến chữ kiết đọc lần thứ 3 gõ 2 tiếng, chữ tường 1 tiếng.)

  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần. Vừa đọc, vừa đứng lên rẩy nước nơi ban thờ và tiếp tục đọc bài. Nguyện an lành 3 lần, vẫn rẩy nước chung quanh mọi người)

  - Nguyện ngày an lành, đêm an lành                                           Ngày đêm sáu thời được an lành                                                         Trong tất cả thời thảy an lành                                       Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ. (đánh chuông)                     

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị. (đánh chuông)

   

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ. (đánh chuông

   

  Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần,  đánh chuông 2 cái. Đứng lên )

   

  - Chúng con nhất tâm phụng thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ.(đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chúng con nhất tâm phụng thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh vô lượng chư đại Bồ Tát cùng chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chúng con nhất tâm phụng thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh vô lượng chư Thiên, Chư Thiện Thần Hộ Pháp thường ở khắp mười phương, thương xót quang giáng đạo tràng này thùy từ ủng hộ. (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

   (Quỳ đọc, xem cách gõ mõ ở mục cúng Phật)

                                        CÚNG PHẬT                  

  Nam-mô Phật Bảo thường ở khắp mười phương

  Nam-mô Pháp Bảo thường ở khắp mười phương

  Nam-mô Tăng Bảo thường ở khắp mười phương

  Nam-mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  Nam-mô Thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà

  Nam-mô Vị lai giáng sinh Phật Di Lặc Tôn

  Nam-mô mười phương ba đời tất cả chư Phật

  Nam-mô Bồ-tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi

  Nam-mô Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền.

  Nam-mô Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm.

  Nam-mô Bồ-tát Đại Thế Chí.

  Nam-mô Bồ-tát Địa Tạng Vương.

  Nam-mô chư Bồ-tát lớn thường hộ pháp.

   Nam-mô chư Bồ-tát Thánh chúng ở Già-lam.

  Nam-mô Sứ Giả Giám Trai.

  Nam-mô Thập Điện Minh Vương.

  Nam-mô Lịch Đại Tổ Sư.    

  Nam-mô chư Phật Bồ-tát trên hội Đạo tràng.

  (đánh chuông)

  Hương vị thức ăn này. 

  Trước cúng mười phương Phật. 

  Kế dâng chư Hiền Thánh. 

  Sau ban khắp lục đạo.

  Bình đẳng không sai khác. 

  Tùy nguyện được sung mãn.

  Khiến người thí hôm nay.  

  Được đến bờ rốt ráo.

  Ba đức cùng sáu vị.

  Cúng Phật và chư Tăng.

  Hữu tình khắp pháp giới.

  Hết thảy đồng cúng dường. (đánh chuông)

   

  Nay con dâng hương vị cam lồ.

  Lượng sánh Tu-di chẳng gì hơn.

  Sắc hương mỹ vị khắp hư không

  Cúi mong thương xót mà nạp thọ

  Nam-mô Bồ-tát Phổ Cúng Dường (3 lần, đánh chuông)                                    

  Gõ mõ: Chữ cúng không gõ, từ chữ phật về sau đều gõ, gõ nhịp đều đều đến chữ phật đọc lần 3 gõ 2 tiếng, chữ pháp 1 tiếng.)

  Cúng Phật đã xong.    Nguyện cho chúng sinh.                      

  Việc làm đều được. Đầy đủ Phật pháp ánh chuông )

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền (đánh chuông)

                         CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG                      

  An vị Phật (Bồ Tát) công đức khôn tính kể

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài                                      Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. đánh chuông)

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  PHỤC NGUYỆN: (đánh chuông) Tất cả chúng con thành tâm tác lễ an vị tôn tượng kim thân Phật (Bồ Tát)…... Nguyện cầu hồng ân chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp từ bi gia hộ cho toàn thể thiện nam tín nữ gia chủ thế danh……, …tuổi, được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, thân tâm thanh thản, mạng vị bình an, nghiệp chướng, báo chướng thảy đều tiêu trừ, vạn sự kiết tường, sáu căn thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt. Cùng toàn thể gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.ánh chuông)

  Kế nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho vong linh…… và tất cả vong linh cửu huyền thất tổ nội ngoại của gia chủ, cùng các vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sinh ngộ sát, và thập loại cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

  Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

           (đánh chuông, toàn chúng niệm, đứng lên lễ tam bảo)

  - Tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (đánh chuông lễ 1 lễ)              

  - Tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển. (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

   

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. (gõ mõ)

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành(đánh chuông

  Nguyện đem công đức này. (gõ mõ)

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo

  (đánh 3 tiếng chuông, xá 3 xá)

  CẢM TẠ SAU BUỔI LỄ AN VỊ

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  Ngưỡng bái bạch chư tôn thiền đức Tăng, con xin thay mặt cho toàn thể gia quyến, xin có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính tác bạch.

  (lễ 1 lễ, đứng lên xá, quỳ đọc)

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  Kính bái bạch chư tôn đức Tăng (Ni), thể theo sự thỉnh cầu của chúng con, chư tôn đức Tăng (Ni), đã chẳng quản ngại đường sá xa xôi, Phật sự đa đoan mà về đây tác lễ an vị tôn tượng…… tại tư gia chúng con. Gìơ đây Pháp sự đã viên mãn, chúng con xin thành tâm cảm tạ và tri ân chư tôn đức Tăng (Ni), chúng con không biết lấy gì để đền đáp, chỉ nguyện trên mười phương tam bảo thường gia hộ cho chư tôn đức Tăng (Ni) pháp thể khinh an, thân tâm thanh tịnh, trí tuệ luôn sáng suốt, chúng sinh độ khắp và là ánh đuốc sáng cho chúng con nương tựa. Chúng con nguyện tránh ác, làm lành và tinh tiến học tập, hành đạo giác ngộ của đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Gìờ đây cho chúng con xin đầu thành đảnh lễ 3 lễ.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni (lễ 3 lễ)

 • 12. NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC

  NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC

  (Đánh 3 hồi khánh)

   

  NGUYỆN HƯƠNG

  Nguyện đem lòng thành kính.

  Gởi theo dám mây hương.

  Phưởng phất khắp mười phương.

  Cúng dường ngôi tam bảo.

  Thề trọn đời giữ đạo.             

  Theo tự tánh làm lành.

  Cùng pháp giới chúng sinh.

  Cầu Phật từ gia hộ.

  Tâm bồ đề kiên cố.

  Xa bể khổ nguồn mê.

  Chóng quay về bến giác

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần, đánh 2 tiếng khánh)

         Này hởi chư vị vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử. Hôm nay là ngày …… Tại thiền viện… (chùa…. Hoặc nhà số…) đường…., tổ…, phường…, quận …, tỉnh… Có thí chủ thế danh …, pháp danh ...., (nếu tại nhà thì đọc tên mình),  …tuổi, phát tâm sắm chút ít : Hương, hoa, quả, phẩm…. cúng thí cho chư vị vong linh, chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử. Ngưỡng nguyện Đức Địa Tạng từ tôn tiếp độ cho chư vị vong linh cùng cô hồn được về đây thính pháp nghe kinh và thọ vật thực, cùng quy hướng thọ trì tam quy, nương nhờ thần lực Tam Bảo gia hộ tiếp độ cho chư vị vong linh và chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được sớm siêu sinh, thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sinh về nơi cõi an vui, gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát.

   

  Cúi mong tam bảo thường ở khắp mười phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp từ bi hoan hỷ đồng đến chứng minh gia hộ (3 lần , đánh 2 tiếng khánh)

  (TÁN PHÁP. Đánh khánh.) Ví dụ: Pháp Phật(k) sâu mầu(k) chẳng(k)(k) hơn(k)   (k)   trăm(k)   ngàn(k)....... các câu sau cũng đánh như thế, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, nhưng khánh vẫn đánh đều đến chữ kế cuối đánh 2 cái, chữ cuối đánh 1 cái. Mỗi đoạn đều đánh như vậy)

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế(k)(k)   Tôn(k)

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần)

   

  1/  Này các vị vong linh Phật tử

  Tôi nay cúng thí cho các vị

  Thức ăn này biến khắp mười phương.

  Các vị vong linh Phật tử cùng chung hưởng

  2/  Này các vị vong linh Hữu tình 

  Tôi nay cúng thí cho các vị

  Thức ăn này biến khắp mười phương

  Các vị vong linh hữu tình cùng chung hưởng.

  3/  Này các vị Cô hồn. 

  Tôi nay cúng thí cho các vị

  Thức ăn này biến khắp mười phương

  Các vị Cô hồn cùng chung hưởng.

  * Nam mô tát phạt đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng . (3 lần)

  * Nam mô tô rô bà da đát tha nga đa da, đát điệc tha, án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha. (3 lần).

  *  Án mục lực lăng ta bà ha. (3 lần)

  * Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng.  (3 lần)

  Nguyện đem công đức thí thực này.

  Hướng về khắp tất cả

  Hết thảy vong linh, cô hồn cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo.    

   

  CÁC VỊ VONG LINH SÁM HỐI

  Các vị vong linh và chúng cô hồn lỡ tạo bao ác nghiệp.

  Đều do vô thỉ tham sân si     

  Từ thân miệng ý phát sinh ra.

  Hôm nay thảy đều xin sám hối.

  Nam Mô Bồ Tát Cầu Sám Hối (3 lần).

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn xin quy y Phật.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn xin quy y Pháp.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn xin quy y Tăng.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn đã quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy  y  Trời, Thần, Quỷ, Vật.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn đã quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn đã quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn quy y Phật rồi khỏi đọa Địa ngục.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn quy y Pháp rồi khỏi đọa Ngạ quỷ.

  - Các vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn quy y Tăng rồi khỏi đọa Súc sinh.

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

   

   

  HỒI HƯỚNG

  Thí thực công đức khôn tính kể.

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Chan rải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

   

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

  PHỤC NGUYỆN: Tất cả chúng tôi thành tâm cúng thí thực. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho chư vị vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sinh ngộ sát, cùng thập loại chúng cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

  Nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sinh an nhiên giải thoát, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình mọi loài yên ổn. Khắp nguyện phước ban tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch.                

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

                                                                                        (đồng niệm)

  - Chư vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng.

  - Chư vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn tự quy y  Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển.

  - Chư vị vong linh Phật tử, vong linh chúng hữu tình, chúng cô hồn tự quy y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại.

   

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

   

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo

 • 13. NGHI THỨC PHÓNG SINH

  NGHI THỨC PHÓNG SINH

  (Đánh 3 hồi khánh . NGUYỆN HƯƠNG)

   

  Nguyện đem lòng thành kính.

  Gởi theo đám mây hương.

  Phưởng phất khắp mười phương.

  Cúng dường ngôi tam bảo.

  Thề trọn đời giữ đạo.

  Theo tự tánh làm lành.

  Cùng pháp giới chúng sinh.

  Cầu Phật từ gia hộ.

  Tâm bồ đề kiên cố.

  Xa bể khổ nguồn mê.

  Chóng quay về bến giác

   

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường (3 lần)

  Kính bạch Tam bảo thường ở khắp mười phương tác đại chứng minh.

  Hôm nay có thiện nhân thế danh là …… (nếu cư sĩ làm thì nói chúng tôi) …tuổi, phát tâm mua chuộc mạng các chúng sinh chim, (cá) ….. đây để phóng thích. Cúi mong Tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đàn tràng này tiếp độ, cứu giúp cho các chúng sinh đây luôn tin sâu tam bảo, thoát kiếp trầm luân, mạng căn đời nay dứt được thác sinh vào đường lành, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

  Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đàn tràng này chứng minh gia hộ (3 lần)

  (TÁN PHÁP. Đánh khánh.) Ví dụ: Pháp Phật(k) sâu mầu(k) chẳng(k)(k) hơn(k)   (k)   trăm(k)   ngàn(k)....... các câu sau cũng đánh như thế, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, nhưng khánh vẫn đánh đều đến chữ kế cuối đánh 2 cái, chữ cuối đánh 1 cái. Mỗi đoạn đều đánh như vậy)

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế(k)(k) Tôn(k).

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

   

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

   

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

   Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần)

  CHÚNG SINH CHIM (CÁ)… SÁM HỐI.

  Chúng sinh chim (cá)..… lỡ tạo bao ác nghiệp

  Đều do vô thỉ tham sân si

  Từ thân miệng ý phát sinh ra.

  Hôm nay thảy đều xin sám hối.

  Nam mô Bồ Tát Cầu sám hối (3 lần)

  (đọc văn phóng sinh)

  Chúng sinh đây có bấy nhiêu,

  Lắng tai nghe lấy những điều dạy răn.

  Các ngươi trước lòng trần tục lắm,

   Nên đời nay chìm đắm sông mê,

  Tối tăm chẳng biết tu trì,

  Gây nên tội báo lại về mình mang,

  Sống đọa đày chết thường đau khổ,

   Lông vẫy sừng có đỡ được đâu,

   Dù là bơi trước lặn sau,

   Lưới vây tên bắn lưỡi câu thả mồi.

   Tát cạn bắt cùng hơi hun độc,

   Lúc đó dù kêu khóc ai thương,

   Nằm trên chốc thớt là thường,

   Hồn còn phảng phất, nấu rang xong rồi.

  Chúng bây loài thượng cầm hạ thú

  Tuy khác thân người cũng tánh linh

  Ngươi thường gặp nạn sát sinh

  Khó giữ cho toàn an bình tánh mạng

  Muôn phần chết nay ngươi cầm chắc 

  Duyên may nhờ các bậc thiện nhân,

   Cứu cho ngươi được thoát thân,

   Đến đây lại được nhờ ơn pháp mầu.

   Vậy ngươi hãy hồi đầu qui Phật,

   Và dốc lòng qui Pháp, qui Tăng.

   Qui y rồi tội chướng sạch băng,

   Trí khôn sáng tỏ tưng bừng khắp nơi.

   Phát tâm tu sau rồi được hưởng,

   Về cõi tịnh sung sướng đời đời,

   Lên tòa Diệu-giác thảnh thơi,

   Không hề thối chuyển an vui tháng ngày.

   Xin đại chúng ra tay cứu khổ,

  Phát tâm cầu Phật độ chúng sinh,

   Cùng nhau dốc một lòng thành,

   Cầu cho ra khỏi thoát vòng trầm luân.

  CHÚNG SINH CHIM, (CÁ)… QUY Y

  - Chúng sinh Chim, (cá)… xin quy y Phật

  - Chúng sinh Chim, (cá)… xin quy y Pháp

  - Chúng sinh Chim, (cá)…  xin quy y Tăng

  - Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn.

  - Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục.

  - Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát.

  - Chúng sinh Chim, (cá)… đã quy y Phật,  nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Trời, Thần, Quỷ, Vật.

  - Chúng sinh Chim, (cá)… đã quy y Pháp,  nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.  

  - Chúng sinh Chim, (cá)… đã quy y Tăng,  nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y  thầy tà, bạn dữ.

  - Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục

  - Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ

  - Chúng sinh Chim, (cá)… quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sinh.

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

  Phóng sinh công đức khôn tính kể.

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

   

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  PHỤC NGUYỆN: Tất cả chúng con thành tâm phóng thích các chúng sinh ..... đây, nguyện các chúng sinh này sau khi nghe pháp thọ trì tam quy được thoát khỏi nạn dao thớt, lửa, lưới, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ ngu si, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam bảo, thoát kiếp trầm luân, sinh về cõi an vui gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát.

  Nguyện cho thí chủ được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

  Khắp nguyện, nước từ ban rải, chúng loại yên vui, mỗi mỗi chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, đồng phát tâm hướng về chánh pháp, mọi loài đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam mô Phật Bổn sư Thích ca Mâu ni

  - Chúng sinh Chim, (cá)… tự quy y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng.

  - Chúng sinh Chim, (cá)… tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển

  - Chúng sinh Chim, (cá)… tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại.

   

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

   

  Nguyện đem công đức phóng sinh này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo

  (đánh 1 hồi khánh ./.)

 • 14. NGHI THỨC HỘ NIỆM TANG LỄ

  NGHI THỨC HỘ NIỆM TANG LỄ

  (Dành cho ban hộ niệm khi không có chư Tăng)

                                              

  1- DÀNH CHO PHẬT TỬ LÚC LÂM CHUNG 

  (Người Phật tử biết tu khi sắp lâm chung phải ứng dụng những điều cần yếu là: Giữ tâm chân chánh, không để mất chánh niệm.)

   

  Trường hợp 1: Nếu người tu Tịnh độ chuyên tu niệm Phật, khi bệnh nặng thì lúc nào cũng để tâm hướng về Phật, phải gắng nhớ niệm Phật không cho lơi lỏng. Không nên nghĩ tới con cháu, tài sản, chỉ một bề nhớ Phật niệm phật thì nhất định sẽ theo Phật, không nghi ngờ.

  Trường hợp 2: Người không chuyên niệm Phật mà thường xem kinh sách, lúc gần lìa đời, phải nhớ một bài kệ trong kinh, thí dụ như bài kệ trong kinh Kim Cang:        

  Tất cả pháp hữu vi

                Như mộng, huyễn, bào, ảnh

                Như sương cũng như điện

                Nên khởi quán như thế.

  (Tất cả sự vật, sự việc ở thế gian đều như những cảnh trong giấc chiêm bao, như vật của nhà ảo thuật hoá ra, như bọt nước dễ vỡ, như bóng ảnh trên gương, như giọt sương buổi sáng bị nắng chiếu tan mất, như ánh chớp trên không trung. Hãy nên quán xét mọi sự vật từ thân tâmi đến vật chất, tuy có nhưng đều không thật)

  Hoặc quán các pháp do Nhân Duyên hòa hợp không thật có .

  Nhớ tới kệ tức là nhớ đến Pháp. Trường hợp trên thì nhớ Phật, còn trường hợp này thì nhớ lời Phật dạy. Nhờ tụng và quán mãi bài kệ trong kinh, nên tâm lúc đó trong sáng, không kinh hoàng khi thấy mình sắp lìa đời.   

  -      Trường hợp 3: Người tu Thiền, tâm đã được yên tĩnh phần nào, thì khi sắp lâm chung nhớ hằng sống với tâm thanh tịnh, không để cho tâm vọng tưởng điên đảo chi phối. Nhớ ngay thân người biến hoại này có cái không biến hoại, để tâm không sợ sệt kinh hoàng trước lúc ra đi. Khi sống được với Bản tâm bất sinh bất diệt rồi thì thấy thân này chỉ là tướng hư ảo, có đó rồi mất đó, không bền bỉ. Còn Bản tâm là cái năng lực sống hiện hữu chân thật thanh tịnh, cái đó muôn đời không sinh không diệt. Vì vậy, chúng ta phải sống với cái thường hằng  không sinh diệt, đó là biết tu.

  2- PHẢI LÀM GÌ KHI THẤY NGƯỜI BỆNH KHÔNG CÒN HY VỌNG SỐNG ?

  a- Người bệnh chưa hết duyên (sắp chết):

  Thỉnh bậc cao đức dến khai thị hoặc mời Ban Hộ niệm làm lễ tụng sám hối cho thần thức nhẹ nhàng nghiệp chướng mà xả bỏ báo thân

  b- Người bệnh vừa tắt thở:

   Sửa cho ngay ngắn không được đụng chạm nhiều đến thi thể, vì lúc đó thần thức chưa ra khỏi thể xác. Nếu đụng chạm mạnh có thể làm cho người chết dễ sinh bực bội sân giận. Giữ yên lặng, đóng cửa phòng, 4 góc giường giữ đừng cho kiến bò lên, sau đó 8h dùng nước ấm cho vào mấy giọt dầu tinh xả - dầu xanh singapore (để tẩy uế mùi tử khí), dùng khăn thấm vắt ráo nước lau thi thể và thay đồ. Mấy chỗ đầu gối, khủy tay nếu cứng thì dùng khăn nhúng nước ấm đắm vào sẽ mềm lại rồi sửa

  (Sau đó viết cáo phó và thiết lập chương trình tang lễ.)

   

  - Chương trình tang lễ gồm các mục sau:

  Lời ngỏ: (xin báo tin)......................................

  Thế danh: Nguyễn.............................

  Từ trần:……………….(ngày âl - dl)

  Tại: ...................................................

  Hưởng thọ:…. (nếu dưới 60 tuổi để hưởng dương)

  Liệm lúc……giờ, ngày……năm…..

  Lễ di quan lúc … giờ,  ngày ….(âl - dl)…

  An táng (Hoả táng) tại: ……………………....     

  * Trần thiết bàn thờ Phật và bàn thờ vong linh cho thật trang nghiêm.

  (Nếu là người tu thì ghi: Tỳ Kheo Thích… -là tăng, Thích nữ… -là ni….. Thế danh….. Viên tịch ngày…. Hạ Lạp...., trụ thế....năm. Nhập tháp - an táng, hỏa táng tại..... Hoặc là Sa Di…-Sa di ni…..)

  3. KHI NHẬP QUAN:

  * Lúc Tẩn liệm không nên đem theo nhiều quần áo và các vật quý giá. Thường liệm bằng trà, hoa khô hay các vật khác…. mục đích là để rút bớt hơi người chết và chèn để giữ thi thể lúc di quan đưa đi an táng, cũng không đem theo đồ vàng mã (xem quyển “Bàn về đồ mã”, quyển “Tâm tình nghĩa mẹ công cha”. Tác giả Huyễn ý)

  (khi liệm thì có thể 3 lễ làm 1 lần. Nhập quan, Thành Phục-Phát tang, Tiến Linh-cúng cơm. Và trước khi nhập quan hãy khai thị cho vong. Đánh 3 hồi khánh)

   

  KHAI THỊ VONG LINH

  (Lời khai thị đọc trước khi lâm chung hoặc sau hay lúc di quan)

   

  a- Đối với người có tu: (theo phương pháp niệm phật)

  (Tùy theo vai vế mà xưng hô cho phù hợp)

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  Kính thưa giác linh -tu sĩ (vong linh – cư sĩ) ….. hôm nay duyên phần đã mãn, giác linh (vong linh)….. phải luôn nhớ Phật, không nên nghĩ nhớ đến con cháu, thân nhân, vì con cháu thân nhân không thể cứu giác linh (vong linh) được, chỉ có Phật mới cứu thôi. Cho nên giác linh (vong linh) phải chí thành nhớ tới Phật, tưởng Phật và không tiếc thân. Thân này vô thường tạm bợ, vì vậy khi hết duyên thì đi, không có gì phải buồn, phải sợ, cũng đừng nuối tiếc, hãy buông xả để ra đi thảnh thơi. Nhớ đi theo Phật chớ không đi theo đường nào hết.

  Và giác linh (vong linh) nhớ rằng sau khi đi rồi, nếu chưa đủ duyên về cõi Phật thì trở lại cõi người tìm chỗ nơi có đạo đức để gá thân sau mà tiếp tục hành đạo, chớ đừng quên hạt giống tu hành của mình, đời này đi được một bước, rồi đời sau thêm nhiều bước nữa, tiến mãi trên đường tu hành giác ngộ giải thoát. Không phải một lần tu này là đủ, mà phải tu nhiều lần như vậy. Giác linh (vong linh) nhớ tỉnh giác an nhiên và đừng có quên hạt giống giác ngộ đã gieo. Phải cố gắng nuôi dưỡng chủng nhân lành này.

  Vậy mong rằng giác linh (vong linh) luôn sáng suốt. Một là nhớ Phật, hai là nhớ duyên tu hành của mình, mong giác linh (vong linh) được nhẹ nhàng an ổn, chớ có buồn, đừng có nghĩ tưởng nhớ ai hết, hãy bình tâm tỉnh táo ra đi. Và luôn nhớ rằng tâm tỉnh giác sáng suốt thanh tịnh đó mới thật là mình, là năng lực sống hằng hữu không sinh không diệt. Còn những tư tưởng là vọng thức sinh diệt lúc có lúc không, là hư ảo không thực đừng ái chấp, hãy để tâm bình thản an nhiên đừng lo sợ trước những cảnh trần, chúng chỉ là ảo giác của tâm sinh ra, luôn nhớ như thế.

  b. Lời  Khai Thị cho vong linh:

  (Tùy theo vai vế của vong linh mà xưng hô cho phù hợp)

  Này hởi vong linh…… hãy nên nhớ thân này là vô thường biến hoại, đó là lệ chung cho tất cả mọi loài, ai ai có thân rồi cũng phải chết, cho nên Đức Phật nói con người sinh ra thì phải bị già, bệnh, chết, ấy là nguyên lý tự nhiên. Chỉ có người nào giác ngộ luôn sáng suốt thanh tịnh mới không sinh không tử, và chỉ khi nào chúng ta ngộ được Bổn tâm bất sinh thì mới trở thành bất tử.

  Cho nên còn duyên thì ở, hết duyên thì ra đi, đừng có hồi hộp lo sợ, vì lo sợ làm cho tâm cuồng loạn mà thôi, bị cuồng loạn sinh ra những ý tưởng điên đảo không tốt. Gắng tỉnh giác nhớ thân này là biến hoại vô thường không phải thật là ta. Vong linh….. đừng  nuối tiếc thân xác này vì nó kết hợp bởi đất, nước, gió, lửa. Đất là chất cứng trong thân, nước là chất ướt trong thân, lửa là chất ấm trong thân, gió là sự chuyển động trong thân. Giờ đây vong linh không còn mượn gió (không khí) nữa nên hệ tuần hoàn ngưng vận chuyển, hơi ấm không còn, thân thể dừng hoạt động gọi là chết.

  Vong linh chớ nên lưu luyến cha mẹ, vợ chồng, con cái và thân bằng quyến thuộc; cũng đừng có buồn tủi, oán hờn bất cứ ai, vì sự tham lam, luyến ái, hận thù, sân, si... không mang lại lợi ích gì cho vong linh lúc này, mà ngược lại nó là nhân đưa vong linh vào trong các đường khổ. Từ nay vong linh không thể tiếp tục ở lại với họ nữa. Thân họ cũng giống như thân của vong linh đều do đất nước gió lửa hợp thành và sau này cũng phải bị tan hoại thôi.

  Tất cả tài sản của cải cũng không nên luyến tiếc, vì vong linh chẳng thể dùng chúng được nữa, mà hãy vui lòng để cho người thân tuỳ ý mặc dùng.

  Và giờ đây, tất cả những cảnh tượng mà vong linh đã thấy, dù tốt đẹp hài lòng hay khủng khiếp ghê sợ cũng đều là do tâm thức của vong linh biến hiện ra. Vong linh chẳng nên mê lầm sợ hãi, luôn để tâm hướng thiện lành vui vẻ và hãy bình tâm tỉnh giác luôn nhất tâm nhớ Phật, cầu nguyện Phật, Bồ Tát gia hộ che chở. Nhờ đức tin mà người tầm thường nhất cũng được bình an thoát khổ.

  Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

   

  c./ Lời Khai Thị (trước hay sau khi nhập quan hoặc người sắp chết) 

  Này hỡi hương linh.... (ông-bà) Đức phật đã có dạy, thân này được kết hợp bởi bốn chất: Đất, nước, gió, lửa. Đất là phần xương thịt, nước là ướt, lửa là ấm nóng, gió là phần động ở nơi thân. Nhưng thân người không phải ngẫu nhiên sống tồn tại mà do sự vay mượn bốn chất - đất, nước, gió, lửa của thiên nhiên ngoài trời đất mới duy trì được sự sống. Như ta hít gió (không khí) vào là mượn gió, thở ra là trả, nhờ mượn gió hệ tuần hoàn được lưu chuyển nên tạo ra năng lượng bình quân là 37oC là mượn lửa, bởi gió là động, nhờ mượn vào thì thân người mới hoạt động; còn mượn nước uống vào rồi ít giờ cũng trả ra; ăn các thức ăn vào là mượn đất được một hôm rồi cũng trả. Như vậy thân được duy trì sống còn là do sự vay mượn liên tục không gián đoạn, rồi trả ra được đều đặn nên gọi là sống, bằng không vay mượn trả đều một trong bốn thứ ấy thì thân phải dừng hoạt động.

  Hiện diện như thân xác của hương linh (ông-bà) đang nằm đây, nhưng vì không còn mượn gió nữa nên ngừng thở, bởi không mượn gió nên hệ tuần hoàn chẳng lưu chuyển, vì vậy lửa trong thân cũng mất, đó là lửa trả về cho lửa, thân cứng đờ lạnh toát chẳng cục cựa mà người đời gọi là chết. Khoảng 7 ngày sau nếu không đem chôn hoặc thiêu thì thân sình trướng, nước sẽ chảy ra, cho nên nước trả về cho nước. Còn phần xương thịt đem thiêu hoặc chôn thì thành tro bụi hay tan rả trả về cho đất.

  Như vậy thân này kết cấu bởi đất, nước, gió, lửa và hằng luôn vay mượn đất, nước, gió, lửa ngoài thiên nhiên, giờ đây hương linh không còn mượn nữa thì thân này trả về cho đất, nước, gió, lửa. Vậy thì thân này không phải là TA, nếu ái chấp thì sẽ khổ, đó là do nhận thức sai lầm, giờ đây hương linh (ông-bà) nên hiểu rõ điều đó mà đừng tham đắm bám víu thân này nữa. Rõ ràng hương linh (ông-bà) đã chứng kiến thân xác của hương linh (ông-bà) đang (bệnh) nằm yên bất động sự sống chẳng còn (bao lâu nữa), đó là một lẽ thực. Nếu thân này là ta thì ta bảo nó phải nghe theo mệnh lệnh của mình, như bảo: "Thân ơi mi đừng có già, nhưng nó không chịu nghe theo mà cứ già từng ngày, từng năm....; thân ơi mi đừng có bệnh, nhưng mà nó vẫn cứ bệnh; thân ơi mi đừng có chết, vậy mà nó không chịu sống, rõ là thân này chẳng phải ta rồi, trong nhà phật gọi là Sắc Uẩn. Uẩn là bao hàm tích chứa, là yếu tố che lấp tâm tánh.

  Kế đến là phần tinh thần, tức là: Thọ uẩn, Tưởng uẩn, Hành uẩn, Thức uẩn, mà xưa nay con người cho là tâm mình. Đó là nhận thức sai lầm nên con người phải khổ.

  Thọ Uẩn là sự cảm nhận từ mọi đối tượng như người hoặc sự vật, sự việc nào đó bên ngoài khi ra giao tiếp, nếu vừa lòng thì ta cảm thấy vui thích nên thương, mến, cho là phải, được...., trái lại không vừa lòng thì buồn khổ, ghét, giận, là quấy, mất... như vậy tâm cảm thọ đó không thật có, do có đối tượng tác động đến làm ta không được an nhiên mà nẩy sinh ra tâm niệm hoặc vui, hoặc buồn , hoặc thương, hoặc ghét v.v. Nếu không có đối tượng thì cái tâm niệm thọ buồn, vui, thượng ghét, phải, quấy v.v. không sinh khởi. Bởi do ta nhận lầm những ý niệm đó là TA, nên nói ta buồn, ta vui, ta thương, ta ghét.... vậy thì tâm cảm thọ không thật có, không phải là TA thật. Vì cái gì thật thì chẳng bị thời gian, không gian chi phối mới gọi là thật, là chân lý. Nhưng xét cho cùng những tâm cảm thọ buồn vui, thương ghét, phải quấy... đó không tồn tại, chúng chợt có một lúc rồi mất, luôn chuyển biến thay đổi nên bản chất chúng vốn không thật.

  Tiếp đến là Tưởng Uẫn. Nếu tâm nghĩ tưởng, nhớ tưởng là hướng về một đối tượng nào đó hoặc người hay sự vật, sự việc thì mới có tưởng sinh ra, còn không có đối tượng thì chẳng thể nghĩ tưởng hay nhớ tưởng được cái gì cả. Cho nên Thọ và Tưởng có là do hội tụ đủ nhân và duyên qua 3 yếu tố: 1/ Các giác quan. 2/ Khi giao tiếp với các đối tượng cảnh trần. 3/ Tâm máy động mà nẩy sinh ra Thọ và Tư tưởng. Nếu chẳng có 3 yếu tố trên thì không có Thọ và Tưởng. Cũng như thân người có là hội tụ đủ 3 yếu tố: 1/ Tinh của cha, 2/ Noãn của mẹ, 3/ Tâm. Do sức mạnh nghiệp - thói quen - dẫn tâm đến gá vào thọ ái khi mẹ cha gần gũi, cùng lúc tinh trùng và noãn giao nhau, cho nên hội đủ 3 nhân duyên trên thì thành thân người trong một thời gian hạn định nào đó chứ không thật có tồn tại. Cho đến mọi sự, mọi vật cũng đều do nhân duyên hội tụ đủ điều kiện mà thành. Cho nên Tưởng bản chất vốn không, khi đủ điều kiện yếu tố thì tạm có, có mà hư dối không thật.

  Tiếp đến là Hành Uẩn. Hành là sự vận hành trôi chảy của dòng tư tưởng. Từ những tâm thọ với các đối tượng cảnh trần thành những tâm niệm buồn-vui, thương-ghét, phải-quấy.... rồi theo đó suy tư, nghĩ tính. Hơn nữa là từng tư tưởng ghép nối lại liên tục tạo thành dòng chảy trong tâm. Bởi Hành Uẩn do từng tâm niệm, tâm tưởng tạo thành, nên bản chất Hành Uẩn vốn không thật. Nếu tâm niệm, tâm tưởng và suy tư nghĩ tính dừng thì Hành Uẩn chẳng có. Chính vì không biết bản chất của Hành Uẩn mà trong kinh Phật gọi là Vô Minh (mê lầm), cho nên trong 12 Nhân Duyên nói : Vô Minh duyên Hành, Hành duyên Thức, Thức duyên Danh Sắc ..... cho đến Sanh duyên Lão tử. Con người chết rồi tái sanh lại ở cảnh giới mới gọi là luân hồi sanh tử, bởi phát xuất từ Vô Minh mê lầm mà bị Hành Uẩn dẫn đi tái sanh.

  Tiếp đến là Thức Uẩn. Thức là phân biệt, phân định hay so sánh, so đo trên mọi sự vật, sự việc. Khi giao tiếp với các đối tượng ta so sánh phân biệt, nếu đối tượng nào vừa ý thì ta cho là đẹp, là vui, là phải, hay, tốt v.v. còn đối tượng nào không vừa ý thì cho là xấu, là buồn, là quấy, dở, tệ v.v. Hoặc là ta hình dung nhớ tưởng lại bóng dáng đối tượng trong tư tưởng ra đối chiếu phân biệt với đối tượng hiện diện, hễ đối tượng hiện diện ưu hơn thì ta cho là đẹp là phải v.v. còn nếu xấu tệ hơn bóng dáng trong tư tưởng thì ta cho là xấu, là quấy v.v. Như vậy Thức có sinh ra là do các giác quan khi thấy, khi nghe, lúc xúc chạm... đến các đối tượng mà nẩy sinh ra có phân biệt là buồn vui, thương ghét, phải quấy v.v, cho nên Thức Uẩn có là do hội tụ đủ các yếu tố mới có, nếu không đủ thì chẳng có. Thế thì bản chất Thức Uẩn vốn không thật.

  Thế thì từ tinh thần lẫn thể xác cho đến tất cả mọi sự vật, sự việc đều do hội tụ đủ các yếu tố mới thành, nên bản chất chúng không phải thật, chúng chỉ có trong một thời gian hạn định nào đó, trong môi trường nào đó chứ chúng không tồn tại mãi. Xét cho cùng từ thân thể cho đến tinh thần - Thọ, Tưởng, Hành, Thức như đã nói ở trước không phải là TA, mà chúng chỉ là ảo giác do tâm sinh ra. Nói nôm na là Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chính là Tư Tưởng hay Tâm Hồn hoặc là Thức thần luôn sinh diệt của con người, chúng chỉ là cái bóng của Tâm (ảo giác) chứ không phải là thực thể của tâm. Mỗi người chúng ta ai ai cũng đều có Tâm Thể chân thật luôn an nhiên tịch tĩnh sáng suốt, nhưng do vì không giữ được tự tánh tĩnh nên phát sinh ra vọng động. Từ vọng động đó tạo thành động lực thúc đẩy mới đưa ta đi tìm thân. Khi được thân rồi thì lại lầm chấp thể xác mấy mươi ký lô và phần Thọ, Tưởng, Hành, Thức là tâm mình, từ đó mới có khổ não theo mình như hình với bóng. Một khi ta không mê lầm ái chấp trên thân thể và Thọ, Tưởng, Hành, Thức nữa, mà luôn hằng sống với Tâm Thể chân thật thì ta sẽ thanh thản tự tại an nhiên. Bởi vì khi không có những suy tư, nghĩ tưởng, tính toán, buồn, vui, thương, ghét v.v. chi hết, thì ngay lúc ấy vẫn có TA đang hiện hữu. Tâm Thể lúc nào cũng trực diện ở các giác quan. Ở mắt thì thấy, tai thì nghe cho đến mọi cảm giác nơi thân biết tất cả các sự vật mà lúc ấy chỉ không có những tâm niệm, tư tưởng, suy tính, buồn vui, thương ghét .v.v. thì TA đang hiện hữu, ngay đó là an nhiên giải thoát tự tại không có cái gì ràng buộc. TA chính là cái năng lực sống gá vào thân xác này, nhưng do vì lầm nhận thân xác và Thọ, Tưởng, Hành, Thức là ta nên mới có sinh ra rồi già, bệnh, chết. Mà sinh, già, bệnh, chết là quy luật tự nhiên ai ai cũng bị như thế, thân thể ông bà ta, đến cha mẹ, rồi đến thân thể ta, cho nên chẳng có gì đáng buồn, phải chi thân mọi người không bị mà thân ta bị thì mới buồn, vì vậy không nên cưỡng lại, nếu cưỡng lại sẽ khổ đau nhiều, giờ hương linh đã không còn sự sống (giờ ông-bà sắp không còn sự sống) tức là cái năng lực sống (sắp sửa) không còn gá thân xác nữa, hương linh (ông-bà) hãy nên sáng suốt thấy rõ bản chất của thân xác cùng Thọ, Tưởng, Hành, Thức đừng lầm chấp, hãy nhận ra cái năng lực sống không hình tướng không sanh diệt, thì chẳng bao giờ bị sinh, già, bệnh, chết. Cho nên Hoà thượng thượng Thanh hạ Từ có dạy: "Gá thân mộng, dạo cảnh mộng, mộng tan rồi, cười vỡ mộng....". Cái năng lực sống gá vào thân xác, thân xác tuy có nhưng không thật, nếu cho thân là thật có thì đó là mê lầm nhận giả làm thật, giống như giấc mộng không thực có, mộng có đối với người ngủ mê. Rồi dạo đi trong cảnh trần thế này như giấc mộng dài 80 năm hoặc 100 năm. Bằng chứng là thân xác hương linh nằm bất động không còn dạo qua lại ở dương trần nữa (thân ông-bà sắp không còn sống ở dương trần nữa), nhưng quan trọng là hương linh (ông-bà) có tỉnh được mộng hay chưa đó là điều thiết yếu. Nếu đã tỉnh rồi thì mộng đã tan không còn gì lo âu sợ hãi mà sẽ mĩm cười trong cuộc đời mộng này.

  Này hương linh .... (ông-bà) giờ đây cái năng lực sống (sắp sửa) không còn gá vào thân xác, thân sẽ rã tan trả về cho đất, nước, gió, lửa của trời đất; còn phần tinh thần - Thọ, Tưởng, Hành, Thức mà từ trước đến nay chúng ta cho là tâm, đều hư dối, không thật có, chúng luôn biến chuyển sinh diệt không dừng, khi thì có, khi thì không, hương linh đừng lầm chấp ái nhiễm thì sẽ an nhiên tỉnh tại, cho nên trong kinh Viên Giác ngài Văn Thù hỏi Đức Phật: «Thế nào là vô minh». Phật đáp: «Người chấp thân tâm là vô minh». Vô minh là mê lầm, là đau khổ. Nếu hương linh (ông-bà) thấu rõ được lý lẽ này thì hương linh (ông-bà) đã giác nỗi khổ sẽ không còn.

  Vả lại, tất cả tiền của, tài sản dù có quý giá hay quen dùng thân thích đi nữa, hương linh (ông-bà) cũng đừng nuối tiếc nghĩ tưởng đến, vì những thứ ấy bây giờ chẳng giúp ích gì cho hương linh (ông-bà), chúng chỉ là vật chất tầm thường không tồn tại mãi, nay còn rồi mai kia cũng sẽ mất, ta không bỏ nó thì nó cũng bỏ ta mà thôi. Thân xác hương linh (ông-bà) đây là chủ nhân tạo ra tiền bạc, của cải mà hương linh (ông-bà) còn không giữ được thì huống hồ là những thứ ấy làm sao mà giữ cho được, hương linh (ông-bà) đừng quan tâm đến nữa, hãy để lại trần gian mặc tình cho con cháu dùng xài, nếu tiếc nuối thì sẽ khổ thôi.

  Tiếp đến những người thân thuộc như cha, mẹ, vợ (chồng) con cháu dòng họ, hương linh (ông-bà) cũng chớ có thương tưởng ái luyến, hãy bình tâm quán xét họ cũng như tấm thân ta, rồi đây một ngày nào đó ta không lìa họ thì họ cũng sẽ lìa ta, vì trên đời này chẳng ai mà không bị già, bệnh, chết. Vả lại, hương linh (ông-bà) ái luyến thương tưởng đến những người thân mà hương linh (ông-bà) không thể nào truyền thông tư trưởng của mình cho họ biết được thì hương linh (ông-bà) sẽ khổ đau thôi. Dù hương linh (ông-bà) có thấy biết cảm nhận được những tư tưởng, cử chỉ, lời nói của người thân, hương linh (ông-bà) nếu có muốn trình bày như thế nào đi nữa, nhưng họ không có cảm nhận được những gì hương linh (ông-bà) muốn nói, chi bằng hãy bình tâm tỉnh trí đừng nghĩ tưởng đến người thân nữa.

  Giờ đây, những gì mà hương linh (ông-bà) thấy hoặc nghe mọi âm thanh hoặc có cảm giác gì đó đều là những ảo giác của tâm hương linh (ông-bà) sinh ra, dù cảnh tượng hay thinh âm ấy có xấu xa ghê tởm mấy đi chăng nữa hương linh (ông-bà) cũng đừng hoang mang sợ hãi, lo buồn, sẽ không tốt cho hương linh (ông-bà). Hay là gặp những cảnh vui hương linh (ông-bà) cũng chẳng nên mừng, vì các cảnh trạng ấy vốn không thật, đừng lầm chấp, hãy để mặc cho chúng đến rồi chúng sẽ đi, nên giữ tâm an nhiên thanh thản xem như chẳng có gì xảy ra, được vậy thì sẽ tốt cho hương linh (ông-bà). Hương linh (ông-bà) hãy rõ biết mọi thứ từ thân xác đến những tư tưởng cùng tất cả tài sản và người thân, hương linh (ông-bà) hãy trả lại vị trí của mỗi thứ đừng luyến ái chấp mắc, thì còn cái năng lực sống không hình tướng luôn rõ biết đang hiện diện không trả về đâu, đấy mới chính là thật mình.

  Nếu hương linh (ông-bà) chưa được bình tâm an nhiên thì nên luôn nhớ Phật, nguyện mong từ lực Phật gia hộ trợ duyên, giúp cho mình có nghị lực ý chí vượt qua mọi chướng ngại. Trong kinh có nói, một vị Trời sắp hết tuổi thọ sẽ bị đọa xuống trần, may được người chỉ bảo có Phật mới cứu giúp, nhưng vì không đủ thời gian đến để gặp Phật, chỉ chấp tay hướng về Phật với lòng thiết tha thành khẩn, phát tâm quy y Phật liền được cảm ứng mà tuổi thọ vị Trời ấy tăng phúc thêm. Vậy mong hương linh (ông-bà) hãy thành tâm thiết tha một lòng phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng để nhờ từ lực tam bảo gia hộ cho hương linh (ông-bà).

  Tiếp đến là phần tẩn liệm thi thể hương linh nhập quan, toàn thể chư tăng, ni hiệp cùng (nếu có) các bạn hữu và gia quyến hương linh tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh để hộ niệm, trong ấy có câu: "Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa Ngài soi thấy 5 uẩn đều không liền qua hết thảy khổ nạn, Này Xá Lợi Phất, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức. cũng lại như thế". Nếu hương linh thông suốt được lời khai thị trước đây thì sẽ cảm nhận được đại ý của câu kinh trên. Hương linh sẽ qua hết những khổ nạn. Cầu chúc cho hương linh được thác sinh vào cảnh giới an lạc, gặp chánh pháp tu hành sớm được giác ngộ giải thoát.

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  (khai thị xong thì Sái Tịnh Tẩn Liệm thi thể. Để cốc nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn - đầu ngón cái và ngón áp út cong lại chạm vào nhau, 3 ngón còn lại ngay thẳng; đọc bài kệ ).

  Phù thử thủy giả,

  Bát công đức thủy tự thiên chơn

  Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,

  Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới,

  Cá trung vô xứ bất siêu luân.       

  Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân.

  Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

  Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.

  Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

  Khiết uế ban nhi thành tịnh độ.     

  Sở vị đạo: Nội, ngoại, trung gian vô trược uế,

  Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.

  Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.

  Năng linh nhất đích biến thập phương.

  Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.

  Linh thử vong linh tất thanh tịnh (*).

  Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (đọc 3 lần và rẩy nước chung quanh thi thể, quan tài. Đọc tiếp bài dưới đây).

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

  Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần)

  (Lúc khiêng thi thể vào quan tài, ban hộ niệm tụng kinh Bát Nhã liên tục cho đến khi đậy nấp quan tài.

  (TÁN PHÁP. Đánh khánh.) Ví dụ: Pháp Phật(k) sâu mầu(k) chẳng(k)(k) hơn(k)     (k)    trăm(k)   ngàn(k)...... các câu sau cũng đánh như thế, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, nhưng khánh vẫn đánh đều đến chữ kế cuối đánh 2 cái, chữ cuối đánh 1 cái. Mỗi đoạn đều đánh như vậy)

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế(k) (k)  Tôn(k)

   

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

   

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất ! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần)

  4. PHÁT TANG VÀ TIẾN LINH

  (Việc tẩn liệm hoàn tất, tiếp đến lễ Thành phục-phát tang và Tiến linh-cúng cơm. Bàn vong được trần thiết trước quan tài. Bàn Phật phía trước hoặc một bên nhưng cao hơn. Bàn thờ Phật chỉ chưng cúng: Hoa, quả, hương, đèn. Mâm khăn tang được đặt trước bàn vong - nếu bàn Phật 1 bên. Đặt trước bàn Phật - nếu bàn Phật trước bàn vong. Bàn thờ vong nên dọn đồ chay thực vật và 3 bát cơm trắng, bát giữa để 2 chiếc đủa, 2 bát 2 bên mỗi bát 1 chiếc, 1 ấm trà và 3 ly - chén nhỏ để châm trà cúng)

  NGUYỆN HƯƠNG

  Thắp nén hương thơm, tâm thành bái thỉnh. Cung di Thánh giáo ngưỡng vọng đức Địa Tạng Từ Tôn tiếp độ vong linh….. được về đây thính pháp nghe kinh cùng thọ vật thực, và được nương nhờ thần lực tam bảo hộ trì tiếp độ mà phát tâm Bồ đề, sớm tỉnh giác chóng thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sinh về nơi cõi an vui, gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát.

  Thành tâm triệu thỉnh, triệu thỉnh vong linh nương từ lực tam bảo buông xả thân 5 uẩn, phản quan hồi qui giác tánh thanh tịnh, rõ nẽo luân hồi, không lầm nhân quả được giác ngộ biết vô sinh.           

  Sống vốn khôn ngoan chết phải linh.                          Âm dương hai ngã tự phân minh.   

  Gia đình tha thiết dâng trai lễ. 

  Vong linh ……. mau về lắng kệ kinh.

  (TÁN PHÁP. Đánh khánh.) Ví dụ: Pháp Phật(k) sâu mầu(k) chẳng(k)(k) hơn(k)   (k)   trăm(k)   ngàn(k)....... các câu sau cũng đánh như thế, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, nhưng khánh vẫn đánh đều đến chữ kế cuối đánh 2 cái, chữ cuối đánh 1 cái. Mỗi đoạn đều đánh như vậy)

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế(k)(k)  Tôn(k)

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần)

  ĐỌC LỜI KHAI THỊ (không đánh khánh)

          Này hởi vong linh... Phật có dạy rằng: Mỗi người đều có tâm tánh hằng thanh tịnh xưa không sinh nay không diệt. Còn thân tứ đại này có hợp phải có tan. Bởi do một niệm sai lầm theo vọng tưởng mà có sinh có diệt. Nếu không thấu triệt lý này thì khó thoát khỏi cảnh sinh tử nổi trôi. Thế nên biết, chư Thiên còn phải chịu luân hồi, huống chi chúng ta làm sao tránh khỏi sinh tử. Hôm nay đây con cháu thân quyến quỳ trước linh sàng xin chịu thọ tang, nơi biệt cảnh xin vong linh về đây chứng giám.

   

  PHÁT TANG (**)

  (Người chết tùy vai vế lớn nhỏ mà cách xưng hô cho phù hợp. Riêng người lớn hơn vong linh không lễ).

  (Chủ lễ đọc từng câu cho tang quyến đọc theo))

  - Đầu cúi lễ vong linh cha (mẹ - em, anh…) quá cố

  Cho con cháu (em, anh) xin sám hối những lỗi lầm

  Khi Người sống, con cháu (em, anh) lỡ gây bao tội lỗi

  Làm cho Người biết bao nỗi buồn đau

  Lúc chia ly con cháu (em, anh) chưa được tỏ tường.

  Nơi biệt cảnh mong vong linh cha (mẹ - em, anh…) về đây chứng giám (đánh chuông, tang quyến lễ 1 lễ,)

  - Đầu cúi lễ vong linh cha (mẹ - em, anh) quá cố                 Cho con cháu (em, anh…) xin nhận chiếc khăn tang  Luôn đền ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục (luôn báo đáp tình nghĩa phu thê - anh em)

  Nơi âm cảnh mong vong linh cha (mẹ - em, anh) về  đây chứng giám. (đánh chuông  tang quyến lễ 1 lễ)

  - Đầu cúi lễ vong linh cha (mẹ - em, anh) quá cố.  Nẽo âm dương nay đã thật chia lìa

  Nguyện làm lành hồi hướng đến cho cha (mẹ - em, anh)

  Cầu mongTam bảo từ bi tiếp độ. (Đánh chuông, tang quyến lễ 1 lễ.  Khi nhận khăn tang, từng người lễ vong linh 2 lễ ).

  (Chủ lễ đọc mỗi câu đánh 1 hồi khánh từ lớn đến nhỏ dần. Đoạn này con cúng cho cha mẹ)

  Nghĩa sinh thành nặng nề khôn xiết, 

  Xuôi nên câu báo đáp hằng ghi. 

  Nhớ công đức cha sinh mẹ dưỡng.

  Khác nào như biển rộng sông sâu.

  Nền nhân cội phúc là đây 

  Phận con cháu phải nghĩ ân đáp đền.

  Dâng thức ăn cơm nghĩ suy, 

  Để thầm tỏ nỗi niềm thương tưởng.

  (Đoạn dưới cho vợ, chồng, anh, em)

  Này hởi vong linh… nay đây thân quyến          

  Tề tựu cung đối trước linh sàn,

   Thương tưởng nhau ân nghĩa thâm tình.

  Cầu Phật độ vong linh... siêu thoát

  Tuy âm dương xa cách không lường.

   Nhưng Phật pháp gia trì tức ứng.  

  (Chủ lễ đọc: Tang chủ khởi thân dâng cơm cúng vong linh lễ 2 lễ  - Lấy bát cơm ở giữa, gắp vài miếng đồ ăn, cấm đôi đủa giữa bát, quỳ xuống dâng bát cơm ngang trán mời vong linh về thọ thực 3 lần, mỗi lần xá 1 xá,  và châm trà cúng lễ 2 lễ)

  (Chủ lễ đọc mỗi câu đánh 1 hồi khánh từ lớn đến nhỏ dần)

  Nay thời tiết nhân duyên vừa đến.

   Trước án tiền thân quyến tề quy.

   Tụng kinh chú nguyện gia trì.

   Nghe câu bái thỉnh liền về phó trai.

   Vong linh…. thụ hưởng, xin chứng lòng thành. Hương hoa, quả phẩm cơm canh cúng dường . 

  (tụng chú Biến Thực, Biến Thủy - cúng cơm, cúng nước. Các câu chú đánh khánh liên tục)

  *  Nam mô tát phạt đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần)                      

  * Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần)

  * Án mục lực lăng ta bà ha (3 lần)

  * Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng  (3 lần.)

  (tang chủ khởi thân  châm trà cúng vong linh lễ 2 lễ)

  (Nếu vong linh chưa thọ tam quy thì khai thị và đọc lại Tam quy cho vong linh thọ trì. - Nếu cư sĩ chủ lễ thì người đó phải thọ Tam quy ngũ giới rồi mới được đọc lại văn Tam quy.  Vong linh đã quy y rồi thì phần Quy y có thể lược qua)

  Này hởi vong linh...., vừa rồi vong linh đã thọ thực, giờ đây hãy nên phát tâm nghe thọ trì tam quy, nương nhờ từ lực tam bảo mà vong linh sớm được tỉnh giác lìa chỗ tối tăm khổ đau, thác sinh về nơi lạc cảnh.

  Trước khi thọ trì tam quy, vong linh hãy tâm thành sám hối những tội lỗi trước đây và hiện đời của mình để tâm được thanh tịnh, thì thọ trì tam quy mới lợi lạc.

  VONG LINH SÁM HỐI

  Vong linh ông (cha, mẹ, anh, em ) lỡ tạo bao ác nghiệp

  Đều do vô thủy tham sân si,

  Từ thân, miệng, ý gây tạo nên,

  Hôm nay thảy đều xin sám hối

  Nam mô Bồ-tát cầu sám hối (3 lần) 

  VONG LINH QUY Y

  -Vong linh quy y Phật.

  -Vong linh quy y Pháp.

  -Vong linh quy y Tăng.

   

  -Vong linh quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn

  -Vong linh quy y Pháp, đạo thoát ly tham dục

  -Vong linh quy y Tăng, bậc tu hành giải thoát

   

  -Vong linh quy y Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y Thiên, thần, quỷ, vật.

  -Vong linh quy y Pháp, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y ngoại đạo tà giáo.

  -Vong linh quy y Tăng, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thầy tà, bạn dữ

   

  -Vong linh quy y Phật không đọa địa ngục.

  -Vong linh quy y Pháp không đọa ngạ quỉ.

  -Vong linh quy y Tăng không đọa súc sinh.

       (Có thể giải ý nghĩa tam quy cho vong linh nghe)

       (chủ lễ đọc, mỗi câu đánh 1 hồi khánh từ lớn đến nhỏ dần)

  *Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,  

  Kiếp phù sinh tựu tán mấy lăm hồi.

  Vong linh…. ơi có biết chăng ôi ! 

  Thân này tuy có, có rồi hoàn không.

  *Có sinh có tử có luân hồi,

  Không sinh không tử không đến đi.

  Sinh tử đến đi đều là mộng. 

  Chơn tâm hằng tỏ chẳng nghĩ nghì.      

  *Hai lần hương thỉnh, mấy lượt chiêu linh. 

  Tam bảo dắt dìu, vong linh tỉnh ngộ.

  Nghe lời kinh chú, tỏ ngộ tự tâm.

  Dứt sạch mê lầm, siêu sinh Phật quốc  

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

  Tẩn liệm, tiến linh công đức khôn tính kể 

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

   

  Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni                             

  Phục nguyện: Vừa rồi toàn thể đại chúng thành tâm tác lễ tẩn liệm cùng tiến linh có được bao nhiêu công đức nguyện xin hồi hướng cho vong linh...... pháp danh..... mất hồi.... ngày....., trụ thế.....tuổi, an táng (hỏa táng) tại….. được nghe pháp, thọ thực, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi xa rời đường khổ, tin  sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

  Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni  (đồng niệm,  đứng lên) 

  * Vong linh tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng

  * Vong linh tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển

  * Vong linh tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại

   

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo

  (Tang chủ châm trà cúng vong linh, lễ 3 lễ , hoàn mãn./.)

  ***********************************

  5.  LỄ ĐỘNG QUAN  (DI QUAN)

  (NGUYỆN HƯƠNG)

  Thắp nén hương thơm, tâm thành bái thỉnh. Cung di Thánh giáo ngưỡng vọng đức Địa Tạng Từ Tôn tiếp độ vong linh….. được về đây thính pháp nghe kinh cùng thọ thực, và được nương nhờ thần lực tam bảo hộ trì tiếp độ mà phát tâm Bồ đề, sớm tỉnh giác chóng thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sinh về nơi cảnh giới an vui, gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát.

    Thành tâm triệu thỉnh, triệu thỉnh vong linh nương từ lực tam bảo buông xả thân 5 uẩn, phản quan hồi qui giác tánh thanh tịnh, rõ nẽo luân hồi, không lầm nhân quả được giác ngộ biết vô sinh.           

  Sống vốn khôn ngoan chết phải linh.                                            Âm dương hai ngã tự phân minh.   

  Gia đình tha thiết dâng trai lễ. 

  Vong linh mau về lắng kệ kinh.

  (TÁN PHÁP. Đánh khánh.) Ví dụ: Pháp Phật(k) sâu mầu(k) chẳng(k)(k) hơn(k)   (k)   trăm(k)   ngàn(k)....... các câu sau cũng đánh như thế, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, nhưng khánh vẫn đánh đều đến chữ kế cuối đánh 2 cái, chữ cuối đánh 1 cái. Mỗi đoạn đều đánh như vậy)

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế(k)(k)  Tôn(k)

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

   

  TÂM KINH(k) TRÍ TUỆ(k) CỨU(k) KÍNH(k) RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."(3 lần). (Sau đó ĐỌC LỜI KHAI THỊ ) 

  Này hởi vong linh…… hãy nên nhớ thân này là vô thường biến hoại, đó là lệ chung cho tất cả mọi loài, ai ai có thân rồi cũng phải chết, cho nên Đức Phật nói con người sinh ra thì phải bị già, bệnh, chết, ấy là nguyên lý tự nhiên. Chỉ có người nào giác ngộ luôn sáng suốt thanh tịnh mới không sinh không tử, và chỉ khi nào chúng ta ngộ được Bổn tâm bất sinh thì mới trở thành bất tử.

  Cho nên còn duyên thì ở, hết duyên thì ra đi, đừng có hồi hộp lo sợ, vì lo sợ làm cho tâm cuồng loạn mà thôi, bị cuồng loạn sinh ra những ý tưởng điên đảo không tốt. Gắng tỉnh giác nhớ thân này là biến hoại vô thường không phải thật là ta. Vong linh….. đừng  nuối tiếc thân xác này vì nó kết hợp bởi đất, nước, gió, lửa. Đất là chất cứng trong thân, nước là chất ướt trong thân, lửa là chất ấm trong thân, gió là sự chuyển động trong thân. Giờ đây vong linh không còn mượn gió (không khí) nữa nên hệ tuần hoàn ngưng vận chuyển, hơi ấm không còn, thân thể dừng hoạt động gọi là chết, thân này sẽ trả về cho đất, nước, lửa, gió của trời đất mà thôi.

  Vong linh chớ nên lưu luyến cha mẹ, vợ chồng, con cái và thân bằng quyến thuộc; cũng đừng có buồn tủi, oán hờn bất cứ ai, vì sự tham lam, luyến ái, hận thù, sân, si... không mang lại lợi ích gì cho vong linh lúc này, mà ngược lại nó là nhân đưa vong linh vào trong các đường khổ. Từ nay vong linh không thể tiếp tục ở lại với họ nữa. Thân họ cũng giống như thân của vong linh đều do đất nước gió lửa hợp thành và sau này cũng phải bị tan hoại thôi.

  Tất cả tài sản của cải cũng không nên luyến tiếc, vì vong linh chẳng thể dùng chúng được nữa, mà hãy vui lòng để cho người thân tuỳ ý mặc dùng. Và giờ đây, tất cả những cảnh tượng mà vong linh đã thấy, dù tốt đẹp hài lòng hay khủng khiếp ghê sợ cũng đều là do tâm thức của vong linh biến hiện ra. Vong linh chẳng nên mê lầm sợ hãi, luôn để tâm hướng thiện lành và hãy bình tâm tỉnh giác luôn nhất tâm nhớ Phật, cầu nguyện Phật, Bồ Tát gia hộ che chở. Nhờ đức tin mà người tầm thường nhất cũng được bình an thoát khổ.

  Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  (Chủ lễ đọc mỗi câu đánh 1 hồi khánh từ lớn đến nhỏ dần. Đoạn này con cúng cho cha mẹ)

  Nghĩa sinh thành nặng nề khôn xiết, 

  Xuôi nên câu báo đáp hằng ghi. 

  Nhớ công đức cha sinh mẹ dưỡng.

  Khác nào như biển rộng sông sâu.

  Nền nhân cội phúc là đây 

  Phận con cháu phải nghĩ ân đáp đền.

  Dâng thức ăn cơm nghĩ suy, 

  Để thầm tỏ nỗi niềm thương tưởng.

  (Đoạn dưới cho vợ, chồng, anh, em)

  Hởi vong linh... nay đây thân quyến          

  Tề tựu cung đối trước linh sàn,                                   Thương tưởng nhau ân nghĩa thâm tình.                                      Cầu Phật độ vong linh... siêu thoát                                              Tuy âm dương xa cách không lường.                                      Nhưng Phật pháp gia trì tức ứng.  

  (Chủ lễ đọc: Tang chủ khởi thân dâng cơm cúng vong linh lễ 2 lễ  - Lấy bát cơm ở giữa, gắp vài miếng đồ ăn, cấm đôi đủa giữa bát, quỳ xuống dâng bát cơm ngang trán mời vong linh về thọ thực 3 lần, mỗi lần xá 1 xá, xong châm trà cúng lễ 2 lễ)

  (Chủ lễ đọc mỗi câu đánh 1 hồi khánh từ lớn đến nhỏ dần)

  Nay thời tiết nhân duyên vừa đến.                                           Trước án tiền thân quyến tề quy.                                              Tụng kinh chú nguyện gia trì.                                        Nghe câu bái thỉnh liền về phó trai.                                           Vong linh thụ hưởng, xin chứng lòng thành.                                                                 Hương hoa, quả phẩm cơm canh cúng dường 

  (tụng chú Biến Thực, Biến Thủy - cúng cơm, cúng nước. Các câu chú đánh khánh liên tục)

  *  Nam mô tát phạt đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần)                      

  * Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần)

  * Án mục lực lăng ta bà ha (3 lần)

  * Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần. Sau đó châm trà cúng)

   

  (chủ lễ đọc, mỗi câu đánh 1 hồi khánh từ lớn đến nhỏ dần)

  *Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,  

  Kiếp phù sinh tựu tán mấy lăm hồi.

  Vong linh…. ơi có biết chăng ôi ! 

  Thân này tuy có, có rồi hoàn không.

  *Có sinh có tử có luân hồi,

  Không sinh không tử không đến đi.

  Sinh tử đến đi đều là mộng. 

  Chơn tâm hằng tỏ chẳng nghĩ nghì.      

  *Hai lần hương thỉnh, mấy lượt chiêu linh. 

  Tam bảo dắt dìu, vong linh tỉnh ngộ.

  Nghe lời kinh chú, tỏ ngộ tự tâm.

  Dứt sạch mê lầm, siêu sinh Phật quốc  

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

   

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

  Tiến linh, Động quan (Di quan) công đức khôn tính kể 

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

   

  Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni                             

  Phục nguyện: Vừa rồi toàn thể đại chúng thành tâm tác lễ Tiến Linh, Động quan (Di Quan) có được bao nhiêu công đức nguyện xin hồi hướng cho vong linh...... pháp danh..... mất hồi.... ngày....., trụ thế.....tuổi, an táng (hỏa táng) tại… được nghe pháp, thọ thực, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi xa rời đường khổ, tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

  Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni  (đồng niệm,  đứng lên) 

  * Vong linh tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng

  * Vong linh tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển

  * Vong linh tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại

   

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.                                         Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo

  (Tang chủ châm trà cúng vong linh, lễ 3 lễ. 

  ……………………………………  

          * Đọc lời cảm tạ của ban tổ chức tang lễ (tang chủ) 

  * Phần còn lại của các vị Đạo tỳ (nếu không có Đạo tỳ thì người trong tang quyến nhờ người có sức khỏe đứng hai bên quan tài di quan lên xe đưa đi. Sau đó Sái Tịnh quan tài. Để cốc nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn - đầu ngón cái và ngón áp út cong lại chạm vào nhau, 3 ngón còn lại ngay thẳng; đọc bài kệ ). 

  Phù thử thủy giả,

  Bát công đức thủy tự thiên chơn

  Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,

  Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới,

  Cá trung vô xứ bất siêu luân.       

  Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân.

  Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

  Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.

  Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

  Khiết uế ban nhi thành tịnh độ.     

  Sở vị đạo: Nội, ngoại, trung gian vô trược uế,

  Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.

  Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.

  Năng linh nhất đích biến thập phương.

  Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.

  Linh thử vong linh tất thanh tịnh (*).

   

  Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (đọc 3 lần và rẩy nước chung quanh  quan tài, di ảnh vong linh) và ra hiệu cho người di quan đi.

  (Toàn đại chúng đọc tiếp bài dưới đây cho đến khiêng quan tài lên xe đưa đến an táng.

   

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

   

  Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần)

  Nếu người chuyên niệm phật thì niệm danh hiệu phật hộ niệm cho vong linh ).

   

  * Tập tục đập siêu: Khi vừa di quan, thế gian có lệ đập siêu cho vong linh tỉnh giác được siêu, đây là mê tín. Hoặc dùng giấy tiền vật dụng đồ vàng mã... rải trên đường làm mất mỹ quan đường phố, cũng không lợi ích nên bỏ.

  ***********************************

  6-. LỄ AN TÁNG

  (Đến nơi chôn cất hay hoả táng - Đánh 3 hồi khánh rồi NGUYỆN HƯƠNG)                                   

  Thắp nén hương thơm, tâm thành bái thỉnh. Cung di Thánh giáo ngưỡng vọng đức Địa Tạng Từ Tôn tiếp độ vong linh….. được về đây thính pháp nghe kinh và được nương nhờ thần lực tam bảo hộ trì tiếp độ mà phát tâm Bồ đề, sớm tỉnh giác chóng thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sinh về nơi cảnh giới an vui, gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát.

  Thành tâm triệu thỉnh, triệu thỉnh vong linh nương từ lực tam bảo buông xả thân 5 uẩn, phản quan hồi qui giác tánh thanh tịnh, rõ nẽo luân hồi, không lầm nhân quả được giác ngộ biết vô sinh.           

  Sống vốn khôn ngoan chết phải linh.                                            

  Âm dương hai ngã tự phân minh.   

  Gia đình tha thiết luôn cầu nguyện. 

  Vong linh hãy về nghe kệ kinh.

  (TÁN PHÁP. Đánh khánh.) Ví dụ: Pháp Phật(k) sâu mầu(k) chẳng(k)(k) hơn(k)   (k)   trăm(k)   ngàn(k)....... các câu sau cũng đánh như thế, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, nhưng khánh vẫn đánh đều đến chữ kế cuối đánh 2 cái, chữ cuối đánh 1 cái. Mỗi đoạn đều đánh như vậy)

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế(k)(k)  Tôn(k)

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

   

  TÂM KINH(k) TRÍ TUỆ(k) CỨU(k) KÍNH(k) RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề(k) tát(k)((k)k)ha(k)(3 lần. Sau đó ĐỌC LỜI KHAI THỊ) 

  Này hởi vong linh… hãy nên nhớ thân này là vô thường biến hoại, đó là lệ chung cho tất cả mọi loài, ai ai có thân rồi cũng phải chết, cho nên Đức Phật nói con người sinh ra thì phải bị già, bệnh, chết, ấy là nguyên lý tự nhiên. Chỉ có người nào giác ngộ luôn sáng suốt thanh tịnh mới không sinh không tử, và chỉ khi nào chúng ta ngộ được Bổn tâm bất sinh thì mới trở thành bất tử.

  Cho nên còn duyên thì ở, hết duyên thì ra đi, đừng có hồi hộp lo sợ, vì lo sợ làm cho tâm cuồng loạn mà thôi, bị cuồng loạn sinh ra những ý tưởng điên đảo không tốt. Gắng tỉnh giác nhớ thân này là biến hoại vô thường không phải thật là ta. Vong linh….. đừng  nuối tiếc thân xác này vì nó kết hợp bởi đất, nước, gió, lửa. Đất là chất cứng trong thân, nước là chất ướt trong thân, lửa là chất ấm trong thân, gió là sự chuyển động trong thân. Giờ đây vong linh không còn mượn gió (không khí) nữa nên hệ tuần hoàn ngưng vận chuyển, hơi ấm không còn, thân thể dừng hoạt động gọi là chết, thân này sẽ trả về đất, nước, lửa, gió của trời đất mà thôi

  Vong linh chớ nên lưu luyến cha mẹ, vợ chồng, con cái và thân bằng quyến thuộc; cũng đừng có buồn tủi, oán hờn bất cứ ai, vì sự tham lam, luyến ái, hận thù, sân, si... không mang lại lợi ích gì cho vong linh lúc này, mà ngược lại nó là nhân đưa vong linh vào trong các đường khổ. Từ nay vong linh không thể tiếp tục ở lại với họ nữa. Thân họ cũng giống như thân của vong linh đều do đất nước gió lửa hợp thành và sau này cũng phải bị tan hoại thôi.

  Tất cả tài sản của cải cũng không nên luyến tiếc, vì vong linh chẳng thể dùng chúng được nữa, mà hãy vui lòng để cho người thân tuỳ ý mặc dùng. Và giờ đây, tất cả những cảnh tượng mà vong linh đã thấy, dù tốt đẹp hài lòng hay khủng khiếp ghê sợ cũng đều là do tâm thức của vong linh biến hiện ra. Vong linh chẳng nên mê lầm sợ hãi, luôn để tâm hướng thiện lành vui vẻ và hãy bình tâm tỉnh giác luôn nhất tâm nhớ Phật, cầu nguyện Phật, Bồ Tát gia hộ che chở. Nhờ đức tin mà người tầm thường nhất cũng được bình an thoát khổ.

  Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  (Sau đó Sái Tịnh quan tài. Để cốc nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn - đầu ngón cái và ngón áp út cong lại chạm vào nhau, 3 ngón còn lại ngay thẳng; đọc bài kệ ).

  Phù thử thủy giả,

  Bát công đức thủy tự thiên chơn

  Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,

  Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới,

  Cá trung vô xứ bất siêu luân.       

  Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân.

  Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

  Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.

  Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

  Khiết uế ban nhi thành tịnh độ.     

  Sở vị đạo: Nội, ngoại, trung gian vô trược uế,

  Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.

  Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.

  Năng linh nhất đích biến thập phương.

  Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.

  Linh thử vong linh tất thanh tịnh (*).

   

  Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (đọc 3 lần và rẩy nước chung quanh  quan tài, di ảnh vong linh) đọc tiếp bài dưới

   

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

   

  Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần)

  (chủ lễ đọc, mỗi câu đánh 1 hồi khánh từ lớn đến nhỏ dần)

   

  Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,  

  Kiếp phù sinh tựu tán mấy lăm hồi.

  Vong linh…. ơi có biết chăng ôi ! 

  Thân này tuy có, có rồi hoàn không.

  Có sinh có tử có luân hồi,

  Không sinh không tử không đến đi.

  Sinh tử đến đi đều là mộng. 

  Chơn tâm hằng tỏ chẳng nghĩ nghì.      

  Hai lần hương thỉnh, mấy lượt chiêu linh. 

  Tam bảo dắt dìu, vong linh tỉnh ngộ.

  Nghe lời kinh chú, tỏ ngộ tự tâm.

  Dứt sạch mê lầm, siêu sinh Phật quốc  

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

  Tụng kinh cầu siêu công đức khôn tính kể 

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

   

  Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni                             

  Phục nguyện: Vừa rồi có được bao nhiêu công đức nguyện xin hồi hướng cho vong linh...... pháp danh..... mất hồi.... ngày....., trụ thế.....tuổi, an táng (hỏa táng) tại… được nghe pháp, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi xa rời đường khổ, tin  sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

  Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni  (đồng niệm,  đứng lên) 

  * Vong linh tự qui y Phật.                                           Nguyện cho chúng sinh.                                                        Hiểu thấu đại đạo.                                                                          Phát tâm vô thượng

  * Vong linh tự qui y Pháp.                                         Nguyện cho chúng sinh.                                                     Thâm nhập ba tạng.                                                                      Trí tuệ như biển

  * Vong linh tự qui y Tăng.                                           Nguyện cho chúng sinh.                                                      Quản lý đại chúng.                                                                   Tất cả không ngại

   

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo

   

  **************************

   

   

   

  7-. LỄ AN VỊ ẢNH VONG LINH

   

  (Sau khi mai táng xong, đem di ảnh về tôn trí nơi đã  chọn ở nhà làm lễ an vị  ảnh vong linh.   Đánh 3 hồi khánh NGUYỆN HƯƠNG)

  Thắp nén hương thơm, tâm thành bái thỉnh. Cung di Thánh giáo ngưỡng vọng đức Địa Tạng Từ Tôn tiếp độ vong linh….. được về đây thính pháp nghe kinh và nương nhờ thần lực tam bảo hộ trì tiếp độ mà phát tâm Bồ đề, được tỉnh giác sớm siêu sinh thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sinh về nơi cõi an vui, gặp chánh pháp tu hành chóng giác ngộ giải thoát.

  Thành tâm triệu thỉnh, triệu thỉnh vong linh nương từ lực tam bảo buông xả thân 5 uẩn, phản quan hồi qui giác tánh thanh tịnh, rõ nẽo luân hồi, không lầm nhân quả được giác ngộ biết vô sinh.           

  Sống vốn khôn ngoan chết phải linh.  

  Âm dương hai ngã tự phân minh.   

  Gia đình tha thiết luôn cầu nguyện. 

  Vong linh hãy về nghe kệ kinh.

  (TÁN PHÁP. Đánh khánh.) Ví dụ: Pháp Phật(k) sâu mầu(k) chẳng(k)(k) hơn(k)   (k)   trăm(k)   ngàn(k)....... các câu sau cũng đánh như thế, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, nhưng khánh vẫn đánh đều đến chữ kế cuối đánh 2 cái, chữ cuối đánh 1 cái. Mỗi đoạn đều đánh như vậy)

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế(k)(k)  Tôn(k).

   

  Qui kính(k)Phật, Bồ(k Tát(k trên(k hội Bát Nhã (3 lần

   

  TÂM KINH(k) TRÍ TUỆ(k) CỨU(k) KÍNH(k RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà(k)(k)ha(k)." (3 lần)

  (sau đó đọc KHAI THỊ)

       Này hởi vong linh... Kinh Phật có dạy: Mỗi người đều có một tánh giác luôn thanh tịnh sáng suốt từ xưa đến nay không sinh không tử. Riêng thân tứ đại này, có hiệp phải có tan. Bởi ban sơ một niệm sai lầm theo vọng tưởng mà có sinh có tử. Tổ Đại Ma xưa kia quảy dép về Tây, sinh mà không sinh; nơi Song lâm đức Thích Ca Mâu Ni, tử mà không tử. Do vì chúng ta không thấu triệt được lý này nên khó thoát khỏi cảnh tử sinh, nổi trôi theo dòng luân hồi. Phải biết rằng, chư thiên còn phải chịu luân hồi, huống chi chúng ta làm sao tránh khỏi sinh tử. Cầu nguyện cho vong linh…. buông xả đừng chấp mắc ái nhiễm mọi thứ ở trần gian thì mới nhẹ nhàng siêu thoát sinh về cảnh giới an vui. (hoặc đọc những đoạn khai thị trước.)

  (Chủ lễ đọc mỗi câu đánh 1 hồi khánh từ lớn đến nhỏ dần)

  Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,  

  Kiếp phù sinh tựu tán mấy lăm hồi.

  Vong linh…. ơi có biết chăng ôi ! 

  Thân này tuy có, có rồi hoàn không.

  Có sinh có tử có luân hồi,

  Không sinh không tử không đến đi.

  Sinh tử đến đi đều là mộng. 

  Chơn tâm hằng tỏ chẳng nghĩ nghì.    

  Hai lần hương thỉnh, mấy lượt chiêu linh. 

  Tam bảo dắt dìu, vong linh tỉnh ngộ.

  Nghe lời kinh chú, tỏ ngộ tự tâm.

  Dứt sạch mê lầm, siêu sinh Phật quốc.  

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.    

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

   

  Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  Phục nguyện: Tất cả chúng con thành tâm tụng kinh nguyện hồi hướng công đức này cho vong linh...... pháp danh........ mất hồi….ngày…., trụ thế… tuổi, an táng tại..… được nghe pháp, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi xa rời đường khổ, tin sâu Tam Bảo, sinh  cõi  Phật  an vui

  Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni (đồng niệm) 

  - Vong linh tự qui y Phật.                                           Nguyện cho chúng sinh.                                             Hiểu thấu đại đạo.                                                             Phát tâm vô thượng (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Vong linh tự qui y Pháp.                                          Nguyện cho chúng  sinh.                                            Thâm nhập ba tạng.                                                                      Trí tuệ như biển (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  -  Vong linh tự qui y Tăng.                                     Nguyện cho chúng sinh.                                               Quản lý đại chúng.                                                          Tất cả không ngại (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

   

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

  Đều trọn thành Phật đạo

  ( Tang chủ châm trà cúng hương linh, lễ 3 lễ, hoàn mãn)

   

  (Ghi chú: Tùy theo duyên có thể lược bớt một vài nghi lễ. Buổi tối Ban hộ niệm có thể tụng thêm nghi thức sám hối 3 nghiệp, hay là tụng bài Sám Hối 6 Căn ở đầu sách để vong linh nghe mà tỉnh thức dễ dàng siêu thoát.)

  …………………………………………

   

   


 • 15. THẮP HƯƠNG KHẤN NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ GIA TIÊN

  THẮP HƯƠNG KHẤN NGUYỆN

  TRƯỚC BÀN THỜ GIA TIÊN

   

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

  Vong linh Ông (bà)….. pháp danh….. mất ngày…, hưởng thọ (dương)….. tuổi, an táng tại …..  hãy nên buông xả chớ có ái chấp thương tiếc thân xác, vì nó kết hợp bởi đất, nước, gió, lửa; hết duyên không còn mượn gió (không khí) thì thân sẽ ngừng hoạt động, sau đó sẽ rả tan không thể tồn tại mãi. Và cả những người thân thuộc xin vong linh ông (bà) cũng đừng luyến ái thương tưởng, vì không giao cảm truyền thông tư tưởng được với nhau sẽ khổ đau và cũng đừng nuối tiếc của cải vật dụng, hãy để lại trần gian mặc cho con cháu sử dụng. Còn ái luyến chấp mắc cái gì ở trần gian sẽ làm cho mình khổ mà thôi. Phần tâm thì hãy bình tĩnh an nhiên trước các cảnh trần thấy biết chớ có khởi tưởng sợ hãi, vì những cảnh ấy đều do tâm tưởng biến hiện ra, chúng vốn không thật có. Hãy buông xả những tâm tưởng bâng quơ, thường nên nhớ Phật, nhớ những lời Phật dạy. Nếu vong linh ông (bà) chưa tái sinh thì hãy để tâm hướng thiện luôn giúp ích mọi loài, đem lại lợi ích, bình an hạnh phúc cho con người. Hãy thức tỉnh để tâm an tịnh, tâm tịnh nhất định sẽ tái sinh về cõi tịnh, tâm vui thì thác sinh về cảnh giới an vui. Cầu nguyện cho vong linh ông (bà) được siêu sanh về nơi lạc cảnh.

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

  ……………………………………

  (Sau đó, sang bàn thờ Phật quỳ thắp hương khấn nguyện)

  Kính bạch vô lượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp thường ở khắp mười phương, từ bi hoan hỷ gia hộ tiếp độ cho vong linh ông (bà)……. sinh ngày…., mất ngày..... trụ thế…..năm, an táng tại …….. Nguyện cho vong linh ông (bà) được nương nhờ từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi xa rời cảnh khổ, tin sâu tam bảo sớm tái sinh về cảnh giới an vui.

  (Con cháu mỗi khi thắp hương đều nhắc nhở như vậy thì có thể vong linh cha mẹ (ông bà) mình mau thức tỉnh bình tâm mà sớm tái sinh hơn. Và chúng ta cũng không nên quên một điều là: Anh em luôn sống hòa thuận thương yêu nhau để tạo niềm vui cho người quá cố. Người dù đã khuất bóng nhưng nếu vẫn còn lưu luyến tình cảm gia đình mà thấy con cháu thuận hòa thương yêu giúp đỡ lẫn nhau và sống tốt với mọi người là đã cảm thấy vui thì tâm trí nhẹ nhàng mà dễ siêu sinh về cảnh giới an lành. Vả lại gắng siêng năng làm phước thiện và tu tập cho tâm an định để hồi hướng cho người quá cố. Người quá cố nếu cảm được việc làm thiện cùng với tâm an tịnh của con cháu thì tâm sẽ dễ hướng thiện và bình tâm tỉnh trí hơn)

 • 16. CÚNG GIA TIÊN

  CÚNG GIA TIÊN

  (cúng tuần thất hoặc cúng giỗ)

   

  *CÚNG TRƯỚC BÀN THỜ PHẬT

  (Xem cách đánh chuông, khánh, mõ ở mục sám hối, quỳ Nguyện hương)

   

  Nguyện đem lòng thành kính.

  Gửi theo đám mây hương.

  Phảng phất khắp Mười phương.

  Cúng dường ngôi Tam Bảo

  Thệ trọn đời giữ đạo.

  Theo tự tánh làm lành.

  Cùng pháp giới chúng sinh.

  Cầu Phật từ gia hộTâm bồ Đề kiên cố.

   Xa bể khổ bờ mê. Chóng quay về bờ  giác.

   

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường(3 lần, đánh chuông

  Thắp nén tâm hương, lòng thành bái thỉnh. Ngưỡng nguyện trên tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ.

  Cung di Thánh giáo ngưỡng vọng đức Địa Tạng Từ Tôn tiếp độ vong linh ông - cha, mẹ (chư vị vong linh cửu huyền thất tổ dòng họ………)  nếu cúng cho chồng gọi là Anh, cho vợ là Em. Hoặc tùy theo vai vế mà xưng cho phù hợp- của chúng con, đến trước Phật đài, thính pháp nghe kinh, phát tâm Bồ đề, sớm được tỉnh giác, xa lìa đường khổ, sinh về cảnh giới an vui.

  Kính bạc chư vị Đại Giác Hùng Sư ba đời rũ lòng thương xót chúng quần sinh.

  Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,

  Thả thuyền từ đi trong biển khổ

  Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,

  Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh

  Hôm nay ngày ....., là ngày tuần thất thứ... (giỗ lần thứ....) của ông (cha, mẹ,) con tên là ... (cúng cho chồng gọi là Anh, vợ là em…) pháp danh..... mất ngày....., hưởng thọ (dương)... tuổi, an táng tại ... Chúng con là con cháu thân quyến vong linh…, đồng đến trước Phật đài thiết lễ dâng hương, hoa, quả phẩm cúng dường Mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng và chúng con cùng phát nguyện trì tụng Đại Thừa Bát Nhã Tâm Kinh, ngưỡng mong nương nhờ oai đức từ lực Tam Bảo thương xót gia hộ cho vong linh ông, (bà)... (các vong linh tổ tiên dòng họ......) (cúng cho chồng gọi là Anh, vợ là em …) con sớm phát tâm tỉnh giác quy hướng tam bảo, lắng lòng thính Pháp nghe kinh, phát tâm Bồ Đề, thoát vòng mê muội được sinh vào đường lành , tiến tu sớm được giác ngộ giải thoát.

  Cúi mong vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh tiếp độ.

  Cúi mong vô lượng chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị.

  Cúi mong vô lượng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thùy từ gia hộ.

  (Đứng lên TÁN PHẬT: Đánh khánh(k) như dưới đây)

  Đại từ(k), đại bi(k) thương(k) chúng(k) sinh(k)     (k)

  Đại(k ) hỷ(k), đại(k) xả(k), cứu(k) hàm(k) thức(k)      (k)

  Tướng(k) đẹp(k) sáng(k) ngời(k) dùng(k) trang(k) nghiêm(k) (k)

  Chúng(k) con(k) chí(k) tâm(k) thành(k) đảnh(k)(k) lễ(k) (đánh chuông, xá 1 xá)

  (LỄ PHẬT. Đánh khánh như dưới đây.  Chú ý : Những lúc lễ đầu chạm đất, đánh khánh 1 tiếng mọi người đồng cất đầu lên, đánh 2 tiếng đồng đứng thẳng, đánh 1 hồi đồng xá 1 lượt)

   

  - Chí tâm(k) đảnh lễ(k)  (k) tất(k) cả(k) chư(k) Phật(k) ba(k) đời(k) tột(k) (k) không(k) khắp(k) pháp(k) (k) giới(k). (đánh chuông, lễ 1 lễ)

  - Chí tâm(k) đảnh lễ(k)  (k) tất(k) cả(k) Chánh(k) pháp(k) ba(k) đời(k) tột(k) (k) không(k) khắp(k) pháp(k) (k) giới(k). (đánh chuông, lễ 1 lễ).

  - Chí tâm(k) đảnh lễ(k)  (k) tất(k) cả(k) Tăng(k) bậc(k) Hiền(k) Thánh(k) ba(k) đời(k) tột(k) (k) không(k) khắp(k) pháp(k)(k)  giới(k). đánh chuông 2 cái, lễ 1 lễ)

  (Đứng TÁN PHÁP. Nhịp nhẹ trên miệng chuông 2 tiếng nhỏ, sau đó đánh 3 tiếng chuông, 2 tiếng đầu hơi nhặt, tiếng sau khoan. Ví dụ: Bong    bong         bong.  Bên mõ cũng vậy

  Sau đó, đánh chuông, chuông bớt ngân thì bên mõ gõ 1 tiếng, thời gian cách 1 chút rồi đánh chuông, mõ gõ 1 tiếng, chuông đánh 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ 1 tiếng, mõ gõ tiếp 2 tiếng hơi nhặt hơn trước, mõ gõ 1 tiếng khoan hơn.  Ví dụ: Bong     cốc      bong      cốc      bong      cốc      cốc        cốc    cốc cốc.    Tiếp theo tụng Tán Pháp)     

                                

  Pháp Phật(c) sâu mầu(c) chẳng(c)(c) hơn(c)   (c)

  Trăm(c) ngàn(c) muôn(c) kiếp(c) khó(c) được(c) gặp(c (c)

  Nay(c) con(c) nghe(c) thấy(c) vâng(c) gìn(c) giữ(c (c)

  Nguyện(c) hiểu(c) nghĩa(c) chơn(c) Đức(c) Thế(c)(c) Tôn(c). (đánh chuông 1 cái.  Chủ lễ xướng tiếp)

  ­­­­­­­­

  Qui kính(c) Phật, Bồ(c) Tát(c) trên(c) hội(c) Bát(c) Nhã(c) (3 lần, lần 3 đánh chuông 2 cái,  xá 1 xá. Chủ lễ xướng tiếp)

  ­­

  TÂM KINH(c) TRÍ TUỆ(c) CỨU(c) KÍNH(c) RỘNG(c) LỚN(c) ...... (mỗi chữ sau đều gõ)

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

  Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà(c)(c) ha(c.(câu chú đọc 3 lần, lần cuối chữ gõ 2 tiếng mõ nhặt, chữ ha gõ mõ cuối, đánh chuông 2 cái, xá 1 xá)

  (Đảnh lễ Phật,  Bồ  Tát . Ví dụ: Chí tâm(k) đảnh lễ (k)  (k) Quá(k) khứ(k) Phật(k) Tỳ(k) (k)(k) Thi(k). Cách đánh các câu sau cũng thế)

  - Chí tâm đảnh lễ: Quá khứ Phật Tỳ Bà Thi.

  - Chí tâm đảnh lễ: Hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni

  - Chí tâm đảnh lễ: Vị Lai Phật Di Lặc Tôn.

  - Chí tâm đảnh lễ: BồTát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.

  - Chí tâm đảnh lễ: Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền.  

  - Chí tâm đảnh lễ: Chư tôn Bồ Tát hộ trì chánh pháp

  - Chí tâm đảnh lễ: Phật Bồ Tát hiện tại đạo tràng

  CÚNG PHẬT (gõ mõ xem ở bài cúng phật)

  Nam-mô Phật Bảo thường ở khắp mười phương.
  Nam-mô Pháp Bảo thường ở khắp mười phương.
  Nam-mô Tăng Bảo thường ở khắp mười phương.
  Nam-mô Phật Bổn Sư Thích-ca mâu-ni.                                                    Nam-mô Thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà.

  Nam-mô Vị lai giáng sinh Phật Di Lặc Tôn.                                                

  Nam-mô mười phương ba đời tất cả chư Phật                                                      

  Nam-mô Bồ-tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi.  

  Nam-mô Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền.                                                         

  Nam-mô Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm.   

  Nam-mô Bồ-tát Đại Thế Chí.  

  Nam-mô Bồ-tát Địa Tạng Vương.                                                               

  Nam-mô chư Bồ-tát lớn thường hộ pháp.                                                      

  Nam-mô chư Bồ-tát Thánh chúng ở Già-lam.           

  Nam-mô Sứ Giả Giám Trai.     

  Nam-mô Thập Điện Minh Vương.                                                             

  Nam-mô Lịch Đại Tổ Sư.                                                                            

  Nam-mô chư Phật Bồ-tát  trên hội đạo tràng.                                         

   

  -Hương vị thức ăn này.

  Trước cúng mười phương Phật.
  Kế dâng chư Hiền Thánh.

  Sau ban khắp lục đạo.
  Bình đẳng không sai khác.

  Tùy nguyện được sung mãn.
  Khiến người thí hôm nay.

  Được đến bờ rốt ráo.
  Ba đức cùng sáu vị.                                  

  Cúng Phật và chư Tăng                                                                               Hữu tình khắp pháp giới.

  Hết thảy đồng cúng dường.                                                                                

  -Nay con dâng hương vị cam lồ.

  Lượng sánh Tu-di chẳng gì hơn

  Sắc hương mỹ vị khắp hư không.

  Cúi mong thương xót mà nạp thọ                      

   

  Nam mô Bồ-tát Phổ Cúng Dường (3 lần.   đánh chuông)

  ­­­

  -Cúng Phật đã xong .                                                    Nguyện cho chúng sinh.

  Việc làm đều được .                                                     Đầy đủ Phật pháp  

   

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

  Cúng Phật cầu siêu công đức khôn tính kể

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (đánh chuông)

   

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

  PHỤC NGUYỆN: (đánh chuông) Tất cả chúng con thành tâm tác lễ cúng Phật nguyện cầu hồng ân chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương, cùng chư Thiên, chư Thiện Thần Hộ Pháp từ bi gia hộ tiếp độ cho vong linh…, mất ngày…., hưởng thọ…., an táng tại…. và chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của tín chủ (chúng con), cùng các vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh, chúng sinh ngộ sát, và thập loại cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui. (đánh chuông)

  Kế nguyện cầu an cho toàn thể thiện nam tín nữ gia chủ thế danh……, …. tuổi,  được tai ách tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, thân tâm thanh thản, luôn được bình an, nghiệp chướng, báo chướng thảy đều tiêu trừ, vạn sự kiết tường, sáu căn thanh tịnh, trí tuệ sáng suốt. Cùng toàn thể gia quyến an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni. (toàn chúng niệm, đánh chuông đứng lên lễ tam bảo)

  - Tự qui y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (đánh chuông, lễ 1 lạy)

  - Tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (đánh chuông, lễ 1 lạy)

  - Tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (đánh chuông, lễ 1 lạy)

  (Chủ lễ xướng: Cung thỉnh vong linh ông - cha.... cung đối trước Phật đài thành tâm lễ Phật. (Tùy theo vai vế mà xưng hô cho phù hợp)

  Đấng Pháp Vương vô thượng                                                  Ba cõi chẳng ai bằng.                                                                 Thầy dạy khắp trời người .                                                     Cha lành chung bốn loài .                                                          Quy y tròn một niệm.                                                                 Dứt sạch nghiệp ba kỳ.                                                              Xưng dương cùng tán thán.                                                          Ức kiếp không cùng tận .                                                           

  Phật chúng sinh tính thường rỗng lặng.                                   Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn .                                       Lưới đế châu ví đạo tràng.                                                              Mười phương Phật Bảo hào quang sáng ngời .

  Trước Bảo toà thân con ánh hiện.                                                     Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (đánh chuông)

   

  (Chủ lễ đọc dứt cuối câu, gia đình lễ thay cho vong linh)

  Nhất tâm kính lễ: Nam Mô tận hư không biến pháp giới qúa hiện vị lai nhất thiết chư Phật tôn Pháp Hiền Thánh Tăng thường trú Tam Bảo. (đánh chuông, lễ 1 lạy)

  - Nhất tâm kính lễ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Vị Lai Giáng Sinh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp chư tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát(đánh chuông, lễ 1 lạy).

  - Nhất tâm kính lễ:  Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di  Đà  Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (đánh chuông, lễ 1 lạy)

  ....................................................

   

  SANG BÀN THỜ GIA TIÊN (hoặc bàn vong)

  (Qùy NGUYỆN HƯƠNG)

   

  Thắp nén hương thơm, tâm thành bái thỉnh. Cung di Thánh giáo ngưỡng vọng đức Địa Tạng Từ Tôn tiếp dẫn vong linh cha, ông... (chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc dòng họ.. - nếu cúng cho chồng gọi là Anh, vợ là Em. Hoặc tùy theo vai vế mà xưng cho phù hợp) đến trước linh sàn thính pháp nghe kinh, phát tâm Bồ đề, sớm tỉnh giác xa lìa cảnh khổ, sinh về cảnh giới an vui.    

  Sống vốn khôn ngoan chết phải linh.

  Âm dương hai ngã tự phân minh.   

  Gia đình tha thiết dâng trai lễ.

  Cung thỉnh vong linh cha (ông, chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc dòng họ….) nghe kệ kinh.

  (TÁN PHÁP. Đánh khánh.) Ví dụ: Pháp Phật(k) sâu mầu(k) chẳng(k)(k) hơn(k)   (k)   trăm(k)   ngàn(k)....... các câu sau cũng đánh như thế, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, nhưng khánh vẫn đánh đều đến chữ kế cuối đánh 2 cái, chữ cuối đánh 1 cái. Mỗi đoạn đều đánh như vậy) - xem cách đánh khánh ở trước.

   

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,

  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

   

   

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3lần,  đánh chuông)

   

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp ; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng:

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần)  (sau đó chủ lễ đọc)

   

  - Vẫn biết tử sinh là cõi tạm.

  Nhưng hỡi ôi! Cảnh tử biệt giữa hồng trần.

  Khéo chi lắm khó khăn dòng tình cảm đó.

  Lòng tái tê khi cha ông (bà, tiên  tổ) đã không còn 

                                                                                                                    

   

  - Công cha, ông (tổ tiên) như non cao bể rộng

  Phận con cháu luôn phải nhớ cúng thờ.

  Để thầm tỏ nỗi niềm thương tưởng đến .

  Đây cơm lạnh canh đầy con xin dâng 

  Cha, ông  (Tổ tiên) ơi! Đây ngọc với đây lòng.

  Nay thâm tình còn đọng trong tâm huyết.

  Ân nghĩa sâu dầy con chưa trả xong.

  -  Nay thời tiết nhân duyên vừa đến.

  Trước án tiền thân quyến tề quy.

  Tụng kinh cùng niệm Phật gia trì.

  Nghe bái thỉnh cha, ông … (tổ tiên) về thọ thực

  Hương hoa quả phẩm cơm canh cúng dường

  Xin cha, ông( tổ tiên) thụ hưởng chứng lòng thành Cầu Phật độ cha, ông (tổ tiên) sinh tịnh cảnh. (đánh chuông)

  * Nam mô tát phạt đát tha nga đa phạ lồ chỉ đế. Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần)

  * Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha. Án tô rô, tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô, ta bà ha (3 lần)

   

  * Án mục lực lăng ta bà ha (3 lần)

  * Án nga nga nẵng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng  (3 lần)

  (Tang chủ khởi thân châm trà cúng hương linh lễ 2 lạy)

  - Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán, 

  Kiếp phù sinh tựu tán mấy lăm hồi.

  Vong linh…. ơi có biết chăng ôi ! 

  Thân này tuy có, có rồi hoàn không.

   

  -  Có sinh có tử có luân hồi.

  Không sinh không tử không đến đi.

  Sinh tử đến đi đều là mộng. 

  Chơn tâm hằng tỏ chẳng nghĩ nghì.    

  ( Tang chủ khởi thân châm trà cúng hương linh lễ 2 lạy)

  Hai lần hương thỉnh, mấy lượt chiêu linh. 

  Tam bảo dắt dìu vong linh cha, ông... tỉnh ngộ.                                                    

  Nghe lời kinh chú, tỏ ngộ tự tâm.

  Sạch hết mê lầm, siêu sinh cõi Phật

   

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

  Tụng kinh cầu siêu công đức khôn tính kể.

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài    

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác. (đánh chuông)

   

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

  PHỤC NGUYỆN: (đánh chuông) Tất cả chúng con thành tâm tụng kinh cúng Phật nguyện đem công đức này cầu siêu cho cha, ông….. mất ngày.… hưởng thọ (dưới 60 tuổi thì hưởng dương)….. tuổi, an táng tại……. cùng chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của chúng con, và tất cả vong linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạnh tử vô danh chúng sinh ngộ sát, với chúng thập loại cô hồn hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, yểu mạng uổng tử thảy đều được nương từ lực tam bảo, mà phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường khổ. Tin sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui. (đánh chuông)

  Nguyện cho mưa pháp gội nhuần mọi loài chung hưởng tứ chúng đồng tu, một niệm không sinh an nhiên giải thoát. Lại nguyện cho dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng, quay về nguồn xưa phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình mọi loài yên ổn. Khắp nguyện phước ban tất cả, đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam đồ dứt sạch. (đánh chuông)                

  Nam mô Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni.

  (toàn chúng niệm, đánh chuông, đứng lên lễ tam bảo)

  - Vong linh cha, ông (tổ tiên) tự qui y Phật: Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (đánh chuông , lễ 1 lạy)

  - Vong linh cha, ông (tổ tiên) tự qui y Pháp: Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển (đánh chuông, lễ 1 lạy)

  - Vong linh cha, ông (tổ tiên) tự qui y Tăng: Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại  (đánh chuông, lễ 1 lạy)

  (Tang chủ khởi thân châm trà cúng ,  lễ 3 lạy, hoàn mãn.)

 • 17. LỄ HẰNG THUẬN

  CHƯƠNG TRÌNH LỄ HẰNG THUẬN

   

  1/ Cung thỉnh chư tăng và hai họ quang lâm Tổ Đường

  2/ Tác bạch trước Tổ đường thỉnh cầu chư tăng quang lâm Điện Phật tác lễ hằng thuận.

  3/ Tuyên bố lý do

  4/ Niêm hương tụng kinh cầu an chúc phúc

  5/ Thỉnh thầy trụ trì (hay vị tôn túc) có lời dạy bảo    6/ Mời vị đại diện của 2 họ có đôi lời nhắc nhở đôi tân duyên

  7/ Đôi tân duyên lễ bố mẹ

  8/ Đôi tân duyên lễ với nhau tôn trọng sự bình đẳng

  9/ Đôi tân duyên trao nhẫn cho nhau và phát nguyện với nhau

  10/ Lời phát nguyện của đôi tân duyên trước Tam bảo và cha mẹ, thân tộc

  11/ Tặng quà cho đôi tân duyên

  12/ Đại diện cho 2 họ có đôi lời cảm tạ

  13/ Mời tất cả đồng đứng lên hồi hướng

  14/ Chụp ảnh lưu niệm

  15/ Hoàn mãn. Mời thọ trai.

  ………………………………….

   

  THỈNH CHƯ TĂNG NƠI  TỔ ĐƯỜNG

   (Đứng chắp tay đọc)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Kính bạch chư tôn thiền đức tăng (ni) cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày… tháng… năm….., con tên là …… đại diện cho các gia đình của đôi tân duyên được kết hôn hôm nay, thế danh là…, …tuổi được kết hôn cùng………, …tuổi, cùng với chư vị thân bằng quyến thuộc đồng đến thiện viện (chùa…), trước tổ đường trang nghiêm thanh tịnh xin có duyên sự đầu thành đảnh lễ kính tác bạch. ( lạy 1 lạy   -    đứng lên xá rồi quỳ xuống    -  đọc tiếp)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Kính bạch chư tôn thiền đức tăng cùng toàn thể đại chúng, chúng con đã có chút duyên lành từ xa xưa nên đời nay được gặp ngôi tam bảo. Với tấm lòng thành kính ngôi tam bảo và biết được sự lợi ích thiết thực của ba ngôi quí báu này, nên các gia đình chúng con hướng dẫn đôi tân duyên hôm nay đến thiền viện Sùng Phúc (chùa…) thỉnh cầu chư tôn thiền đức tăng hoan hỷ tác lễ hằng thuận cho đôi tân duyên, để cho đôi tân duyên được nương nhờ từ lực tam bảo và học theo công hạnh đức tính cao thượng nơi tam bảo mà có đời sống đạo đức tốt đẹp, biết hòa thuận thương yêu nhau đến trọn đời mãn kiếp, làm người con dâu hiền, rể thảo và xứng đáng là một công dân tốt trong xã hội được lợi mình ích người.

  Một lần nữa, chúng con xin thỉnh cầu chư tôn thiền đức tăng cùng đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh và hứa khả cho lời tác bạch cầu thỉnh của chúng con.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  ( chờ chư tăng hứa khả xong  -  đọc tiếp)

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Chúng con được chư tôn thiền đức tăng (ni) cùng đại chúng đã từ bi hoan hỷ chứng minh và hứa khả cho rồi. Giờ đây đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng cùng đại chúng quang lâm Đại Hùng Bảo Điện tác lễ hằng thuận cho đôi tân duyên. Chúng con thành kính tri ân xin đảnh lễ cúng dường 3 lạy.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  (Chọn 4 người, 1 người đánh tăng bạt (khánh), 1 người bưng khai lễ, 2 người cầm 2 bình hoa đi ngang vị thầy đi trước, khi chư tăng đi hết thì cô dâu chú rể và cha mẹ thân tộc họ hàng cùng đi theo chư tăng đến điện Phật.

  Khi làm lễ trên Điện Phật đôi Tân Duyên đứng trước giữa tam bảo, cha mẹ bên nào đứng theo bên ấy và phân lập cho 2 họ - nam trái, nữ phải, từ Điện Phật nhìn ra. Trước Tam bảo lập 1 bàn trang nghiêm chưng hoa nép bên phải Điện Phật –nếu có quà thì để trên bàn . Nếu 4 vị trở lên lập 2 bàn 2 bên trước Điện Phật)

  …………………………………………………………..

   

   

   

  MC DẪN CHƯƠNG TRÌNH

  LỄ HẰNG THUẬN

   

  - Cunh thỉnh chư tăng phân lập lưỡng ban

  - Trước khi hành lễ tụng kinh cầu an chúc phúc cho đôi tân duyên, chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin kính báo quý vị nào có điện thoại, vui lòng chỉnh lại chế độ rung hoặc im lặng, để khi có người gọi đến không ảnh hưởng đến sự trang nghiêm trong buổi lễ. Trước khi vào buổi lễ, xin được TUYÊN BỐ LÝ DO

  …………………………………………………………………

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  Ngưỡng bạch Chư tôn thiền đức chứng minh.

  Kính thưa toàn thể chư vị thân tộc của đôi tân duyên.

  Kính thưa Chư tôn thiền đức Tăng và xin gởi lời chào mừng quí vị quan khách về tham dự lễ Hằng Thuận của đôi tân duyên tại Thiền viện…. (chùa…) hôm nay.

  Kính bạch chư tôn thiền đức.

  Kính thưa chư quý liệt vị.

  Trong Khế Kinh Đức Phật có dạy: “Sinh ra được làm người là khó, làm người mà được đầy đủ 6 căn là khó, làm người gặp được chánh pháp lại càng khó hơn”. Trong cõi đời này giữa hằng vạn con người hằng ngày bước vội qua nhau, thân quen được một người là khó, tình cảm yêu thương được một người lại càng khó hơn, thế mà đôi tân hôn này chắc hẳn đã có duyên với nhau từ bao kiếp, nên đời nay mới gặp lại và cùng hẹn thề chung sống bên nhau. Trải qua thời gian tìm hiểu và dẫn đến yêu thương, để rồi hôm nay ngày lành tháng tốt được kết nên duyên nghĩa phu thê.

  Một thuở kết giao tình mặc khách.                 

  Trăm năm giữ vẹn nghĩa kim bằng

  Vợ chồng là nghĩa Tào khang               

  Chồng hòa vợ thuận nhà thường yên vui

  Sinh con mới ra thân người.                   

  Làm ăn thịnh vượng đời đời ấm no

  Cho nên hôm nay đôi tân hôn đây phát nguyện và cũng được sự cho phép của cha mẹ thân tộc họ hàng hai bên tổ chức lễ hằng thuận tại TV Sùng Phúc (chùa…), dưới sự chứng minh và nguyện cầu chúc phúc của chư Tôn Thiền đức cùng thân tộc, bạn bè xa gần cầu mong cho đôi tân hôn mãi luôn:

  Bạc đầu tình viên mãn

  Trăm năm nghĩa phu thê

  Đó chính là lý do có buổi lễ hôm nay.

  ………………………………………………

  1/ Nghi lễ cầu an chúc phúc cho các đôi Tân duyên

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Trước khi vào buổi lễ xin đôi tân duyên đem đôi nhẫn cưới lên trước Tam bảo để một lát chư tôn đức sái tịnh. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn thiền đức niêm hương, tụng kinh chú nguyện cầu an chúc phúc cho đôi tân duyên. Xin mời toàn thể chư quý liệt vị đồng làm theo sự hướng dẫn của chư tôn đức tăng. 

  ………………………………

  NGHI LỄ TỤNG KINH

  (Để đôi nhẫn lên ban thờ , đánh 3 tiếng chuông, đồng quỳ nguyện hương)

  Kính bạch trên Tam Bảo thường ở khắp mười phương tác đại chứng minh

  Nguyện đem lòng thành kính,                                              Gởi theo đám mây hương                                                             Phảng phất khắp mười phương,                                           Cúng dường ngôi tam bảo                                                             Nguyện trọn đời giữ đạo,                                             Theo tự tánh làm lành                                                                      Cùng pháp giới chúng sinh,                                      Cầu phật từ gia hộ                                                                  Tâm bồ đề kiên cố,                                                    Chí tu học vững bền                                                          Xa bể khổ bờ mê,                                                     Chóng quay về bến giác.(đánh chuông

   

  Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.(3 lần, đánh chuông)

   

          Kính bạch bậc Đại Giác hùng sư ba đời rũ lòng thương xót chúng quần sinh.

  Soi đuốc tuệ vào chốn tối tăm,

  Thả thuyền từ đi trong biển khổ.

  Phóng sáng ngọc soi cùng các cõi,

  Duỗi tay vàng tiếp độ chúng quần sinh.(đánh chuông)       

   

  Duyên nay là ngày……. có các gia đình tín chủ thế danh ông bà…., …tuổi, hiện ở tại……, cùng với gia đình ông bà…, …tuổi, trú tại…… và gia quyến thân thuộc hai họ đến thiền viện… (chùa….) thỉnh cầu chư tăng làm lễ Hằng Thuận cho hai cháu thế danh là:…., …tuổi, pháp danh……, được kết hôn cùng..…, …tuổi, pháp danh …….

  Giờ đây toàn thể chúng con đồng cung đối trước Phật đài thành tâm đốt nén hương lòng ba nghiệp sạch trong cùng dâng hương hoa quả phẩm cúng dường trên tam bảo khắp mười phương và cùng nhau đọc tụng Tâm Kinh Bát Nhã. Nguyện cầu hồng ân từ lực tam bảo thường ở khắp mười phương từ bi gia hộ cho đôi tân duyên được muôn sự an lành, sống mãi mãi bên nhau, luôn trường thọ hạnh phúc, hòa thuận bình yên, khổ vui cùng chia sẻ, mai sau con cháu hiển vinh, tăng trưởng đức hạnh, làm rạng rỡ tổ tông. Hai họ kết làm thông gia, tình nghĩa càng thêm nồng hậu, sự nghiệp vững bền sáng tỏ, nối dõi tông đường, đạo đức luôn được dài lâu. Nguyện cho thân bằng quyến thuộc căn lành ngày càng thêm lớn, gia đình luôn an khang thịnh vượng, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng. (đánh chuông)

  - Cúi mong vô lượng chư Phật thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng minh gia hộ. (đánh chuông, xá 1 xá )

  - Cúi mong vô lượng chư đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng đạo tràng này chứng giám gia bị. (đánh chuông, xá 1 xá )

  - Cúi mong vô lượng chư Thiên, chư Thiện Thần hộ pháp thường ở khắp mười phương thương xót quang giáng đạo tràng này đồng thùy từ ủng hộ.

  TÁN PHẬT (xem cách đánh chuông, mõ, khánh ở trước)

  Đại từ, đại bi thương chúng sinh,

  Đại hỷ, đại xả, cứu hàm thức.

  Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm

  Chúng con chí tâm thành đảnh lễ.

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới.

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Chánh pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới

  - Chí tâm đảnh lễ tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới.

   

  TÁN PHÁP

  Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,

  Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.

  Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,                                  Nguyện hiểu nghĩa chơn Đức Thế Tôn.

  Qui kính Phật, Bồ Tát trên hội Bát Nhã (3 lần)

   

   

  TÂM KINH TRÍ TUỆ CỨU KÍNH RỘNG LỚN

   

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

   

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha."  (3 lần)  

  (Toàn thể đồng quỳ xuống, chủ lễ  SÁI TỊNH)

  Phù thử thủy giả.                                                                        Bát công đức thủy tự Thiên Chơn

  Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,

  Biến nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới,

  Cá trung vô xứ bất siêu luân.

  Thủy bất tẩy thủy, diệu cực Pháp Thân.

  Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

  Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.

  Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

  Khiết uế ban nhi thành tịnh độ.

  Sở vị đạo nội, ngoại trung gian vô trược uế

  Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.

  Bồ Tát liễu đầu cam lồ thủy.

  Năng linh nhất đích biến thập phương.

  Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.

  Linh thử đôi tân duyên tất thanh tịnh. (*)

   

  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (3 lần. Vừa đọc vừa đứng lên rẩy nước vào đôi nhẫn và đôi tân duyên và đọc bài Nguyện An Lành 3 lần. )

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

   

  Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường(3 lần)

   

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành thập địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ tam thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền (đánh chuông)

               CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG                      

  Tụng kinh cầu an chúc phúc công đức khôn tính kể

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài                                     Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.ánh chuông)

   

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Phục nguyện: Toàn thể chúng con đồng đến trước Phật đài thành tâm dâng hương hoa, quả phẩm cúng dường Tam bảo khắp mười phương và trì tụng Bát Nhã Tâm Kinh, nguyện đem công đức này hồi hướng cho đôi tân hôn. Bởi do có túc duyên nên nay kết thành nghĩa vợ chồng. Lấy đức lành xây dựng lứa đôi, trọng đạo lý cho đời thêm hạnh phúc, sống bên nhau luôn thuận thảo vui hòa, mãi mãi thương yêu đến trọn đời mãn kiếp.

  Nguyện cầu cho đôi tân hôn nương nhờ từ lực tam bảo chuyển hóa nghiệp duyên, gắng tạo phúc lành để thân tâm thanh thản, cho bao oan khiên nghiệp chướng thảy tiêu trừ, sống trọn đời an khang thịnh vượng. Nương tam bảo học tu chánh pháp, tránh ác làm lành, giữ tâm an tịnh để đời đời tận hưởng niềm vui bất tận.

   Lại nguyện cho toàn thể thân bằng quyến thuộc 2 họ nhờ công đức lành này mà thân tâm được thanh thái, mạng vị bình an, nghiệp chướng, báo chướng thảy tiêu trừ, căn lành thêm lớn, tật bệnh tiêu trừ, oan khiên dứt sạch, gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối với chúng sinh tăng trưởng.

  Lại nguyện trên tam bảo thường ở khắp 10 phương gia hộ tiếp độ chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của 2 họ đôi tân hôn nương từ lực tam bảo được phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa lìa cảnh khổ, tin sâu tam bảo, sinh về cảnh giới an vui.

  Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

           (đánh chuông, toàn chúng niệm, đứng lên lễ tam bảo)

   

  - Tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng (đánh chuông lễ 1 lễ)              

  - Tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển. (đánh chuông lễ 1 lễ)

  - Tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại (đánh chuông 2 cái, lễ 1 lạy)

   

   

  - Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. (gõ mõ)

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành(đánh chuông)

  ………………………….(tụng kinh xong đến phần MC)

   

   

  - Thay mặt ban tổ chức chúng con xin mời chư tôn thiền đức tăng phân lập hai bên.

  - Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  Vừa qua là nghi lễ tụng kinh chú nguyện cầu an chúc phúc cho đôi tân duyên. Tiếp theo chương trình, xin mời quý thầy: a/Thích……b/Thích…….. c/Thích…… ngồi bàn chứng minh bên phải.

  Xin mời quý thầy: a/Thích…..… b/ Thích….... c/ Thích …… ngồi bàn chứng minh bên trái.

   

  2/ Mời thầy trụ trì có đôi lời giáo huấn cho đôi tân duyên,

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Để nhắc nhở cho các đôi Tân duyên hiểu hơn về cuộc sống hạnh phúc lứa đôi theo tinh thần Đức Phật dạy về hạnh phúc gia đình cho người Phật tử, sống đúng đạo lý làm người và giữ được bản sắc văn hóa của người Việt Nam, xin mời thầy…….. có đôi lời giáo huấn cho đôi tân duyên, để đôi tân duyên nương vào lời dạy mà có cuộc sống tốt đẹp mãi hòa thuận ấm êm hạnh phúc, xin mời thầy hoan hỷ dạy bảo cho đôi tân duyên.

   Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  - Vừa qua là lời của thầy….. chỉ dạy cho đôi tân duyên, xin thay mặt cho đôi tân duyên cảm niệm tri ân thầy và cho đôi tân duyên được đảnh lễ thầy 3 lạy,        (MC xướng )

  - Nhất tâm đảnh lễ hiện tiền tăng già ba lễ 

  (đôi tân duyên nghe tiếng chuông lễ 3 lạy)

   

  3/ - Đại diện gia đình dạy bảo

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Tiếp theo chương trình xin mời bố (cha) mẹ của đôi tân duyên ra đứng đối diện với các con mình. Mời cô dâu chú rể quỳ thẳng đối diện trước bố (cha) mẹ của mình khoanh tay lắng lòng để nghe lời chỉ dạy.

  Con dẫu lớn vẫn là con của bố (cha) mẹ              

  Đi suốt cuộc đời tình bố (cha) mẹ vẫn theo con.                                 

  Xin kính mời một vị đại diện cho 2 gia đình của đôi tân duyên có đôi lời dạy bảo khuyên nhắc để cho đôi tân duyên nương vào đó mà luôn sống bên nhau đến trọn đời an vui, hòa thuận, hạnh phúc. Xin kính mời……

   

  4/ Cô dâu chú rể đảnh lễ niệm ân bố (cha) mẹ

  Cha sinh mẹ dưỡng nuôi ta        

  Nhớ thương cha mẹ xót xa tấm lòng

  Nuôi con cực khổ ẵm bồng        

  Trời cao lồng lộng khó mong đáp đền.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  Vừa qua là lời dạy bảo của bố (cha) mẹ cho đôi tân duyên, xin mời cô dâu chú rể hướng về bố (cha) mẹ của mình thành tâm nói cảm tưởng. Các đôi tân duyên cùng đọc theo sự hướng dẫn. (đọc từng câu cho đôi tân duyên nói lập lại)

  Kính thưa bố (cha) mẹ, chúng con có được nên ngày hôm nay là nhờ sự sinh thành dưỡng dục của bố (cha) mẹ, công ơn ấy thật sánh như trời biển, đến hôm nay chúng con đã lớn khôn, bố (cha) mẹ cho chúng con kết nghĩa vợ chồng và giờ đây còn dạy bảo chúng con những điều rất cần thiết hữu ích cho cuôc sống, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm thực hành để không cô phụ công lao bố (cha) mẹ nuôi dưỡng, để tỏ lòng hiếu kính và tri ân, xin bố (cha) mẹ cho chúng con được đầu thành đảnh lễ 3 lạy

  Cô dâu và chú rể đứng lên trang nghiêm trước bố (cha) mẹ hai bên thành tâm đảnh lễ niệm ân dưỡng dục 3 lạy.

  - Nhất tâm kính lễ niệm ân bố (cha) mẹ sinh thành dưỡng dục ba lễ.

  Xin mời bố (cha) mẹ của đôi tân duyên trở về vị trí cũ.

   

  5/ Mời thầy trụ trì trao nhẫn cho đôi Tân duyên

  Xin mời cô dâu, chú rể ra trước Tam bảo quỳ đối diện nhau

  - Nhẫn là một đức lành của người tỉnh giác. Người tỉnh giác thì không hồ đồ sai phạm vì chìu theo tâm ý mình.

  - Người biết nhẫn là tránh được lầm lỗi. Làm việc lớn mà không biết nhẫn thì hỏng việc.

  - Cuộc sống trăm năm mà không nhẫn nhịn được thì không thể sống thủy chung đến trọn đời.

  - Người Phật tử thì lại càng phải luôn luôn thực hành hạnh nhẫn nhịn trong đời sống, nên người xưa có dạy:

  Nhẫn! Nhẫn! Nhẫn! Thì trái chủ oan gia từ đây dứt

  Nhịn! Nhịn! Nhịn! Thì ngàn tai muôn họa đều tiêu tan

  Hay câu: Bách nhẫn gia môn đắc thái hòa 

  (Nhẫn được nhiều thì gia đình được hòa thuận, bình an)

  Vì vậy người xưa đã khéo ẩn dụ qua chiếc nhẫn, vật kỷ niệm làm tin trong ngày cưới, nên trong dân gian có 2 câu thơ.

  Nhẫn một chút gió yên biển lặng     

  Lùi một bước biển rộng trời cao.

   

  Thành kính cung thỉnh thầy trụ trì ra phía trước trao đôi nhẫn cưới cho cô dâu chú rể. Mời cô dâu chú rể đưa 2 tay lên đồng đón nhận đôi nhẫn và hãy đeo nhẫn cưới cho nhau cùng hứa nguyện .

  - Cô dâu đưa tay ra cho chú rể cầm tay đeo nhẫn vào, chú rể nắm tay cô dâu giữ yên, cô dâu một tay cầm micro và nhìn vào đôi mắt chú rể, bởi vì đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, lời nói gửi trọn vào tâm hồn bạn mình mà hứa nguyện rằng:

  Em xin hứa với anh, sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn cảm thông và yêu anh đến suốt đời.

  Cô dâu nói 3 lần như thế, mỗi lần xin đại chúng cho một tràng pháo tay chúc mừng cho lời hứa nguyện.

  - Tiếp đến là chú rể đưa tay ra cho cô dâu cầm tay đeo nhẫn vào, cô dâu nắm tay chú rể giữ yên, chú rể một tay cầm micro và nhìn vào đôi mắt cô dâu gửi trọn tâm hồn vào bạn mình mà hứa nguyện rằng:

  Anh xin hứa với em, sẽ luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn cảm thông và yêu em đến suốt đời .

  Chú rể cũng nói 3 lần như thế, mỗi lần xin đại chúng cho một tràng pháo tay chúc mừng cho lời hứa nguyện.

  Đôi tân duyên cố gắng học tập theo hạnh nhẫn của các bậc hiền thánh, vì có nhẫn chúng ta mới không phát ra những niệm sân hận hay hành vi nóng nảy bộp chộp.

  -Có nhẫn thì bạn bè được thiện cảm thân thiết.

  -Có nhẫn thì anh em hòa thuận thương mến.

  -Có nhẫn thì vợ chồng mới đầm ấm hạnh phúc.

  -Có nhẫn thì cha (mẹ) con yên vui xum vầy bên nhau

  -Có nhẫn thì xóm giềng được bình an vui vẻ.

  -Có nhẫn mới chịu đựng được những trái ý nghịch lòng khi thời tiết thay đổi đột ngột, khi gặp mọi sự việc khó khăn trở ngại trong cuộc sống. Bởi vì con người còn vọng động lăng xăng nên khi trực diện mọi cảnh duyên thì khó làm chủ bản thân và có thể tạo lầm lỗi, vì vậy chúng ta cần phải có ý chí nhẫn nại.

  -Có nhẫn mới hạ thấp mình nhường người mà học những điều hay lẽ phải,

  -Có nhẫn mới nhịn được những điều trái tai gai mắt.

  -Có nhẫn mới được bình tĩnh an nhiên trước lời nói phải trái, đúng sai của bàng dân thiên hạ.

  -Chúng ta đừng nghĩ rằng mỗi khi đi đến đâu thì thiên hạ sẽ trải chiếu hoa, nệm gấm cho bước chân ta êm ái khỏi dẫm phải gai góc sỏi đá, nên nhớ điều đó khó có được trong cuộc sống này, mà hãy chuẩn bị cho mình một đôi giầy nhẫn nhục mang vào thì tha hồ lướt bụi xông bờ.

  Từ bây giờ cho đến mãi về sau                      

  Hạnh phúc hay ưu phiền mình vẫn mãi có nhau .

  Vừa qua đôi tân duyên trao nhẫn và hứa nguyện nhẫn nhịn sống với nhau, mãi luôn lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và yêu thương đến trọn đời.

  Anh và em về đây ở trọ                     

  Trọ  trần gian và trọ trong nhau

  Vui buồn hạnh phúc khổ đau            

  Cũng xin chia sẻ tóc xanh bạc đầu .

   

  6/ Cô dâu chú rể đảnh lễ tôn trọng sự bình đẳng

  Tiếp theo chương trình xin mời các cô dâu chú rể đứng đối diện thành tâm lễ nhau để tôn trọng sự bình đẳng.

  Vợ chồng là một đôi bạn tình nguyện cùng nhau chung sống trọn đời, cùng hứa nguyện xây đắp hạnh phúc sáng tỏ cho nhau chớ không phải là tôi tớ, mà phải biết hy sinh nhẫn nại chịu đựng bao khó khăn trở ngại để vun bồi cho mái ấm gia đình, cho nên không có giai cấp và phân biệt trọng nam khinh nữ. Để tỏ lòng tôn kính lẫn nhau, giờ phút này xin mời cô dâu và chú rể hãy quỳ xuống cùng đồng đảnh lễ tỏ bày sự kính mến tôn trọng bình đẳng với nhau, nên người xưa nói: “Người ta có thể ăn nửa bửa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể yêu bằng nửa trái tim”. Nên trong dân gian nói:

  Làm ấm trong nhà không phải là lò sưởi mà là tình vợ chồng.

  Vừa qua là đôi tân duyên đảnh lễ nhau tôn trọng sự bình đẳng, nguyện chúc cho đôi tân duyên yêu kính như tân đến trọn đời mãn kiếp.

  Tiếp theo chương trình là lời phát nguyện của đôi tân duyên trước tam bảo và cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hai bên

  7/ Phát nguyện của đôi Tân duyên

  Thương nhau phải hiểu cho rành

  Lời ăn tiếng nói ngọn ngành của nhau

  Xin mời chú rễ và cô dâu dối diện trước tam bảo lễ Phật một lạy rồi quỳ xuống, đọc lời phát nguyện

  Xin mời cô dâu chú rể thành tâm phát nguyện đọc theo lời hướng dẫn của quý thầy trước sự chứng minh của chư tôn thiền đức và thân tộc hai họ. Thỉnh thầy….. hướng dẫn cho các đôi tân duyên  (có phụ bản ở sau)

  Xin thay mặt ban tổ chức cầu chúc cho cô dâu chú rể luôn mãi giữ được hòa thuận, ấm êm và hạnh phúc đến trọn đời, ngạn ngữ có nói: Khi ta yêu ai đó là ta yêu tất cả những gì người đó có.

   

  8/ Tặng quà: 

  Xin mời thầy….. trao quà cho đôi tân duyên

   Đôi tân duyên quỳ thẳng, 2 tay đón nhận phần quà của chư tôn thiền đức và cúi đầu thành kính xá chư tôn thiền đức. (Nếu trong thân thuộc có quà cho đôi tân hôn thi mời ra trao quà)

  Đá tuy cứng nhưng vẫn còn mòn.                      

  Nguyện cho hai con vẫn giữ sắc son trọn đời.

   

  9/ Đại diện cho gia đình của đôi tân duyên có đôi lời cảm tạ

  - Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời một vị đại diện cho các gia đình của đôi tân duyên lên đọc lời cảm tạ, xin trân trọng kính mời…….

  …………………………………………….

  - Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn vị đại diện gia đình của đôi tân duyên đã có lời cảm tạ chư tôn thiền đức tăng cùng họ hàng thân tộc.

  Bạn bè là nghĩa tương thân              

  Khó khăn thuận lợi ân cần có nhau

  Vợ chồng là nghĩa trước sau            

  Tuổi thơ cho đến bạc đầu không phai.

  Xin cầu chúc cho đôi tân duyên mãi mãi thương yêu nhau, gia đình luôn ấm êm hạnh phúc

   

  10/ Hồi hướng, 

  Xin mời chư tôn thiền đức tăng và toàn thể đại chúng đồng đứng lên hướng về tam bảo chấp tay tụng hồi hướng. Chúng con cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng xướng lễ.

   

  11/ Chụp hình lưu niệm trước chánh điện.

  Thay mặt ban tổ chức xin mời chư tôn thiền đức tăng và bố (cha) mẹ họ hàng của đôi tân duyên ra trước tam bảo chup ảnh lưu niệm cùng với đôi tân duyên, xin trân trọng kính mời.

   

  LỜI HUẤN THỊ LỄ HẰNG THUẬN

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng (Ni), Kính thưa thân bằng quyến thuộc hai họ. Hôm nay trong duyên lành có quý vị thiện nam, tín nữ cầu thỉnh chư Tăng làm Lễ Hằng Thuận cho hai cháu thế danh là:………….được sánh duyên cùng:…..…… Chúng tôi xin thay nhọc cho chư Tôn Thiền Đức Tăng, cũng như xin phép hai họ để có đôi lời khuyên bảo hai cháu. Hai cháu thân mến:

  Hôm nay thuận duyên là ngày lành tháng tốt, được sự hướng dẫn của gia tộc hai bên, hai cháu cùng về chùa kính lễ Tam bảo làm Lễ Hằng Thuận. Chư Tôn Thiền Đức Tăng và thân nhân hai cháu đã đối trước Phật Đài thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho hai cháu mãi sống bên nhau luôn luôn an lành ấm êm và hạnh phúc.

  Bổn phận làm cha mẹ, mong con khôn lớn, đến tuổi lớn khôn định đôi bạn lứa, lựa chọn nhà có đức hạnh, nhân từ, con hiền cháu thảo để gầy dựng hạnh phúc, duy trì dòng tộc. Muốn lập nên gia nghiệp với đời, cần phải có vợ có chồng, đồng ưu cộng tác, trên thuận dưới hòa thì chắc chắn gia nghiệp được thành tựu. Nên sách có câu: Phu phụ hòa, gia đạo thành (vợ chồng hòa thuận thì gia đạo được thành tựu), cho nên vợ chồng thuận hòa thì cùng nhau đồng lòng chia sẻ mọi khổ vui. Hai cháu phải ăn ở cho có nhân nghĩa, đức hạnh, thì đường đời sẽ được vinh quang. Lại muốn xứng đáng là người Phật tử, trong đời sống hằng ngày hai cháu phải tôn trọng danh dự nhau, nhắc nhở nhau, không nên va chạm tự ái nhau. Luôn luôn nói lời chân thật, không bao giờ lừa dối nhau, lúc nào cũng phải trung thành, phải nghiêm khắc lấy mình mà khoan dung cho bạn.

  Ngoài ra phải tôn kính cha mẹ và các bực trưởng thượng, thương yêu nâng đỡ cho đàn em, luôn hài hòa và thể hiện nhân cách, phẩm hạnh tốt để 2 họ gần nhau hơn và góp phần xây dựng xã hội, phụng sự Tam Bảo. Giờ đây, Thầy xin nhắc nhở hai cháu, để biết bổn phận mà thực hành đối với gia đình bên chồng hoặc bên vợ, được trích trong kinh Phật đã từng dạy người cư sĩ trong hạnh phúc lứa đôi:

  A. Bổn Phận vợ đối với chồng như sau :

  - Luôn luôn kính yêu và hòa thuận với chồng.  Khi chồng ra đi và trở về, vợ phải đón đưa niềm nở 

  - Lo quét dọn nhà cửa, may vá, cơm nước sẵn sàng đợi chồng về cùng ăn uống. Khi có món ngon vật quý không nên dùng riêng một mình.

  - Lúc nào chồng nóng giận nặng lời, vợ không nên ra vẻ cãi lẫy, làm cho mất thuận hòa, có khi phải rã rời giềng mối. Khi nào chồng có lời khuyên dạy chánh đáng, vợ phải vâng theo.

  - Luôn luôn trung thành và giữ gìn tiết hạnh với nhau không được ngoại tình.

  - Phải biết tôn trọng và cảm thông nhau, xem chồng như chính bản thân mình nên không có những lời lẽ và hành vi khinh rẻ chê bai

  - Phải có trách nhiệm bổn phận thay chồng lúc vắng nhà mà dạy dỗ con trẻ nên người hữu ích

  - Đối với công việc gia đình thì người vợ phải:

    -Trông nom việc nhà và xử lý một cách tốt đẹp.

    -Gần gũi, đối đãi tốt với những người giúp việc thay chồng

    -Giữ gìn tiền bạc, bảo quản tài sản cho gia đình.

    -Siêng năng, tháo vát trong mọi công việc. Trước khi ngủ phải xem xét cửa nẻo đóng cài kín đáo rồi mới đi ngủ

  B.  Bổn phận chồng đối với vợ như sau :

  - Khi vợ ra đi và lúc trở về, chồng phải đón đưa niềm nở.

  - Phải ăn uống có giờ khắc, để cho vợ khỏi phải phiền lòng, vì nấu nướng không chừng mực. Đừng quá khó khăn trong ăn uống làm vợ phải lo lắng cực nhọc.

  - Phải tùy phận giàu nghèo của mình mà cho vợ được mua sắm áo quần và đồ trang sức vừa theo sở thích, không nên hẹp lòng làm vợ buồn phiền.

  - Phải tin cậy vợ mà phó thác cho các công việc nhà, vừa với sức khỏe.

  - Phải sống chung thủy, không được ngoại tình làm cho vợ ghen tuông sầu khổ.

  - Phải biết tôn trọng, cảm thông, xem vợ như chính bản thân mình nên không có những lời lẽ và hành vi khinh rẻ chê trách.

  - Phải biết trách nhiệm và bổn phận làm chồng của mình, xử lý cho êm đẹp hài hòa giữa gia đình mình với gia đình bên vợ.

  - Phải có trách nhiệm và bổn phận thay vợ lúc vắng nhà mà dạy dỗ con trẻ nên người hữu dụng.

  C.  Bổn phận con dâu đối với cha mẹ chồng :

  - Phải có lòng hiếu kính cha mẹ chồng, tùy thuận lời cha mẹ dạy bảo, không được cãi lại.

  - Phải ngủ sau, dậy trước, lo cơm nước cho chu đáo

  - Phải làm các công việc nặng nhọc trong nhà thay cho cha mẹ chồng.

  - Phải luôn luôn nhớ đến công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục chồng mình, mà bổn phận làm dâu con có trách nhiệm nối dõi cho gia nghiệp chồng.

  - Khi cha mẹ chồng có đau ốm, làm dâu con phải chăm sóc, thuốc thang điều trị, thay đổi thức ăn uống cho hợp với căn bệnh, cầu cho cha mẹ chóng lành khỏi, để trong nhà được an vui.

  D.  Bổn phận làm con rể đối với cha mẹ vợ :

  - Phải có tâm tôn trọng kính yêu, chăm sóc cha mẹ vợ như cha mẹ mình.

  - Dù có mặt hay không có mặt cha mẹ vợ, không nên có lời bất bình hoặc bất kính.

  - Phải nhớ công ơn cha mẹ vợ có công sinh thành dưỡng dục vợ mình, coi như vàng ngọc đem ban cho mình mà đền ơn cho cân xứng.

  - Khi cha mẹ vợ cần đến việc gì nhờ con rể, hãy vui vẻ hết lòng sẳn sàng giúp đỡ, không sợ mệt nhọc.

  - Khi cha mẹ vợ có đau ốm, thì phận con rể phải quan tâm chăm sóc hoặc hổ trợ thuốc thang điều trị cho cha mẹ vợ chóng lành khỏi.

   

      Ngoài ra, hai con khi thành hôn là thành viên trong gia đình của hai họ, phải có trách nhiệm làm cho hai họ càng ngày càng hiểu nhau, cảm thông và quý kính nhau. Hai con cũng sẽ là nền tảng cho một gia đình lớn sau này, có con cháu vui vầy. Cho nên trong cuộc sống hằng ngày, hai con phải biết tôn trọng đạo đức để làm gương sáng cho con cháu noi theo. Lẽ thật cuộc sống đã cho thấy, đạo đức còn là sẽ còn tất cả, đạo đức mất là sẽ mất tất cả.

  E. Đối với họ hàng: Hai con phải biết quý mến, kính trên nhường dưới, thương giúp họ khi túng thiếu, giúp đỡ khi họ có việc buồn khổ và luôn hỷ xả không cố chấp, hằng  sống hòa nhã với nhau…

         Vậy hôm nay, thay mặt chư Tôn Thiền Đức Tăng, Thầy có mấy lời khuyên hai con nhớ gắng khắc ghi mà thực hành thì sẽ được hòa thuận bền lâu, trăm năm hạnh phúc và cũng để nối truyền gia nghiệp, con cháu hiếu thuận, được hiển tổ vinh tông, làm cho gia tộc sum vầy, vinh quang cho hai họ.

  Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  ………………………………

   

  GIẢNG THÊM VÀ NÓI ý nghĩa chỮ NHẪN

   

  1/ Kiên cố bền bỉ: Vàng không bao giờ bị mất bản chất, dù khi còn lẫn trong quặng không bị hòa đồng, màu sắc vẫn vĩnh cửu. Ý nói vợ chồng phải ăn ở thủy chung, không do bất cứ nguyên nhân nào mà thay dạ đổi lòng, luôn giữ nguyên tình nghĩa như thuở ban đầu không phai nhòa bởi thời gian.

  2/ Sáng tỏ quý báu : Vàng luôn luôn sáng tỏ và quý báu, là một loại quý kim không cần sơn phết mà vẫn lóng lánh. Ý nói vợ chồng sống chung với nhau bằng tấm lòng chân tình, chính chắn, sáng sủa là cao quý nhất.

  3/ Trang sức tốt đẹp : Vàng dùng làm vật trang sức tạo cho thân tướng xinh xắn thêm, mọi người đều thích nhìn. Ý nói vợ chồng sống với nhau phải có đạo đức, vì đạo đức là cái đẹp ở tâm hồn trong sáng, dùng nó làm trang sức thì đem đến an vui hạnh phúc mãi mãi, được mọi người quý mến.

        Tiếp đến hai con phải hiểu rõ Lục hòa, vì có Lục hòa là chất keo gắn chặt giữa tình cảm vợ chồng luôn luôn được hòa thuận sống an vui hạnh phúc bên nhau.

  1/ Thân luôn hòa thuận đồng ở chung nhà

  2/ Miệng luôn hòa nhã không tranh cãi

  3/ Ý luôn hòa kính cùng đồng vui vẻ

  4/ Kiến thức hiểu biết được luôn chan hòa cùng đồng chia sẻ

  5/ Phẩm hạnh nhân cách luôn giữ gìn hòa vui chung sống

  6/ Tài sản phẩm vật trong gia đình cùng hòa đồng san sẻ cho nhau thọ dụng.

  …………………………………….

   

   

   

   

    ­­ĐẠI DIỆN CHA MẸ DẠY ĐÔI TÂN DUYÊN

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư  Thích Ca Mâu Ni.

  Kính bạch Chư Tôn Thiền ĐứcTăng .

  Kính thưa quý vị khách quý. Kính thưa thân bằng quyến thuộc hai họ cùng toàn thể chư vị có mặt trong buổi lễ hôm nay.

  Buổi lễ hằng thuận của 2 cháu:……. được kết hôn cùng……… rất đầy đủ ý nghĩa. Con cũng xin phép Chư Tôn Thiền Đức Tăng cho con đại diện thay mặt bố mẹ và thân bằng quyến thuộc hai họ có đôi lời dạy bảo 2 cháu.                  

  Hai con yêu mến, hôm nay 2 con đã chính thức là vợ chồng với nhau, Bố mẹ và gia tộc luôn mong mõi cầu chúc cho 2 con sẽ mãi mãi yêu thương sống bên nhau được hòa thuận, an vui, hạnh phúc đến trọn đời mãn kiếp, dù được hay mất, dầu khổ hay vui cũng đều cùng nhau chia sẻ. Hai con hãy nên luôn tôn trọng, quý kính, bao dung cho nhau, biết bảo bọc khuyên lơn nhắc nhở với nhau và cố gắng làm theo những điều mà quý thầy đã dạy bảo.

  Bố mẹ có ít lời như thế, mong 2 con thực hành được với nhau, đó là 2 con đã trả ơn cho bố mẹ 2 bên và biết thương dòng tộc 2 họ. Một lần nữa bố (mẹ, bác, cô) thay mặt cho dòng tộc 2 họ, cầu chúc 2 con sống bên nhau luôn luôn hòa thuận và hằng an lạc hạnh phúc, tình nghĩa vợ chồng mãi mặn nồng đầm ấm.

  Nam Mô Phật Bổn Sư  Thích Ca Mâu Ni

  …………………………………

   

  LỜI PHÁT NGUYỆN CỦA ĐÔI TÂN DUYÊN

  (đôi tân duyên lạy 1 lạy quỳ trước tam bảo)

   

  Kính bạch trên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh

  Hôm nay hai chúng con tên là: …………

  - Cúi xin Phật từ bi gia hộ, cho chúng con nên nghĩa vợ chồng, trọn đời sống chung thủy với nhau, cùng đi trên con đường Phật đạo, để thương yêu tôn trọng lẫn nhau (lạy1 lạy)

  - Xin Phật gia hộ cho chúng con, biết chia sẻ với nhau niềm vui, biết chịu đựng cùng nhau nỗi buồn, mãi mãi xem nhau như khách quý.(lạy 1 lạy)

  - Xin Phật gia hộ cho chúng con, luôn luôn sống một đời biết đủ, cùng giúp nhau thăng tiến đường đời, cùng giúp nhau thăng hoa đường đạo. (lạy 1 lạy)

  - Xin Phật gia hộ cho chúng con, biết xem cả hai bên cha mẹ, cùng hai bên thân quyến họ hàng, cũng như là chỉ một mà thôi. (lạy 1 lạy)

  - Xin Phật gia hộ cho chúng con, sẽ gắng công dạy trẻ nên người, giúp con trẻ nhiệt thành tin Phật, sống một đời lợi ích an vui. (lạy 1 lạy)

  - Xin Phật gia hộ cho chúng con, tâm trí tuệ ngày càng phát triển, hiểu thật sâu giáo lý Phật Đà, để tâm đức ngày càng tăng tiến (lạy 1 lạy)

  - Xin Phật gia hộ cho con. Tình yêu thương mỗi ngày một lớn, thành tình thương đến khắp vạn loài, cả đất trời cây cỏ mênh mông.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tác đại chứng minh  (lạy 1 lạy)

  ………………………………….

  (hoặc tự đọc bài dười đây)

  Kính bạch chư tôn thiền đức tăng.

  Kính thưa bố (cha) mẹ và họ hàng thân tộc hai bên

  Kính thưa chư vị khách quý và cô bác anh chị có mặt trong buổi lễ hôm nay.

  Chúng con thật là diễm phúc đã có duyên sâu dầy với Phật pháp, nên hôm nay được chư tôn thiền đức tăng từ bi tác lễ hằng thuận cho thật vô cùng trang nghiêm, lại còn ban bố cho chúng con những lời giáo huấn thật thiết thực trong cuộc sống lứa đôi, và cũng được nghe lời dạy bảo của cha mẹ hai bên.

  Gìơ đây đối trước ngôi tam bảo tôn nghiêm thanh tịnh, chúng con không biết nói lời chi cho xứng đáng công ơn ấy, hai con xin thệ nguyện hứa trước chư tôn thiền đức tăng và cha mẹ cùng họ hàng hai bên rằng:

  - Là vợ chồng chúng con nguyện suốt đời thương yêu, kính trọng, hằng sống hòa thuận, chia ngọt sẻ bùi, giúp đỡ lẫn nhau, mãi sát cánh bên nhau dù được hạnh phúc hay gặp khổ đau, luôn luôn giữ trọn lòng chung thủy với nhau cho đến trọn cuộc đời.

  - Chúng con nguyện thực hành theo lời dạy của chư tôn thiền đức tăng và các bậc trưởng thượng, luôn tu học theo chánh pháp Như Lai cùng các bậc Hiền Thánh để trao dồi đức hạnh trở thành con người tốt trong gia đình và sống tốt đẹp ngoài xã hội, hầu mong đền đáp một phần nào đó công ơn giáo dưỡng của song thân cùng quý thầy dạy bảo.

  - Là Phật tử chúng con nguyện luôn luôn giữ đúng năm giới của người Phật tử tại gia, phát nguyện nhất tâm hộ trì chánh pháp, mong cho ngôi tam bảo được trường tồn ở thế gian.

  Kính xin trên tam bảo từ bi chứng minh gia hộ và cha mẹ cùng họ hàng hai bên chứng giám cho tấm lòng thành của chúng con. Chúng con xin đê đầu thành tâm đảnh lễ cúng dường 3 lạy để gọi là đền ơn chư tôn thiền đức tăng đã giáo huấn.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích ca mâu Ni.

  (chú rễ và cô dâu lạy 3 lạy)

  …………………………………..

   

  LỜI CẢM TẠ LỄ HẰNG THUẬN

  (đứng trước tam bảo lạy một lạy, đứng đọc)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư  Thích Ca Mâu Ni.

  Kính bạch Chư Tôn Thiền ĐứcTăng.

  Kính thưa quý vị khách quý. Kính thưa thân bằng quyến thuộc hai họ của hai gia đình đôi tân hôn, cùng toàn thể quý vị Phật tử Đạo tràng có mặt trong buổi lễ hôm nay.

  Buổi lễ hằng thuận của các cháu: .… được kết hôn cùng……… đến đây đã thành tựu viên mãn. Chúng con xin thay mặt cho thân bằng quyến thuộc hai họ của đôi tân duyên, thành kính tri ân Chư Tôn Thiền Đức Tăng đã từ bi chẳng nề lao nhọc, tổ chức thành công mỹ mãn buổi lễ hằng thuận hôm nay.

  Cho dù chúng con có tán dương bao nhiêu lời hay ý đẹp, cũng không thể nói lên hết được ơn đức của Chư Tôn Thiền Đức Tăng, nguyện đem tâm huyết luôn trau dồi đạo đức sáng trong, làm những điều lợi ích cho bản thân mình và mọi người chung quanh. Để bày tỏ tấm lòng tri ân đối với Chư Tôn Thiền Đức Tăng, chúng con nguyện cùng nhau góp phần làm cho chánh pháp được lưu truyền, mọi người thêm nhiều an vui hạnh phúc.

  Chúng tôi xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với quý vị khách quý cùng thân bằng quyến thuộc hai họ và các đạo hữu Phật tử gần xa, đã nhiệt tình giúp đỡ bằng mọi phương tiện cho việc tổ chức buổi lễ được thành công tốt đẹp. Đồng thời đáp lời mời của chúng tôi, đã dành thời giờ quý báu và lòng ưu ái về tham dự đông đủ, làm cho buổi lễ thêm phần trang trọng và chan chứa tình thân mật với những lời cầu chúc tốt đẹp nhất.

  Mặc dù hết sức cố gắng, nhưng cũng không sao tránh khỏi những thiếu sót vụng về. Ngưỡng mong chư tôn thiền đức tăng cùng toàn thể quý vị hoan hỷ niệm tình tha thứ cho. Xin thành tâm cảm tạ mọi duyên lành đã tạo cho buổi lễ Hằng Thuận hôm nay được thành tựu viên mãn.

  Chúng con kính chúc chư tôn thiền đức tăng pháp thể khinh an, thân tâm thanh tịnh, Phật sự viên thành. Kính chúc toàn thể quý vị đạo tâm hằng sáng tỏ, phúc lành càng thêm rộng lớn. Chúng con xin đê đầu thành tâm đảnh lễ cúng dường 3 lạy.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích ca mâu Ni. (lạy 3 lạy)

  ………………………………………………

   

  TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích ca mâu Ni.

  Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng, con tên là ……………  đại diện cho các gia đình của đôi tân duyên đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, xin có duyên sự đầu thành đảnh lễ tác bạch.  (lạy 1 lạy,  đứng lên xá rồi quỳ xuống,  đọc tiếp)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích ca mâu Ni.

  Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni cùng đại chúng, vừa qua chúng con đã được chư tôn đức tăng ni tác lễ cầu an chúc phúc cho đôi tân duyên thế danh: ……được kết hôn cùng…… và còn ban cho các cháu những lời dạy thiết yếu để các cháu biết bổn phận của chính mình sống đúng theo lời Phật dạy. Bởi công ơn lớn lao ấy, chúng con không biết cách chi đền đáp cho cân xứng, nên gia đình đôi tân duyên chúng con với tấm lòng thành kính sắm sửa trai nghi cùng chút ít phẩm vật (tịnh tài) dâng lên cúng dường trên tam bảo khắp mười phương và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng.

  Chúng con nguyện đem chút phước đức có được hôm nay cầu nguyện cho đôi tân duyên luôn được hoà thuận, ấm êm, an vui hạnh phúc trong ánh từ quang của chư Phật và hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.

  Cúi mong chư tôn thiền đức tăng ni cùng đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ân triêm công đức.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích ca mâu Ni.

  (chờ chư tăng đáp từ xong, đọc tiếp dưới)

  ………………………………………………………

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích ca mâu Ni.

  Chúng con đã được chư tôn thiền đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng chứng minh và nạp thọ cho rồi, chúng con không biết lấy chi đền đáp, xin đê đầu thành kính đảnh lễ cúng dường 3 lạy

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích ca mâu Ni. (lạy 3 lạy)

   

  ………………………………………………………….

   

 • 18. LỄ DI DỜI HÀI CỐT

  LỄ DI DỜI HÀI CỐT


  (Lập bàn trang nghiêm đặt ảnh hoặc tượng Phật hay Bồ Tát Địa Tạng cùng hoa, quả, hương, đèn và ly nước với cành hoa để Sái Tịnh. Sau đó thắp 3 nén hương NGUYỆN HƯƠNG)

  Thắp nén hương thơm, tâm thành bái thỉnh. Cung di Thánh giáo ngưỡng vọng đức Địa Tạng Từ Tôn tiếp độ cho vong linh…..  nếu chưa được tái sinh thì hãy về đây thính pháp nghe kinh và được nương nhờ thần lực tam bảo hộ trì tiếp độ mà phát tâm Bồ đề, sớm phát tâm tỉnh giác chóng thoát khỏi vòng trầm luân mê muội, thác sinh về nơi cảnh giới an vui, gặp chánh pháp tu hành sớm giác ngộ giải thoát.

  Thành tâm triệu thỉnh, triệu thỉnh vong linh nương từ lực tam bảo buông xả thân 5 uẩn, phản quan hồi qui giác tánh thanh tịnh, rõ nẽo luân hồi, không lầm nhân quả được giác ngộ biết vô sinh.           

  Sống vốn khôn ngoan chết phải linh.                                           

  Âm dương hai ngã tự phân minh.   

  Gia đình tha thiết luôn cầu nguyện. 

  Vong linh hãy về nghe kệ kinh.

  (Đánh khánh. TÁN PHÁP.Ví dụ: Pháp Phật(k) sâu mầu(k) chẳng(k)(k) hơn(k)   (k)   trăm(k)   ngàn(k)....... các câu sau cũng đánh như thế, dứt 1 câu ngưng đọc 1 nhịp, nhưng khánh vẫn đánh đều đến chữ kế cuối đánh 2 cái, chữ cuối đánh 1 cái. Mỗi đoạn đều đánh như vậy)

  Pháp Phật (k) sâu mầuk) chẳngk) k) hơnk)         (k),

  Trăm(k) ngàn(k)muôn(k) kiếp(k) khó(k) được(k) gặp (k)     (k)  

  Nay(k) con(k) nghe(k) thấy (k)vâng(k)  gìn(k)giữ(k)       (k)

  Nguyện(k) hiểu(k) nghĩa(k) chơn(k) Đức(k) Thế(k) (k)  Tôn(k)

   

  Qui kính(k) Phật, Bồ(k) Tát(k) trên(k) hội(k) Bát(k) Nhã(k)(3 lần

   

  TÂM KINH(k) TRÍ TUỆ(k) CỨU(k) KÍNH(k) RỘNGk) LỚN(k)

  Khi Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu Bát Nhã Ba La Mật Đa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền qua hết thảy khổ ách.

  Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức, cũng lại như thế.

  Này Xá Lợi Phất ! Tướng “Không” của các pháp, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không thêm không bớt. Cho nên trong tướng “Không” không có sắc, không có thọ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới; cho đến không có ý thức giới; không có vô minh cũng không có hết vô minh, cho đến không có già chết cũng không có hết già chết; không có khổ, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ cũng không có chứng đắc. Vì không có chỗ được, nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tâm không ngăn ngại. Vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Nên biết, Bát Nhã Ba La Mật Đa là đại thần chú, là Đại Minh Chú, là Vô Thượng Chú, là Vô Đẳng Đẳng Chú, hay trừ được hết thảy khổ, chơn thật không dối. Vì vậy nói chú Bát Nhã Ba La Mật Đa, liền nói chú rằng :

  “Yết đế, yết đế, Ba la yết đế, Ba la tăng yết đế, Bồ đề(k) tát(k)((k)k)ha(k) "(3 lần).  (Sau đó ĐỌC LỜI KHAI THỊ )

  Này hởi vong linh…… hãy nên nhớ thân này là vô thường biến hoại, đó là lệ chung cho tất cả mọi loài, ai ai có thân rồi cũng phải chết, cho nên Đức Phật nói con người sinh ra thì phải bị già, bệnh, chết, ấy là nguyên lý tự nhiên. Chỉ có người nào giác ngộ luôn sáng suốt thanh tịnh mới không sinh không tử, và chỉ khi nào chúng ta ngộ được Bổn tâm bất sinh thì mới trở thành bất tử.

  Vong linh đã lìa cõi đời nay đã được …..năm, thân xác đã rả tan vào lòng đất lạnh. Vong linh gắng tỉnh giác nhớ thân này là biến hoại vô thường không phải thật là ta, đừng nuối tiếc thân xác này vì nó kết hợp bởi đất, nước, gió, lửa. Đất là chất cứng trong thân, nước là chất ướt trong thân, lửa là chất ấm trong thân, gió là sự chuyển động trong thân. Con người ở dương trần không còn mượn gió (không khí) nữa nên hệ tuần hoàn ngưng vận chuyển, hơi ấm không còn, thân thể dừng hoạt động gọi là chết, thì đất, nước, lửa, gió trả về cho đất, nước, lửa, gió trời đất mà thôi. Như hài cốt của vong linh….. đây chỉ còn là nắm xương hôi thúi xin đừng nuối tiếc, giờ con cháu muốn di dời hài cốt của vong linh để an táng tại………., vậy vong linh…. hãy hoan hỷ cho con cháu làm việc này. Toàn thể con cháu nguyện cầu cho vong linh…… tâm luôn hướng thiện lành và bình tâm tỉnh giác, nhất tâm nhớ Phật, cầu nguyện Phật, Bồ Tát hộ trì, nhờ đức tin mà người tầm thường nhất cũng được bình an thoát khổ. Tất cả con cháu đồng nhất tâm cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng thường ở khắp mười phương từ bi quang giáng nơi đạo tràng này gia hộ tiếp độ cho vong linh…… Sớm được siêu thoát sinh về cảnh giới an vui. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  (Sau đó Sái Tịnh quan tài. Để cốc nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn - đầu ngón cái và ngón áp út cong lại chạm vào nhau, 3 ngón còn lại ngay thẳng; đọc bài kệ ).

  Phù thử thủy giả,

  Bát công đức thủy tự thiên chơn

  Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần,

  Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới,

  Cá trung vô xứ bất siêu luân.       

  Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân.

  Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ.

  Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng.

  Sái khô mộc nhi tác dương xuân,

  Khiết uế ban nhi thành tịnh độ.     

  Sở vị đạo: Nội, ngoại, trung gian vô trược uế,

  Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương.

  Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ.

  Năng linh nhất đích biến thập phương.

  Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ.

  Linh thử vong linh tất thanh tịnh (*).

   

  Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát (đọc 3 lần và rẩy nước chung quanh  quan tài) đọc tiếp bài dưới

   

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện chư Thượng Sư thương nhiếp thọ.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Tam Bảo thường gia bị.

  - Nguyện ngày an lành đêm an lành

  Ngày đêm sáu thời được an lành

  Trong tất cả thời thảy an lành

  Nguyện Chư Hộ Pháp thường ủng hộ.

   

  Nam Mô Bồ Tát Tiêu Tai Giáng Kiết Tường (3 lần)

  (chủ lễ đọc, mỗi câu đánh 1 hồi khánh từ lớn đến nhỏ dần)

   

  *- Cuộc hồng trần xoay vần quá ngán,  

  Kiếp phù sinh tựu tán mấy lăm hồi.

  Vong linh….. ơi có biết chăng ôi ! 

  Thân này tuy có, có rồi hoàn không.

  *- Có sinh có tử có luân hồi,

  Không sinh không tử không đến đi.

  Sinh tử đến đi đều là mộng. 

  Chơn tâm hằng tỏ chẳng nghĩ nghì.      

  *- Hai lần hương thỉnh, mấy lượt chiêu linh. 

  Tam bảo dắt dìu, vong linh….. tỉnh ngộ

  Nghe lời kinh chú, tỏ ngộ tự tâm.

  Dứt sạch mê lầm, siêu sinh Phật quốc  

  CHÍ TÂM PHÁT NGUYỆN

  Một nguyện nguồn linh thường trong lặng.

  Hai nguyện tạng thức dứt lăng xăng.

  Ba nguyện khối nghi đều tan nát.

  Bốn nguyện trăng định mãi tròn đầy.

  Năm nguyện pháp trần không khởi diệt.

  Sáu nguyện lưới ái lìa buộc ràng.

  Bảy nguyện suy nghĩ hành Thập Địa.

  Tám nguyện nghe suốt bỏ Tam Thiên.

  Chín nguyện tâm vượn thôi nhảy nhót.

  Mười nguyện ý ngựa dứt cương yên.

  Mười một nguyện mở lòng nghe Phật dạy.

  Mười hai nguyện mến thích Tổ Sư Thiền.

  CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

  Tụng kinh cầu siêu công đức khôn tính kể 

  Thắng phước vô biên đồng hướng về

  Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh

  Thảy đểu thể nhập vô sinh nhẫn.

  Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não

  Nguyện được trí tuệ thật sáng ngời

  Nguyện cả tội chướng thảy tiêu trừ

  Đời đời thường hành Bồ Tát đạo.

  Nguyện đem công đức tu hành này

  Trang trải mười phương khắp tất cả

  Hết thảy chúng con cùng các loài

  Đồng được lên ngôi Vô Thượng Giác.

   

  Nam mô phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni                             

  Phục nguyện: Vừa rồi có được bao nhiêu công đức nguyện xin hồi hướng cho vong linh...... pháp danh..... mất hồi.... ngày....., trụ thế.....tuổi, an táng tại…. được nghe pháp, sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi xa rời đường khổ, tin  sâu Tam Bảo, sinh cõi Phật an vui.

  Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người đều chứng ngộ Phật thừa.

  Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni  (đồng niệm,  đứng lên)

  * Vong linh tự qui y Phật. Nguyện cho chúng sinh. Hiểu thấu đại đạo. Phát tâm vô thượng

  * Vong linh tự qui y Pháp. Nguyện cho chúng sinh. Thâm nhập ba tạng. Trí tuệ như biển

  * Vong linh tự qui y Tăng. Nguyện cho chúng sinh. Quản lý đại chúng. Tất cả không ngại

   

  Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ.

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn.

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học.                                         Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  Nguyện đem công đức này.

  Hướng về khắp tất cả

  Đệ tử cùng chúng sinh.

                  Đều trọn thành Phật đạo ./.

   

   

   

   

   

   

 • 19. THỈNH CHƯ TĂNG TÁC LỄ CẦU SIÊU

  THỈNH CHƯ TĂNG TÁC LỄ CẦU SIÊU

  (Đứng xá 1 xá, đọc)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Kính bạch chư Tôn Đức Tăng ni cùng toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày…… con tên là……… pháp danh……. (nếu có) xin thay mặt cho toàn thể gia quyến nay đối trước Tổ Đường trang nghiêm thanh tịnh, xin có duyên sự đầu thành đảnh lễ tác bạch.         (lễ 1 lễ, đứng lên xá 1 xá,  quỳ xuống đọc tiếp)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng, chúng con có chút duyên lành từ nhiều kiếp trước, nên đời nay được gặp ngôi tam bảo và nương tựa quý thầy tu học theo chánh pháp. Vì mong muốn vong linh Mẹ (cha, ông) chúng con gieo duyên chủng nhân Phật pháp, nương tựa tam bảo, cho nên tất cả chúng con đồng đến thiền viện … (chùa …..) thỉnh cầu chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng tác lễ cầu siêu. Trước tổ đường trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin thỉnh cầu chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ lai lâm Đại Hùng Bửu Điện tác lễ cầu siêu cho vong linh Mẹ (cha, ông) tên là…… tạ thế ngày…… trụ thế…tuổi, hưởng thọ (dương)… an táng tại..… Ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng từ bi hứa khả để cho vong linh Mẹ (cha,ông) chúng con được nương từ lực tam bảo, cùng sức chú nguyện của chư Tăng Ni mà sớm phát tâm tỉnh giác, lìa chỗ tối tăm, khởi niệm từ bi, xa lìa đường khổ, tin sâu tam bảo, sinh về cảnh giới an vui.           

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

   (chờ chư tăng hứa khả xong đọc tiếp)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.                      Chúng con đã được chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng từ bi hứa khả cho rồi, chúng con xin thành tâm đê đầu đảnh lễ 3 lạy.  

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  (lễ 3 lạy)

   

   

   

   

   

   

   

 • 20. LÀM LỄ XONG ĐỌC LỜI CẢM TẠ

  LÀM LỄ XONG ĐỌC LỜI CẢM TẠ

  (Tang quyến đứng chấp tay xá 1 xá đọc )

  ­­­­­­­­­­­­

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi tất cả chúng con đã được chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng tác lễ cầu siêu cho vong linh mẹ (cha, ông) chúng con đã hoàn mãn. Giờ đây trước Tổ đường trang nghiêm thanh tịnh, chúng con không biết lấy chi đền đáp, chỉ mong nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng được sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, trí tuệ luôn sáng suốt, sống lâu ở đời để cho chúng con làm nơi nương tựa tu học. Một lần nữa chúng con xin thành kính tri ân đê đầu đảnh lễ cúng dường 3 lễ. (lễ 3 lạy) .

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  ­­­

  …………………………………….

   

  TÁC BẠCH CÚNG DƯỜNG

  BÀI 1

  (Tang quyến đứng chấp xá 1 xá đọc)

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

       Kính Bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Con xin thay mặt cho toàn thể gia quyến đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, xin có duyên sự đầu thành đảnh lễ tác bạch .

  (lễ 1 lạy, đứng lên xá 1 xá,  quì xuống đọc tiếp)

   

   Kính Bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Vừa rồi tất cả gia quyến chúng con được chư Tôn Thiền Đức Tăng ni cùng đại chúng tác lễ cầu siêu cho vong linh Mẹ (cha, ông) con tên là……. pháp danh ……., tạ thế ngày…., trụ thế….. tuổi, an táng tại ……  đã được hoàn mãn. Và với tấm lòng thành kính chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, toàn thể gia quyến chúng con cảm niệm tri ân chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị đạo hữu chẳng quản đường xá xa xôi đến dự buổi lễ cầu nguyện hôm nay .

  Để tỏ lòng biết ơn nên toàn thể gia quyến chúng con đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, thành tâm sắm sửa trai diên cùng tịnh tài, phẩm vật (nếu có) dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Và nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng được sức khỏe dồi dào, thân tâm thường lạc, trí tuệ luôn sáng suốt, sống lâu ở đời để cho chúng con làm nơi nương tựa tu học. Phẩm vật tuy đơn sơ nhưng gói trọn tấm lòng chí thành, chí kính của chúng con. Ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng từ bi lân mẫn nạp thọ. Chúng con tin chắc rằng với oai lực của Tam Bảo cùng sức chú nguyện của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và đại chúng mà vong linh mẹ  (cha,ông) chúng con cùng pháp giới chúng sinh đều được hàm triêm lợi lạc. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.( Chờ quí thầy đáp từ xong, đọc tiếp)

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Trên chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng đã từ bi hứa khả nạp thọ cho rồi, lại còn ban bố cho chúng con những lời dạy bảo rất thiết thực hữu ích, chúng con nguyện y giáo phụng hành. Để tỏ lòng thành kính và tri ân, gia quyến chúng con xin đê đầu đảnh lễ cúng dường 3 lạy. 

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

   

   (lạy 3 lạy, lui ra)

   

   

   

   

  BÀI 2

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

       Kính Bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Con xin thay mặt cho toàn thể tang gia hiếu quyến hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. (lạy 1 lạy, quì xuống đọc tiếp)

        Kính Bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Chúng con đã có duyên lành nhiều đời kiếp với phật pháp cho nên đời này mới gặp được ngôi tam bảo. Với tấm lòng thành kính tam bảo và công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, bà, nên hôm nay là ngày tuần thất thứ…. của mẹ, bà chúng con thế danh là……, thọ tam quy pháp danh...... (nếu có), tạ thế ngày…… hưởng thọ (dương).... tuổi, an táng tại…… Cho nên toàn thể tang gia hiếu quyến chúng con đến thiền viện (chùa….) cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng đại chúng tác lễ cầu siêu cho mẹ, bà chúng con. Buổi lễ đã được thành tựu viên mãn, toàn thể tang gia hiếu quyến chúng con cảm niệm thành kính tri ân chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể quý vị đạo hữu chẳng quản đường xá xa xôi đến dự buổi lễ cầu nguyện hôm nay .

  Để tỏ lòng biết ơn toàn thể tang gia hiếu quyến chúng con đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, chúng con sắm sửa trai diên cùng tịnh tài, phẩm vật (nếu có), trên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng. Phẩm vật tuy đơn sơ nhưng gói trọn tấm lòng chí thành chí kính của chúng con. Ngưỡng mong chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng từ bi lân mẫn nạp thọ để chúng con được trọn niềm hiếu đạo.

  Chúng con tin chắc rằng với oai lực của Tam Bảo cùng sức chú nguyện của chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và đại chúng mà hương linh mẹ, bà cùng chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội  ngoại gia tộc của chúng con và pháp giới chúng sinh đều được hàm triêm lợi lạc.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

   

  (Chờ quí thầy đáp từ xong, đọc tiếp) 

   

     Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Trên chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng đã từ bi hứa khả nạp thọ cho rồi, lại còn ban bố cho chúng con  những lời dạy bảo rất thiết thực hữu ích, chúng con nguyện y giáo phụng hành. Để tỏ lòng thành thành kính và tri ân, tang gia hiếu quyến chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường ba lạy.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  (Lạy 3 lạy rồi lui ra)

   

 • 21. TÁC BẠCH CÚNG TRAI TĂNG CHO MẸ

  TÁC BẠCH CÚNG TRAI TĂNG

  CHO MẸ

   

  (Tang quyến đứng chấp tay trang nghiêm đọc )

   

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

  Kính Bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng. Toàn thể tang gia hiếu quyến chúng con, hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. 

  (lạy 1 lạy, đứng lên xá 1 xá  quì xuống đọc tiếp)

  Kính Bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng. Chúng con chắc đã nhiều đời kiếp có duyên với phật pháp cho nên đời này mới gặp được ngôi tam bảo. Với tấm lòng thành kính tam bảo và công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, nên hôm nay ngày… tháng… năm... đúng vào ngày tuần thất thứ… của mẹ chúng con, toàn thể tang gia hiếu quyến chúng con đến thiền viện… (chùa….) cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng tác lễ cầu siêu cho vong linh mẹ, bà chúng con. Buổi lễ đã được hoàn mãn, tang gia hiếu quyến chúng con sắm sửa trai diên và đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, kính mong chư tôn đức cho phép chúng con tưởng nhớ đến người mẹ hiền sinh thành dưỡng dục.

  Kính Bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng

  Nói đến mẹ là nói đến niềm hạnh phúc quí giá nhất trên thế gian này. Mẹ! Không những là tình thương luôn quan tâm lo lắng chăm sóc chúng con từ khi còn trong thai nghén mà mãi đến lúc chúng con trưởng thành để tự mình tìm kế sinh nhai.

  Lạy mẹ! Đấng sinh thành đã tạo nên hình hài chúng con bằng nỗi đau tột độ. Thân phận người phụ nữ với thiên chức làm vợ, làm mẹ đã bao lần buồn khổ khóc trước cảnh cơm không lành, canh không ngọt với chồng, đau đớn tủi hổ biết bao khi con cái không nghe lời dạy bảo. Đời mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cực khổ gian nan để nuôi các con ăn học đạt thành nhân, tạo dựng gia đình cho con được ấm êm hạnh phúc. Ôi ! Công lao ấy con làm sao quên cho được.

  Hỡi mẹ ơi! Còn đâu nữa hình bóng mẹ thức thâu đêm chăm sóc mỗi khi con ốm đau. Mẹ quán xuyến việc nhà, mẹ đảm đang việc đồng án, mẹ thay cha dạy dỗ các con. Mẹ thấp thỏm không yên trong khung cửa đợi chờ mỗi khi chúng con đi học hay đi đâu về muộn. Đã bao lần mẹ nuốt dòng lệ mặn, đau đớn nhìn đàn con bên mâm bát chỉ cơm hẩm canh rau, phần còn lại của mẹ chỉ là mẫu cơm thừa canh cặn khi chúng con đã no dạ ấm lòng. Lòng mẹ quặn đau khi áo quần chúng con phải miếng chằm miếng vá… Đôi khi vì để có tiền nuôi con ăn học, mẹ phải tạo nghiệp bất thiện để rồi chôn mình trong tội lỗi. Ôi!  suốt cuộc đời mẹ đã hy sinh tất cả chỉ lo cho đàn con mà quên đi sắc diện hình hài. Chúng con biết lấy ngôn từ nào mà nói cho hết được công ơn trời biển của mẹ dã dành cho.

       Vậy mà, vì mãi mê cho sự học hành dành khoa bảng, bận lòng cho sự nghiệp công danh và hạnh phúc riêng tư với chồng con, vợ con mà chúng con đã quên bổn phận đáp đền công ơn của mẹ. Để rồi hôm nay, hồi tưởng lại hơi ấm tình nồng lúc chúng con trong vòng tay của mẹ, muốn về lại với mẹ, thì hỡi ôi còn đâu nữa hình hài mẹ già để chúng con ngấm nhìn. Giờ đây, chúng con phủ phục ăn năng những lỗi lầm mà chúng con đã gây tạo trước đây, dù chỉ một lần làm cho mẹ buồn khổ, chúng con nhớ câu:

  “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc.

  Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không! ”

  Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng. Công lao của đấng sinh thành như thế, vậy mà khi biết được rồi thì chúng con đã mồ côi... Để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục trong muôn một, chúng con chỉ còn biết vâng theo lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh của đức Mục Kiền Liên, nhân tuần thất thứ... của mẹ, bà chúng con thế danh.... thọ tam quy pháp danh… (nếu có) tạ thế ngày..... trụ thế ... năm, an táng tại.... Chúng con thành tâm sắm sửa trai nghi, tịnh tài, tịnh vật (nếu có) trên cúng dường mười phương Tam Bảo, cùng hiện tiền chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng. Phẩm vật tuy đơn sơ nhưng gói trọn tấm lòng chí thành chí kính của chúng con. Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi lân mẫn nạp thọ để chúng con được trọn niềm hiếu đạo. Thân bằng quyến thuộc chúng con nguyện với lòng luôn hòa thuận, thương mến giúp đỡ nhau để cho mẹ vui lòng nơi chín suối và làm các việc thiện cùng tu tập, nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho mẹ, mong mẹ chúng con sớm được siêu thoát sinh về nơi lạc cảnh.

  Chúng con tin chắc rằng với oai lực của Tam Bảo cùng sức chú nguyện của chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng mà vong linh mẹ cùng chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của chúng con và pháp giới chúng sinh đều được hàm triêm lợi lạc.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  (Chờ quí thầy đáp từ xong, đọc tiếp)

  …………………………………………………..

   Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  Trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng đã từ bi hứa khả nạp thọ cho rồi, lại còn ban bố cho chúng con những lời dạy bảo rất thiết thực hữu ích, chúng con nguyện y giáo phụng hành. Để tỏ lòng thành thành kính và tri ân, tang gia hiếu quyến chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (Lễ 3 lạy rồi lui ra)

 • 22. TÁC BẠCH CÚNG TRAI TĂNG CHO CHA - ÔNG

  TÁC BẠCH CÚNG TRAI TĂNG

  CHO CHA - ÔNG

   

  (Tang quyến đứng chấp tay trang nghiêm đọc )

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni

       Kính Bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng. Toàn thể tang gia hiếu quyến chúng con, hôm nay có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. 

  (lễ 1 lạy đứng lên xá 1 xá,  quì xuống đọc tiếp)

  Kính Bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng. Chúng con chắc đã nhiều đời kiếp có duyên với phật pháp, cho nên đời này mới gặp được ngôi tam bảo. Với tấm lòng thành kính tam bảo và công ơn dưỡng dục giáo huấn của cha, ông chúng con, hôm nay ngày… năm….. đúng ngày tuần thất thứ… của cha, ông chúng con, toàn thể tang gia hiếu quyến chúng con đến thiền viện….. (chùa...) cung thỉnh chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng tác lễ cầu siêu cho cha, ông chúng con. Buổi lễ đã được hoàn mãn, tang gia hiếu quyến chúng con sắm sửa trai diên, phẩm vật, tịnh tài (nếu có) đối trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh xin cúng dường. Kính mong chư tôn đức cho phép chúng con ít phút để tưởng niệm về đấng sinh thành dưỡng dục của chúng con đã vĩnh biệt trần gian hình hài vùi sâu trong lòng đất lạnh.

  Chúng con vẫn biết có sinh ắt phải có tử, có hợp rồi có tan đó là lẽ thường nhiên, nhưng làm sao chúng con quên được người cha, ông đã dành tình thương và lo lắng cho chúng con khôn lớn nên người, dù suốt cả cuộc đời cha, ông nhọc nhằn lam lũ khó khổ mấy cũng vẫn bương chãi để cho chúng con được ngẩng cao đầu.

  Cha kính yêu ơi! Hình hài, kiến thức, sự nghiệp, hạnh phúc mà chúng con có được như ngày hôm nay là nhờ công cha nuôi dưỡng, giáo huấn. Một đời cha mãi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, gian nan để nuôi các con ăn học thành nhân, tạo dựng gia đình cho chúng con được ấm êm hạnh phúc. Ôi! Công lao ấy chúng con làm sao quên cho được.

  Chúng con tủi hổ biết bao khi nhớ lại lúc bướng bỉnh dại khờ không nghe lời cha, ông dạy bảo, để cha phải khổ tâm nhọc sức. Và cho đến bây giờ vẫn mãi mê cho sự học hành dành khoa bảng, bận lòng cho sự nghiệp công danh và hạnh phúc riêng với chồng con, vợ con mà chúng con đã quên bổn phận báo đáp thâm ân đối với người cha, người ông thân yêu của mình. Để rồi hôm nay, hồi tưởng lại hơi ấm tình nồng lúc chúng con trong vòng tay của cha, muốn trở lại với Người, thì hỡi ôi còn đâu nữa hình bóng cha già thân thương mãi mãi không bao giờ gặp nữa. Giờ đây, chúng con phủ phục ăn năng những lỗi lầm mà chúng con đã gây tạo, dù chỉ một lần làm cho cha buồn khổ.

       Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng. Ai có nuôi con thì mới biết lòng của cha mẹ. Công lao của đấng sinh thành như thế, vậy mà khi biết được rồi thì chúng con đã mồ côi. Để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục trong muôn một, chúng con chỉ còn biết vâng theo lời Phật dạy, noi gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên, nhân tuần thất thứ.... của vong linh cha, ông chúng con thế danh... thọ tam quy pháp danh… (nếu có) tạ thế ngày ... trụ thế .... năm, an táng tại….. Chúng con thành tâm sắm sửa trai nghi, tịnh tài, tịnh vật (nếu có) trên cúng dường mười phương Tam Bảo, cùng hiện tiền chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng. Phẩm vật tuy đơn sơ nhưng gói trọn tấm lòng chí thành chí kính của chúng con.

  Ngưỡng mong chư tôn đức từ bi lân mẫn nạp thọ để chúng con được trọn niềm hiếu đạo. Thân bằng quyến thuộc chúng con nguyện với lòng luôn hòa thuận, thương mến giúp đỡ nhau để cho cha, ông vui lòng nơi chín suối và làm các việc thiện cùng tu tập, nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho cha, ông, mong cha, ông chúng con sớm được siêu thoát sinh về nơi lạc cảnh.

  Và chúng con tin chắc rằng với oai lực của Tam Bảo cùng sức chú nguyện của chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng mà vong linh cha, ông cùng chư vị tiên linh cửu huyền thất tổ nội ngoại gia tộc của chúng con và pháp giới chúng sinh đều được hàm triêm lợi lạc.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  (Chờ quí thầy đáp từ xong, đọc tiếp)

   Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

    Trên chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni (chư tôn thiền đức Tăng Ni) cùng toàn thể đại chúng đã từ bi hứa khả nạp thọ cho rồi, lại còn ban bố cho chúng con những lời dạy bảo rất thiết thực hữu ích, chúng con nguyện y giáo phụng hành. Để tỏ lòng thành thành kính và tri ân, tang gia hiếu quyến chúng con xin thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái.

  Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

  (Lễ 3 lạy rồi lui ra).


 • 23. THỈNH TĂNG LÊN PHÁP TÒA

  THỈNH TĂNG LÊN PHÁP TÒA

  (Đứng xá 1 xá đọc)

   

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

  KÍNH BẠCH QUÝ THẦY, CHÚNG CON THAY MẶT CHO TOÀN THỂ THIỆN NAM TÍN NỮ PHẬT TỬ HIỆN DIỆN HÔM NAY CÓ DUYÊN SỰ XIN THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TÁC BẠCH     (lễ 1 lạy rồi đứng lên xá 1 xá  quỳ xuống đọc tiếp).

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

  KÍNH BẠCH QUÝ THẦY, CHÚNG CON ĐƯỢC HỘI ĐỦ DUYÊN LÀNH CHO NÊN HÔM NAY TỀ TỰU VỀ ĐẠO TRÀNG THIỀN VIỆN (CHÙA….. ) TU HỌC MỘT NGÀY ĐỂ NOI THEO HẠNH GIẢI THOÁT CỦA CHƯ PHẬT VÀ BỒ TÁT. GIỜ NÀY ĐẠO TRÀNG ĐÃ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH, CHÚNG CON XIN THÀNH TÂM CUNG THỈNH QUÝ THẦY QUANG LÂM PHÁP TÒA BAN BỐ PHÁP MẦU, ĐỂ CHÚNG CON NƯƠNG VÀO ĐẤY THỰC HÀNH TIẾN TU ĐƯỢC LỢI LẠC TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG TU HỌC ĐẠO GIÁC NGỘ GIẢI THOÁT.

  CÚI MONG QUÝ THẦY TỪ BI HOAN HỶ HỨA KHẢ CHO CHÚNG CON ĐƯỢC ÂN TRIÊM CÔNG ĐỨC.

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

  (chờ thầy hứa khả, rồi đọc tiếp)

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

  CHÚNG CON ĐÃ ĐƯỢC QUÝ THẦY HOAN HỶ HỨA KHẢ CHO RỒI, CHÚNG CON XIN THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ CÚNG DƯỜNG 3 LẠY

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

 • 24. THỈNH CHƯ TĂNG TÁC LỄ TỤNG KINH

  THỈNH CHƯ TĂNG TÁC LỄ

  TỤNG KINH

  (Đứng xá 1 xá đọc)

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

   

  KÍNH BẠCH QUÝ THẦY. CHÚNG CON THAY MẶT CHO TOÀN THỂ THIỆN NAM TÍN NỮ PHẬT TỬ CÓ MẶT TRONG BUỔI LỄ HÔM NAY, XIN CÓ DUYÊN SỰ THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ TÁC BẠCH 

  (lễ 1 lạy, đứng lên xá 1 xá,  quỳ xuống đọc tiếp).

   

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

   

  KÍNH BẠCH QUÝ THẦY. CHÚNG CON ĐƯỢC HỘI ĐỦ DUYÊN LÀNH, CHO NÊN HÔM NAY TỀ TỰU VỀ ĐẠO TRÀNG THIỀN VIỆN (CHÙA…….) TU HỌC MỘT NGÀY ĐỂ NOI THEO HẠNH GIẢI THOÁT CỦA CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT. GIỜ NÀY ĐẠO TRÀNG ĐÃ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH, CHÚNG CON XIN THÀNH TÂM CUNG THỈNH QUÝ THẦY QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN TÁC LỄ DẪN PHẬT TỬ CHÚNG CON SÁM HỐI VÀ TỤNG TAM QUY NGŨ GIỚI, HẦU MONG CHO NGHIỆP CHƯỚNG TIÊU TRỪ, CĂN LÀNH THÊM LỚN, 6 CĂN ĐƯỢC THANH TỊNH, TRÍ TUỆ SÁNG SUỐT. CÚI MONG QUÝ THẦY TỪ BI HOAN HỶ HỨA KHẢ CHO CHÚNG CON ĐƯỢC ÂN TRIÊM CÔNG ĐỨC.

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

  (chờ thầy hứa khả, rồi đọc tiếp)

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

  CHÚNG CON ĐÃ ĐƯỢC THẦY HOAN HỶ HỨA KHẢ CHO RỒI, CHÚNG CON XIN THÀNH TÂM ĐẢNH LỄ CÚNG DƯỜNG 3 LẠY

  NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

   

   

   

   

   

 • 26. CÁC NGÀY LỄ VÍA TRONG PHẬT GIÁO

  CÁC NGÀY LỄ VÍA TRONG PHẬT GIÁO

  (Tính theo ngày Âm Lịch)

   

  THÁNG GIÊNG

  Ngày  01 : Vía Đức DI LẶC

  Ngày  06 : Vía NHIÊN ĐĂNG CỔ PHẬT

  THÁNG HAI

  Ngày 08 : Vía PHẬT THÍCH CA Xuất gia

  Ngày 15 : Vía PHẬT THÍCH CA Nhập diệt

  Ngày 19 : Vía Đức Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM

  Ngày 21 : Vía Đức Bồ Tát PHỔ HIỀN

  THÁNG BA

  Ngày 16 : Vía Đức Bồ Tát CHUẨN ĐỀ

  THÁNG TƯ

  Ngày 04 : Vía Đức Bồ Tát VĂN THÙ

  Ngày  15 : Vía PHẬT THÍCH  CA  Giáng sinh

  Ngày 20 : Vía Bồ Tát THÍCH QUẢNG ĐỨC (11/6/1963)

  THÁNG SÁU

  Ngày 19 : Vía Đức  Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM

  THÁNG BẢY

  Ngày 13 : Vía Đức Bồ Tát ĐẠI THẾ CHÍ

  Ngày 15 :  Lễ VU LAN BỒN

  Ngày 30 : Vía Đức Bồ Tát ĐỊA TẠNG

  THÁNG CHÍN

  Ngày 19 : Vía Đức  Bồ Tát QUÁN THẾ ÂM

  Ngày 30 : Vía PHẬT DƯỢC SƯ

  THÁNG MƯỜI MỘT

  Ngày 17 :  Vía PHẬT A DI ĐÀ

  THÁNG MƯỜI HAI

  Ngày 08 : Vía PHẬT THÍCH CA Thành Đạo

  NHỮNG NGÀY TRAI

   

  THẬP TRAI : Mỗi tháng 10 ngày

  *  Mùng 1, 8, 14, 15, 18, 23, 24, 28, 29, 30 (nếu tháng thiếu thì kể cả ngày 27)

   LỤC TRAI : Mỗi tháng 6 ngày

  *  Mùng 1, 8, 14, 15, 23, 30

  TỨ TRAI :

  Mỗi tháng 4 ngày : 1, 14, 15, 30

  NHỊ TRAI : Mỗi tháng 2 ngày : Mùng 1, 15

  TAM  NGOẠT TRAI : Một năm 3 tháng

  *  Tháng 1, Tháng 7, Tháng 10

Mục lục

Các nghi lễ trong Thiền viện
 • 1. NGHI THỨC SÁM HỐI SÁU CĂN VÀ TAM QUY NGŨ GIỚI
 • 2. Nghi thức Sám Hối Ba Nghiệp
 • 3. NGHI THỨC TỌA THIỀN
 • 4. TỤNG ĐÓN GIAO THỪA - ĐẦU NĂM
 • 5. NGHI THỨC CÚNG RẰM THƯỢNG NGUYÊN
 • 6. NGHI THỨC LỄ PHẬT ĐẢN & THÀNH ĐẠO
 • 7. NGHI THỨC CÚNG PHẬT
 • 9. CÚNG TRAI ĐƯỜNG
 • 10. NGHI THỨC LỄ ĐỘNG THỔ
 • 11. THỈNH CHƯ TĂNG AN VỊ PHẬT
 • 12. NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC
 • 13. NGHI THỨC PHÓNG SINH
 • 14. NGHI THỨC HỘ NIỆM TANG LỄ
 • 15. THẮP HƯƠNG KHẤN NGUYỆN TRƯỚC BÀN THỜ GIA TIÊN
 • 16. CÚNG GIA TIÊN
 • 17. LỄ HẰNG THUẬN
 • 18. LỄ DI DỜI HÀI CỐT
 • 19. THỈNH CHƯ TĂNG TÁC LỄ CẦU SIÊU
 • 20. LÀM LỄ XONG ĐỌC LỜI CẢM TẠ
 • 21. TÁC BẠCH CÚNG TRAI TĂNG CHO MẸ
 • 22. TÁC BẠCH CÚNG TRAI TĂNG CHO CHA - ÔNG
 • 23. THỈNH TĂNG LÊN PHÁP TÒA
 • 24. THỈNH CHƯ TĂNG TÁC LỄ TỤNG KINH
 • 26. CÁC NGÀY LỄ VÍA TRONG PHẬT GIÁO

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 29852
 • Online: 20