Nhập Bồ Tát hạnh

01/03/2017 | Lượt xem: 2

Bodhicaryàvatàra
NHẬP HẠNH Bá»’ TÁT
Sàntideva (Tôn giả Tịch Thiên)
Việt dịch: Nguyên Hiển - Hiệu Ä‘ính: Lê Triều PhÆ°Æ¡ng
TUỆ QUANG FOUNDATION
-Ấn bàn Ä‘iện tá»­, Xuân 2009-

LỜI NÓI ĐẦU

Ngài Sàntideva (Tịch Thiên, 691-743) viết luận này tại Học Viện Nalanda, áº¤n Độ vào thế ká»· 8. Ngài diá»…n giảng đường tu hạnh Bồ Tát, hạnh Lục Ä‘á»™ và tu mười Ä‘ại hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Äá»c tụngluận này, hành giả có thêm hùng tâm dÅ©ng chí để giúp Đạo, cứu đời. 

Dịch giả Ä‘ã tham cứu các bản dịch dÆ°á»›i Ä‘ây:

- Bản Hán dịch của Trần Ngọc Giao 
- Bản Pháp dịch của Georges Driessens 
- Bản Anh dịch của Kate Crosby và Andrew Skilton
Bản Việt dịch của Thích Nữ Trí Hải

Luận này là sách gối đầu giường của Tăng, Ni, Phật tá»­ theo lối tu Äáº¡i thừa á»Ÿ áº¤n Độ, Tây Tạng, Mông Cổ và Trung Hoa. Vì dịch theo lối thi kệ để dá»… tụng đọc và dá»… nhá»› cho nên quá súc tích và quá ngắn gọn, vì vậy không thể tránh khỏi có chá»— vụng về và tối nghÄ©a. Xin chÆ° tôn Ä‘ức cùng qúy Phật tá»­ cao minh từ bi chỉ giáo để khi tái bản dịch phẩm này được hoàn chỉnh hÆ¡n. 

Xin chân thành cảm tạ hai Pháp hữu Tâm Zen và NhÆ° Pháp Trí Ä‘ã giúp phần hiệu Ä‘ính và hoàn thành dịch phẩm này. Xin hồi hÆ°á»›ng công đức Ä‘ến pháp giá»›i chúng sanh thoát ly luân hồi khổ não, viên thành Phật đạo. 

California, Mùa Phật Đản 2459-2005 
Nguyên Hiển 

 • 1. Tiểu sá»­ Tôn giả Tịch Thiên

  TIỂU SỬ
  TÔN GIẢ TỊCH THIÊN (SÀNTIDEVA) 
  Thích Trí Siêu (Pháp)

  Theo truyền thuyết tôn giả Sàntideva sinh ở miền Nam Ấn, vùng Sri Nagara vào khoảng thế ká»· thứ 7. Ngài là thái tá»­ con vua Surastra. Từ những kiếp quá khứ, ngài Ä‘ã cúng dường phụng thờ nhiều Ä‘ức Phật và Ä‘ã tích tụ nhiều căn lành Ä‘Æ°a đến giải thoát. Nhờ phÆ°á»›c đức áº¥y nên ngay từ lúc ấu thÆ¡, ngài Ä‘ã nhiều lần chiêm bao thấy Văn Thù Bồ Tát.

  Lá»›n lên, đến tuổi sắp được vua cha truyền ngôi, má»™t hôm ngài nằm má»™ng thấy hai vị Bồ tát: Văn Thùvà Tara. Bồ tát Văn Thù ngồi trên ngai vàng, bảo ngài rằng: ”Ở Ä‘ây không có chá»— cho hai người”. Bồ tát Tara tÆ°á»›i nÆ°á»›c nóng trên đầu ngài và nói rằng: ”VÆ°Æ¡ng quyền chính là nÆ°á»›c sôi bỏng của Ä‘ịa ngục. Ta Ä‘ang tấn phong cho ngÆ°Æ¡i về nÆ°á»›c nầy Ä‘ây.”

  Tỉnh dậy, ngài hiểu rằng Ä‘ó là sá»± khuyến cáo của hai vị Bồ tát, nên Ä‘êm hôm trÆ°á»›c khi ngài lên ngôi, ngài rời bỏ cung thành trốn vào rừng sâu. Sau 21 ngày lang thang trong rừng, vừa khát vừa Ä‘ói, ngài gặp được má»™t con suối, sắp sá»­a định uống thì có má»™t thiếu nữ xuất hiệnbảo ngài đừng uống vì Ä‘ó là nÆ°á»›c Ä‘á»™c, sau Ä‘ó thiếu nữ dâng cho ngài má»™t thứ nÆ°á»›c thÆ¡mngọt nhÆ° cam lồ. Giải khát xong, ngài hỏi thiếu nữ: ” Cô ở Ä‘âu đến?” . Thiếu nữ trả lời: ”Ở giữa khu rừng mênh mông này là nÆ¡i thầy tôi ở, ngài rất Ä‘ạo đức, từ bi và Ä‘ã thành tá»±uphép tam muá»™i củaVăn Thù Kim Cang SÆ° Lợi (Sri Manjuvajra). Tôi từ Ä‘ó đến Ä‘ây”. 

  Vừa nghe nhÆ° thế, tôn giả Sàntideva mừng rỡ nhÆ° kẻ nghèo bắt được vàng, yêu cầu thiếu nữ dẫn ngài đến gặp vị thầy kia. Đến nÆ¡i ngài thấy Ä‘ó là má»™t vị hành giả (Yogi) sống trong má»™t chòi lá, ngài liền Ä‘ảnh lá»…, xÆ°ng tán cúng dường và cầu xin Ä‘ược truyền phép tam muá»™icủa Văn Thù Bồ Tát. Sau 12 năm ở Ä‘ó tu tập, ngài chứng được phép tam muá»™i trên, thấy được vị thầy kia chính là Văn Thù và thiếu nữ kia chính là Tara. Kể từ Ä‘ó ngài luôn luôn được thấy Văn Thù Bồ Tát. 
  Sau Ä‘ó ngài Ä‘i về phÆ°Æ¡ng Đông, xin vào làm việc trong triều của vua Pancamasimha. Nhờ tài giỏi và thông minh nên ngài được vua trọng vọng cho làm Thừa TÆ°á»›ng. Để tỏ lòng thànhkính nhá»› Æ¡n vị thần linh chủ há»™ của mình, tức Văn Thù Bồ Tát, ngài luôn Ä‘eo trên mình má»™t thanh kiếm gá»—. Ngài giúp vua trị vì Ä‘úng theo Phật pháp và truyền dạy nhiều kỹ nghệ má»›i lạ. Điều Ä‘ó khiến các vị đại thần khác ganh tức, tìm cách gièm pha và hãm hại ngài. Họ bảo vua rằng: ”Thừa tÆ°á»›ng là má»™t người gian xảo, luôn Ä‘eo trên mình má»™t thanh kiếm mà không bao giờ rút ra cho ai xem cả. Chúng tôi biết thanh kiếm ấy làm bằng gá»—. Gặp lúc nguy biến làm sao Thừa tÆ°á»›ng có thể cứu nguy cho Bệ hạ được? Xin Bệ hạ hãy khám nghiệm lại”. Vua tin lời cho triệu Thừa tÆ°á»›ng vào bắt phải rút kiếm ra khỏi vỏ cho vua xem. Thừa tÆ°á»›ng nói: ” Kiếm của tôi, Bệ hạ không thể nhìn được, nếu không Bệ hạ sẽ hối hận”. Nghe vậy, vua càng nghi ngờ nhất quyết Ä‘òi xem. 

  Cuối cùng, Thừa tÆ°á»›ng nói vá»›i vua: ”Nếu Bệ hạ nhất quyết muốn xem thì hãy theo tôi đến chá»— vắng, lấy tay che mắt phải lại, chỉ nhìn bằng mắt trái thôi”. Vua chấp thuận và Thừa tÆ°á»›ng rút kiếm ra, hào quang lóe lên quá mạnh khiến con mắt trái của vua rÆ¡i xuống đất. Vua liền Äƒn năn hối hận, biết ngài là má»™t người Ä‘ắc đạo, má»™t Äáº¡i thành tá»±u giả nên cầu xinsám hối. Biết vua Ä‘ã Äƒn năn, Thừa tÆ°á»›ng nhặt mắt trái của vua bỏ vào tròng lại khiến vua khỏi mù. 
  Sau Ä‘ó tôn giả bỏ chức Thừa tÆ°á»›ng, tìm đến tu viện Nalanda, xuất gia thọ giá»›i, được đặt tên là Sàntideva. Sau khi nghe hết ba tạng kinh Ä‘iển, tôn giả thầm biên soạn 3 bá»™ luận: Siksàsamuccaya, Sùtrasamuccaya và Bodhicaryàvatàra. 

  Ngài tu mật hạnh, học trá»±c tiếp vá»›i Văn Thù Bồ tát trong thiền định. Tất cả thời ăn, ngủ, Ä‘i, đứng, ngài đều thiền quán về Thanh Quang. Tuy vậy, chúng tăng bên ngoài thấy ngài chỉ ăn vá»›i ngủ, không chịu văn, tÆ°, tu gì cả. Thấy thế má»™t số Thượng toạ học giả họp nhau lại định tống khứ ngài ra khỏi tu viện. Có người cho ý kiến: Nếu chúng ta họp lại, bắt má»—i người phải tuần tá»± trùng tuyên lại Kinh Luận ; ban đầu ngài từ chối, nói rằng không biết gì. Chúng tăng muốn làm nhục ngài nên làm bá»™ nài nỉ, cuối cùng ngài nói: ”Nếu vậy, phải làm cho tôi má»™t toà sÆ° tá»­ tôi má»›i trùng tuyên”. Nghe vậy có vài người Ä‘âm ra nghi ngờ, nhÆ°ng Ä‘a sốchấp thuận vì tin rằng ngài không thể trùng tuyên Kinh Luận gì được. 

  Sau khi lên ngồi toà sÆ° tá»­, ngài hỏi: ”Các vị muốn tôi tụng lại Kinh Luận Ä‘ã có từ trÆ°á»›c hay những sáng tác má»›i sau này?”. Vì muốn chế giá»…u ngài nên Ä‘ại chúng nói: ”Những sáng tácmá»›i sau này”. Thế là ngài bắt đầu tụng lên Bồ Tát Hạnh (Bodhisattava-caryavatara). Khi tụng đến câu: Khi Có và Không không còn khởi lên trong tâm…... thì ngài bay lên hÆ° khôngrồi từ từ biến mất, nhÆ°ng tiếng của ngài còn vọng lại cho đến câu kệ cuối cùng của Bồ Tát Hạnh. Không thấy ngài nữa, Tăng chúng hối hận trở về phòng ngài tìm kiếm, thấy trên bàn để lại ba quyển: Sutràsamuccaya (Tập kinh luận), Siksàsamuccaya (Tập Bồ Tát học luận) và Bodhicaryàvatàra (Nhập Bồ đề hành luận).

 • 2. CHƯƠNG MỘT : LỢI ÍCH CỦA TÂM Bá»’ ĐỀ

  CHƯƠNG MỘT 
  LỢI ÍCH CỦA TÂM Bá»’ ĐỀ

  Đối tượng và mục Ä‘ích

  1. Con trân trọng cúi đầu 
  Đảnh lá»… các Ä‘ức Phật (1) 
  Cùng các vị Thừa Kế (2) 
  Và những bậc Ä‘áng kính; 
  Con nÆ°Æ¡ng lời Phật dạy 
  Xin nêu lên ngắn gọn 
  Lối vào hạnh Bồ Tát 

  2. Luận này nghÄ©a chẳng má»›i 
  Vần Ä‘iệu cÅ©ng không hay 
  Chẳng dám vì lợi tha 
  Viết ra chỉ nhắc nhở 
  Và thấm nhuần tâm mình. 

  3. Nhờ sá»± nhắc nhở này 
  Mà tín tâm tăng trưởng 
  Ai cùng má»™t tin tưởng 
  CÅ©ng được lợi ích nhiều.

  Lợi ích của tâm bồ đề

  4. Hạnh phúc thay gặp duyên 
  Sinh ra thân con người 
  Nay không nhân cÆ¡ há»™i 
  Để tu hành giải thoát 
  Sau này tìm Ä‘âu ra. 

  5. NhÆ° Ä‘êm mây dày dặc 
  Được lằn chá»›p chiếu soi 
  Nhờ thần lá»±c chÆ° Phật 
  Tâm lành thoảng khởi lên. 

  6. Äá»©c hạnh rất yếu mềm 
  TrÆ°á»›c sức mạnh Ä‘iều ác 
  Chỉ có tâm Bồ đề 
  Má»›i cưỡng lại, đứng vững. 

  7. Trải bao kiếp tÆ° duy 
  Phật thấy tâm Bồ đề 
  Có công đức vô lượng 
  Cứu vô số chúng sinh 
  Thoát ra ngoài biển khổ. 

  8. Muốn thoát khổ của đời 
  Trừ tai Æ°Æ¡ng muôn loài 
  Muốn hưởng chân hạnh phúc 
  Chá»› rời tâm Bồ đề 

  9. Người người trong sanh tá»­ 
  Phát khởi tâm Bồ đề 
  Được gọi là con Phật 
  Xứng Ä‘áng được tôn kính 

  10. NÆ°á»›c phép tâm Bồ đề 
  Gá»™i sạch thân ô trược 
  Thành thân Phật vô giá 
  Hãy giữ Bồ đề tâm 

  11. Đấng Äáº¡o sÆ° thấy rõ 
  Tâm Bồ đề qúi báu 
  Muốn vượt thoát ba cõi 
  Phải giữ vững tâm này.

  12. Làm lành nhÆ° cây chuối 
  Quả hết rồi héo khô 
  Tâm Bồ đề to lá»›n 
  NhÆ° Ä‘ại thụ xum xuê 
  Luôn sinh quả tÆ°Æ¡i tốt.

  13. Người đời phạm tá»™i nặng 
   Nhờ thế lá»±c che chở 
   Biết sá»± nghiệp Ä‘ã tạo 
   Sao chẳng tìm chá»— nÆ°Æ¡ng? 

  14. Äá»©c Di Lặc Ä‘ã giảng 
  cho Thiện tài biết rằng 
  Tâm Bồ đề kỳ diệu 
  NhÆ° lá»­a thời hoại kiếp 
  Đốt tan bao tá»™i nặng 
  Chỉ trong má»™t sát na. 

  Hai loại tâm Bồ đề

  15. Tâm Bồ đề bao gồm 
  Hai nguyện để tu tập: 
  TrÆ°á»›c là nguyện phát tâm 
  Sau thá»±c hiện tâm ấy. 

  16. Ai cÅ©ng đều biết rằng 
  “Muốn Ä‘i“ khác vá»›i “Ä‘i“ 
  Người trí nên biết rõ 
  Sá»± khác biệt nhÆ° vậy. 

  17. Nguyện phát tâm Bồ đề 
  Tuy sinh kết quả lá»›n 
  Song không thể sánh bằng 
  Nguyện thá»±c hiện tâm này. 

  Ca ngợi tâm Bồ đề 

  18-19. Những ai Ä‘ã quyết tâm 
  Cứu Ä‘á»™ mọi chúng sinh 
  Phải luôn luôn tinh tấn 
  Thá»±c hiện tâm Bồ đề; 
  Từ lúc ấy trở Ä‘i 
  Ngay cả khi ngủ nghỉ 
  PhÆ°á»›c đức vẫn liên tục 
  Tăng lá»›n nhÆ° hÆ° không 

  20. Để người tin Tiểu thừa 
  Không ngừng bÆ°á»›c tiến lên 
  Trong Kinh Vấn Diệu Lý 
  Đấng NhÆ° Lai Ä‘ã dạy 
  Công đức tâm Bồ đề 
  Thật rá»™ng lá»›n vô biên. 

  21-22. Chỉ nghÄ© cách chữa lành 
  Đầu mọi người khỏi nhức 
  Là phát tâm chân thành 
  Đem lại bao phÆ°á»›c đức. 

  PhÆ°á»›c đức càng thâm sâu 
  Khi cứu giúp chúng sinh 
  Thoát Æ°u phiền thống khổ 
  Đạt được cõi an lành. 

  23. Có cha nào, mẹ nào 
  Đã phát tâm nhÆ° vậy? 
  Tiên, chÆ° Thiên, Phạm Thiên 
  Đã có chÆ°a tâm ấy? 

  24. XÆ°a nay dù trong mÆ¡ 
  ChÆ°a ai nguyện nhÆ° thế 
  Dù vì lợi cho mình 
  Nói chi đến phát nguyện 
  Cứu Ä‘á»™ cho người khác.

  25. Làm sao có thể tìm 
  Được má»™t vị Bồ Tát 
  NhÆ° viên ngọc hi hữu 
  Giữa chúng sinh ích ká»· 
  Chẳng biết làm Ä‘iều lành 
  Vì lợi ích chúng sinh!

  26. Tâm Bồ đề trân quý 
  Là mầm mống an vui 
  Là linh dược diệt khổ 
  Tạo phÆ°á»›c đức vô lường. 

  27. Ý nghÄ© làm lợi người 
  Đã hÆ¡n phÆ°á»›c cúng Phật 
  Huống chi luôn ná»— lá»±c 
  Làm lợi lạc muôn loài. 

  28. Có biết bao chúng sinh 
  Tuy cầu mong an vui 
  Song hủy diệt nguồn cá»™i 
  Sản sinh ra hạnh phúc 
  NhÆ° tận diệt kẻ thù. 

  29. Chúng sinh thiếu niềm vui 
  Lại chịu nhiều Ä‘au khổ 
  Tâm nguyện Bồ đề này 
  Đem vui và diệt khổ. 

  30. Tâm Bồ đề có thể 
  Trừ diệt sá»± ngu si 
  Có bạn lành nào sánh 
  Còn phÆ°á»›c nào lá»›n hÆ¡n? 

  31. Bồ tát luôn bố thí 
  Dầu không ai cậy nhờ 
  Vá»›i tâm hạnh nhÆ° vậy 
  Đáng ca ngợi xiết bao! 

  32. Kẻ bố thí thức ăn 
  Giúp chúng sinh Ä‘ỡ Ä‘ói 
  Dù họ no ná»­a ngày 
  Đã là người Ä‘áng trọng 

  33. Bồ tát thường ban cho 
  Niềm vui của chánh giác 
  Làm thỏa mãn tất cả 
  Nguyện vọng mọi hữu tình . 

  34. Äá»©c Phật Ä‘ã dạy rằng 
  Bồ tát cứu muôn loài 
  Nên Ä‘áng được tôn quý 
  Ai phỉ báng Bồ tát 
  Sẽ sa Ä‘ại địa ngục 

  35. Ngược lại, ai tín thành 
  Cung kính chÆ° Bồ tát 
  Sẽ hưởng phÆ°á»›c đức lá»›n 
  Bồ Tát dù gian nan 
  Việc ác vẫn không làm 
  Càng hăng làm việc thiện. 

  36. Tôi kính xin Ä‘ảnh lá»… 
  Người phát tâm Bồ đề 
  Đem vui cho chúng sinh 
  Cho cả kẻ hại mình; 
  Tôi cúi đầu kính lạy 
  Và xin được quy y 
  NÆ¡i chÆ° vị Bồ tát 
  Cá»™i nguồn chân hạnh phúc.

 • 3. CHƯƠNG HAI: SÁM HỐI TỘI NGHIỆP

  CHƯƠNG HAI 
  SÁM HỐI TỘI NGHIỆP

  Nghi lá»… Bồ Tát

  Ca ngợi

  1. Để con nắm giữ được 
  Tâm nguyện quí giá này 
  Con cúng dường chÆ° Phật 
  Và Pháp Bảo thiêng liêng 
  Con cúng dường Bồ tát 
  Đầy phẩm tính tốt lành. 

  Cúng dường

  2. Cúng dường hoa quả tÆ°Æ¡i 
  Thức ăn ngon quý nhất 
  NÆ°á»›c uống thật tinh khiết 
  Vật quý báu trên đời. 

  3. Cúng dường núi châu báu 
  Rừng thanh tịnh ngát hÆ°Æ¡ng 
  Hoa cõi trời diá»…m tuyệt 
  Trái quý buông trÄ©u cành. 

  4. Cúng dường những hÆ°Æ¡ng thÆ¡m 
  Ngào ngạt cõi trời Ä‘ất 
  Cúng dường trang sức quý 
  Cúng dường cây nhÆ° ý 
  Thành tá»±u mọi Æ°á»›c mÆ¡ 
  Cúng dường mọi ngÅ© cốc 
  Tá»± sinh không người trồng. 

  5. Cúng dường ao sen đẹp 
  Thiên nga hót êm dịu 
  Và mọi vật vô chủ 
  Đầy dẫy khắp bầu trời. 

  6. Con giữ chúng trong tâm 
  Dâng lên Ä‘ấng Thế Tôn 
  Và chÆ° vị Bồ tát 
  Thỉnh cầu Ä‘ức Thế Tôn 
  Từ bi nghÄ© đến con 
  Mà nhận vật cúng dường. 

  7. Con vô phÆ°á»›c bần cùng 
  Không má»™t chút tài sản 
  Kính xin Ä‘ức Phật thÆ°Æ¡ng 
  Nhận lá»… vật tâm con. 

  8. Con nguyện Ä‘em thân tâm 
  Để làm kẻ nô bá»™c 
  Phụng sá»± Phật, Bồ tát 
  Mong quí ngài xót thÆ°Æ¡ng 
  Thâu nhận lá»… vật này. 

  9. ÄÆ°á»£c các ngài thâu nhận 
  Thân tâm con siêu thoát 
  Con nguyện sống lợi tha 
  Diệt trừ các ác nghiệp. 

  10-11. Đây nhà tắm tráng lệ 
  Nền thủy tinh long lanh 
  Cá»™t trụ khảm trân châu 
  Lọng dù bằng ngà ngọc 

  Trần thiết lá»™c bình quý 
  Đầy nÆ°á»›c thÆ¡m thích ý 
  Ngân vang muôn diệu âm 
  Thỉnh Phật, Bồ tát tắm 

  12. Đây khăn tắm sạch thÆ¡m 
  Lau khô thân các ngài 
  Đây y phục cõi trời 
  Vá»›i màu sắc mỹ lệ 
  Lan tỏa hÆ°Æ¡ng dịu thÆ¡m. 

  13. Đây y phục mềm mại 
  Và trăm trang sức quý 
  Dâng lên Äá»©c Phổ Hiền, 
  Văn Thù, Quán Thế Âm. 

  14. HÆ°Æ¡ng liệu thÆ¡m vÅ© trụ 
  Xin thoa ngọc thể Ngài 
  Tỏa hào quang thanh tịnh 
  Óng ánh sắc vàng ròng. 

  15. Xin cúng dường chÆ° Phật 
  Các tràng hoa Ä‘ẹp đẽ 
  Kết từ hoa tÆ°Æ¡i thÆ¡m 
  NhÆ° hoa sen, hoa lài 
  Hay hoa mạn Ä‘à la. 

  16. Con xin dâng chÆ° Phật 
  Vầng mây hÆ°Æ¡ng ngây ngất 
  Dâng thá»±c phẩm cõi trời 
  Thức ăn uống đẹp ngon. 

  17. Con dâng Ä‘èn hoa ngọc 
  Chân chạm Ä‘á sen vàng 
  Nền nhà dịu mát hÆ°Æ¡ng 
  Rải đầy hoa đẹp ý. 

  18. Xin cúng dường chÆ° Phật 
  Những lâu Ä‘ài tráng lệ 
  Rèm buông ngọc lung linh 
  Du dÆ°Æ¡ng ngân tiếng hát. 

  19. Xin dâng hiến chÆ° Phật 
  Lọng che bằng châu ngọc 
  Cán Ä‘úc toàn vàng ròng 
  Viền thêu hoa mỹ lệ. 

  20. Cúng phẩm nhiều nhÆ° mây 
  Nhạc du dÆ°Æ¡ng hoà tấu 
  Khổ Ä‘au được dịu xoa 
  Mong sao chúng mãi còn. 

  21. MÆ°a hoa, mÆ°a ngọc ngà 
  Mong luôn luôn buông rÆ¡i 
  Trên thân Phật, tháp Phật 
  Trên giáo pháp diệu kỳ. 

  22. NhÆ° Ngài Diệu Cát Tường (10) 
  XÆ°a kia cúng dường Phật 
  Nay con xin cúng dường 
  Phật, Bồ tát nhÆ° vậy. 

  23. Dùng âm vang hải triều 
  Tán dÆ°Æ¡ng công đức Phật 
  Nguyện tiếng tán dÆ°Æ¡ng này 
  Luôn vang đến các Ngài. 

  24. Nguyện hoá thân nhÆ° bụi 
  Lá»… lạy Phật ba đời 
  Lá»… lạy Pháp và Tăng 
  Cùng khắp cả pháp giá»›i. 

  25. Con lá»… lạy tháp Phật 
  Các nÆ¡i Bồ tát á»Ÿ (3) 
  Lá»… bậc trì giá»›i nhất 
  Kính lá»… hàng thánh tăng. 

  Quy y 

  26. Từ nay cho đến khi 
  Đạt Vô thượng Bồ đề 
  Con nguyện quy y Phật, 
  Pháp và chÆ° Bồ Tát.

  Sám hối 

  27. TrÆ°á»›c chÆ° Phật, Bồ Tát 
  Ở cùng khắp mười phÆ°Æ¡ng 
  Con xin chấp hai tay 
  Thành khẩn nguyện nhÆ° vầy: 

  28-29. Từ vô thỉ Ä‘ến nay 
  Trôi lăn trong sinh tá»­ 
  Vá»›i tá»™i ác không lường 
  Do tá»± mình gây ra 
  Hay xúi giục người làm 
  Vì vô minh che lấp 
  Nay con biết lá»—i lầm 
  Thành tâm xin sám hối. 

  30-31. Lá»—i lầm con Ä‘ã phạm 
  Qua nghiệp thân, khẩu, ý 
  Đã gây bao tổn hại 
  Cho Tam bảo (4), mẹ cha 
  CÅ©ng nhÆ° cho Thầy Tổ 
  Và cho bao kẻ khác 
  Nay trÆ°á»›c Ä‘ức Thế Tôn 
  Con thành tâm sám hối 
  Mọi tá»™i lá»—i gây ra. 

  32. Nếu sám hối chÆ°a trọn 
  Con lỡ chết thì sao? 
  Vậy xin Ngài mau cứu 
  TrÆ°á»›c khi thần chết đến. 

  33. Thần chết thật lừa lọc 
  Nó không biết Ä‘ợi chờ 
  Tá»™i rá»­a sạch hay chÆ°a 
  Dù Ä‘ang bệnh hay khỏe 
  Con không thể nào tin 
  Vào mạng sống mong manh 
  Lập loè nhÆ° lá»­a Ä‘óm. 

  34. Con Ä‘ã không ý thức 
  Chết là bỏ tất cả 
  Nên con Ä‘ã quanh quẩn 
  Vá»›i bè bạn, kẻ thù 
  Vì vậy tá»± gây ra 
  Biết bao Ä‘iều xấu ác.

  35. Äá»i người nhÆ° má»™ng ảo 
  Điều gì Ä‘ã trải nghiệm 
  CÅ©ng chỉ là ký ức 
  Tất cả đều trôi qua 
  Không bao giờ trở lại. 

  36. Kẻ thù thành hÆ° vô 
  Người thân nhÆ° mây khói 
  Thân tôi rồi phải chết 
  Tất cả trở về không. 

  37. Trong đời ngắn ngủi này 
  Kẻ thân, thù Ä‘ã chết 
  Duy nghiệp ác Ä‘ã gây 
  Còn ở lại vá»›i tôi. 

  38. Tôi Ä‘ã không ý thức 
  Rồi cÅ©ng chết nhÆ° họ 
  Nên cứ tham sân si 
  Tạo ra bao lầm lá»—i. 

  39. Mạng sống giảm từng ngày 
  Chẳng bao giờ ngừng nghỉ 
  Không thể nào kéo dài 
  Làm sao thoát khỏi chết? 

  40. Đến lúc sắp lâm chung 
  Dù thân thuá»™c vây quanh 
  Thống khổ lúc hấp hối 
  Tôi gánh chịu riêng mình. 

  41. Khi Diêm VÆ°Æ¡ng Ä‘ến bắt 
  Thân thuá»™c có ích gì? 
  Chỉ phÆ°á»›c đức má»›i cứu 
  Tôi lại chÆ°a tu tập! 

  42. Do buông lung không biết 
  Hậu quả xấu mai sau 
  Bám víu Ä‘ời phù phiếm 
  Tôi tạo bao nghiệp xấu. 

  43. NhÆ° kẻ ra pháp trường 
  Kinh hãi, miệng khô đắng 
  Mắt trợn trắng, thất thần 
  Hình sắc cÅ©ng đổi khác. 

  44. Huống chi khi thấy bóng 
  Ma vÆ°Æ¡ng Ä‘ến bắt ta 
  Kinh hoàng sao kể xiết 
  Khổ Ä‘au dâng tá»™t cùng. 

  45. Ai cứu tôi ra khỏi 
  CÆ¡n sợ hãi lá»›n này 
  Tôi tròn xoay Ä‘ôi mắt 
  Nhìn bốn phÆ°Æ¡ng van cầu. 

  46. Bốn phÆ°Æ¡ng không thấy ai 
  Sợ hãi lại càng tăng 
  Không nÆ¡i nào che chở 
  Tôi phải làm sao Ä‘ây? 

  47. Con xin quy y Phật 
  Ngài là đấng Từ Bi 
  Bảo vệ, Ä‘em lợi ích 
  Cho tất cả muôn loài 
  Có năng lá»±c giải cứu 
  Tiêu trừ bao sợ hãi. 

  48. Con xin quy y Pháp 
  Mà chÆ° Phật chứng ngá»™ 
  Có thể Ä‘Æ°a muôn loài 
  Sang đến bờ giải thoát 
  Và con xin quy y 
  NÆ¡i chÆ° vị Bồ Tát. 

  49. Trong cÆ¡n sợ bấn loạn 
  Con xin dâng thân mạng 
  Lên Bồ tát Phổ Hiền 
  Và Bồ tát Văn Thù.

  50. Vá»›i tiếng kêu khẩn thiết 
  Con cầu Đức Quan Âm 
  Mở Ä‘ại từ bi tâm 
  Cứu con, kẻ mê lầm. 

  51. Con cầu cứu các Ngài 
  HÆ° Không Tạng Bồ Tát 
  Địa Tạng VÆ°Æ¡ng Bồ Tát 
  ChÆ° Bồ Tát Ä‘ại bi. 

  52. Con cÅ©ng xin nÆ°Æ¡ng tá»±a 
  Kim CÆ°Æ¡ng Trí Bồ Tát 
  Ngài mà các sứ giả 
  Của Diêm vÆ°Æ¡ng khiếp vía . 

  53. XÆ°a trái lời Phật dạy 
  Nay gặp nạn hãi hùng 
  Con xin quy y Phật 
  Mau cứu Ä‘á»™ cho con. 

  54-56. Vá»›i bệnh nhẹ tầm thường 
  Đã tuân lời thầy thuốc 
  Huống chi trăm thứ bệnh 
  Sinh từ tham sân si! 

  Má»™t trong trăm bệnh này 
  Đã đủ làm tiêu hủy 
  Mọi loài Nam Diêm phù 
  Nay chạy khắp mọi nÆ¡i 
  Tìm không ra thuốc chữa. 

  Phật là Ä‘ại y vÆ°Æ¡ng 
  Dạy giáo lý thoát bệnh 
  Những ai không làm theo 
  Thá»±c ngu si Ä‘áng trách. 

  57. Bên hố sâu vài trượng 
  Tôi Ä‘i phải Ä‘ề phòng 
  Cạnh Ä‘ịa ngục sâu thẳm 
  Sao Ä‘ời đời nhởn nhÆ¡? 

  58. Bởi nghÄ© rằng chÆ°a chết 
  Sống nhởn nhÆ¡ phóng dật 
  Quả thật là dại khờ 
  NhÆ°ng rồi sá»›m hay muá»™n 
  Cái chết phải đến thôi. 

  59. Tôi không thể có được 
  Cái cảm giác dá»… chịu 
  Rằng trong ngày hôm nay 
  Thần chết sẽ không đến 
  Chắc chắn nó xuất hiện 
  Làm sao yên hưởng nhàn?

  59. Ai giúp bá»›t lo sợ 
  Ai chỉ tôi lối thoát 
  Làm sao thoát hãi kinh 
  Của sá»± chết phải đến 
  Sao có thể nhởn nhÆ¡? 

  60. Khoái lạc Ä‘ã trải qua 
  Chỉ còn là hoài niệm 
  Bám víu mà làm chi 
  Để trái lời Phật dạy? 

  61. Chết là lìa bỏ hết 
  Người thân và bạn bè 
  Đi vào cõi vô định 
  Bạn hay thù ích chi? 

  62. Tôi nên hằng ngày Ä‘êm 
  Tỉnh thức vá»›i tÆ° duy 
  Rằng gieo ác, gặt ác 
  Làm sao tránh khỏi Ä‘ây 
  Sá»± gieo xấu ác này 

  63-64. Vì ngu đần, vô minh 
  Phạm giá»›i do Phật chế 
  Gây biết bao tá»™i lá»—i 
  Lòng run sợ ác báo. 

  Nay trÆ°á»›c Ä‘ấng Giác ngá»™ 
  Con chấp tay Ä‘ãnh lá»… 
  ChÆ° Phật và Bồ tát 
  Xin thành tâm sám hối. 

  65. Mong quí Ngài tha thứ 
  Hành Ä‘á»™ng ác từ xÆ°a 
  Và con xin thệ nguyện 
  VÄ©nh viá»…n không tái phạm.

 • 4. CHƯƠNG BA: PHÁT TÂM Bá»’ ĐỀ

  CHƯƠNG BA 
  PHÁT TÂM Bá»’ ĐỀ 

  Vui theo hạnh lành

  1. Tôi xin vui sÆ°á»›ng theo 
  Công đức và hạnh lành 
  Mà chúng sinh thá»±c hiện 
  Tôi cầu họ an vui. 

  2. Tôi vui mừng ca ngợi 
  Chúng sinh thoát khổ ải 
  Và thoát vòng luân hồi 
  Thành Bồ tát, thành Phật. 

  3. Tôi xin vui sÆ°á»›ng theo 
  Tâm nguyện nhÆ° biển cả 
  Của chÆ° Phật, Bồ tát 
  Giúp mọi loài Ä‘ang sống 
  Được hạnh phúc an vui.

  Thỉnh cầu chánh Pháp

  4. Tôi chấp tay thỉnh cầu 
  ChÆ° Phật khắp mười phÆ°Æ¡ng 
  Đốt lên Ä‘uốc chánh pháp 
  Soi sáng kẻ lầm đường 
  Đang rÆ¡i vào thống khổ. 

  Thỉnh cầu bậc Chiến Thắng 
   á»Ÿ lại thế gian

  5. Tôi chắp tay thỉnh cầu 
  Xin các bậc Chiến Thắng 
  Đang muốn nhập Niết Bàn 
  Hãy ở lại thế gian 
  Suốt hằng hà sa kiếp 
  Để cứu Ä‘á»™ chúng sinh 
  Thoát khỏi vòng tăm tối.

  Hồi hÆ°á»›ng công đức

  6. Vá»›i công đức làm lành 
  Tôi tích tụ từ lâu 
  Nay xin nguyện hồi hÆ°á»›ng 
  Cứu khổ mọi sinh linh. 

  7. Vá»›i chúng sinh Ä‘au bệnh 
  Nguyện hoá làm thuốc hay 
  Vừa làm thầy thuốc giỏi 
  Vừa làm kẻ Ä‘iều dưỡng.

  8. Thời tai Æ°Æ¡ng Ä‘ói khát 
  Nguyện làm thức uống Äƒn 
  Nguyện nhÆ° mÆ°a cam lồ 
  Dập tắt lá»­a Ä‘ói khát. 

  9. Äá»‘i vá»›i kẻ bần hàn 
  Nguyện thành kho vô tận 
  Nguyện thành nhu yếu phẩm 
  Đáp ứng mọi nhu cầu. 

  Tá»± hiến thân mình

  10. Vì an vui chúng sinh 
  Nguyện hiến dâng tất cả 
  Tài sản cùng thân mạng 
  Làm thiện suốt ba đời.

  11. Buông hết tất thoát khổ 
  Tâm tất được thanh tịnh 
  TrÆ°á»›c sau phải bỏ hết 
  Sao bằng bố thí ngay. 

  12-13. Tôi nguyện Ä‘em thân này 
  Bố thí cho chúng sinh 
  Họ tha hồ mắng chá»­i 
  Đánh đập hay giết hại.

  Hoặc Ä‘em ra mua vui 
  Tâm tôi vẫn lặng yên 
  Vì thân này Ä‘ã xả 
  Nên không hề nuối tiếc.

  14. Khi họ hành hạ tôi 
  Dù lòng họ sÆ°á»›ng vui 
  Tôi cÅ©ng xin khấn nguyện 
  Họ không bị ác báo .

  15-16. Việc gì lợi chúng sinh 
  Tôi khiến thân này làm 
  Nguyện ai gặp gỡ tôi 
  Đều có nhiều lợi lá»™c.

  Nguyện ai giận, ghét tôi 
  Hay vu khống, não hại 
  Đều nhân đấy phát tâm 
  HÆ°á»›ng về đường Giác Ngá»™.

  17-18. Tôi xin nguyện bảo há»™ 
  Cho những người cô Ä‘Æ¡n; 
  Khách bá»™ hành cần giúp 
  Tôi làm kẻ chỉ đường; 
  Nguyện làm cầu, làm thuyền 
  Cho kẻ muốn sang sông .

  Tôi nguyện làm hòn đảo 
  Cho người mong cập bến; 
  Cho ai cần ánh sáng 
  Tôi nguyện hóa Ä‘uốc Ä‘èn; 
  Tôi nguyện thành nhà cá»­a 
  Cho người cần nghỉ ngÆ¡i; 
  Tôi nguyện làm tôi tá»› 
  Cho kẻ cần người sai. 

  19. Nguyện hoá làm bò quý 
  Thành bình ngọc nhÆ° ý 
  Thành thuốc tiên, bùa linh 
  Nguyện thành cây nhÆ° ý 
  Thỏa nguyện Æ°á»›c chúng sinh.

  20. Nguyện hóa thành nhu yếu 
  Căn bản cho sá»± sống 
  Của vô số hữu tình 
  NhÆ° đất, nÆ°á»›c, lá»­a, khí.

  21. Nguyện làm nhân duy trì 
  Sinh mạng của mọi loài 
  Đến lúc không còn ai 
  ChÆ°a chứng quả Niết Bàn.

  Phát tâm Bồ đề

  22-23. NhÆ° chÆ° Phật quá khứ 
  Khi phát tâm Bồ đề 
  Đều lần lượt tu học 
  Giá»›i hạnh của Bồ tát.

  Nay vì lợi chúng sinh 
  Tôi phát tâm Bồ đề 
  Siêng tu học giá»›i hạnh 
  Mà Bồ tát hành trì. 

  Phần thưởng của sá»± phát tâm

  24. Sau khi các bậc trí 
  Đã phát tâm Bồ đề 
  Rồi cố sức tăng trưởng 
  Nên ca ngợi nhÆ° sau: 

  25. Thật phúc thay cho tôi 
  Nay được mang thân người 
  Sinh vào gia Ä‘ình Phật 
  Được làm con của Phật .

  26. Vậy từ nay trở Ä‘i 
  Phải cÆ° xá»­, hành Ä‘á»™ng 
  Đúng truyền thống nhà Phật 
  Quyết không làm ô danh 
  Giòng giống thanh tịnh này. 

  27. NhÆ° người mù may mắn 
  Nhặt được viên trân châu 
  Tôi phát tâm Bồ đề 
  CÅ©ng may mắn nhÆ° vậy.

  28-32. Tâm Bồ đề cam lá»™ 
  Mang lại sá»± bất tá»­ 
  Là kho tàng vô tận 
  Trừ khá»­ cảnh nghèo cùng.

  Là linh dược tuyệt vời 
  Chữa mọi bệnh chúng sinh 
  Là bóng mát nghỉ ngÆ¡i 
  Cho lữ khách mệt mỏi.

  Là cầu Ä‘Æ°a chúng sinh 
  Vượt khỏi đường nguy hiểm 
  Là vầng trăng dịu soi 
  Xoa tan bao nóng bức.

  Là mặt trời chói lọi 
  Xua Ä‘uổi bóng vô minh 
  Tâm Bồ đề này Ä‘ây 
  Ví nhÆ° chất Ä‘ề hồ 
  Rút từ sữa Diệu Pháp.

  Vá»›i người khách phiêu bạt 
  Là lữ quán nghỉ ngÆ¡i 
  Vá»›i người tìm an vui 
  Là cá»™i nguồn hạnh phúc.

  33. Nguyện chÆ° Phật chứng giám 
  Tôi mời khách thập phÆ°Æ¡ng 
  Đến Ä‘ây để tận hưởng 
  Niềm vui được thành Phật 
  Mong chÆ° Thiên, mọi người 
  Tất cả đều hân hoan .

 • 5. CHƯƠNG BỐN: THá»°C HÀNH TÂM Bá»’ ĐỀ

  CHƯƠNG BỐN 
  THá»°C HÀNH TÂM Bá»’ ĐỀ

  Trách nhiệm của Bồ tát

  1. Äã phát tâm Bồ đề 
  Con Phật phải tinh tấn 
  Tu tập không biếng nhác 
  Không lìa hạnh Bồ tát. 

  2. Vá»›i công việc ngẫu hứng 
  Ta có thể nghÄ© lại 
  Rằng nên làm hay không 
  Mặc dù ta Ä‘ã hứa 

  3. NhÆ°ng không thể buông bỏ 
  Điều Phật và Bồ tát 
  Đã quán chiếu chiêm nghiệm 
  Mà tôi Ä‘ã thọ hành.

  4. Tôi Ä‘ã thề làm lợi 
  Cho tất cả chúng sinh 
  Mà không làm nhÆ° hứa 
  NhÆ° vậy tôi lừa dối 
  Phận tôi sẽ ra sao? 

  5. Kinh Ä‘ã dạy rõ rằng 
  Ai định cho kẻ khác 
  Má»™t vật dù nhỏ nhoi 
  Song rồi lại không cho 
  Sẽ đọa làm quá»· Ä‘ói. 

  6. Tôi Ä‘ã mời chúng sinh 
  Dá»± tiệc Ä‘ại an lạc 
  Rồi tôi lại dối gạt 
  Đời tôi sẽ Ä‘iêu linh! 

  7. Người bỏ tâm Bồ đề 
  Mà được quả giải thoát 
  Là Ä‘iều khó nghÄ© bàn 
  Chỉ chÆ° Phật biết rõ.

  8. Trong giá»›i hạnh Bồ tát 
  Ai bỏ tâm Bồ đề 
  Làm chúng sinh bất lợi 
  Sẽ gặt quả báo ác. 

  9. Ai trong má»™t sát-na 
  Cản trở người làm thiện 
  Khiến hữu tình bị hại 
  Sẽ gặp quả báo ác 
  Thật vô cùng khủng khiếp. 

  10. Phá an lạc má»™t người 
  Ta phải bị khốn khổ 
  Huống chi phá an lạc 
  Của vô số hữu tình 
  Ác báo không cùng tận.

  11. Người phát tâm Bồ đề 
  NhÆ°ng hành Ä‘á»™ng ngược lại 
  Sẽ trôi trong luân hồi 
  Khó trở thành Bồ tát.

  12. Phải cung kính thá»±c hành 
  Những gì Ä‘ã thệ nguyện 
  Nếu tôi không tinh tấn 
  Sẽ đọa chốn thấp hèn.

  Giá trị của cuá»™c sống

  13. Vô số Phật ra đời 
  Mang lợi đến chúng sinh 
  NhÆ°ng tôi vì tá»™i xÆ°a 
  Nên không được ân phÆ°á»›c. 

  14. Nếu tái phạm nghiệp cÅ© 
  Chắc chắn không thoát khỏi 
  Số phận thật hẩm hiu 
  Bệnh Ä‘au và tật nguyền 
  Lăn lóc trong nẻo ác.

  15. Làm sao có cÆ¡ há»™i 
  Được gặp Phật xuất thế 
  Được duyên tu hành tốt 
  Thấm nhuần Ä‘ược Phật pháp 
  Và thuận duyên tu hành? 

  16. Mặc dù được khỏe mạnh 
  Đủ ăn, không tổn thÆ°Æ¡ng 
  NhÆ°ng thân này tạm bợ 
  Đó chỉ là áº£o ảnh.

  17. Vá»›i cuá»™c sống hiện nay 
  Khó tái sinh thành người 
  Mà không được thân người 
  Làm sao làm việc thiện? 

  18. Có cÆ¡ há»™i làm thiện 
  Mà bỏ qua không làm 
  Liệu tôi làm được gì 
  Khi thống khổ bức bách? 

  19. Nếu không làm việc thiện 
  Chỉ toàn làm việc ác 
  Dù trải qua muôn kiếp 
  Vẫn không biết cõi lành. 

  20. Äá»©c Thế tôn dạy rằng 
  Thân người khó được thay 
  NhÆ° rùa mù dÆ°á»›i biển 
  Cổ ngoi lên trúng ngay 
  Vào lá»— ván phiêu bồng. 

  21. Phạm tá»™i nặng chốc lát 
  Đã phải bị Ä‘ọa Ä‘ày 
  Vào Ä‘ịa ngục vô gián 
  Vậy vá»›i tá»™i muôn kiếp 
  Làm sao sinh cõi lành? 

  22. Chờ trả xong ác báo 
  CÅ©ng khó thoát Ä‘ịa ngục 
  Bởi trong lúc trả nghiệp 
  Lại gây thêm tá»™i má»›i. 

  23. Khi được thân con người 
  Là được cÆ¡ há»™i tốt 
  Cho công việc tu hành 
  Nếu bỏ cÆ¡ há»™i ấy 
  Thật không gì Ä‘iên hÆ¡n.

  24. Nếu Ä‘ã biết nhÆ° vậy 
  Mà vẫn ngu si, lười 
  Khi thần chết gõ cá»­a 
  Sẽ Ä‘au khổ dường bao. 

  25. Lá»­a Ä‘ịa ngục hừng há»±c 
  Đốt thân tôi nhiều kiếp 
  Và ngọn lá»­a Äƒn năn 
  Càng hành hạ tâm can. 

  26. Thật khó hiểu vì sao 
  Tôi có được thân người 
  Khi nhận biết Ä‘iều này 
  Thì rÆ¡i vào địa ngục!

  Diệt trừ ái dục

  27. Phải chăng các bùa chú 
  Khiến tôi bị si mê 
  Ai làm tôi mù lòa? 
  Ma nào áº©n thân tôi?

  28. Những kẻ thù tham sân 
  Không tay chân mặt mÅ©i 
  Không dÅ©ng cảm thông minh 
  Sao chúng sai sá»­ tôi? 

  29. Chúng ngá»± trị tâm tôi 
  Thường làm tôi tổn hại 
  Mà tôi không biết giận 
  Đó là nhẫn nhục sai 
  Quả thật là Ä‘áng trách. 

  30-31. Trời, người dù hợp lại 
  Nhất tề tấn công tôi 
  Vẫn không thể đẩy tôi 
  Vào Ä‘ịa ngục vô gián.

  NhÆ°ng phiền não ái dục 
  Lại ném tôi vào Ä‘ó 
  NÆ¡i mà núi Tu Di 
  CÅ©ng cháy không còn tro. 

  32. Bè lÅ© của ái dục 
  Sống dai dẳng vô cùng 
  Vô thỉ đến vô chung. 
  Kẻ thù trong đời tôi 
  Không sống lâu đến thế! 

  33. Theo kẻ địch ngoài đời 
  Chúng còn chia lợi lá»™c, 
  Ngược lại địch tham dục 
  Chỉ luôn tạo khổ Ä‘au 
  Cho người phục dịch nó. 

  34. Kẻ thù dai dẳng áº¥y 
  Là cá»™i nguồn bất hạnh 
  Nó ở ngay tâm tôi 
  Tôi an nhiên sao được? 

  35. Nó là kẻ cai tù 
  Kẻ hành quyết tá»™i nhân 
  Nó ngá»± trị tâm tôi 
  An lạc làm sao được?

  36-38. Ái dục chÆ°a tận diệt 
  Tôi phải tinh tấn hÆ¡n! 
  Kẻ kiêu ngạo bị mắng 
  Liền nổi giận, trả thù 
  Khi hạ Ä‘ối thủ xong 
  Má»›i an lòng yên ngủ.

  Những chiến sÄ© ra trận 
  Tàn nhẫn diệt quân thù 
  Dù những kẻ địch ấy 
  Tá»± nhiên cÅ©ng phải chết. 

  Họ phóng giáo, bắn tên 
  Không Ä‘ào tẩu tháo lui 
  Khi chiến thắng chÆ°a đạt. 

  39. Vậy thì chính tôi Ä‘ây 
  Quyết tâm diệt ái dục 
  Tôi quyết chí không lùi 
  Dù Ä‘au Ä‘á»›n, thất vọng.

  40. Con người vì mÆ°u sinh 
  Phải chài lÆ°á»›i, làm ruá»™ng 
  Phải cố chịu Ä‘ói lạnh 
  Nay tôi vì chúng sinh 
  Sao lại tránh khổ cá»±c 
  Không gánh vác nhọc nhằn? 

  41-42. Dù tôi chÆ°a giải thoát 
  Song Ä‘ã nguyện cứu Ä‘á»™ 
  Chúng sinh khắp mười phÆ°Æ¡ng 
  Vượt khỏi biển ái dục. 

  Tôi chÆ°a tá»± lượng sức 
  Mà lòng Ä‘ã nguyện thề 
  Vậy tôi Ä‘iên hay không? 
  Dẫu vậy tôi vẫn quyết 
  Không ngừng diệt ái dục 
  NÆ¡i chính bản thân mình. 

  43. NhÆ° chiến sÄ© hờn căm 
  Quyết chiến thắng tất cả 
  Tôi giữ má»™t say mê 
  Diệt ái dục Ä‘ến cùng. 

  44. Thà tôi bị thiêu đốt 
  Bị moi ruá»™t, chặt đầu 
  NhÆ°ng quyết không khuất phục 
  Giặc ái dục bạo tàn. 

  45-46. Kẻ địch khi bị thua 
  Rút lui, tìm nÆ¡i ẩn 
  Rồi khi phục hồi sức 
  Quay lại để phục thù. 

  NhÆ°ng ái dục thì không 
  Khi nó bị Ä‘ánh bại 
  Nó chui vào trong tâm 
  Vốn yếu hèn của tôi 
  Và lẩn trốn nÆ¡i Ä‘ó. 
  Ái dục thật hèn hạ 
  Duy chỉ có Trí tuệ 
  Má»›i tiêu diệt nó thôi. 

  47. Nó không ở ngoại cảnh 
  Không nằm trong các căn 
  Không ở giữa các căn 
  Hoặc bất cứ nÆ¡i khác.

  Vậy nó từ Ä‘âu đến? 
  Khiến cho đời đảo Ä‘iên? 
  Nó chỉ là ảo ảnh!

  Hỡi tâm của tôi Æ¡i! 
  Không nên sợ ái dục 
  Hãy giải phóng nó Ä‘i 
  Hãy tu chứng Trí tuệ; 
  Đừng để ái dục xô 
  Đẩy tôi vào Ä‘ịa ngục. 

  48. Thường tÆ° duy nhÆ° vậy 
  Nên cố sức tu hành 
  Giữ trọn giá»›i Bồ tát; 
  Không tuân lời lÆ°Æ¡ng y 
  Làm sao dứt được bệnh?

 • 6. CHƯƠNG NÄ‚M: CHÁNH NIỆM, TỈNH GIÁC

  CHƯƠNG NÄ‚M 
  CHÁNH NIỆM, TỈNH GIÁC

  Gìn giữ tâm ý

  1. Ai giữ giá»›i Bồ tát 
  Phải giữ gìn tâm ý 
  Nếu không, không duy trì 
  Bất cứ giá»›i luật nào.

  2. Voi Ä‘iên tuy gây hại 
  NhÆ°ng không thể nào bằng 
  Con “voi tâm“ phóng dật 
  Mang đến bao tai Æ°Æ¡ng. 

  3. Luôn dùng thừng chánh niệm 
  Cá»™t chặt “voi tâm“ Ä‘iên 
  Thì tai Æ°Æ¡ng biến mất 
  PhÆ°á»›c lành hiện đến liền. 

  4-5. Äiều phục Ä‘ược tâm ý 
  Là Ä‘iều phục tất cả 
  SÆ° tá»­, voi, gấu, rắn 
  Và tất cả kẻ thù 
  Cùng lính canh Ä‘ịa ngục 
  Quá»· Dạ xoa, La Sát 
  Đều bị trói tất cả.

  6. Phật Ä‘ã tuyên bố rằng 
  Hiểm họa và lo sợ 
  Vá»›i khổ Ä‘au vô tận 
  Đều do tâm phát sinh. 

  7-8. Hình cụ trong Ä‘ịa ngục 
  Do ai tạo tác nên? 
  Nền sắt nóng hỏa ngục 
  Nữ nhân kia từ Ä‘âu? 

  Phật dạy rằng tất cả 
  Do ác tâm biến ra 
  Bởi thế trong ba cõi 
  Tâm mình Ä‘áng sợ nhất. 

  9-10. Nếu bố thí cao cả 
  Đạt được nhờ xóa nghèo 
  Chẳng lẽ Phật xÆ°a kia 
  Không đạt hạnh bố thí 
  Vì thế gian vẫn nghèo? 

  Bởi vậy tâm bố thí 
  Cả tài sản, công đức 
  Là bố thí rốt ráo 
  Phát xuất từ ná»™i tâm. 

  11. Lùa cá tôm đến Ä‘âu 
  Để khỏi bị săn giết? 
  VÄ©nh viá»…n dứt ác tâm 
  Là thành tá»±u giá»›i Ä‘á»™. 

  12. Sân si Ä‘ầy thế gian 
  Làm sao hàng phục hết? 
  Hàng phục Ä‘ược tâm sân 
  Là hàng phục tất cả. 

  13-14. Làm sao đủ da thuá»™c 
  Để phủ kín địa cầu? 
  NhÆ°ng chiếc dép da này 
  Sẽ bao trùm mặt đất. 

  CÅ©ng vậy vá»›i ngoại cảnh 
  Tuy chÆ°a làm chủ được 
  NhÆ°ng làm chủ tâm mình 
  Có gì quí giá hÆ¡n?

  15. Làm thiện bằng thân, miệng 
  NhÆ°ng tâm lại tán loạn 
  Thì khó Ä‘ạt được phÆ°á»›c 
  Để lên cõi Phạm Thiên (5) 
  Trong khi chỉ má»™t mình 
  Tâm thanh tịnh cÅ©ng đủ.

  16. Phật dạy dù tụng niệm 
  Tu khổ hạnh lâu năm 
  Mà tâm cứ tán loạn 
  Thì cÅ©ng vô ích thôi. 

  17. Những ai tìm hạnh phúc 
  Chạy trốn mọi khổ Ä‘au 
  Sẽ tiếp tục lạc đường 
  Nếu không hiểu cái tâm 
  Kỳ diệu chứa mọi pháp.

  Chánh niệm và tỉnh giác

  18. Bởi thế nên cẩn thận 
  Gìn giữ trọn tâm ý 
  Giữ giá»›i tu luyện tâm 
  Đâu cần tu pháp khác. 

  19. Giữa Ä‘ám Ä‘ông há»—n loạn 
  Ta gìn giữ vết thÆ°Æ¡ng 
  Không để ai đụng đến; 
  Giữa cuá»™c đời hung ác 
  Ta phải giữ tâm mình 
  NhÆ° ta giữ vết thÆ°Æ¡ng. 

  20. Ta gìn giữ vết thÆ°Æ¡ng 
  Vì sợ người đụng Ä‘au 
  Sao ta không giữ gìn 
  Vết thÆ°Æ¡ng của tâm ta 
  Cho khỏi bị Ä‘è bẹp 
  DÆ°á»›i chân núi địa ngục? 

  21. Nếu hành trì nhÆ° vậy 
  Ta cứng rắn, tinh tấn 
  Dù ở giữa người ác 
  Hay ở giữa người lành. 

  22. Thà để mất lợi dưỡng 
  Mất tài sản, thanh danh 
  Mất thân xác, mạng sống 
  Quyết không để mất tâm. 

  23. Tôi chấp tay nguyện cầu 
  Cho những ai Æ°á»›c mong 
  Gìn giữ Ä‘ược tâm ý 
  Đều luôn luôn duy trì 
  Chánh niệm và tỉnh giác. 

  24. Người Ä‘au không Ä‘ủ sức 
  Làm bất cứ việc gì 
  CÅ©ng vậy, bất cứ ai 
  Thiếu chánh niệm, tỉnh giác 
  Sẽ không còn Ä‘ủ sức 
  Để làm những việc lành. 

  25. Người tâm không chánh niệm 
  Không còn ghi trong trí 
  Lời giáo huấn tu hành 
  NhÆ° nÆ°á»›c rỉ bình nứt. 

  26. Biết bao người thông thái 
  Sùng tín và tinh tấn 
  NhÆ°ng vì không chánh niệm 
  Nên phạm tá»™i ô uế. 

  27. Tên giặc không chánh niệm 
  Luôn rình cÆ°á»›p tỉnh giác 
  Vét sạch phÆ°á»›c tích lÅ©y 
  Đưa người vào nẻo ác. 

  28. Ái dục nhÆ° lÅ© giặc 
  CÆ°á»›p gia tài phÆ°á»›c đức 
  Hủy hoại tâm chánh niệm 
  Phá đường đến cõi lành . 

  29. Tuyệt không Ä‘ể chánh niệm 
  Rời khỏi cá»­a tỉnh giác; 
  Nếu nó Ä‘i lang thang 
  Phải gọi nó quay lại; 
  Nó phải nghÄ© cảnh khổ 
  Trong ba cõi Ä‘ịa ngục 
  Để an trú chánh niệm. 

  30. Hạnh phúc thay những ai 
  Sống cạnh thầy Ä‘áng kính 
  Tuân theo lời giáo huấn 
  Để trau dồi chánh niệm. 

  31-32. “ChÆ° Phật, chÆ° Bồ tát 
  Nhìn thấu suốt mọi Ä‘iều 
  Ta đứng trÆ°á»›c các ngài 
  Đâu dấu được Ä‘iều chi”. 

  Nếu có suy nghÄ© áº¥y 
  Sẽ sinh lòng hổ thẹn 
  Và trong tâm luôn luôn 
  Có mặt của chÆ° Phật. 

  33. Chánh niệm nhÆ° lính canh 
  TrÆ°á»›c cá»­a ngõ của tâm 
  Nhờ Ä‘ó mà tỉnh giác 
  Mãi mãi Ä‘ược có mặt.

  34. Nếu ý xấu manh nha 
  Phải thấy ngay tai họa. 
  Vậy phải giữ chánh niệm 
  NhÆ° cây bám chặt đất . 

  35. Không bao giờ nên nhìn 
  Dáo dác và mông lung 
  Mắt thường nhìn thẳng xuống 
  NhÆ° trong lúc ngồi thiền. 

  36. Để cho mắt nghỉ ngÆ¡i 
  Thỉnh thoảng nhìn chân trời 
  Khi có người xuất hiện 
  Hãy nhìn thẳng chào hỏi. 

  37. Trên đường, nên đứng lại 
  Nhìn rõ khắp bốn phÆ°Æ¡ng 
  Lúc dừng nghỉ dưỡng sức 
  Hãy quan sát sau lÆ°ng . 

  38. Kiểm tra kỹ trÆ°á»›c sau 
  Rồi nhận định hoàn cảnh 
  Tùy nhu cầu hành Ä‘á»™ng 
  Mà tiến tá»›i hay lui. 

  39-40. TrÆ°á»›c khi ta hành Ä‘á»™ng 
  Nên ý thức rõ ràng 
  ”Đây tÆ° thế của thân” 
  Và trong khi hành Ä‘á»™ng 
  CÅ©ng luôn luôn quán xét 
  TÆ° thế của thân mình. 

  CÅ©ng vậy, thường quán xét 
  Tâm ý nhÆ° voi Ä‘iên 
  Buá»™c vào trụ chánh niệm 
  Không cho nó chạy loạn. 

  41. Người tu tập thiền Ä‘ịnh 
  Luôn luôn giữ chánh niệm 
  Thường quán sát tá»± hỏi 
  Tâm ý mình ở Ä‘âu? 

  42. Lúc nguy, khi lá»… lạc 
  Hoặc trong khi bố thí 
  Khó giữ được chánh niệm 
  Nên buông giá»›i hạnh nhỏ. 

  43-44. Quyết định làm việc này 
  Không nên nghÄ© việc khác 
  Tâm trí phải chuyên chú 
  Làm xong từng việc Ä‘ã. 

  Được vậy việc má»›i thành 
  Nếu không, thì hai việc 
  Chẳng việc nào hoàn tất 
  Chánh niệm chẳng gia tăng. 

  45. Hãy quyết tâm từ bỏ 
  Xem kịch, nói chuyện phiếm 
  Hãy tinh tấn Ä‘oạn trừ 
  Tâm tham đắm thứ ấy. 

  46. Hãy nhá»› lời Ä‘ức Phật 
  Từ bỏ việc vô nghÄ©a 
  NhÆ° bức cỏ, vẽ đường 
  Đập đất Ä‘á vỡ tan. 

  47. TrÆ°á»›c khi muốn Ä‘i đứng 
  Hoặc trÆ°á»›c khi nói năng 
  Phải kiểm soát tâm ý 
  Đưa nó vào chánh niệm. 

  48. Nếu ý khởi tham ái 
  Tâm manh nha nổi giận 
  Hãy tạm dừng nói, làm 
  NhÆ° cây đứng lặng yên. 

  49-50. Khi tâm ý lăng xăng 
  Ngạo mạn hoặc kiêu căng 
  Tá»± mãn hoặc thô bạo 
  Lém lÄ©nh hoặc lừa dối 

  Tá»± khen và chê người 
  Nói những lời khinh bạc 
  Nói những lời gây gổ 
  Hãy nhÆ° cây Ä‘ứng yên. 

  51. Muốn lợi lá»™c, danh tiếng 
  Muốn sai sá»­ người khác 
  Muốn kẻ khác hầu hạ 
  Hãy nhÆ° cây Ä‘ứng yên. 

  52. Khi muốn nói và làm 
  Khiến người mất lợi ích 
  Để mÆ°u cầu lợi mình 
  Hãy nhÆ° cây Ä‘ứng yên. 

  53. Khi bồn chồn lười biếng 
  Nhát sợ, không biết thẹn 
  Nói vô nghÄ©a, thiên vị 
  Hãy nhÆ° cây Ä‘ứng yên. 

  54. Khi thấy tâm ô nhiá»…m 
  Lăng xăng việc vô nghÄ©a 
  Hãy dùng phép Ä‘ối trị 
  Kiên trì an định tâm. 

  55-57. Không nên để phân tâm 
  Vì những việc tranh chấp 
  Hãy luôn Ä‘em an vui 
  Làm cho người hạnh phúc. 
  Vá»›i Ä‘ức tin thâm sâu 
  Vững vàng và kiên quyết 
  Biết xấu, sợ nhân quả.

  Đừng sinh tâm chê bai 
  Kẻ ngược ngạo, ngu si 
  Nên mở lòng thÆ°Æ¡ng họ 
  Vì họ bị vô minh. 

  Vả lại tôi Ä‘ã nguyện 
  Vì lợi mình lợi người 
  Tôi không nên phạm tá»™i 
  Vậy phải luôn quán tưởng 
  Rằng tôi là vô ngã 
  Tôi là má»™t áº£o tưởng. 

  58. Nên luôn tÆ° duy rằng 
  Nhiều kiếp má»›i thành người 
  Vậy phải giữ tâm sáng 
  Vững nhÆ° núi Tu Di.

  Thân

  59. Hỡi này tâm ý Æ¡i 
  NgÆ°Æ¡i tá»± vệ ra sao 
  Khi kên kên háu Ä‘ói 
  Mổ xé thân thể ngÆ°Æ¡i? 

  60. Sao ngÆ°Æ¡i xem thân này 
  Là bản ngã của ngÆ°Æ¡i? 
  NgÆ°Æ¡i vá»›i nó khác nhau 
  Mất nó ăn nhằm gì! 

  61. Này tâm ý ngu si 
  NgÆ°Æ¡i xem khúc gá»— sạch 
  Không phải là thân ngÆ°Æ¡i 
  Nên ngÆ°Æ¡i không bám víu 
  Sao lại bám bá»™ máy 
  Cấu tạo từ bẩn dÆ¡? 

  62-63. Hãy dùng tâm quán tưởng 
  Tách da ra khỏi thịt 
  Dùng trí tuệ làm dao 
  Tách thịt rời khỏi xÆ°Æ¡ng. 

  Rồi chẻ tách xÆ°Æ¡ng ra 
  Phân tách tủy bên trong 
  Quan sát cho thật kỹ 
  Thá»±c chất nó là gì? 

  64. Dẫu tìm tòi cẩn thận 
  Vẫn không thấy bản chất 
  Của bất cứ vật nào. 
  Tại sao còn tham luyến 
  Nâng niu tấm thân này? 

  65. NgÆ°Æ¡i không thể nào ăn 
  Thân thể dÆ¡ bẩn này 
  Không uống máu, ăn lòng 
  Vậy giữ nó làm chi? 

  66. Tốt nhất xem thân này 
  Là thức ăn quạ, cáo 
  Chỉ nên giữ thân này 
  Giúp ta làm việc thiện. 

  67. Dù ngÆ°Æ¡i bám giữ thân 
  Thần chết cÅ©ng không tha 
  CÆ°á»›p lấy thẩy cho quạ 
  NgÆ°Æ¡i làm gì được Ä‘ây? 

  68-69. Khi tá»› bỏ ra Ä‘i 
  Chủ không cho cÆ¡m áo 
  Thân này sẽ bỏ ngÆ°Æ¡i 
  CÆ°ng dưỡng nó làm gì? 

  Trả đủ lÆ°Æ¡ng cho nó 
  Chá»› cho thêm quá mức. 
  Ôi tâm của ta Æ¡i! 
  Đối vá»›i thân của ngÆ°Æ¡i 
  Hãy xá»­ sá»± nhÆ° thế. 

  70. Hãy xem thân nhÆ° thuyền 
  Dùng để chở chúng sinh 
  Đưa họ từ bờ khổ 
  Sang bên bờ giải thoát. 

  71. Hãy tá»± chủ thân tâm 
  Luôn lá»™ vẻ vui tÆ°Æ¡i 
  Đừng cau mày giận dữ 
  Hãy làm người bạn tốt, 
  Chân thành của chúng sinh. 

  72. Khi di dời ghế giường 
  Đừng gây tiếng Ä‘á»™ng lá»›n 
  Mở cá»­a cÅ©ng nhẹ nhàng 
  Luôn tránh tiếng á»“n ào. 

  73. Sếu, mèo và kẻ trá»™m 
  Hành Ä‘á»™ng rất lặng lẽ 
  Để Ä‘ạt được mục tiêu 
  Bồ tát cÅ©ng nên thế . 

  74. Làm học trò tất cả 
  Cung kính nhận lời khuyên 
  Của bậc thầy hÆ°á»›ng dẫn 
  Dù ta chẳng yêu cầu.

  Nguyên tắc ứng xá»­

  75. Ai khéo giảng chánh pháp 
  Ta nên ngõ lời khen 
  Ai làm phÆ°á»›c làm lành 
  Ta vui mừng ca tụng. 

  76. Kín Ä‘áo khen người khác 
  Vì công đức của họ 
  Nghe người khác khen mình 
  Tá»± xét xứng Ä‘áng không? 

  77-78. Ai làm được việc gì 
  Mang lại nguồn hạnh phúc 
  Không thể mua bằng tiền 
  Thì ta hãy cùng vui 
  Vá»›i công đức kẻ ấy. 

  Làm vậy không gây hại 
  Đời sau Ä‘ược vui hÆ¡n 
  Nếu sinh lòng ganh tị 
  Ta sẽ gặt khổ Ä‘au 
  Đời sau càng khổ nữa. 

  79. Nói năng phải minh bạch 
  Dá»… nghe, thấm tận tim 
  Phát xuất nÆ¡i từ tâm 
  Nhu hòa và chính xác. 

  80. Hãy nhìn ngắm chúng sinh 
  Vá»›i lòng dạ từ bi 
  Và nghÄ© rằng nhờ họ 
  Mà ta sẽ thành Phật. 

  81. PhÆ°á»›c lá»›n được thành tá»±u 
  Nhờ tín tâm vững bền 
  Nhờ Ä‘ối trị việc ác 
  Nhờ cúng ba ruá»™ng phÆ°á»›c (6) 

  82. Phát xuất tận Ä‘áy lòng 
  Ta thường làm việc thiện 
  Điều lành hãy tá»± làm 
  Không giao cho kẻ khác. 

  83. Bố thí và trì giá»›i 
  Phải tăng tiến má»—i ngày 
  Đừng chê nhỏ, theo lá»›n 
  Nên thá»±c hiện mọi hạnh. 

  84. Nhận thức Ä‘ược nhÆ° vậy 
  Nên hiến mình làm thiện 
  Có thể phạm giá»›i cấm 
  Vì lợi ích chúng sinh. 

  85. Chỉ ăn những gì cần 
  Chia sá»›t thức ăn uống 
  Cho những vị tu sÄ© 
  Cho kẻ khổ, cô Ä‘Æ¡n 
  Cho người rÆ¡i xuống thấp 
  Bồ tát cho tất cả 
  Trừ ba bá»™ áo quần. 

  86. Thân phục vụ chánh pháp 
  Nên không để tổn thÆ°Æ¡ng 
  Nhờ vậy mau thá»±c hiện 
  Ước nguyện cứu chúng sinh. 

  87. Không hy sinh thân mạng 
  Cho kẻ thiếu từ bi 
  Bồ tát chỉ xả thân 
  Vì mục Ä‘ích tối thượng. 

  88. Không thuyết pháp cho người 
  Có thái Ä‘á»™ bệnh hoạn 
  Đội mÅ©, không cung kính 
  Cầm gậy, cầm binh khí . 

  89. Không thuyết pháp cho người 
  Khác phái ở má»™t mình 
  Không nói pháp thâm sâu 
  Cho kẻ thiếu thông minh 
  NhÆ°ng cÅ©ng phải cung kính 
  Mọi pháp dù sâu cạn (7)

  90. Không nên giảng Tiểu thừa 
  Cho người đủ Ä‘iều kiện 
  Lãnh há»™i pháp Äáº¡i thừa 
  Không được thu hút người 
  Bằng cách giảng sai kinh 
  Và sai chú Mật tông (8) 

  91. Không được nhổ nÆ°á»›c bọt 
  Và vứt tăm xỉa răng 
  Bừa bãi nÆ¡i công cá»™ng 
  Không được phép phóng uế 
  Lên đất Ä‘ai canh tác 
  Và nguồn nÆ°á»›c sạch trong. 

  92. Khi ăn chá»› đầy miệng 
  Há miệng, nhai ra tiếng 
  Ngồi không Ä‘ong Ä‘Æ°a chân 
  Không xoa tay vào nhau. 

  93. Không Ä‘i xe, ngủ Ä‘êm 
  Chung vá»›i người khác phái 
  Hầu tránh sá»± dị nghị 
  Khiến người mất niềm tin. 

  94. Không nên dùng ngón tay 
  Chỉ đường hoặc ra lệnh 
  Mà phải tỏ lịch sá»± 
  Đưa nguyên bàn tay phải . 

  95. Không Ä‘Æ°a tay vẫy gọi 
  Trừ khi gọi gấp rút 
  Búng ngón tay thành tiếng 
  Bằng không mất uy nghi. 

  96. Hãy ngủ trong chánh niệm 
  Nằm Ä‘úng theo tÆ° thế 
  NhÆ° khi Phật nhập diệt 
  Lúc tỉnh giấc, dậy liền. 

  97. Phật dạy vô số hạnh 
  Không thể nào kể hết 
  Pháp thanh lọc tâm này 
  Nên gắng thá»±c hành ngay. 

  98. Ngày nhÆ° Ä‘êm ba lần 
  Tụng niệm Kinh Ba Phần (9) 
  Y theo tâm Bồ đề 
  Giải trừ dần ác nghiệp. 

  99. Bất cứ hoàn cảnh nào 
  Do ta hoặc người tạo 
  Phải tinh tấn thá»±c hành 
  Những lời Ä‘ức Phật dạy. 

  100. Bất cứ giáo pháp nào 
  Đưa đến sá»± giải thoát 
  Con Phật đều thá»±c hành 
  Được vậy, sẽ gặt phÆ°á»›c. 

  101. Bồ tát làm mọi hạnh 
  Vì lợi ích chúng sinh 
  Trá»±c tiếp hay gián tiếp 
  Và hồi hÆ°á»›ng tất cả 
  Vì sá»± nghiệp giác ngá»™. 

  102. Dù phải mất tính mạng 
  Bồ tát không xa lìa 
  Các bậc thiện trí thức 
  Tinh thông nghÄ©a Ä‘ại thừa. 

  Nguồn gốc giá»›i luật

  103. Để biết cách hầu Thầy 
  Nên học những phép tắc 
  Trong truyện Cát Tường Sinh (10) 
  Và thêm các kinh khác. 

  104. Nên đọc các tạng kinh 
  Có trình bày giá»›i luật 
  TrÆ°á»›c hết hãy tìm đọc 
  ”Thánh xứ hÆ° không tạng”. 

  105. Kinh “Học xứ tập yếu” 
  Đã diá»…n rá»™ng lý do 
  Vì sao phải tu hành 
  Vậy cần đọc bá»™ luận 
  ”Chúng học xứ tập yếu”. 

  106. Hoặc cÅ©ng nên tìm đọc 
  ”Nhất thiết kinh tập yếu” 
  Và cÅ©ng cần đọc kỹ 
  Song luận của Long Thọ . 

  107. Kinh luận trên ghi rõ 
  Điều cấm, Ä‘iều nên theo 
  Tu Ä‘úng lời kinh dạy 
  Giữ lòng tin trên đời. 

  108. Định nghÄ©a của chánh niệm 
  Tóm gọn lại nhÆ° sau: 
  Luôn quán sát thật kỹ 
  Trạng thái Thân và Tâm. 

  109. Tụng niệm Ä‘ể thá»±c hành 
  Đọc suông không có ích 
  Nếu chỉ đọc toa thuốc 
  Làm sao trị bệnh lành?

 • 7. CHƯƠNG SÁU : NHẪN NHỤC

  CHƯƠNG SÁU 
  NHẪN NHỤC 

  Sân hận 

  1. Má»™t cÆ¡n giận phá hủy 
  Công đức ngàn kiếp tu 
  Tích lÅ©y từ bố thí, 
  Từ cúng dường Thế tôn. 

  2. Sân hận vô cùng ác 
  Nhẫn nhục vô cùng lành 
  Bởi thế bằng mọi cách 
  Phải siêng tu nhẫn nhục. 

  3. Ngày nào trong tâm ta 
  Nọc hận thù tồn tại 
  Ta sẽ không ngủ yên 
  Mất an lành, hạnh phúc. 

  4-5. Má»™t người chủ nổi giận 
  Có thể bị giết chết 
  Bởi kẻ được ông giúp 
  Mà trở nên giàu sang 
  Và người khác kinh trọng. 

  Vá»›i tấm lòng sân hận 
  Dù ban Æ¡n cho ai 
  Họ cÅ©ng không hạnh phúc 
  Bạn bè cÅ©ng lánh xa.

  6. Sân hận là kẻ địch 
  Tạo nên nhiều khổ Ä‘au 
  Ai khắc phục sân hận 
  Vui đời này, kiếp sau . 

  7. Những thứ không vừa ý 
  Hoặc lòng tham bị chận 
  Đều nuôi dưỡng sân hận 
  Và làm khốn khổ tôi. 

  8. Vì vậy tôi muốn diệt 
  Những chất nuôi dưỡng này. 
  Sân hận duy chỉ biết 
  Làm hại tôi mà thôi. 

  Nhẫn nhục

  Nhẫn nhục Ä‘ối vá»›i Ä‘au khổ

  9. Dù gặp cảnh ngược Ä‘ãi 
  Nên giữ tâm an vui. 
  Bá»±c tức không sinh lợi 
  Lại cÆ°á»›p mất phÆ°á»›c lành. 

  10. Nếu có cách cứu chữa 
  Những tình huống rắc rối 
  Thì khổ Ä‘au làm gì? 
  Nếu không có giải pháp 
  Khổ Ä‘au không lợi chi! 

  11. Ta không muốn cho mình 
  CÅ©ng nhÆ° cho bạn bè 
  Bị khổ Ä‘au, khinh dá»… 
  Bị chá»­i mắng, vu oan ; 
  Duy chỉ có kẻ thù 
  Muốn chúng ta nhÆ° thế. 

  12. Hạnh phúc khó đạt thay 
  Đau khổ thường xảy đến 
  NhÆ°ng giải thoát chỉ đạt 
  Khi thắng vượt khổ Ä‘au 
  Bởi vậy, tâm ta Æ¡i 
  Hãy dÅ©ng cảm kiên định! 

  13. Người nào tu khổ hạnh 
  Thờ nữ thần Durga (11) 
  Tá»± thiêu, xẻ thịt mình 
  Không hy vọng giải thoát; 
  Sao ta không can đảm 
  Chịu khổ vì giải thoát? 

  14. Nhờ tập luyện thường xuyên 
  Điều gì cÅ©ng thành tá»±u 
  TrÆ°á»›c cố chịu khổ nhỏ 
  Sau chịu được khổ lá»›n. 

  15. Những loại khổ tầm thường 
  Do muá»—i mòng, rít cắn 
  Hoặc Ä‘ói khát, nhức ngứa 
  Chúng không vô dụng Ä‘âu! 

  16. Chẳng nên mất nhẫn nhục 
  Khi khổ vì nóng lạnh 
  Hay kiệt sức bệnh Ä‘au 
  Hoặc tra tấn, ngục tù 
  Nếu ta mất nhẫn nhục 
  Đau khổ càng tăng thêm. 

  17-18. Có người thấy máu chảy 
  Lòng dÅ©ng cảm càng tăng; 
  Có người thấy máu chảy 
  Lại té xỉu bất tỉnh.

  Điều ấy tùy thuá»™c tâm 
  Vững mạnh hay yếu Ä‘uối 
  Bồ tát phải tá»± chủ 
  Vượt qua mọi khổ Ä‘au. 

  19. Dù trải qua thống khổ 
  Bậc trí vẫn an nhiên 
  Quyết Ä‘ánh giặc phiền não 
  Không lo sợ tật nguyền.

  20. Kẻ anh hùng hiển vinh 
  Nhờ chiến công oanh liệt 
  Còn chiến sÄ© nhát gan 
  Chỉ Ä‘âm thây Ä‘ã chết. 

  21. Khổ cÅ©ng có Ä‘iều hay: 
  Giúp ta trừ kiêu mạn 
  Mở lòng thÆ°Æ¡ng chúng sinh 
  Bỏ ác và kính Phật. 

  Nhẫn nhục trÆ°á»›c bất công

  22. Ta không giận gan, tim 
  Và bá»™ phận trong người 
  Dù chúng là nÆ¡i sinh 
  Bao Ä‘au Ä‘á»›n, bệnh tật 
  Sao đối vá»›i hữu tình 
  Lại nổi lòng sân hận? 
  Họ cÅ©ng là nạn nhân 
  Của Ä‘au Ä‘á»›n tật nguyền.

  23. Dù không ai muốn bệnh 
  Bệnh vẩn đến hoành hành; 
  Dù không mong sân hận 
  Sân hận vẫn phá phách. 

  24. Nào có ai nghÄ© trÆ°á»›c: 
  “Bây giờ ta nổi sân” 
  Và sân Ä‘âu toan tính: 
  ”Bây giờ ta xuất hiện” 

  25. Tất cả mọi lá»—i lầm 
  Và hành Ä‘á»™ng Ä‘á»™c ác 
  Đều do nhân duyên sinh 
  Không có gì tá»± phát. 

  26. Nhân duyên lúc tập hợp 
  Không hề có ý nghÄ©: 
  “Ta sinh má»™t thứ gì” 
  Má»™t cái gì được sinh 
  TrÆ°á»›c Ä‘ó Ä‘âu có nghÄ©: 
  “Ta phải được sinh ra” 

  27. Những gì được gán gọi 
  Là chất liệu nguyên sÆ¡ 
  Hoặc gán là “Cái Ta” 
  Đều không tá»± sinh ra 
  Sau khi nghÄ©: “Ta sinh”. 

  28. Bởi vì trÆ°á»›c khi sinh 
  Không có gì hiện hữu 
  Vậy cÅ©ng không có gì 
  Khởi ý muốn Ä‘ược sinh 
  Bởi vì luôn bám víu 
  Vào cái Ta vÄ©nh cá»­u 
  Nếu không thể tách rời 
  Đối tượng của “Cái Ta” 
  Là chất liệu nguyên sÆ¡ 
  Và mãi mãi nhÆ° vậy. 

  29. Nếu cái ta vÄ©nh hằng 
  Thì nó phải bất Ä‘á»™ng 
  Giống nhÆ° là hÆ° không; 
  Làm sao cái bất Ä‘á»™ng 
  Lại có thể hành Ä‘á»™ng 
  Ngay trong khi nối kết 
  Vá»›i những nhân duyên khác. 

  30. Nếu tiếp xúc duyên khác 
  Cái ta vẫn nhÆ° xÆ°a 
  Vậy thì trong hai thứ 
  Cái Ta và duyên khác 
  Ai tác Ä‘á»™ng ai Ä‘ây? 
  Nếu bảo “Ta” tác Ä‘á»™ng 
  Thì Ä‘iều này không Ä‘úng; 
  Cái Ta không tác Ä‘á»™ng 
  Vì nó không thể có 
  Má»™t lúc hai tá»± tánh 
  [Bất Ä‘á»™ng và biến đổi]. 

  31. NhÆ° vậy mọi sá»± vật 
  Đều sinh từ nhiều duyên 
  Và bất cứ duyên nào 
  CÅ©ng lệ thuá»™c duyên khác; 
  Ý thức Ä‘ược nhÆ° vậy 
  Ta không bị phiền nhiá»…u 
  Vì tất cả hiện tượng 
  Đều chỉ là áº£o tưởng 
  Sinh từ những ảo thuật! 

  32. (Hỏi) Nếu mọi vật là ảo 
  Thì “Ai” chế ngá»± giận? 
  Và nếu nói chẳng có “ai” 
  Thì cần chi trừ giận?

  (Đáp) Thá»±c ra cần trừ giận 
  Vì dòng thác nhân quả 
  Vẫn luôn luôn tiếp diá»…n 
  Nhờ chế ngá»± Ä‘ược giận 
  Mà cắt đứt khổ Ä‘au . 

  33. Bởi vậy khi nhận thấy 
  Bạn, thù muốn hại ta 
  Hãy nghÄ© là duyên sinh 
  Và giữ tâm thanh tịnh. 

  34. Nếu mọi sá»± phát sinh 
  Do ý muốn con người 
  Thì thế giá»›i an lạc 
  Bởi chẳng ai chọn khổ. 

  35-36. Vì vô ý tá»± hại 
  Bởi vật nhọn, gai Ä‘âm 
  Vì giận, Ä‘ói nữ sắc 
  Nên cấu xé lẫn nhau 
  Chịu Ä‘ói khát khổ sở;

  Có kẻ lại tá»± tá»­ 
  NhÆ° thắt cổ, nhảy sông 
  Hoặc uống những chất Ä‘á»™c 
  Hay gây ra tá»™i ác. 

  37. DÆ°á»›i bạo lá»±c ái dục 
  Con người tá»± hủy mình 
   - Hủy cái thân quý báu - 
  Thế thì sao tránh khỏi 
  Làm hại những người khác?

  38. Kẻ Ä‘iên vì ái dục 
  Luôn tìm cách tác hại 
  Nếu không thÆ°Æ¡ng xót Ä‘ược 
  Thì đừng nên giận họ . 

  39. Nếu bản chất kẻ ấy 
  Là chuyên hãm hại người 
  Giận họ cÅ©ng vô lý 
  Khác nào giận lá»­a đốt . 

  40. Nếu bản chất họ lành 
  Phạm lá»—i vì vô tình 
  Giận họ cÅ©ng vô lý 
  Khác nào giận không khí 
  Bị nhiá»…m khói sặc sụa. 

  41. Khi bị Ä‘ánh bằng gậy 
  Ta oán người cầm gậy 
  Song chính là cÆ¡n giận 
  Đã sai khiến họ Ä‘ánh 
  Vậy nên ghét cÆ¡n giận. 

  42. XÆ°a tôi làm khổ người 
  Nay người hãm hại tôi 
  Tôi Ä‘ành phải nhận lãnh 
  Quả báo tôi Ä‘ã gieo. 

  43. VÅ© khí của kẻ kia 
  Và thân này của tôi 
  Cả hai là nguyên nhân 
  Tác thành sá»± Ä‘au khổ 
  Kẻ kia có vÅ© khí 
  Còn tôi có thân này 
  Vậy phải giận ai Ä‘ây? 

  44. Thân nhÆ° vết thÆ°Æ¡ng nặng, 
  Chạm nhẹ cÅ©ng Ä‘au Ä‘iếng 
  Mù quáng tôi ôm giữ 
  Thá»­ hỏi khi nó Ä‘au 
  Tại sao tôi tức giận? 

  45. Tôi không muốn khổ Ä‘au 
  NhÆ°ng vì sá»± ngu muá»™i 
  Mà tạo ra nguyên nhân 
  Gây nên sá»± Ä‘au khổ. 
  Đó là lá»—i của mình 
  Sao lại giận người khác? 

  46. Chính hành Ä‘á»™ng của tôi 
  Đã tạo nên Ä‘ịa ngục 
  Và rừng kiếm, núi Ä‘ao 
  Vậy nên giận ai Ä‘ây? 

  47. Chính hành Ä‘á»™ng của tôi 
  Đã khiêu khích người khác 
  Và khiến họ hại tôi 
  Họ bị đọa Ä‘ịa ngục 
  Vậy tôi Ä‘ã hại họ. 

  48. Nhờ những kẻ hại tôi 
  Mà tôi tu nhẫn nhục 
  Trừ được nhiều tá»™i lá»—i; 
  Vì tôi Ä‘ã nhẫn nhục 
  Nên họ sa Ä‘ịa ngục 
  Chịu Ä‘au khổ lâu dài. 

  49. Chính tôi làm hại họ 
  Khi họ làm lợi tôi 
  Sao tôi còn lật lọng 
  Hỡi cái tâm hồ đồ. 

  50. Nhờ tâm được thanh lọc 
  Tôi không Ä‘oạ Ä‘ịa ngục 
  Tôi Ä‘ã tá»± cứu mình 
  Kẻ kia được thứ chi? 

  51. Nếu ăn miếng trả miếng 
  Tôi chẳng cứu vá»›t họ 
  Họ phải chịu Ä‘ọa Ä‘ày 
  Còn tôi thì thất bại 
  Trên con đường tu tập.

  Nhẫn nhục qua nhận thức thá»±c tại

  52. Tâm không có hình thể 
  Nên không bị tổn thÆ°Æ¡ng 
  Nếu bám chắc vào thân 
  Khi thân này Ä‘au khổ, 
  Tâm sẽ bị khổ Ä‘au. 

  53. Lời khinh khi, thô ác 
  Tiếng mắng chưởi, vu oan 
  Không làm hại thân được 
  Sao tâm lại nổi sân? 

  54. Có kẻ dèm pha ta 
  NhÆ°ng sá»± “không Æ°a “ ấy 
  Từ nay đến Ä‘ời sau 
  Có cắn xé ta Ä‘âu 
  Sao ta ganh ghét họ? 

  55. Nếu ta ganh ghét họ 
  Vì sợ mất lợi lá»™c 
  Lúc chết lợi cÅ©ng mất 
  Nghiệp ác vẫn còn hoài. 

  56. Tốt nhất thà chết sá»›m 
  HÆ¡n sống làm nghề ác 
  Sống lâu Ä‘âu thoát được 
  Khổ Ä‘au của cái chết . 

  57-58. Hai người nằm chiêm bao 
  Kẻ thấy vui trăm năm 
  Người sÆ°á»›ng trong khoảnh khắc 
  NhÆ°ng khi bừng tỉnh giấc 
  Hạnh phúc Ä‘ều biến tan . 

  Cuá»™c đời nhÆ° giấc má»™ng 
  Dù tuổi thọ ngắn dài 
  Khi sinh mạng chấm dứt 
  Hạnh phúc Ä‘ều tiêu tan. 

  59. Dù tiền rừng bạc biển 
  Dù lạc thú lâu dài 
  Lúc chết tay trống trÆ¡n 
  Mình trần nhÆ° bị cÆ°á»›p. 

  60. Có kẻ quan niệm rằng 
  Nhờ của để mà sống 
  Để giải ác, tích thiện 
  NhÆ°ng nổi sân vì lợi 
  Thì phÆ°á»›c mất, tá»™i sinh. 

  61. Nếu chỉ vì mÆ°u sinh 
  Mà làm chuyện thất đức 
  Má»™t đời sống nhÆ° vậy 
  Cuối cùng lãnh ác đọa 
  Sống nhÆ° thế ích chi? 

  62. Ta ghét kẻ nói xấu 
  Làm ta mất tín nhiệm 
  Sao ta không ghét kẻ 
  Nói xấu bao người khác? 

  63. Sao ngÆ°Æ¡i vẫn bình thản 
  Vá»›i kẻ chê người khác 
  Bởi ngÆ°Æ¡i không dính vào; 
  Sao ngÆ°Æ¡i không nhẫn nhịn 
  Vá»›i kẻ vu oan ngÆ°Æ¡i 
  Mà chính ngay kẻ ấy 
  Bị ái dục chi phối? 

  64. Đối vá»›i người phá tượng 
  Đập chùa, chê chánh pháp 
  Ta không nên nổi giận 
  Bởi vì bậc Giác ngá»™ 
  Không vì vậy khổ Ä‘au. 

  65. Vá»›i kẻ xúc phạm Thầy 
  Và người thân của ta 
  Ta nên dằn cÆ¡n giận 
  Mà nên quán chiếu rằng 
  Đó là nhân duyên sinh. 

  66. Khổ sinh từ nhân duyên 
  Cố ý hay vô tình 
  Chúng sinh không thể thoát 
  Chỉ chúng sinh hữu tình 
  Má»›i ý thức Ä‘ược khổ 
  Vậy ta nên nhẫn chịu. 

  67. Người làm ác bởi si 
  Kẻ nổi giận vì mê 
  Vậy ai người có lá»—i 
  Vậy kẻ nào vô tá»™i? 

  68. XÆ°a ta Ä‘ã tạo nghiệp 
  Nay ta nhận quả báo 
  Mọi sá»± sinh từ nghiệp 
  Sao ta trách giận người? 

  69. Khi Ä‘ã hiểu nhÆ° vậy, 
  Ta cố làm việc lành 
  Cầu mong mọi chúng sinh 
  Biết yêu thÆ°Æ¡ng lẫn nhau. 

  70-71. Má»™t ngôi nhà bốc lá»­a 
  Có thể lan nhà bên 
  Ta phải rút tranh rạ 
  Và thứ dá»… bắt lá»­a; 
  CÅ©ng vậy phải loại ngay 
  Bao ý niệm tham đắm 
  Bắt mồi cho lá»­a sân 
  Thiêu rụi kho công đức. 

  72. Kẻ tá»­ tù được thả 
  Sau khi bị chặt tay 
  Phải chăng là bất hạnh? 
  Kham chịu khổ thế gian 
  Để thoát khổ Ä‘ịa ngục 
  Phải chăng là bất hạnh? 

  73. Nay ta không chịu nổi 
  Má»™t chút khổ nho nhỏ 
  Sao ta không diệt sân 
  Vì nó là nguyên nhân 
  Sinh ra khổ địa ngục? 

  74. Vì sân nên ngàn lần 
  Tôi Ä‘ã bị Ä‘au khổ 
  Vì lá»­a Ä‘ịa ngục Ä‘ốt. 
  Điều này chẳng lợi gì 
  Cho ta và kẻ khác! 

  75. Äau khổ của đời này 
  So ra tÆ°Æ¡ng đối nhẹ 
  Mà còn Ä‘em lợi lá»›n; 
  Vậy ta nên vui vẻ 
  Nhẫn chịu khổ nhỏ này 
  Vì nó giúp xua tan 
  Đau khổ của chúng sinh. 

  Ganh tỵ

  76. Có những kẻ hân hoan 
  Và không ngá»›t ca ngợi 
  Công đức của người khác. 
  Tâm ý của ta Æ¡i! 
  Sao không biết hân hoan 
  Nhập cuá»™c khen ngợi này! 

  77. Đó là má»™t niềm vui 
  Không thể nào chê trách 
  Đó là nguồn hạnh phúc 
  Mà thánh nhân không chê 
  Đó cÅ©ng là phÆ°Æ¡ng tiện 
  Để thu phục lòng người. 

  78. Nếu ngÆ°Æ¡i không chấp nhận 
  Niềm an vui kẻ khác 
  [Bởi vì ngÆ°Æ¡i ganh tỵ] 
  Thì ngÆ°Æ¡i sẽ mất sạch 
  Tất cả những phÆ°á»›c đức 
  Hiện rõ hay ẩn tàng. 

  79. Ai khen công đức ta 
  Ta mong họ an vui 
  Ai khen công đức người 
  Sao ngÆ°Æ¡i lại thờ Æ¡? 

  80. Ta phát tâm Bồ đề 
  Cầu mọi loài an vui 
  Nay chúng sinh hạnh phúc 
  Sao ngÆ°Æ¡i lại sân hận? 

  81. Lúc đầu ngÆ°Æ¡i phát tâm 
  Cầu mọi người thành Phật 
  Được ba cõi cúng dường; 
  Nay sao ngÆ°Æ¡i sầu khổ 
  Khi người khác được cúng?

  82. Đối vá»›i gia Ä‘ình ngÆ°Æ¡i 
  NgÆ°Æ¡i phải lo cấp dưỡng 
  Nay kẻ khác cung phụng 
  Sao ngÆ°Æ¡i lại nổi sân? 

  83. Không cầu mong chúng sinh 
  Được má»™t chút toại ý 
  Thì sao cầu mong chúng 
  Được thành tá»±u giác ngá»™? 

  84. Các lá»… vật cúng dường 
  Không đến tay khất sÄ© 
  Ắt còn tại thí chủ 
  Chúng không thuá»™c phần ta 
  Ta bận tâm làm gì 
  Vá»›i việc cho hay không? 

  85. Khất sÄ© có nên chăng 
  Bỏ phÆ°á»›c báo cúng dường? 
  Thí chủ có nên chăng 
  Kềm hãm hạnh bố thí? 
  NgÆ°Æ¡i còn hận ná»—i gì! 

  86. NgÆ°Æ¡i chẳng hối lá»—i mình 
  Do nghiệp ác gây ra 
  Lại tranh chấp vá»›i người 
  Biết tô bồi phÆ°á»›c đức? 

  87-88. Kẻ thù ngÆ°Æ¡i gặp nạn 
  Có gì để ngÆ°Æ¡i vui? 
  Không phải vì ngÆ°Æ¡i muốn 
  Mà tai nạn xảy ra. 

  Dù kẻ kia bị nạn 
  Theo ý ngÆ°Æ¡i mong muốn 
  Thì ngÆ°Æ¡i được lợi gì? 
  Và nếu ngÆ°Æ¡i nói rằng 
  “ Thế là tôi mãn nguyện” 
   Thì tai Æ°Æ¡ng lá»›n hÆ¡n 
  Bám chặt ngÆ°Æ¡i sau này. 

  89. Đó là lưỡi câu sắc 
  Mà ái dục tung ra 
  Lúc cá Ä‘ã cắn câu 
  Ngục tốt mua nấu nhừ 
  Trong nồi đồng Ä‘ịa ngục. 

  90-91. Khen ngợi và vinh quang 
  Không tăng thêm công đức 
  Không nâng cao tuổi thọ 
  Và khỏe mạnh, sống lâu 
  CÅ©ng không khiến thân thể 
  Được vui thú, khinh an. 

  Tuy chúng là những thứ 
  Mà người khôn ở đời 
  Tìm thấy Ä‘ược lợi thế 
  Và vá»›i kẻ mua vui 
  Thì rượu chè bài bạc. 

  92. Vì mÆ°u cầu danh vọng 
  Mà mất của, tán mạng. 
  Danh vọng nuốt được chăng? 
  Chết rồi ai vui hưởng ?

  93. Khi lâu Ä‘ài cát sụp, 
  Trẻ nít liền khóc than 
  Tâm ta nhÆ° tâm chúng 
  Khi danh vọng suy tàn. 

  94. Lời khen là tiếng vang 
  Nó chẳng có trí óc 
  Vậy thì nó làm sao 
  Có thể khen tôi được? 
  NhÆ°ng vá»›i ý nghÄ© rằng 
  Ai Ä‘ó vui vì tôi 
  Thì Ä‘ó là lý do 
  Khiến cho lòng tôi vui.

  95. Nếu niềm vui của tôi 
  Đến từ vui của người 
  Thì dù trường hợp nào 
  Tôi vẫn được vui tÆ°Æ¡i 
  Vậy sao tôi không vui 
  Khi có người sung sÆ°á»›ng 
  Mở lời khen kẻ khác? 

  96. À thế ra cuối cùng 
  Ta vui vì được khen 
  Má»™t thái Ä‘á»™ nhÆ° vậy 
  Khác gì trò trẻ con? 

  98. Danh vọng và lời khen 
  Quấy nhiá»…u tâm thanh tịnh 
  Làm suy ná»—i lo sợ 
  TrÆ°á»›c sinh tá»­ luân hồi 
  Chúng nẩy sinh ganh tỵ 
  Đối vá»›i người Ä‘ức Ä‘á»™ 
  Vì vậy bao công đức 
  Được chính tôi tạo ra 
  Sẽ trở thành mây khói.

  Kẻ thù là ân nhân

  99. Những kẻ nào chống đối 
  Và chôn danh vọng tôi 
  Chính họ là những người 
  Ngăn tôi vào nẻo ác. 

  100. Người tầm cầu giải thoát 
  Không để lợi danh buá»™c 
  Sao ta lại tức giận 
  Kẻ cởi trói cho ta? 

  101. Khi tôi muốn Ä‘i đến 
  Má»™t nÆ¡i đầy thống khổ 
  Nhờ phÆ°á»›c lành của Phật 
  Khiến người muốn hại tôi 
  Đóng cá»­a chận Ä‘uờng Ä‘i 
  Không cho vào chốn khổ 
  Tai sao tôi giận họ? 

  102. Bảo rằng: “Họ cản trở 
  Công đức tôi muốn làm” 
  CÅ©ng không nên giận họ 
  Vì con đường tôi chọn 
  Là tu hạnh nhẫn nhục 
  Vậy sá»± ngăn chận ấy 
  Là Ä‘iều kiện rất tốt 
  Giúp cho tôi tu hành. 

  103. Tá»± mình Ä‘ã gây lá»—i 
  Lại không nhẫn nhịn người 
  Là tôi tá»± cản trở 
  Việc tu tạo phÆ°á»›c đức. 

  104. Cái này không thể có 
  Nếu cái kia không có 
  Và nếu cái này có 
  Thì cái kia là nhân; 
  Kẻ hại ta là nhân 
  Giúp ta tu nhẫn nhục 
  Sao bảo họ phản phúc? 

  105. Người xin đến Ä‘úng thời 
  Không ngăn việc bố thí 
  Khất sÄ© Ä‘i truyền giá»›i 
  Không phải là trở ngại 
  Cho người muốn xuất gia. 

  106. Những kẻ Ä‘i ăn xin 
  Có mặt khắp mọi nÆ¡i 
  Ngược lại rất khó tìm 
  Những kẻ muốn hại người 
  Đâu có ai hại tôi 
  Nếu tôi không hại ai. 

  107. Kẻ thù tá»± đến tôi 
  NhÆ° kho báu trong nhà 
  Không nhọc công tìm kiếm 
  Kẻ thù áº¥y giúp tôi 
  Trên đường đến giác ngá»™! 

  108. Có kẻ thù và tôi 
  Má»›i tác thành hạnh nhẫn 
  Quả báo công đức áº¥y 
  Nên dành cho kẻ thù 
  Đã tạo duyên tu nhẫn. 

  109. Nếu nghÄ© rằng kẻ thù 
  Không có ý giúp tôi 
  Để triá»…n khai hạnh nhẫn 
  Nên không Ä‘áng coi trọng 
  Thì tôi cÅ©ng không nên 
  Cung kính vá»›i chánh pháp 
  Vì chánh pháp vô tÆ° 
  Trong việc tôi tu hành. 

  110. Nếu không trọng kẻ thù 
  Bởì muốn hãm hại tôi 
  Vậy làm sao tu nhẫn? 
  Tu vá»›i y sÄ© Æ° 
  Kẻ hết lòng chữa bệnh? 

  111. Khi nhận biết ác ý 
  Của kẻ thù nghịch ta 
  Hãy phát khởi nhẫn nhục 
  Họ là nguồn nhẫn nhục 
  Vậy nên cung kính họ 
  NhÆ° cung kính chánh pháp. 

  Yêu thÆ°Æ¡ng chúng sinh

  112. Bởi vậy Ä‘ức Phật dạy 
  Chúng sinh và chÆ° Phật 
  Đều là ruá»™ng phÆ°á»›c tốt 
  Nhờ cúng dường cả hai 
  Nhiều người sẽ giác ngá»™. 

  113. Nhờ chúng sinh và Phật 
  Mà ta đạt hạnh Phật 
  Sao chỉ cung kính Phật 
  Mà không kính chúng sinh? 

  114. Chủ trÆ°Æ¡ng của chÆ° Phật 
  Không đồng vá»›i chúng sinh 
  Song tác Ä‘á»™ng ngang nhau 
  Đều giúp ta thành Phật. 

  115. Chúng sinh không số lượng 
  Nên cúng dường tất cả 
  Nhờ vậy mà nhận được 
  PhÆ°á»›c đức lá»›n vô biên 
  Công đức Phật vô lượng 
  Nhờ cúng dường Ä‘ức Phật 
  CÅ©ng được phÆ°á»›c không lường. 

  116. ChÆ° Phật và chúng sinh 
  Tất cả đều giúp ta 
  Thành tá»±u Ä‘ược hạnh Phật 
  Song không chúng sinh nào 
  Có thể so vá»›i Phật 
  Vì biển công đức Phật 
  Vốn vô lượng vô biên. 

  117. Tuy vậy vá»›i chúng sinh 
  Có chút ít công đức 
  Thì ba cõi hợp lại 
  Không đủ để cúng dường. 

  118. Tất cả má»—i chúng sinh 
  Đều có sẵn Phật tính 
  Nên cúng dường chúng sinh 
  Là cúng dường Phật tính. 

  119. Phật là bạn chúng sinh 
  Ban vô lượng ân đức. 
  Vậy muốn báo Æ¡n Phật 
  Hãy cứu giúp chúng sinh. 

  120. Hãy làm lợi chúng sinh 
  Má»›i đủ báo Æ¡n Phật 
  Phật từng bỏ thân mạng 
  Tá»± vào ngục Vô gián 
  Để cứu Ä‘á»™ chúng sinh 
  Vậy ta nên cứu Ä‘á»™ 
  Cho tất cả sinh linh 
  Và ngay cả kẻ thù. 

  121. Phật cứu Ä‘á»™ chúng sinh 
  Không tiếc nuối thân mình 
  Sao tôi vẫn ngạo mạn 
  Không phục vụ chúng sinh? 

  122. Người vui, Phật vui theo 
  Người khổ, Phật thÆ°Æ¡ng xót 
  Giúp muôn loài hạnh phúc 
  Thì Phật cùng hân hoan 
  Làm Ä‘au khổ chúng sinh 
  Tức làm tổn thÆ°Æ¡ng Phật. 

  123. Khi thân bị lá»­a vây 
  Làm sao vui sÆ°á»›ng Ä‘ược 
  Khi thấy chúng sinh khổ 
  Các bậc Äáº¡i Từ Bi 
  Không thể nào an lạc. 

  124. Quá khứ tôi gây khổ 
  Cho bao nhiêu chúng sinh 
  Vô tình làm buồn Phật 
  Nay tôi xin sám hối 
  Xin Phật tha thứ cho. 

  125. Để dâng Phật niềm vui 
  Từ nay đến tÆ°Æ¡ng lai 
  Tôi phục vụ muôn loài 
  Vá»›i trái tim thành khẩn 
  Dầu tôi bị chà đạp 
  Vẫn ráng làm Phật vui. 

  126. Phật vá»›i tâm Äáº¡i bi 
  Xem chúng sinh nhÆ° mình 
  Tất cả có Phật tính 
  Sao ta không tôn kính? 

  127. Tôn thờ Äá»©c Thế tôn 
  Đạt mục tiêu giải thoát 
  Xoá Ä‘au khổ trần gian 
  Là nhiệm vụ của tôi. 

  128-129. Vị đại thần của Vua 
  Đàn áp, hại dân chúng 
  Kẻ nhìn xa trông rá»™ng 
  Chẳng thay đổi được gì 
  Bởi sau lÆ°ng ông ấy 
  Còn thế lá»±c của Vua. 

  130. Đối vá»›i kẻ yếu Ä‘uối 
  Đã gây nên tá»™i lá»—i 
  CÅ©ng không nên tiêu diệt 
  Bởi vì sau lÆ°ng hắn 
  Là thế lá»±c quá»· sứ 
  Đang giữ cá»­a địa ngục 
  Và cá»­a Phật từ bi 
  Bởi vậy vá»›i chúng sinh 
  Ta cần phải phục vụ 
  NhÆ° ta là kẻ hầu 
  Của vị vua dá»… cáu. 

  131. Sá»± trừng phạt của vua 
  Được so sánh nổi chăng 
  Vá»›i thống khổ Ä‘ịa ngục 
  Do quả báo hành Ä‘á»™ng 
  Ngược Ä‘ãi hại chúng sinh? 

  132. Sá»± ban Æ¡n của vua 
  Đủ so sánh Ä‘ược chăng 
  Vá»›i thành tá»±u Phật quả 
  Từ hành Ä‘á»™ng lợi tha 
  Giúp chúng sinh an lạc? 

  133-134. Khoan nói đến Phật quả 
  Kết tá»±u từ hành Ä‘á»™ng 
  Quý trọng mọi chúng sinh 
  Ngay trong cõi đời này 
  Kẻ nhẫn nhục nhận được 
  Bao hạnh phúc tràn đầy 
  Của má»™t vị Đế vÆ°Æ¡ng 
  Ví nhÆ° Ä‘ược danh vọng 
  Được sắc đẹp, vui tÆ°Æ¡i 
  Được sức khỏe, trường thọ.

 • 8. CHƯƠNG BẢY: TINH TẤN

  CHƯƠNG BẢY 
  TINH TẤN

  1.Sau khi đạt nhẫn nhục 
  Phải tu hạnh tinh tấn 
  Sức mạnh của chuyên cần 
  Là nguồn gốc giác ngá»™ 
  Nếu tinh tấn không có 
  Công đức sẽ không sinh 
  NhÆ° khi gió lặng thinh 
  Thì không có chuyển Ä‘á»™ng.

  2.Vậy Tinh tấn là gì ? 
  - Là làm lành, tránh dữ. 
  - Đối nghịch là lười biếng, 
  Chán nản, không tá»± tin, 
  HÆ°á»›ng về nẻo bất chính.

  Những lá»±c Ä‘ối kháng

  3. Nhàn rá»—i, ham hưởng lạc 
  Ưa ngủ, thích dá»±a người 
  Khiến cho lòng thờ Æ¡ 
  TrÆ°á»›c luân hồi thống khổ.

  4.Bị tật xấu săn Ä‘uổi 
  Sụp vào bẩy thọ sinh 
  Sao ngÆ°Æ¡i không biết mình 
  RÆ¡i vào miệng thần chết?

  5.NgÆ°Æ¡i thấy chăng đồng bạn 
  Lần lượt bị giết hại 
  Sao ngÆ°Æ¡i vẫn dá»­ng dÆ°ng 
  NhÆ° trâu trÆ°á»›c đồ tể ?

  6.Bị tá»­ thần rình rập 
  Lối thoát bị phủ vây 
  Sao ngÆ°Æ¡i vẫn thích thú 
  Ä‚n ngủ và yêu Ä‘Æ°Æ¡ng ?

  7.Thần Chết chuẩn bị xong 
  Liền tìm ngay đến ngÆ°Æ¡i 
  Khi ấy bỏ biếng lười 
  CÅ©ng Ä‘ã là quá muá»™n!

  8-10. “Việc này tôi chÆ°a đạt 
  Việc kia vừa khởi công 
  Việc khác còn dang dở“ 
  Tá»­ thần Ä‘á»™t nhiên Ä‘ến 
  Khiến lòng tôi suy nghÄ©: 
  “Ôi! Mạng ta hết rồi“

  Nhìn người thân tuyệt vọng 
  Lệ đẫm má u sầu 
  Thấy sứ giả tá»­ thần 
  Ray rức nhá»› tá»™i ác 
  Tai vang tiếng Ä‘ịa ngục 
  Cuống quít biết làm gì?

  11. NhÆ° cá nằm cát nóng 
  Thống khổ biết dường nao 
  Kinh thay lá»­a Ä‘ịa ngục 
  Dành riêng cho tá»™i nhân!

  12. NhÆ° da non trẻ thÆ¡ 
  Bỏng nÆ°á»›c sôi Ä‘au xót 
  Làm sao an nhiên Ä‘ược 
  TrÆ°á»›c quả báo Ä‘ịa ngục?

  13. Lười mà muốn được thưởng 
  Khác nào đứa trẻ thÆ¡ 
  Thích được nÆ°á»›c sôi dá»™i. 
  Thần chết đến thình lình 
  Lại tưởng mình trường sinh! 
  NgÆ°Æ¡i Ä‘Æ°Æ¡ng nhiên phải chết!

  14. Hãy sá»­ dụng thân này 
  NhÆ° má»™t chiếc bè con 
  Để mau vượt biển khổ; 
  Chiếc bè này mai sai 
  Thật vô cùng khó kiếm 
  Này hỡi kẻ ngu Æ¡i 
  Đừng ngủ trong lúc này!

  15. Hãy theo Pháp cao thượng, 
  Nguồn an lạc tuyệt đỉnh 
  Hãy bỏ thói hÆ° hèn 
  Dẫn đưa đến khổ đau.

  PhÆ°Æ¡ng pháp há»— trợ cho sá»±  
  tu tập Tinh tấn

  16. Hãy tu tập thiền Ä‘ịnh 
  Hãy can đảm tá»± tin 
  Và làm chủ chính mình 
  Hãy thá»±c hành bình đẳng (12) 
  Đổi vị trí cho nhau 
  Đặt người vào chá»— ta 
  Ta đổi chá»— vá»›i người 
  Xem người cũng như ta.

  Tá»± tin

  17-18. Äá»«ng để nhụt ý chí 
  Vì lo lắng băn khoăn 
  “Mình giác ngá»™ Ä‘ược chăng?“ 
  Bởi vì Phật tuyên bố 
  Điều chân thật sau Ä‘ây: 
  Nhờ sức mạnh Tinh tấn 
  Mà côn trùng, ruồi muá»—i 
  Có ngày được giác ngá»™.

  19. Tôi được sinh làm người 
  Biết phân biệt xấu tốt 
  Nếu sống hạnh Bồ Tát 
  Chẳng lẽ không giác ngá»™ ?

  20. Nếu nói : “Tôi lo sợ 
  Phải bố thí tay chân” 
  Đó là thiếu suy xét 
  Không cân phân nặng nhẹ.

  21.Trải qua vô số kiếp 
  Tôi Ä‘ã muôn triệu lần 
  Bị Ä‘âm, đốt, cÆ°a, xẻ 
  Song vẫn chÆ°a giác ngá»™.

  22. Ngược lại, khổ hôm nay 
  Giúp tôi được giác ngá»™; 
  Khổ này có giá»›i hạn 
  NhÆ° thể lấy gai Ä‘âm 
  Phải chịu đau khi mổ

  23. Y sÄ© muốn trị bệnh 
  Dùng liệu pháp gây Ä‘au 
  Vậy cố chịu khổ nhỏ 
  Để diệt trừ khổ lá»›n.

  24. Người y sÄ© tài ba 
  Không cần liệu pháp ấy; 
  Bằng phÆ°Æ¡ng pháp dịu êm 
  CÅ©ng chữa lành bệnh nặng.

  25. Đấng Y VÆ°Æ¡ng dạy rằng 
  Đệ tá»­ lúc ban đầu 
  Nên bố thí thá»±c phẩm, 
  Khi tu tập nhuần nhuyá»…n 
  Má»›i bố thí thịt da.

  26. Khi tâm Ä‘ã thuần thục 
  Xem thân nhÆ° cỏ cây 
  Thì khó chi bố thí 
  Thân thể và thịt xÆ°Æ¡ng! 

  27. Lúc ấy bậc Bồ Tát 
  Thoát ly mọi khổ Ä‘au 
  Của cả thân và tâm. 
  Chính tà kiến chấp ngã 
  Làm thân tâm khổ sầu.

  28. Nhờ tạo được phÆ°á»›c đức 
  Nên thân hưởng khinh an 
  Nhờ tinh tấn tu tập 
  Nện tâm hưởng thanh tịnh; 
  Vì lợi ích chúng sinh 
  Bồ Tát vào sinh tá»­ 
  Nhưng chẳng hề khổ đau.

  29. Nhờ năng lá»±c bồ đề 
  Tẩy trừ nghiệp ác xÆ°a 
  Tạo vô lượng công đức 
  Nên hÆ¡n hàng Thanh Văn.

  30. Có bậc Hiền giả nào 
  Lại sinh lòng chán nản 
  Khi cỡi xe Bồ đề 
  LÆ°á»›t qua mọi mỏi mệt 
  Đi từ hạnh phúc này 
  Đến bao hạnh phúc khác?

  Các năng lá»±c

  31. Để cứu Ä‘á»™ chúng sinh 
  Cần có bốn năng lá»±c: 
  Là nguyện vọng, quyết tâm 
  Hoan há»· và Ä‘iều Ä‘á»™; 
  Qua thể nghiệm khổ Ä‘au 
  Và quán sát lợi ích 
  Phát sinh từ việc thiện 
  Mà nguyện vọng lá»›n lên.

  32. Muốn tăng trưởng tinh tấn 
  Hãy trừ lá»±c đối nghịch 
  Bằng sáu lá»±c sau Ä‘ây: 
  Nguyện, tá»± tin, há»·, xả 
  Hy sinh và giá»›i hạnh.

  Nhu cầu làm Ä‘iều thiện

  33. Phải diệt trừ vô số 
  Lá»—i của mình và người; 
  Trong việc thanh lọc này 
  Để diệt má»—i má»™t lá»—i 
  Phải cần vô số kiếp.

  34.Trong khi tôi chÆ°a có 
  Má»™t mảy may tinh tấn 
  Để thá»±c sá»± diệt lá»—i, 
  Song không hiểu tại sao 
  Tim tôi không vỡ tung 
  TrÆ°á»›c vô số khổ Ä‘au?

  35. Khó thay việc góp nhặt 
  Hằng hà sa công đức 
  Cho tôi và cho người 
  Trong khi chỉ để đạt 
  Má»—i má»™t công đức thôi 
  Phải tu vô lượng kiếp.

  36. Vậy mà tôi chÆ°a hề 
  Tu được công đức nào 
  Vô ích thay cái kiếp 
  Được mang thân con người!

  37. Tôi chÆ°a được hạnh phúc 
  Dâng lá»… cúng dường Phật 
  Vẫn chÆ°a cung kính Pháp 
  ChÆ°a cứu giúp người nghèo.

  38. Tôi chÆ°a Ä‘em an toàn 
  Đến những người lo sợ 
  Và chÆ°a Ä‘em hạnh phúc 
  Đến người bị Ä‘ọa Ä‘ày. 
  Tôi trở thành bào thai 
  CÅ©ng chỉ để Ä‘au khổ.

  39.“Vì trong kiếp quá khứ 
  Không hÆ°á»›ng về Phật Pháp 
  Nên nay chịu thiệt thòi!“ 
  Ai nhận thức nhÆ° vậy 
  Sẽ không ngÆ¡ Chánh Pháp.

  40. Äá»©c Phật chỉ dạy rằng 
  Thệ nguyện làm Ä‘iều lành 
  Là nguồn gốc phÆ°á»›c đức 
  Nguyện này được khởi sinh 
  Từ quán chiếu thường xuyên 
  Về nhân quả hành Ä‘á»™ng.

  41. Hành Ä‘á»™ng của kẻ ác 
  Luôn Ä‘em lại hậu quả 
  Là hy vọng tiêu tan 
  Là khổ Ä‘au, ngao ngán.

  42. Do tâm nguyện hÆ°á»›ng thiện 
  Mà làm nhiều việc lành 
  Đến Ä‘âu cÅ©ng gặp được 
  Những phÆ°á»›c báo hiện tiền.

  43. Những kẻ làm Ä‘iều ác 
  Dù cầu mong hạnh phúc 
  Đến Ä‘âu cÅ©ng khổ Ä‘au 
  Do gặp quả báo ác.

  44. Nhờ luôn làm việc lành 
  Nên Bồ tát hóa sinh 
  Trong lòng sen thÆ¡m ngát (13) 
  Vá»›i thân thể Ä‘ẹp tÆ°Æ¡i 
  Trong hào quang chÆ° Phật 
  Được nuôi nấng vinh quang 
  Bằng pháp âm vi diệu 
  Và sống nhÆ° con Phật 
  TrÆ°á»›c mặt Ä‘ấng NhÆ° Lai.

  45. NhÆ°ng khi gieo nghiệp ác 
  Hậu quả sẽ bi Ä‘át 
  Bị ngục tốt Diêm VÆ°Æ¡ng 
  Lá»™t da, lóc thịt xÆ°Æ¡ng 
  Uống nÆ°á»›c đồng sôi sục 
  Quỵ ngã trên sàn nóng 
  Bị gÆ°Æ¡m dao nung đỏ 
  Chém băm thịt nát nhừ.

  Quyết tâm

  46. Qua quán sát nhân quả 
  Ta cần phải phát nguyện 
  Quyết chí tu hạnh lành 
  Theo Kinh Kim CÆ°Æ¡ng Tràng.

  47. TrÆ°á»›c khi làm việc gì 
  Hãy xét mọi khả năng; 
  Tốt hÆ¡n thà không làm 
  HÆ¡n bỏ dở công việc.

  48. Nếu cứ bỏ dở việc 
  Sẽ trở thành thói quen 
  Suốt đời Ä‘ời kiếp kiếp; 
  Từ nghiệp ác nhÆ° vậy 
  Đau khổ mãi gia tăng 
  Việc nào cÅ©ng dở dang 
  Thì giờ Ä‘ành lãng phí!

  49. Cần giữ ba quyết tâm : 
  Vì công việc của mình 
  Vì phiền não của mình 
  Vì năng lá»±c của mình 
  “Tôi phải làm má»™t mình“. 
  Đó chính là ý chí 
  Thúc đẩy tôi hành Ä‘á»™ng.

  50. Đời không thể tá»± giúp 
  Bởi bị phiền não buá»™c 
  Vậy tôi phải giúp đời 
  Vì có khả năng hÆ¡n 
  So với kẻ lang thang.

  51.Thấy người làm việc hèn 
  Sao tôi nỡ ngồi yên 
  Phải chăng tôi ngã mạn 
  NghÄ© mình hÆ¡n kẻ khác 
  Tốt nhất đừng kiêu căng.

  52. Đối vá»›i cắc kè chết 
  Con quạ lầm tưởng mình 
  Là đại bàng dÅ©ng mãnh 
  Khi tâm ta yếu hèn 
  Thì má»™t buông lung nhỏ 
  CÅ©ng đủ làm hại ta.

  53. Tại sao lại buông lung 
  Không tinh tấn hành thiện? 
  Tôi cần phải tá»± tin 
  Và hăng hái tu hành 
  Dù gặp trở ngại lá»›n 
  Đều có thể vượt qua.

  54. Vá»›i tín tâm kiên cố 
  Tôi khắc phục buông lung 
  Nếu không thể thắng nó 
  Không thể vượt Tam giá»›i.

  55. “Tôi phải thắng tất cả 
  Tôi không để bị thua“ 
  Chính kiến tôi nhÆ° thế. 
  Tôi là sÆ° tá»­ con 
  Con của đấng Chiến thắng.

  56. Bất cứ chúng sinh nào 
  Bị kiêu căng chế ngá»± 
  Đều thật sá»± yếu hèn. 
  Kẻ nào vững tá»± tin 
  Sẽ không để gục thua 
  TrÆ°á»›c kẻ thù kiêu ngạo.

  57.-58. Kiêu ngạo dẫn ta đến 
  Số phận rất tồi tệ 
  Dù rằng được làm người 
  CÅ©ng chẳng được vui tÆ°Æ¡i 
  Ä‚n cÆ¡m thừa canh cặn 
  Xấu xí và suy nhược 
  Bị khinh chê khắp nÆ¡i 
  Đó chính là số phận 
  Của những kẻ kiêu căng.

  (Hỏi) “Còn những kẻ khiêm tốn 
  Thuá»™c hạng người tá»± tin 
  Thì họ nhÆ° thế nào?“

  59.( Đáp) Họ là những anh hùng 
  Đầy chiến công oanh liệt 
  Thắng kẻ thù kiêu ngạo 
  Phá hủy sá»± lá»›n lên 
  Của ngã mạn Ä‘áng sợ 
  Rồi họ sẽ tuyên bố 
  Chiến công họ trọn thành 
  Cho thế gian Ä‘ều biết (14).

  60. Dù phiền não phủ vây 
  Họ không hề chiến bại 
  Hùng dÅ©ng nhÆ° sÆ° tá»­ 
  Đứng giữa một bầy chồn.

  61. Họ không để phiền não 
  Chiến thắng chế ngá»± mình 
  NhÆ° giữ gìn Ä‘ôi mắt 
  Lúc cấp bách gặp nguy.

  Hoan há»·

  62. Khi quyết làm việc gì 
  Bồ Tát say mê làm 
  Tâm để trọn vào Ä‘ó 
  Giống nhÆ° người Ä‘ánh bạc 
  Mê say quyết Äƒn thua.

  63. Vì mÆ°u cầu hạnh phúc 
  Không ngại làm công đức 
  Hạnh phúc Ä‘ến hay không 
  Lòng tá»± tại thong dong; 
  Duy chỉ có việc làm 
  Má»›i chính là hạnh phúc; 
  Vậy nếu không làm gì 
  Làm sao đạt hạnh phúc?

  64. Lạc thú của trần gian 
  NhÆ° mật trên dao bén 
  Người đời nếm không chán; 
  NhÆ°ng đối vá»›i công đức 
  Dẫn dắt đến an vui 
  Bồ Tát chán sao được?

  65. Vì vậy xong việc này 
  Bồ Tát làm việc khác 
  NhÆ° voi bị nắng thiêu 
  Bắt gặp được ao mát 
  Liền ào ngay xuống tắm.

  Quên mình

  66. Say sÆ°a làm kiệt sức 
  Bồ Tát nghỉ xả hÆ¡i 
  Để rồi lại tiếp tục; 
  Công đức nào hoàn thành 
  Bồ Tát Ä‘ể sang bên 
  Sẵn sàng nhận việc khác.

  Hoàn toàn quên mình

  67. Bồ Tát luôn Ä‘ề phòng 
  Cú Ä‘òn của lạc thú 
  Và phản công hữu hiệu 
  NhÆ° kiếm sÄ© tài ba 
  TrÆ°á»›c kẻ địch lão luyện.

  68. Trong trận, kiếm lỡ rÆ¡i 
  Kiếm sÄ© vá»™i nhặt lại 
  Bồ Tát cÅ©ng nhÆ° vậy 
  Khi kiếm chánh niệm rÆ¡i 
  Liền nhặt lại tức khắc 
  Vì sợ sa Ä‘ịa ngục.

  69. NhÆ° thuốc Ä‘á»™c vào máu 
  Sẽ lan khắp toàn thân 
  Phiền não gặp tà kiến 
  Sẽ ngập tràn trong tâm.

  70. Kẻ tu hạnh Bồ Tát 
  Phải hết sức chú ý 
  NhÆ° người mang bát dầu 
  Bị dọa chém rÆ¡i đầu 
  Nếu làm rÆ¡i má»™t giọt.

  71. NhÆ° rắn bò lên bụng 
  Tức tốc hất nó Ä‘i 
  CÅ©ng vậy, phải xua ngay 
  CÆ¡n lười biếng, uể oải.

  72. Má»—i khi lỡ buông lung 
  Nên tá»± trách bản thân 
  Và suy nghÄ© chín chắn 
  Về lá»—i lầm Ä‘ã làm 
  Để không còn tái phạm.

  73. Vì vậy nên thân cận 
  Các bậc thiện tri thức 
  Để học cách tu tập 
  Giữ gìn Ä‘ược chánh niệm.

  74. TrÆ°á»›c khi làm công đức 
  Phải chú tâm nhá»› lại 
  Lời dạy về chánh niệm 
  Và sẵn sàng tinh tấn.

  75. NhÆ° bông tÆ¡ nhẹ nhàng 
  Bay thuận theo làn gió 
  Mọi việc của Bồ Tát 
  Tất cả đều thuận theo 
  Sức mạnh của Tinh Tấn 
  Nhờ vậy lá»±c nhiệm mầu 
  CÅ©ng được tá»± phát huy.

 • 9. CHƯƠNG TÁM: THIỀN QUÁN

  CHƯƠNG TÁM 
  THIỀN QUÁN

  1. Phát huy tinh tấn rồi 
  Bồ Tát tu thiền quán ; 
  Người mà tâm tán loạn 
  Bị giam chốn buồn phiền.

  Sống áº©n dật

  2. Nhờ thân, tâm xa lìa 
  Vá»›i cuá»™c đời trần thế 
  Bồ tát sống áº©n dật 
  Nên tán loạn không sinh.

  Thân sống thoát ly

  3. Vì luyến ái tá»± ngã 
  Vì tham lợi tham danh 
  Nên bám víu trần thế; 
  Hãy theo bậc trí tuệ 
  Quán chiếu Ä‘iều sau Ä‘ây:

  4. “Ai có tâm vắng lặng 
  Vá»›i trí tuệ sáng suốt 
  Má»›i diệt được buồn phiền” 
  Vậy cần phải bắt đầu 
  Bằng tu tập an định; 
  Những vị Ä‘ã hoan há»· 
  Sống ly cách thế gian 
  Tu theo phÆ°Æ¡ng pháp này 
  Đã đạt tâm an định.

  Từ bỏ luyến ái

  5. Thân ta Ä‘ã giá»›i hạn 
  Vậy ta Ä‘âu thể nào 
  Yêu người cÅ©ng hạn định 
  Dù tái sinh ngàn lần 
  CÅ©ng khó gặp người xÆ°a.

  6. Tìm không gặp, sẽ buồn 
  Không giữ được chánh định 
  Nếu gặp, cÅ©ng Ä‘au khổ 
  Vì tâm tÆ° sục sôi 
  Bao Ä‘òi hỏi thuở xÆ°a.

  7. Vì không thấy thá»±c tại 
  Nên con người lãng quên 
  Ná»—i sợ hãi Ä‘ịa ngục ; 
  Vì luyến ái người yêu 
  Đành chịu tiếp khổ lụy.

  8. Mãi bận bịu người thân 
  Đời trôi qua vô nghÄ©a 
  Vì bè bạn không bền 
  Đành xa Pháp vÄ©nh cá»­u.

  9. Ai sống nhÆ° người ngu 
  Số phận sẽ tồi tàn 
  Ai không sống giống họ 
  Họ không thèm trọng vọng 
  NhÆ°ng được lợi ích gì 
  Khi thân cận kẻ ngu?

  10. Phút trÆ°á»›c còn là bạn 
  Phút sau thành địch thù 
  Vui cÅ©ng chuốc oán cừu 
  Khó thỏa lòng nhân thế.

  11. Ta khuyên họ Ä‘iều phải 
  Họ giận, kéo ta lui 
  Nếu không nghe lời họ 
  Họ bừng bừng nổi sân 
  Và rÆ¡i vào ngõ ác.

  12. Ganh ghét người hÆ¡n mình 
  Cạnh tranh kẻ bằng mình 
  Khinh thị người thua mình 
  Được khen thì khoái trá 
  Bị chê lại giận dữ 
  Vá»›i kẻ ngu nhÆ° vậy 
  Làm bạn có ích chi?

  13. Giao du vá»›i kẻ ngu 
  Sẽ tá»± tâng bốc mình 
  Và hạ thấp người khác, 
  Ưa bàn chuyện thế tục 
  Những trò vô ích này 
  Quanh quẩn vá»›i người ngu.

  14. Những giao du nhÆ° vậy 
  Chỉ sản sinh bất hạnh 
  Tốt hÆ¡n, sống má»™t mình 
  Tâm hạnh phúc, sáng trong.

  15. Hãy lánh xa người ngu 
  Nếu gặp chỉ vui chào 
  Không phải để thân mật 
  Mà vì lòng an nhiên.

  16. NhÆ° ong lấy mật hoa 
  Tôi sống vá»›i mọi người 
  Vì phục vụ chánh pháp 
  Bình thản nhÆ° trăng soi.

  Từ bỏ lợi danh

  17. “Ta giàu có, danh vọng 
  Ai cÅ©ng cầu cạnh ta » 
  Kẻ nào nghÄ© nhÆ° vậy 
  Sẽ sợ trước thần chết.

  18. Vì tâm ý lá»—i lầm 
  Không biết chân hạnh phúc 
  Nên khoái lạc tầm cầu 
  Đều biến thành Ä‘au khổ 
  Gấp ngàn lần lá»›n hÆ¡n.

  19. Do Ä‘ó bậc Hiền giả 
  Không vÆ°á»›ng bận tham ái ; 
  Tham ái gây lo sợ 
  Chúng đều Ä‘áng buông bỏ 
  Hãy giữ vững thiền quán.

  20. Nhiều người thật giàu sang 
  Danh vang khắp thiên hạ 
  Cuối cùng họ về Ä‘âu 
  Với những lợi danh ấy?

  21- 22. Thiếu gì kẻ khinh tôi 
  Sao tôi vui được khen? 
  Thiếu gì kẻ khen tôi 
  Sao tôi buồn bị chê ?

  Chúng sinh muốn đủ Ä‘iều 
  Phật cÅ©ng không chiều nổi 
  Huống chi tôi ngu đần 
  Lo lắng làm sao được 
  Cho trần thế Ä‘ảo Ä‘iên?

  23. Kẻ nghèo họ khinh khi 
  Người giàu họ nói xấu 
  Bản chất tráo trở Ä‘ó 
  Khiến tôi không thể gần.

  24. Äá»©c NhÆ° Lai từng dạy 
  Người ngu không có bạn 
  Họ thân thiện vá»›i ai 
  Đều chỉ vì tÆ° lợi.

  25. Cỏ cây không nghÄ© xấu 
  CÅ©ng không khó kết bạn 
  Ôi chừng nào tôi được 
  Sống an lành vá»›i chúng?

  Sống nÆ¡i hoang vắng

  26. Chừng nào tôi thảnh thÆ¡i 
  Đến ở nÆ¡i am vắng 
  DÆ°á»›i tàng cây, hang Ä‘á»™ng 
  Không lÆ°u luyến trần gian.

  27. Bao giờ tôi má»›i được 
  Đến những vùng nguyên sÆ¡ 
  Không ai giành làm chủ 
  Không nhà cá»­a, tá»± do.

  28. Bao giờ tôi má»›i được 
  Ở yên không sợ hãi 
  Vỏn vẹn má»™t bình bát, 
  Má»™t chiếc áo cà sa 
  Mà kẻ trá»™m không thèm 
  Thậm chí không che thân 
  Đến, Ä‘i đều tá»± tại.

  29. Bao giờ tôi Ä‘ến gần 
  Bãi tha ma đầy xác 
  Để quán tưởng thân này 
  Chẳng khác nào xÆ°Æ¡ng kia 
  Tất cả đều hoại diệt.

  30. Mai kia tôi chết Ä‘i 
  Thân tôi sẽ vữa nát 
  HÆ¡i thối bốc nồng nàn 
  Khiến chó cÅ©ng tránh chê 

  31. Thân này, lúc Ä‘ang sống 
  Thịt xÆ°Æ¡ng dính vá»›i nhau 
  Lúc chết thì tan rã 
  Quyến thuá»™c nào khác chi.

  32. Lúc sinh Ä‘ã má»™t mình 
  Lúc chết vẫn Ä‘Æ¡n Ä‘á»™c 
  Thống khổ này ai chia 
  Thân quyến nào ích gì 
  Chỉ cản trở tu tập.

  33. Lữ khách trên đường dài 
  Tạm trú nÆ¡i lữ quán 
  Người Ä‘i trong luân hồi 
  Tạm trú trong má»™t đời.

  34. Lúc nào tấm thân này 
  ChÆ°a được bốn người khiêng 
  ChÆ°a ai Ä‘Æ°a tiá»…n khóc 
  Thì nên vào rừng tu.

  35. Ở Ä‘ó không người than 
  CÅ©ng chẳng có kẻ thù 
  Má»™t mình sống áº©n dật 
  Vá»›i đời nhÆ° Ä‘ã chết 
  Không ai buồn Ä‘á»›n Ä‘au.

  36. Chung quanh đều vắng vẻ 
  Chẳng ai phiền khóc than 
  Nên khi tưởng niệm Phật 
  Tâm tán loạn liền ngÆ°ng.

  37. Hãy nên sống áº©n dật 
  Ít bận, dá»… an lành 
  Giữa đồi nÆ°Æ¡ng xinh đẹp 
  Tâm định tÄ©nh khinh an.

  Tâm sống thoát ly

  38. Buông bỏ mọi lo âu 
  Tâm sẽ được chuyên chú 
  Tinh tấn tu thiền Ä‘ịnh 
  Chế ngá»± mọi Ä‘ảo Ä‘iên.

  Ái dục

  39. Ái dục sinh ra họa 
  Cho đời này, kiếp sau 
  Đây tù tá»™i chết chóc 
  Kia Ä‘ịa ngục khổ sầu.

  40. CÅ©ng chỉ vì ái dục 
  Mà ngÆ°Æ¡i Ä‘ã khẩn cầu 
  Bao ông tÆ¡ bà nguyệt 
  Xe chỉ kết lÆ°Æ¡ng duyên 
  Hãy xem xét thật kỹ 
  Điều ấy có nên không 
  Hay đem đến tiếng xấu?

  41. Tính mạng dù hiểm nguy 
  Gia tài dù khánh tận 
  Tất cả vì ái dục 
  Tất cả vì khoái lạc 
  Chỉ ôm được người đẹp 
  Là khoái chí tiêu hồn.

  42. Kẻ ngÆ°Æ¡i ôm ngày xÆ°a 
  CÅ©ng chỉ là bá»™ xÆ°Æ¡ng 
  Vô chủ, không tá»± tính. 
  Nay chết hiện nguyên hình 
  Sao ngÆ°Æ¡i không ôm tiếp?

  43. Mãi đến ngày lá»… cÆ°á»›i 
  Người đẹp má»›i ngẩng đầu 
  NgÆ°Æ¡i kéo khăn che mặt 
  Má»›i thấy được khuôn trăng 
  Lúc chết quấn vải liệm 
  NgÆ°Æ¡i thấy mặt ấy không?

  44. Dung mạo sau khăn che 
  XÆ°a làm mê hoặc ngÆ°Æ¡i 
  Nay kên kên mở ra 
  NgÆ°Æ¡i hãy ngắm kỹ Ä‘i! 
  Sao ngươi lại bỏ chạy?

  45. Ngày xÆ°a ai lén nhìn 
  NgÆ°Æ¡i vá»™i vàng che dấu 
  Nay kên kên mổ ăn 
  Hỡi kẻ ghen nhan sắc 
  Sao không bảo vệ Ä‘i?

  46. NgÆ°Æ¡i nhìn khối thịt vữa 
  Kên kên tranh giành Äƒn: 
  XÆ°a kia ngÆ°Æ¡i nhọc công 
  Trang Ä‘iểm bằng vòng hoa, 
  HÆ°Æ¡ng liệu và nữ trang.

  47. Nhìn xÆ°Æ¡ng trắng bất Ä‘á»™ng 
  Sao ngÆ°Æ¡i lại hãi kinh 
  Mà trÆ°á»›c kia không sợ? 
  Sao không nghÄ© rằng Ä‘ó 
  Là tá»­ thi di chuyển!

  48. XÆ°a nàng mặc xiêm y 
  Xinh đẹp làm ngÆ°Æ¡i thích 
  Nay xác thân trÆ¡ trụi 
  NgÆ°Æ¡i có thích hay chăng 
  Mê chăng thây choàng áo?

  49. NÆ°á»›c miếng và phân tiểu 
  Do thức ăn sinh ra 
  Sao ngÆ°Æ¡i thích nÆ°á»›c miếng 
  Mà lại ghê tởm phân?

  50. Những kẻ thÆ°Æ¡ng yêu nhau 
  Không thích gối nệm sạch 
  Vì thiếu hÆ¡i người tình 
  Từ thân thể tỏa ra. 

  51. Kẻ mê nhục dục nói: 
  “Cái gối tuy mềm mại 
  NhÆ°ng không thể tạo được 
  Giấc nồng Ä‘ôi uyên Æ°Æ¡ng”. 
  Họ giận cả cái gối!

  52. NgÆ°Æ¡i không Æ°a thứ bẩn 
  Sao lại ôm thân người 
  Có gân xÆ°Æ¡ng kết nối 
  Vá»›i da thịt Ä‘ắp lên?

  53. Thân thể ngÆ°Æ¡i không sạch 
  NgÆ°Æ¡i chÆ°a hài lòng sao 
  Còn ham chi túi da 
  Không sạch của người khác?

  54. Nếu bảo chỉ thích nhìn 
  Và vuốt ve da thịt. 
  Sao ngÆ°Æ¡i không vuốt ve 
  Xác chết chẳng còn hồn?

  55. Vậy ngÆ°Æ¡i thích cái gì 
  Là tâm người yêu chăng? 
  Tâm không thể sờ, thấy 
  Mọi thứ được cảm nhận 
  Qua tất cả giác quan 
  Đều không phải là tâm! 
  Vậy ôm ấp thân kia 
  Chẳng nghÄ©a lý gì hết!

  56. Nếu không nhận thức Ä‘ược 
  Thân người khác không sạch 
  Đó chÆ°a phải lạ kỳ 
  NhÆ°ng chẳng biết mình dÆ¡ 
  Má»›i thá»±c là kỳ lạ.

  57. Hỡi cái tâm suy đốn 
  Sao lại bỏ Ä‘óa sen 
  Vừa má»›i nở trong nắng 
  Để thích túi da dÆ¡?

  58. NgÆ°Æ¡i không muốn sờ mó 
  Đất cát đầy dÆ¡ bẩn 
  Sao ngÆ°Æ¡i muốn mó sờ 
  Tấm thân tiết đồ dÆ¡?

  59. NgÆ°Æ¡i không thích dÆ¡ bẩn 
  Tại sao ôm vào lòng 
  Tấm thân của người khác 
  Tiết đủ thứ không sạch?

  60. Con dòi sống trong phân 
  NgÆ°Æ¡i không thể Æ°a thích 
  Tại sao thích thân này 
  Đầy chất phế thải dơ?

  61. NgÆ°Æ¡i Ä‘ã không ghê tởm 
  Thân không sạch của mình 
  Sao khát khao cÆ¡ thể 
  Không sạch của người khác?

  62. Long não và gia vị 
  Gạo thÆ¡m, thức ăn ngon 
  Từ miệng khạc nhổ ra 
  Làm đất bị ô nhiá»…m.

  63. Thân không sạch cÅ©ng vậy 
  Ai ai cÅ©ng tá»± thấy 
  Nếu lòng còn nghi ngờ 
  Hãy Ä‘i vào nghÄ©a địa 
  Quan sát những thây chết.

  64. Sao ngÆ°Æ¡i thích thân người 
  Mặc dù Ä‘ã ý thức 
  Khi da bị lóc ra 
  Trông thật Ä‘áng kinh hãi!

  65. Thân không tá»± nhiên thÆ¡m 
  Ngát hÆ°Æ¡ng nhờ nÆ°á»›c hoa 
  Chỉ vì mùi hÆ°Æ¡ng lạ 
  Mà đắm say thân nàng!

  66. Mùi hôi hám tá»± nhiên 
  Không kích thích lòng dục 
  Không khiến mê thân thể 
  Đó là niềm hạnh phúc 
  Bày chi chuyện Ä‘á»™c hại 
  Xức dầu thÆ¡m lên thân!

  67. Mùi hÆ°Æ¡ng trầm tỏa ngát 
  Can hệ gì đến thân? 
  Tại sao nhân mùi hÆ°Æ¡ng 
  Mà sinh lòng thích nàng?

  68- 69. Thân người để tá»± nhiên 
  Vá»›i mặt, da trần trụi 
  Móng, tóc dài lê thê, 
  Răng vàng khè lốm đốm 
  Thân tá»± nhiên nhÆ° thế 
  Trông Ä‘áng sợ vô cùng !

  Tại sao phải mệt nhọc 
  Bỏ công săn sóc nó ? 
  Vậy khác chi mài gÆ°Æ¡m 
  Để tá»± giết bản thân! 
  Ôi! Đời đầy lÅ© Ä‘iên 
  Lúc nào cÅ©ng hồ hởi 
  Tá»± mê hoặc chính mình!

  70. Thấy xÆ°Æ¡ng ngoài nghÄ©a địa 
  Lòng ngÆ°Æ¡i sinh khiếp sợ 
  Sao lại vui khi thấy 
  Những bá»™ xÆ°Æ¡ng di chuyển 
  Đầy dãy khắp xóm làng.

  71. HÆ¡n nữa tấm thân này 
  Dầu cho không Ä‘ược sạch 
  Phải trả tiền má»›i có 
  Đời này phải phục dịch 
  Đời sau càng khổ hÆ¡n 
  Trong các cõi địa ngục.

  72. Trẻ con không khả năng 
  Làm việc kiếm ra tiền 
  Nhờ Ä‘âu chúng hạnh phúc? 
  Lá»›n lên đời trôi qua 
  Trong công việc kiếm sống 
  Tuổi già Ä‘ến bên chân 
  Sắc dục làm chi nữa?

  73. Có kẻ tham nhục dục 
  Suốt ngày làm kiệt sức, 
  Tối về nhà mệt mỏi 
  Lăn ngủ say như chết.

  74. Có kẻ vào quân Ä‘á»™i 
  Khổ sầu xa vợ con 
  Tháng năm lòng dằn vặt 
  Mong Ä‘oàn tụ mỏi mòn.

  75. Có kẻ vì lợi lá»™c 
  Ngu si tá»± bán thân 
  Lợi lá»™c chÆ°a hề thấy 
  Chỉ biết hầu hạ người.

  76. Có má»™t số bà vợ 
  Bán thân làm tôi tá»› 
  Trên bÆ°á»›c đường Ä‘i xa 
  Phải sinh đẻ cấp bách 
  DÆ°á»›i cây chốn rừng hoang.

  77. Có kẻ tìm vinh quang 
  Xông pha giữa chiến trường 
  Không màng đến tính mạng, 
  Vì Ä‘i tìm vinh quang 
  Mà gặp cảnh tù Ä‘ày!

  78. Vì tham lam lợi danh 
  Nên thân bị tàn tật 
  Bị gÆ°Æ¡m Ä‘âm, tù Ä‘ày 
  Hoặc giáo Ä‘âm, lá»­a đốt.

  79. Hãy nên nhận rõ rằng 
  Tài sản là bất hạnh 
  Vì nhọc nhằn tom góp 
  Sợ mất phải giữ ôm 
  Vì say mê tài sản 
  Nên không có phút giây 
  Tâm giải thoát khổ Ä‘au .

  80. Tham dục sinh phiền não 
  Khoái ít, khổ Ä‘au nhiều 
  Khác chi bò kéo xe 
  Được thưởng cho nhúm cỏ.

  81. Chỉ vì chút cảm khoái 
  - Mà thú vật dá»… đạt - 
  NhÆ°ng người phải bôn ba 
  Đày Ä‘oạ thân, tâm mình!

  82.- 83. Vì tấm thân bèo bọt 
  Mà chịu khổ trường kỳ 
  RÆ¡i vào các Ä‘ịa ngục 
  Chịu số phận hẩm hiu.

  Trong khi chỉ cố gắng 
  Chịu Ä‘á»±ng má»™t ít khổ 
  Vì công việc tu hành 
  Thì sẽ thành Chánh giác. 
  So vá»›i hàng Bồ Tát 
  Kẻ tham dục phải chịu 
  Khổ cá»±c nặng nề hÆ¡n 
  Mà chẳng đạt chánh quả.

   84. Dù dao kiếm, kẻ thù 
  Dù thuốc Ä‘á»™c, vá»±c sâu 
  Nếu so vá»›i ái dục 
  Không thể nguy hiểm bằng.

  85. Nên nhàm chán ái dục 
  Lìa tranh chấp, nhọc nhằn 
  Vui vá»›i cảnh ruá»™ng đồng 
  Và núi rừng an tịnh.

  86. Đi bá»™ giữa gió rừng 
  NhÆ° được quạt êm mát 
  Thong dong trên phiến Ä‘á 
  NhÆ° sân thượng cung vua 
  DÆ°á»›i ánh trăng tịnh thanh 
  Mùi hÆ°Æ¡ng trầm ngan ngát 
  NghÄ© đến việc giải thoát 
  Cho tất cả chúng sinh.

  87. Tùy ý á»Ÿ lâu mau 
  Trong căn nhà hoang vắng 
  Hay tại má»™t gốc cây 
  Hoặc trong những hang Ä‘á 
  Tâm không bận giữ của 
  An nhiên Ä‘i Ä‘ó Ä‘ây.

  88. Tá»± tại á»Ÿ hay Ä‘i 
  Không vÆ°á»›ng bận má»™t ai 
  Đó là niềm hạnh phúc 
  Mà ngay cả Vua Trời 
  CÅ©ng không thể hưởng được.

  Thiền quán

  89. Nhờ quán chiếu lợi ích 
  Của Ä‘ời sống áº©n tích 
  Nên vọng tưởng tiêu trừ 
  Tập trung tu thiền Ä‘ịnh :

  Quán chiếu bình đẳng

  90. TrÆ°á»›c hết nên quán chiếu 
  Tôi vá»›i người bình đẳng (15) 
  Ai ai cÅ©ng giống nhau 
  Đều tìm vui, tránh khổ 
  Vì vậy phải bảo vệ 
  Chúng sinh cÅ©ng nhÆ° mình. 

  91. Thân gồm nhiều bá»™ phận 
  NhÆ°ng khi bảo vệ chúng 
  Tôi xem chúng nhÆ° “má»™t” ; 
  CÅ©ng vậy vá»›i chúng sinh 
  Tuy phân biệt nhiều loài 
  Song cùng chung sÆ°á»›ng khổ 
  Nên xem chúng nhÆ° “má»™t”.

  92. Dù cái khổ của tôi 
  Không hành thân kẻ khác 
  NhÆ°ng vì yêu “cái Ta” 
  Nên thật khó kham ná»—i.

  93. Và cái khổ người khác 
  - Mà tôi không cảm nhận - 
  NhÆ°ng vì yêu “cái Ta” 
  Nên họ cÅ©ng khó kham.

  94. Phải trừ khổ cho người 
  NhÆ° trừ khổ cho tôi 
  Phải giúp đỡ người khác 
  Vì họ cÅ©ng nhÆ° tôi 
  Đều cùng là chúng sinh.

  95. Tôi và người giống nhau 
  Đều mÆ°u cầu hạnh phúc 
  Vậy có gì khác biệt 
  Khi đều tìm hạnh phúc?

  96. Tôi và người giống nhau 
  Đều sợ nguy, sợ khổ 
  Vậy vì lý do nào 
  Khiến tôi chỉ cứu tôi 
  Mà không cứu người khác?

  97. Đừng nói : “Không cứu người 
  Vì ná»—i khổ của họ 
  Không liên quan đến tôi, 
  Tại sao tôi bảo vệ 
  Và che chở cho họ?" 
  CÅ©ng vậy, ná»—i Ä‘au khổ 
  Của thân thể kiếp sau 
  Sẽ không hành hạ tôi 
  Nếu kiếp này tôi tu.

  98. Nếu bảo rằng : “Kiếp sau 
  Thân tôi vẫn là tôi” 
  Điều ấy e không Ä‘úng 
  Vì thân lúc chết Ä‘i 
  Không phải thân tái sinh!

  99. Bảo rằng: “Kẻ nào Ä‘au 
  Thì họ phải tá»± chữa” 
  Vậy khi chân bị Ä‘au 
  Tay không can hệ gì 
  Sao tay phải xoa chân?

  100. Bảo: “Điều vừa biện minh 
  Mặc dù phi lý thật 
  Song bởi vì chấp ngã 
  Nên nó được sinh ra”. 
  NhÆ°ng những gì phi lý 
  Dù của ta hay người 
  Phải cá»±c lá»±c trừ bỏ.

  101. Tràng hạt và Ä‘á»™i quân (16) 
  Thật ra là áº£o tưởng 
  Của sá»± nối liên tục 
  Và của sá»± kết hợp. 
  Đau khổ cÅ©ng nhÆ° vậy 
  Không ai là chủ thể 
  Của những sá»± khổ Ä‘au? 
  Vì vậy, ai là kẻ 
  Cảm nhận được khổ đau ?

  102. Khổ Ä‘au không có chủ 
  Nó chẳng thuá»™c về ai. 
  Chỉ riêng tính khổ Ä‘au 
  Má»›i cần được tiêu trừ 
  Vậy cần chi phân biệt 
  Giữa tôi và kẻ khác?

  103. - (Hỏi) “NhÆ°ng nếu không có ai 
  Là người gánh chịu khổ 
  Tại sao phải diệt khổ ?”

  (Đáp) Vì chúng sinh bình đẳng 
  Nếu cấn phải diệt khổ 
  Ta phải diệt khắp nÆ¡i. 
  Nếu không thì không cả. 
  Không thể diệt cho mình 
  Mà bỏ lÆ¡ người khác.

  104. - (Hỏi) “Mở lòng từ nhÆ° vậy 
  Ná»—i khổ chỉ to thêm 
  Vậy từ bi làm chi! ”

  (Đáp) Ná»—i khổ dù to hÆ¡n 
  Vì lòng từ mở rá»™ng 
  Song thấm thía gì Ä‘âu 
  So vá»›i khổ muôn loài.

  105. Nếu má»™t người chịu khổ 
  Để nhiều người khỏi khổ 
  Thì kẻ có lòng từ 
  Sẽ gánh trọn khổ ấy.

  106. Bồ tát Diệu Hoa Nguyệt (17) 
  Biết vua sắp hại mình 
  Dù vậy vẫn hy sinh 
  Chấp nhận chịu Ä‘au khổ 
  Để cứu khổ nhiều người.

  107. Vá»›i tâm được Ä‘iều phục 
  Nhờ tu hạnh bình đẳng 
  Thấy chúng sinh nhÆ° mình 
  Bồ Tát vào Ä‘ịa ngục 
  Để cứu Ä‘á»™ chúng sinh 
  Nhẹ nhàng nhÆ° thiên nga 
  Sà xuống ao sen mát.

  108. Giải thoát cho riêng mình 
  Đâu có nghÄ©a gì lá»›n; 
  Giải thoát cho chúng sinh 
  Bồ Tát Ä‘Æ°Æ¡c niềm vui 
  Dạt dào nhÆ° biển cả.

  109. Giúp người Ä‘ược giải thoát 
  Bồ Tát không kiêu căng 
  Chuyên tâm làm công đức 
  Không mong được Ä‘áp đền.

  110. Tôi biết bảo vệ mình 
  TrÆ°á»›c bao sá»± nhục mạ 
  Vậy vá»›i tâm từ bi 
  Tôi càng bảo vệ người.

  111. Tuy không là thá»±c thể 
  Song nÆ°Æ¡ng theo tập quán 
  Nên ta Ä‘ã chấp nhận 
  Tinh huyết của người khác (18) 
  Cấu tạo thành “cái Ta”.

  Hoán vị giữa ta vá»›i người

  112. Vậy tại sao không nhận 
  Thân người là thân ta? 
  Hoán đổi thân của mình 
  Thành ra thân của người 
  Đâu phải là chuyện khó?

  113. Nếu thấy mình xấu xa 
  Người là biển công đức 
  Thì nên tập thÆ°Æ¡ng người 
  Và từ bỏ chấp ngã.

  114. Ai cÅ©ng nhận tay chân 
  Là bá»™ phận thân thể 
  Sao không thừa nhận rằng 
  Chúng sinh là thành phần 
  Của toàn bá»™ thế giá»›i.

  115. Thói quen khiến ta nhận 
  Thân vô ngã là “Ta” 
  Sao không tập thói quen 
  Xem người cÅ©ng là ta ?

  116. Nhờ thá»±c hiện vô ngã 
  Ta sẽ không kiêu căng, 
  Không Ä‘ợi chờ Ä‘ền Ä‘áp 
  Khi làm lợi cho người.

  117. TrÆ°á»›c Ä‘á»›n Ä‘au lo lắng 
  Ta biết bảo vệ mình. 
  Vậy đối vá»›i chúng sinh 
  CÅ©ng phải luyện tâm ý 
  Biết bảo vệ, yêu thÆ°Æ¡ng.

  118. Vì vậy Ä‘ấng Bảo Vệ 
  Đại Bi Quán thế Âm 
  Đã tặng danh hiệu mình 
  Để giúp đỡ chúng sinh 
  Tiêu trừ bao sợ hãi.

  119. TrÆ°á»›c nhiệm vụ khó khăn 
  Ta không nên trốn chạy 
  Vá»›i thói quen nhÆ° thế 
  Ta không sợ má»™t ai 
  Dù xÆ°a kia nghe tên 
  Ta Ä‘ã từng khiếp vía.

  120. Ai muốn nhanh cứu mình 
  Và cứu nhanh người khác 
  Nên đổi người thành ta 
  Và đổi ta thành người 
  Đó là bí quyết tốt.

  121. Vì yêu quí thân mình 
  Nên sợ bị nguy hiểm. 
  Thân là gốc sinh sợ 
  Sao không ghét nó Ä‘i?

  122. CÅ©ng chỉ vì thân này 
  Mà ta Ä‘ã chống chọi 
  Vá»›i Ä‘ói khát, Ä‘au bệnh. 
  Dùng trăm phÆ°Æ¡ng nghìn kế 
  Bắt giết cá, chim, thú 
  Rình đường và cÆ°á»›p giá»±t.

  123. Hoặc vì cầu lợi danh 
  Nhẫn tâm giết cha mẹ 
  Trá»™m tài vật Tam Bảo 
  Đến ná»—i bị đốt thiêu 
  Trong Ä‘ịa ngục Vô gián

  124. Đã là kẻ thông minh 
  Thì không thể bảo vệ 
  Và cÆ°ng dưỡng thân này 
  Phải xem nó là địch 
  Và hãy khinh khi nó.

  125. Ai nghÄ© rằng: “Nếu cho 
  Thì còn gì để ăn?” 
  Vá»›i lòng ích ká»· áº¥y 
  Sẽ vào đường ngạ quá»·; 
  Ai nghÄ© rằng: “Ta ăn, 
  Vậy bố thí gì Ä‘ây?” 
  Vá»›i lòng thÆ°Æ¡ng người Ä‘ó 
  Sẽ vào đường Vua Trời.

  126. Vì mình mà hại người 
  Sẽ vào cõi địa ngục; 
  Vì người mà chịu cá»±c 
  Sẽ hưởng được hạnh phúc.

  127. Vì tham Ä‘ịa vị cao 
  Nên kiếp sau thấp hèn ; 
  Cầu cho người được trọng 
  Kiếp sau Ä‘ược tôn sùng.

  128. Sai người khác phục dịch 
  Kiếp sau làm tôi Ä‘òi ; 
  Hiến mình để phụng sá»± 
  Kiếp sau Ä‘ược quan quyền.

  129. Ai lo hạnh phúc riêng 
  Sẽ khổ vì ích ká»· 
  Ai sung sÆ°á»›ng trên đời 
  Đều nhờ nghiệp hy sinh 
  Đem hạnh phúc cho người.

  130. Đâu cần nói nhiều lời 
  Hãy nhìn sá»± khác biệt 
  Giữa người ngu, bậc thánh 
  Người ngu vì lợi riêng 
  Thánh nhân vì lợi người.

  131. Không đổi vui của mình 
  Lấy khổ Ä‘au kẻ khác 
  Thì ta sẽ không thể 
  Thành tá»±u quả Chánh giác, 
  Sẽ trôi trong luân hồi 
  Và mãi không an vui.

  132. Tạm gác chuyện Ä‘ời sau 
  Ngay trong đời hiện tại 
  Làm tôi tá»› biếng lười 
  Thì không được lợi lá»™c 
  Vì chủ không trả công.

  133. Kẻ mê muá»™i từ chối 
  Việc giúp nhau tạo phúc 
  Lại chuyên làm khổ nhau 
  Nên chuốc lấy tai Æ°Æ¡ng 
  Thật vô cùng khủng khiếp.

  134. Bao bất hạnh á»Ÿ đời 
  NhÆ° thống khổ, hiểm nguy 
  Đều sinh từ chấp ngã. 
  Vậy sao ta chấp ngã?

  135. Nếu khÆ° khÆ° chấp ngã 
  Thì không thoát được khổ 
  NhÆ° chÆ°a tránh xa lá»­a 
  Có lúc bị đốt thiêu.

  136. Để xoa dịu khổ Ä‘au 
  Của tôi và của người 
  Tôi phải hiến thân mình 
  Cho bao nhiêu kẻ khác 
  Và xem họ là tôi.

  137. Này tâm ý ta Æ¡i!, 
  NgÆ°Æ¡i nên phải tin rằng 
  “Ta buá»™c ngÆ°Æ¡i vá»›i người” 
  Vậy ngÆ°Æ¡i chỉ được quyền 
  Nghĩ đến lợi cho người.

  138. Mắt và các giác quan 
  Chúng Ä‘ã thuá»™c về người 
  Mắt không còn nhìn thấy 
  Những lợi riêng cho tôi 
  Bàn tay này cÅ©ng vậy 
  Nó thuá»™c kẻ khác rồi 
  Nên không còn hoạt Ä‘á»™ng 
  Làm lợi ích cho tôi.

  139. Từ nay thân thể này 
  Tôi hiến cho muôn loài 
  Hãy Ä‘em nó sá»­ dụng 
  Vì giải thoát chúng sinh.

  140. Hãy chọn người thấp hÆ¡n 
  Rồi đặt tôi vào họ 
  Và đặt họ vào tôi. 
  Nhờ vậy tôi không ngại 
  Khi tu tập thiền quán 
  Về kiêu căng, ghen ghét.

  141. Hãy nghÄ© nhÆ° thế này (19) : 
  “Tôi không được kính trọng 
  “Tôi không giàu bằng người; 
  “Kẻ ấy được khen thưởng 
  “Còn tôi bị chê trách 
  “Kẻ ấy được hạnh phúc 
  “Còn tôi lại khổ sở.

  142. “Tôi làm lụng nhọc nhằn 
  “Kẻ ấy sống nhàn hạ 
  “Tôi thân bại danh liệt 
  “Kẻ ấy được tán dÆ°Æ¡ng.

  143. “Ta phải làm gì Ä‘ây 
  “Vá»›i kẻ bất tài ấy? 
  “Ai cÅ©ng có tài riêng. 
  “Đối vá»›i rất nhiều người 
  “Tôi còn kém thua họ 
  “NhÆ°ng cÅ©ng hÆ¡n nhiều người.

  144. “Sá»± suy yếu giá»›i luật 
  “Và kiến giải của tôi 
  “Phát sinh từ ái dục 
  “Chứ không sinh từ tôi. 
  “Nếu nó chữa giúp tôi 
  “Dù Ä‘au Ä‘á»›n thế nào 
  “Tôi cÅ©ng sẵn sàng chịu.

  145. “Vá»›i tôi nó [cái Ta] không chữa 
  “Sao lại khinh miệt tôi? 
  “Nó có nhiều Æ°u Ä‘iểm 
  “Song lợi gì cho tôi?

  146. “Nó không có lòng từ 
  “Đối vá»›i kẻ xấu số 
  “Đang kẹt trong đường ác. 
  “HÆ¡n nữa nó hãnh diện 
  “Về Æ°u Ä‘iểm của mình 
  “Cao hÆ¡n bậc hiền đức.

  147. “Đối vá»›i kẻ ngang hàng 
  “Nó [cái Ta] tìm cách lấn lÆ°á»›t 
  “Thậm chí bằng tranh cãi 
  “Để nâng cao Æ°u Ä‘iểm 
  “Và thắng lợi, thanh danh.

  148. “Tôi sẽ bằng mọi cách 
  “Tuyên dÆ°Æ¡ng khắp thiên hạ 
  “Tính Æ°u việt của mình 
  “Và không cho ai biết 
  “Tính Æ°u việt của nó.

  149. “Tôi lại phải che dấu 
  “Những lá»—i lầm của mình 
  “Để tôi được trọng vọng 
  “Thế là tôi giàu sang 
  “Và được người cung kính 
  “Chứ không phải là nó.

  150. “Tôi hoàn toàn thoả mãn 
  “Vì nó bị khinh khi 
  “Bị thế gian biếm ngạo 
  “Bị phỉ báng Ä‘ó Ä‘ây.

  151. “Bởi kẻ khốn cùng này 
  “Muốn so đọ vá»›i tôi 
  “Thá»­ hỏi xem sắc đẹp 
  “Hay trí tuệ, hiểu biết 
  “Dòng họ, tài sản nó 
  “Làm sao bằng tôi được?”

  152. “Má»—i khi nghe mọi người 
  “Ca tụng Æ°u Ä‘iểm tôi 
  “Tôi sÆ°á»›ng ran cả người 
  “Vui dá»±ng cả tóc gáy. 

  153. “Nếu nó còn tài sản 
  “Tôi sẽ dùng bạo lá»±c 
  “Để chiếm Ä‘oạt tất cả. 
  “Nếu nó phục dịch tôi 
  “Tôi cho nó đủ sống.

  154. “Tôi phải Ä‘uổi nó khỏi 
  “Niềm hạnh phúc an vui 
  “Và chất lên lÆ°ng nó 
  “Những nhọc nhằn của tôi. 
  “Nó phải bị chìm nổi 
  “Trong sinh tá»­ luân hồi 
  “Vì nó hàng trăm lần 
  “Đã làm tôi thiệt hại“.

  155. Hỡi này tâm ý Æ¡i ! 
  Trải qua vô số kiếp 
  NgÆ°Æ¡i tầm cầu tÆ° lợi 
  Chịu bao nhiêu nhọc nhằn 
  Chỉ để gặt Ä‘au khổ.

  156. Hãy nhận lấy lời khuyên 
  Hoán vị vá»›i người khác 
  Làm Ä‘úng theo Phật pháp 
  Tất được lợi mai sau. 
  Lời Phật dạy không sai.

  157. Nếu xÆ°a tôi tu tập 
  Hoán đổi mình vá»›i người 
  Tất thành bậc giác ngá»™ 
  Không khổ nhÆ° ngày nay.

  158. NgÆ°Æ¡i bám chặt ý thức 
  Rằng cái “Ta” kết tụ 
  Từ tinh huyết mẹ cha 
  Vậy ngÆ°Æ¡i cÅ©ng nên tập 
  Xem kẻ khác là ta.

  159. Hãy nhÆ° Ä‘iệp viên lạ 
  Quan sát kỹ thân này 
  Thấy có gì lợi ích 
  Hãy Ä‘em cho chúng sinh.

  160. Cái Ta luôn nghÄ© rằng : 
  Ta tốt, họ xấu xa 
  Họ hèn, ta cao trọng 
  Ta làm, họ á»Ÿ không 
  Vì vậy vá»›i cái “Ta” 
  Hãy hoàn toàn ghét nó.

  161. Cần phải Ä‘uổi cái “Ta” 
  Ra khỏi niềm hạnh phúc 
  Và trói chặt nó vào 
  Đau khổ của người khác. 
  Hãy canh chừng cẩn mật 
  Việc mờ ám của nó.

  162. Hãy đổ lên đầu nó 
  Mọi lá»—i lầm kẻ khác 
  Và khai trÆ°á»›c Ä‘ức Phật 
  Mọi sai trái của nó 
  Dù nhỏ nhặt đến Ä‘âu.

  163. Hãy dìm tiếng tốt nó 
  Bằng cách nâng cao lên 
  Tiếng tốt của người khác ; 
  Hãy bắt nó hầu hạ 
  Làm tôi tá»› chúng sinh 
  Đáp ứng mọi nhu cầu.

  164. Không vì vài hạnh tốt 
  Của “cái Ta” lá»—i lầm 
  Mà vá»™i vàng khen ngợi. 
  Nếu nó có hạnh tốt 
  Cũng đừng cho ai hay.

  165. Tóm lại, cần phải Ä‘ổ 
  Lên đầu của “cái Ta” 
  Tất cả những phÆ°Æ¡ng hại 
  Mà nó mang đến người

  166. Đừng cho nó quyền hành 
  Để thành kẻ lắm miệng 
  Hãy bắt nó e thẹn 
  Kín Ä‘áo và rụt rè 
  NhÆ° cô dâu má»›i cÆ°á»›i.

  167. “Phải làm nhÆ° thế này” 
  “Phải đứng nhÆ° thế kia” 
  “ Không được làm gì cả” 
  Phải khống chế “cái Ta“ 
  Bằng cách đối xá»­ ấy 
  Và nếu nó vi phạm 
  Phải trừng phạt nó ngay.

  168. Này tâm của tôi Æ¡i! 
  Nếu ngÆ°Æ¡i không làm vậy 
  NhÆ° Ä‘ã được á»§y thác 
  Thì sẽ bị trừng trị 
  Vì bao nhiêu lá»—i lầm 
  Rốt cuá»™c nằm tại ngÆ°Æ¡i.

  169. NgÆ°Æ¡i muốn Ä‘i Ä‘âu Ä‘ó? 
  NgÆ°Æ¡i không thoát ta Ä‘âu! 
  Ta đập tan tành hết 
  Thói kiêu ngạo của ngÆ°Æ¡i 
  Thời ngÆ°Æ¡i hủy hoại ta 
  Nay Ä‘ã qua lâu rồi.

  170. NgÆ°Æ¡i hãy bỏ hy vọng 
  Tìm lợi riêng cho mình 
  NgÆ°Æ¡i Ä‘ã bị bán rồi 
  Dù ngÆ°Æ¡i rất tuyệt vọng 
  CÅ©ng chẳng ai quan tâm.

  171. Nếu ta thiếu thận trọng 
  Không bán ngÆ°Æ¡i cho người 
  Chắc chắn ngÆ°Æ¡i trao ta 
  Cho quá»· sứ Ä‘ịa ngục. 
  Không nghi ngờ gì nữa !

  172. Đã bao nhiêu lần rồi 
  NgÆ°Æ¡i bán ta cho chúng 
  Ta Ä‘ã bị hành hạ ; 
  Nay nhá»› lại thù xÆ°a 
  Ta quyết tiêu diệt ngÆ°Æ¡i ; 
  Hỡi cái tâm ích ká»· 
  Chỉ biết làm nô lệ 
  Cho lợi riêng của mình!

  173. Nếu ngÆ°Æ¡i muốn yêu ngÆ°Æ¡i 
  Và muốn bảo vệ mình 
  Đừng chiều chuá»™ng “cái Ta” 
  Đừng che chở “cái Ta”.

  Tổng kết

  174. Thân càng được che chở 
  Nó càng nhỏng nhẽo hÆ¡n 
  Nó càng bị sa đọa.

  175. Và nó càng sa đọa 
  Ái dục nó càng tăng 
  Cả tài sản quả đất 
  CÅ©ng không thỏa mãn nó.

  176. Ai ham đắm Ä‘iều gì 
  Mà không thể có được 
  Thì chuốc lấy thất vọng ; 
  Kẻ dứt hết cầu mong 
  Sẽ được phÆ°á»›c vô biên.

  177. Hãy ngăn chận phóng túng 
  Trong vấn đề hưởng lạc 
  Để phục vụ thân xác. 
  Hãy mong cầu những gì 
  Mà ta không muốn nhận.

  178. Thân xác này không sạch 
  Trông Ä‘áng sợ làm sao ! 
  Cuối cùng chết cứng Ä‘Æ¡ 
  Và trở thành tro bụi. 
  Tại sao ôm giữ nó 
  Và xem nó là “Ta” ?

  179. Dù sống hay là chết 
  “Bá»™ máy” này ích gì? 
  Nó khác gì cục đất? 
  Ôi ý thức chấp “Ta” 
  Hãy diệt Ä‘i cho rồi !

  180. Vì phục dịch thân này, 
  Tôi chịu bao Ä‘au khổ. 
  Dù bị ghét, được thÆ°Æ¡ng 
  Nó cÅ©ng nhÆ° khúc gá»—. 
  Tôi cÅ©ng không được gì !

  181. Dù che chở thế nào 
  Hay vứt cho quạ ăn 
  Nó chẳng biết thÆ°Æ¡ng, ghét 
  Má»™t tấm thân nhÆ° thế 
  ThÆ°Æ¡ng mãi để làm chi?

  182. Nó không hay, không biết 
  Khi nó bị lăng nhục 
  Song tôi sôi tiết lên 
  Khi nó được tôn vinh 
  Thì tôi rất hả dạ 
  Vì ai tôi nhÆ° thế?

  183. Ai thÆ°Æ¡ng thân xác tôi 
  Kẻ ấy trở thành bạn 
  Ai thÆ°Æ¡ng thân của họ 
  Sao không là bạn tôi?

  184. Bởi thế, tôi thản nhiên 
  Cống hiến thân xác này 
  Vì sá»± nghiệp giải thoát 
  Cho tất cả chúng sinh. 
  Từ nay tôi mang nó 
  NhÆ° là má»™t công cụ 
  Dù nó đầy lá»—i lầm.

  185.-186 Thôi Ä‘ã đủ lắm rồi 
  Nếp sống kẻ phàm phu 
  Nay theo chân Hiền giả 
  Khắc ghi lời giáo huấn 
  Chánh niệm luôn giữ gìn 
  Chống lại tính dã dượi 
  Và lừ đừ ngủ gật. 

  187. Để chÆ°á»›ng ngại tiêu trừ 
  Tâm phải rời tà kiến 
  Tinh tấn luôn phát huy 
  Chuyên cần tu chánh định.

 • 10. CHƯƠNG CHÍN :TRÍ TUỆ

  CHƯƠNG CHÍN
  TRÍ TUỆ

  DẪN NHẬP

  1. Äá»©c Phật tuyên bố rằng 
  Các hạnh Ngài khuyên dạy 
  Đều Ä‘Æ°a đến trí tuệ. 
  Bồ Tát mong trừ khổ 
  Phải phát huy trí tuệ.

  HAI CHÂN LÝ

  Định nghĩa

  2. Có hai loại chân lý 
  TÆ°Æ¡ng đối của thế gian (20) 
  Và chân lý tuyệt đối (21) 
  Tuyệt đối vượt tÆ°Æ¡ng đối; 
  Đối tượng của trí thức 
  Không phải là chân lý; 
  NhÆ°ng chân lý thế gian 
  Được xem là trí tuệ.

  Trình Ä‘á»™ nhận thức khác nhau

  3.-4.TÆ°Æ¡ng ứng hai chân lý 
  CÅ©ng có hai hạng người 
  “Thiền gia” và “người thường” 
  Thiền gia hay bác bỏ 
  Quan niệm của người thường; 
  Thiền gia có hai cấp 
  “Thấp”, “cao” tuỳ trí tuệ; 
  Thiền gia và người thường 
  Cả hai đều công nhận 
  Hiện hữu của các pháp 
  NhÆ°ng người thường khẳng định 
  Các pháp là chân lý; 
  Song thiền gia quan niệm 
  Thế giá»›i là má»™ng ảo 
  Tất cả là hiện tượng 
  Chúng không có tá»± tính 
  NhÆ°ng vì muốn giác ngá»™ 
  Thiền gia phải tu học 
  Dùng chúng làm phÆ°Æ¡ng tiện 
  Để dần dần tiến lên.

  5. Người thường nhìn các pháp 
  Xem chúng là có thật; 
  Ngược lại, các thiền gia 
  Xem chúng là áº£o tưởng 
  Đó là sá»± khác biệt 
  Giữa thiền gia, người thường.

  Phản bác lập trường 
  chấp vào thật hữu 

  6. Theo quy Æ°á»›c thế gian 
  Mọi đối tượng cảm nhận 
  Được xem nhÆ° có thật 
  Song dÆ°á»›i mắt trí tuệ 
  Thì quy Æ°á»›c áº¥y sai 
  NhÆ° xem bẩn là sạch.

  7. Để người thường hiểu Ä‘ạo 
  Phật giảng pháp vô thường. 
  NhÆ°ng trong má»—i sát na 
  Pháp cÅ©ng không có thật.

  - (Hỏi) Phải chăng ý ấy nói 
  Pháp có trong thoảng chốc 
  Là chân lý thế gian? 
  Điều này thật mâu thuẫn 
  [Đối vá»›i sá»± cảm nhận 
  Về chân lý tuyệt đối].

  8. (Đáp) Mâu thuẫn áº¥y không có 
  Vì thiền gia nhận thức 
  Rằng chân lý thế gian 
  Vốn không có tá»± tính 
  Mọi pháp đều vô thường 
  Có Ä‘ó liền tan biến 
  Khác nhận thức người thường 
  Nếu không anh mâu thuẫn 
  Vá»›i quan niệm thế gian 
  Khi anh Ä‘ánh giá rằng 
  Nữ sắc không sạch sẽ 
  [Trong khi người thế gian 
  Ä‘ánh giá họ là sạch]

  9.- (Hỏi) Làm sao đạt công đức 
  Khi thờ má»™t vị Phật 
  Được xem nhÆ° áº£o tưởng? 
  Và sẽ nhÆ° thế nào 
  Đối với vị Phật thật?

  (Đáp) Cúng dường vị Phật thật 
  Sẽ có công đức thật 
  Cúng dường vị Phật ảo 
  Sẽ có công đức áº£o.

  - (Hỏi) Nếu nhÆ° má»™t hữu tình 
  Được xem nhÆ° áº£o tưởng 
  Làm sao nó chết được? 
  Và có thể tái sinh?

  10. (Đáp) Người ảo chỉ tồn tại 
  Cho đến khi nhân duyên 
  Còn phối hợp Ä‘ầy đủ. 
  Đâu vì sá»± liên tục 
  Của nhân duyên kéo dài 
  Mà có thể khẳng định 
  Con người hiện hữu thật!

  11. Khi giết hại người ảo 
  Không thể bị tá»™i lá»—i 
  Vì họ thiếu tâm ý. 
  Song vá»›i má»™t hữu tình 
  Trang bị tâm ý ảo 
  Thì tá»™i phÆ°á»›c phát sinh.

  12.-13. – (Hỏi) Thần chú và áº£o thuật 
  Không thể có công năng 
  Tạo tác ra tâm ảo!

  (Đáp) Tâm ảo vốn Ä‘a dạng 
  Sinh từ nhiều loại duyên 
  Chỉ má»™t duyên Ä‘Æ¡n Ä‘á»™c 
  Không thể sinh tất cả.

  14.-15. - (Hỏi) Theo chân lý tuyệt đối 
  Thì tất cả chúng sinh 
  Đều ở trong Niết Bàn 
  Và chúng chỉ luân hồi 
  Theo chân lý thế gian, 
  Vậy Phật cÅ©ng luân hồi, 
  NhÆ° thế ích lợi chi 
  Khi tu hạnh Bồ Tát?

  (Đáp) Chừng nào duyên chÆ°a dứt 
  Ảo tưởng vẫn tồn tại. 
  Khi duyên bị gián Ä‘oạn 
  Thì áº£o tưởng không còn, 
  NhÆ°ng Phật Ä‘ã dứt sạch 
  Mọi nhân duyên áº£o tưởng 
  Nên không còn luân hồi.

  Phản bác lập trường Duy Thức

  Duy Thức (viết tắt: DT) 
  Trung Quán (viết tắt :TQ)

  16. (TQ) Nếu pháp không có thá»±c (22) 
  Cả tâm ảo cÅ©ng không 
  Vậy ai biết được ảo?

  (DT) Mặc dù pháp bên ngoài 
  Chỉ là hiện tượng áº£o 
  Song là bóng dáng tâm 
  Nên vẫn tồn tại riêng!

  17. (TQ) Nếu ngay cả tâm thức 
  Và áº£o tưởng là má»™t 
  Vậy cái gì bị biết? 
  Đức Thế Tôn từng dạy 
  Tâm không thấy được tâm!

  18. CÅ©ng nhÆ° má»™t lưỡi gÆ°Æ¡m 
  Không thể tá»± chém mình. 
  Tâm không thể quán tâm.

  (DT) Tâm tá»± chiếu rọi tâm 
  NhÆ° ánh Ä‘èn tá»± chiếu!

  19. (TQ) Điều ví dụ này sai 
  Ánh Ä‘èn không tá»± sáng 
  Vì không bị tối che!

  (DT) Màu xanh tá»± nó xanh 
  NhÆ° ngọc lÆ°u ly xanh 
  Không lệ thuá»™c vật khác.

  20. CÅ©ng thế ta nhận thấy 
  Có cái tùy nhân duyên 
  Và có cái Ä‘á»™c lập!

  (TQ) Ví dụ này cÅ©ng sai. 
  Màu xanh không tá»± tánh 
  Xanh nhờ ngọc lÆ°u ly (làm duyên) 
  Nếu nó thiếu nhân duyên 
  Không thể tá»± hóa xanh!

  21. (DT) Nếu nói tâm tá»± biết 
  Thì cÅ©ng có thể nói 
  Ánh Ä‘èn tá»± chiếu sáng!

  (TQ) Ví nhÆ° thừa nhận rằng 
  Ánh Ä‘èn tá»± chiếu sáng 
  NhÆ°ng ai biết Ä‘iều áº¥y? 
  Ai nói tâm tá»± chiếu?

  22. Nếu không có đối tượng 
  Nhận biết tâm tá»± chiếu 
  Thì tâm chiếu hay không 
  Đều chẳng thành vấn đề. 
  Giống nhÆ° bàn chuyện phiếm 
  Về sắc đẹp bé gái 
  Của phụ nữ vô sinh (23) !

  23.-24.(DT) Nếu tâm không hiện hữu 
  Làm sao nhá»› chuyện xÆ°a?

  (TQ) Ký ức được xuất hiện 
  Vì nhờ mối tÆ°Æ¡ng duyên 
  Vá»›i cảnh vật bên ngoài 
  Mà Ä‘ã từng trải nghiệm 
  Như gấu nhiễm độc chuột (24) .

  25. (DT) Người có tâm siêu nhiên (25) 
  Thấy được tâm người khác 
  Chẳng lẽ họ không thấy 
  Tâm của mình hay sao?

  (TQ) Mắt nhờ bôi nÆ°á»›c phép 
  Thấy kho tàng dÆ°á»›i đất 
  NhÆ°ng mắt không thể thấy 
  NÆ°á»›c phép bôi trên mắt.

  26. Trong thế giá»›i kinh nghiệm 
  Chúng tôi không phủ nhận 
  Những Ä‘iều được nhận biết 
  Từ giác quan cảm thụ 
  Từ lÆ°u truyền Ä‘áng tin. 
  Song chúng tôi bác bỏ 
  Giả định chúng là thật 
  Vì Ä‘ó là nguyên nhân 
  Tạo nên sá»± khổ Ä‘au.

  27. Nếu các anh nghÄ© rằng 
  Ảo tưởng chẳng khác tâm 
  Song chúng tôi nhận xét 
  Chúng không thể giống nhau 
  Nếu áº£o tưởng thật có 
  Thì nó phải khác tâm 
  Nếu áº£o tưởng giống tâm 
  Nó Ä‘âu còn là nó.

  28. (TQ) Dầu cảnh ảo không thật 
  Song nó vẫn bị thấy 
  Dầu tâm không thật có 
  [Theo chân lý thế gian] 
  Tâm vẫn thấy cảnh ảo.

  (DT) Luân hồi của hiện hữu 
  Phải dá»±a vào hiện thá»±c 
  [Tức là dá»±a vào tâm] 
  Nếu không thì luân hồi 
  Chẳng khác nào hÆ° không 
  [Tức là không thể có 
  Tác dụng của nghiệp quả].

  29. (TQ) Làm sao cái không thá»±c 
  [NhÆ° luân hồi chẳng hạn] 
  Phải dá»±a nền tảng thật 
  Để có được tác dụng 
  [Tạo ra vật có thật]? 
  NhÆ° vậy theo các anh 
  Tâm không cần đối tượng 
  Vậy là tâm Ä‘á»™c lập.

  30. Và nếu tâm Ä‘á»™c lập 
  Vá»›i tất cả đối tượng 
  Thì tất cả chúng sinh 
  Đều Ä‘ã thành Phật rồi. 
  Và nếu thật nhÆ° vậy 
  Thì được công đức gì 
  Khi chỉ có tâm thôi?

  PhÆ°Æ¡ng pháp của Trung Quán

  31. (Hỏi) Làm sao dứt phiền não 
  Má»™t khi biết được rằng 
  Thế gian là áº£o tưởng 
  Giống nhÆ° người phù thủy 
  Say mê má»™t áº£o nữ 
  Do mình tạo tác ra?

  32. (Đáp) Trong trường hợp nhÆ° vậy 
  Người phù thủy chÆ°a dứt 
  Sá»± luyến ái Ä‘ối tượng 
  Gán người mình tạo ra 
  Là hữu thể thật sá»±. 
  HÆ¡n nữa có nhận thức 
  Yếu á»›t về Tánh Không 
  Nên khi thấy ảo nữ 
  Liền khởi lên say mê.

  33. Khi tu tập Tánh Không 
  Đến trình Ä‘á»™ kiên định 
  Sẽ trừ được cái thấy 
  Sá»± vật vốn thá»±c có 
  Tu tập càng nhuần nhuyá»…n 
  Sẽ nhận thức rõ rằng 
  Không pháp nào thá»±c có 
  Thì cuối cùng ý niệm 
  Về Tánh Không cÅ©ng tan.

  34. Đến khi hết vấp phải 
  Bất cứ hiện hữu nào 
  Mà có thể phủ nhận 
  Thì cái không-hiện-hữu 
  CÅ©ng tan biến trong tâm.

  35. Khi cái có, cái không 
  Không còn khởi trong tâm 
  Thì Ä‘âu còn cái gì 
  Có thể khởi lên nữa 
  Và tâm thật thanh tịnh.

  36. CÅ©ng nhÆ° cây nhÆ° ý (26) 
  Làm thoả mãn Æ°á»›c vọng 
  Của bao nhiêu chúng sinh 
  Vì lời nguyện của Phật 
  [Thuở tu hạnh Bồ Tát] 
  Và lòng thành chúng sinh 
  Mà thân Phật ảnh hiện 
  [Để giải thoát chúng sinh]

  37. Có người Bà La Môn 
  Xây tháp chim đại bàng 
  [Để giải trừ chất Ä‘á»™c] 
  Dù ông chết Ä‘ã lâu 
  Xá lợi Garuda 
  Do ông Ä‘ã trì chú 
  Vẫn tác dụng trị Ä‘á»™c.

  38. Lúc còn là Bồ Tát 
  Đức Phật Ä‘ã thành tá»±u 
  Bao hạnh nguyện bồ đề 
  Dù Ngài Ä‘ã nhập diệt 
  NhÆ°ng xá lợi của Ngài 
  Vẫn luôn luôn tiếp tục 
  Đem lợi đến chúng sinh.

  39.- 40. (Hỏi) Thờ lạy tượng vô tri 
  Sao lại được công đức?

  (Đáp) Theo kinh Ä‘iển Ä‘ã dạy 
  NÆ¡i chân lý tÆ°Æ¡ng đối 
  Hay chân lý tÆ°Æ¡ng đối 
  Công đức của thờ lạy 
  Hoàn toàn giống nhÆ° nhau 
  Dù vá»›i Phật tại thế 
  Hay sau khi nhập diệt.

  MỤC ĐÍCH GIẢI THOÁT CỦA 
  TIỂU THỪA CŨNG CẦN PHẢI  
  CÓ NHẬN THỨC VỀ TÁNH KHÔNG  
  TL: Thắng Luận 
  TQ: Trung Quán

  41. (TL) Nhờ tu Tứ Diệu Đế 
  CÅ©ng đủ đạt giải thoát 
  Cần chi đến trí tuệ 
  Thấy rõ được Tánh Không?

  (TQ) Kinh Bát Nhã dạy rằng 
  Thiếu tuệ giác Bát Nhã 
  Thì không thể giác ngá»™

  Tính chân chánh của Äáº¡i thừa

  42. (TL) Song giáo lý Äáº¡i Thừa 
  Không do Phật thuyết giảng 
  Nên không Ä‘áng tin cậy.

  (TQ) Vậy vì lý do nào 
  Khiến Tiểu Thừa Ä‘áng tin?

  (TL) Vì tất cả hai phái 
  [Tiểu Thừa và Äáº¡i Thừa] 
  Đều xác nhận nhÆ° vậy.

  (TQ) Vậy thì lúc trÆ°á»›c Ä‘ây 
  Các anh chÆ°a chấp nhận 
  Không lẽ kinh Ä‘iển áº¥y 
  Không phải lời Phật dạy?

  43. (TL- Thắng Luận) Chúng vẫn Ä‘áng tin cậy 
  Vì chúng được truyền thừa 
  Liên tục không gián Ä‘oạn.

  (TQ) Lý do các anh tin 
  Kinh Ä‘iển của Tiểu Thừa 
  Chẳng khác chúng tôi tin 
  Kinh Ä‘iển của Äáº¡i Thừa; 
  Chúng cÅ©ng được các Tổ 
  Nối tiếp nhau truyền thừa 
  Không bao giờ gián Ä‘oạn; 
  Lại nữa theo các anh 
  Tất cả kinh Ä‘iển nào 
  Được hai phái chấp nhận 
  CÅ©ng đều là chân lý, 
  Vậy thì phải chấp nhận 
  Cả kinh Ä‘iển Vệ Đà 
  Và kinh Ä‘iển ngoại đạo.

  44. (TL-Thắng Luận) Kinh Ä‘iển của Äáº¡i Thừa 
  Thường hay bị tranh cãi 
  Vì vậy không Ä‘áng tin.

  (TQ) Vậy kinh của các anh 
  CÅ©ng nên từ bỏ luôn 
  Vì chúng bị ngoại đạo 
  Và ná»™i phái tranh cãi.

  Sá»± chÆ°a trọn của Tiểu Thừa

  45. Gốc rá»… của giáo lý 
  Mà Ä‘ức Phật giảng dạy 
  Bắt nguồn từ Niết Bàn 
  Và Ä‘ời sống tu hành 
  Của các vị xuất gia 
  [Đã sạch mọi phiền não]. 
  Điều này hiếm người đạt 
  Bởi vì tâm của họ 
  Còn bám víu Ä‘ối tượng (27)

  46.- 47. (TL) Các bậc A La Hán 
  Dù không hiểu Tánh Không 
  CÅ©ng vẫn Ä‘ược giải thoát 
  Vì Ä‘ã diệt phiền não 
  Nhờ tu Tứ Diệu Đế.

  (TQ) Dù phiền não chấm dứt 
  Song chắc gì hết khổ? 
  Nhiều vị vẫn thọ khổ 
  Do nghiệp lá»±c quả báo 
  Từ quá khứ vẫn còn 
  [Thông qua sá»± lÆ°u truyền 
  Mà chúng tôi Ä‘ược biết 
  Chính ngài Mục Kiền Liên 
  Tuy thành A La Hán 
  Song vẫn còn thọ khổ].

  48. (TL-Thắng Luận) Ái sinh từ cảm thọ 
  Những A La Hán áº¥y 
  Vẫn còn có cảm thọ 
  Tâm còn bám đối tượng 
  [Nên không đạt Niết Bàn]

  48. (TQ) Không hiểu biết Tánh Không 
  Thì tâm bám sá»± vật 
  Tâm chỉ tạm lắng yên 
  Trong những khi nhập định 
  Rồi trở lại nhÆ° trÆ°á»›c. 
  Vậy muốn chấm dứt khổ 
  Phải tu quán Tánh Không. 

  Chá»› sợ Tánh Không

  Câu 49-52.: Bỏ (28)

  53. (Hỏi) Vừa chấp vào hiện hữu 
  Vừa sợ hãi Tánh Không 
  Nên không thể giác ngá»™ 
  Vẫn nhận lấy Ä‘au khổ 
  Chìm đắm trong luân hồi.

  54. (Đáp) Sá»± phản bác nhÆ° vậy 
  Thá»±c không có căn cứ 
  Vậy không nên ngại ngần 
  Thiền quán về Tánh Không.

  55. Tánh Không là liều thuốc 
  Dùng Ä‘ối trị Vô minh 
  Của chÆ°á»›ng ngại phiền não 
  Và chÆ°á»›ng ngại hiểu biết (29) 
  Muốn đạt “Nhất Thiết Trí” 
  Phải thiền quán Tánh Không.

  56. (Phản bác) Tánh Không gây Ä‘au khổ 
  Nó khiến tôi lo sợ.

  (Đáp) Tánh Không làm lắng dịu 
  Tất cả mọi khổ Ä‘au 
  Tại sao lại sợ nó?

  57. Chừng nào còn tin rằng 
  “Cái Ta” là có thật 
  Chừng ấy còn sợ hãi 
  Về cái này cái kia. 
  Nếu nhận thức rõ rằng 
  "Cái Ta" không có thật 
  Vậy ai gánh ná»—i sợ? 
   
   

  CHỨNG MINH VỀ TÁNH KHÔNG

  Chứng minh về sá»± Vô ngã của má»™t "Cái Ta" có thật

  "Cái Ta" không phải vật chất – 
  Phản bác lại chủ nghÄ©a vật chất

  58-60. Răng, tóc, móng, máu xÆ°Æ¡ng 
  Đều không phải là "Ta" 
  Mủ, đờm, nÆ°á»›c miếng, mỡ 
  NÆ°á»›c tiểu, phân, thịt, gân 
  HÆ¡i nóng, chín lá»— hổng … 
  Và tất cả sáu thức 
  CÅ©ng không phải là “Ta”

  Ngã cÅ©ng không phải là tinh thần – 
  Phản bác phái Số Luận (30)

  61. (TQ) Nếu nhÄ© thức là “Ta” 
  Thì luôn nghe âm thanh (31) 
  Cả lúc nó vắng mặt 
  [Vì các anh cho rằng 
  "Cái Ta" là vÄ©nh cá»­u] 
  Nếu đối tượng cái biết (32) 
  Không còn có mặt nữa 
  Làm sao có cái biết? 
  Vậy vì lý do nào 
  Gọi Ä‘ó là nhÄ© thức?

  62. Nếu xem rằng cái biết 
  Là những gì không biết 
  Thì gá»— cÅ©ng phải biết 
  Vậy có thể khẳng định 
  Nếu không có quan hệ 
  Vá»›i đối tượng nào Ä‘ó 
  Thì không có cái biết.

  63. (Số Luận) Vì lẽ nào "Cái Ta" 
  Khi thấy biết màu sắc 
  Lại không nghe âm thanh?

  (TQ) Tại sao cùng má»™t lúc 
  Thấy được mà không nghe?

  (Số Luận) Vì âm thanh lúc ấy 
  Không có mối quan hệ.

  (TQ) NhÆ° vậy thì "Cái Ta" 
  Không phải là nhỉ thức.

  64. Cái mà bản tánh nó 
  Vốn thâu nhận âm thanh 
  Sao lại thấy hình sắc?

  (Số Luận) Cùng má»™t người Ä‘àn ông 
  Có thể xem là cha 
  Vừa cÅ©ng xem là con.

  (TQ) NhÆ° thế là giả danh 
  Theo chân lý tuyệt đối 
  Không thể nào nhÆ° vậy.

  65. Bởi vì theo các anh 
  Thá»±c tại là ba đức (33) 
  Từ bi, mê, bóng tối 
  Đã tạo ra vật thể 
  Chẳng là cha hay con 
  Cả ba không sẵn có 
  Tính chất nghe âm thanh.

  66. (Số Luận) CÅ©ng nhÆ° má»™t diá»…n viên 
  Đóng nhiều vai thay đổi 
  Tánh thâu nhận âm thanh 
  Có thể chuyển thành ra 
  Tánh nhận thấy hình sắc.

  (TQ) Thường thay đổi tính chất 
  Thì không thể vÄ©nh hằng. 
  Vậy Ä‘iều anh nói rằng 
  Trong cùng má»™t cái ta 
  [Hay trong má»™t diá»…n viên] 
  Chứa Ä‘á»±ng nhiều tính chất 
  Là Ä‘iều chÆ°a từng có.

  67. Nếu tánh chất đổi khác 
  Thì không thá»±c có được. 
  Vây xin anh chỉ giúp 
  Thá»±c tánh nó là gì? 
  Bản chất nó là gì?

  (Thường Luận) 
  Đó chính là tánh biết (32)

  (TQ) Nếu thức là bản chất 
  Thì chúng sinh nhÆ° nhau 
  Cùng má»™t thứ Ä‘á»™c nhất!

  68. Vã lại mọi chúng sinh 
  Hữu tâm hay vô tâm 
  Đều nhÆ° nhau là “Má»™t” (34) 
  Vì bản chất hiện hữu 
  Của chúng đều giống nhau. 
  Nếu hình thái khác biệt 
  [Các tánh nghe, thấy, ngá»­i…] 
  Được xem là không thá»±c 
  Thì nền tảng của nó ["cái Ta"] 
  Làm sao có thá»±c được.

  Phản bác phái Thường Luận

  69. HÆ¡n nữa cái vô tâm 
  CÅ©ng không phải là “Ta” 
  Vì nó không hay biết 
  NhÆ° khúc gá»— vô tri.

  (Thường Luận) 
  Dầu bản chất vô tri 
  Song khi kết vá»›i tâm 
  Liền có ngay nhận thức.

  (TQ) Điều này thật vô lý 
  Vì khi không có tâm 
  Nhận thức cÅ©ng bị diệt.

  70. Nếu "Cái Ta" không đổi 
  Thì tâm giúp được gì 
  Cho "Cái Ta" nhÆ° thế? 
  Nếu xem cái bất Ä‘á»™ng, 
  Không nhận thức là “Ta” 
  Vậy thì hÆ° không kia 
  CÅ©ng phải xem là “Ta”!

  Không cần có "Cái Ta" cÅ©ng có  
  được nhân quả của công đức

  71. (Thường Luận) NhÆ°ng không có "cái Ta" 
  Thì không có liên hệ 
  Giữa nhân và quả được. 
  Vì khi làm xong việc 
  Kẻ tạo nghiệp ("cái Ta") không còn 
  Vậy ai nhận quả Ä‘ây?

  72. (TQ) Tạo nghiệp và nhận quả 
  Thuá»™c hiện hữu khác nhau 
  [Năm Uẩn (35) của đời này 
  Là kẻ Ä‘ã tạo nghiệp 
  Và năm Uẩn Ä‘ời sau 
  Là người nhận quả báo] 
  Anh bảo có "cái Ta" (có Ngã) 
  Song không ai nhận quả 
  Tôi bảo không có “Ta” (Vô Ngã) 
  Và không ai tạo nghiệp 
  CÅ©ng không ai nhận quả 
  Vậy tranh luận "cái Ta" 
  Chỉ là má»™t việc thừa.

  73. (Thường Luận) [NhÆ° trong kinh có nói] 
  Ai Ä‘ã tạo ra nghiệp 
  Thì phải nhận quả báo.

  (TQ) Theo lời Phật Ä‘ã dạy 
  Trong má»™t dòng tÆ°Æ¡ng tục 
  [Của Ä‘ời sống má»™t người] 
  Thì ai làm nấy chịu 
  [Vì muốn ngăn người ấy 
  Chối bỏ luật nhân quả] 
  Chứ Phật không phải dạy 
  "Cái Ta" là vÄ©nh hằng.

  74. Ý niệm của quá khứ 
  CÅ©ng nhÆ° của tÆ°Æ¡ng lai 
  Đều không phải là “Ta” 
  Vì chúng không có thá»±c 
  NhÆ°ng ý niệm hiện tại 
  CÅ©ng không phải là “Ta”. 
  Ví dù nó là “Ta” 
  NghÄ© xong nó biến mất 
  Và “Ta” cÅ©ng mất luôn.

  75. Ví nhÆ° thân cây chuối 
  Khi bẹ bị lá»™t hết 
  Nó không hiện hữu nữa. 
  "Cái Ta" chẳng khác hÆ¡n 
  Khi bị phân tích kỹ 
  Thì không thấy nó Ä‘âu 
  Vậy nó không thật có. 
  [Không thể nào tìm thấy 
  "Cái Ta" trong năm Uẩn]

  Không có “Cái Ta” cÅ©ng có thể 
  phát triá»…n được tâm từ bi

  76. - (Hỏi) Nếu chúng sinh không thá»±c 
  Vậy xót thÆ°Æ¡ng ai Ä‘ây?

  (TQ) Đó là những chúng sinh 
  Được nêu từ mê lầm 
  Của chân lý thế gian. 
  Tuy chúng không có thật 
  Song là đối tượng tốt 
  Của mục Ä‘ích tu tập 
  [Để đạt quả Bồ Tát].

  77. - (Hỏi) Nếu chúng sinh không thật 
  Vậy thì ai là người 
  Theo Ä‘uổi mục Ä‘ích áº¥y?

  (Đáp) [Theo chân lý tuyệt đối] 
  Thá»±c không có chúng sinh. 
  Tất cả mọi ná»— lá»±c 
  Đều dá»±a trên si mê. 
  [Theo chân lý tÆ°Æ¡ng đối] 
  Ta không nên khÆ°á»›c từ 
  Sá»± mê mục Ä‘ích áº¥y 
  [Tức tu hạnh Bồ Tát] 
  Vì muốn dứt khổ Ä‘au.

  78. Phát sinh từ si mê 
  Nên bám víu "cái Ta". (27) 
  Ý thức chấp “Ta” tăng 
  Là nguyên nhân khổ Ä‘au 
  Vậy phải trừ diệt nó. 
  Do Ä‘ó cách tốt nhất 
  Là tu quán Vô ngã. 
   
   

  Chứng minh về tính Vô ngã của 
  vạn pháp thông qua Bốn Niệm  
  Xứ: thân, thọ, tâm, pháp

  Về thân

  Tranh luận vá»›i trường phái Thường Luận

  79.-80. Thân không phải là chân 
  Đùi, vế, eo, lÆ°ng, bụng 
  Thân không phải là tay 
  Ngá»±c, nách, vai, cổ, đầu… 
  Vậy thứ nào là thân?

  81. Nói thân là tất cả 
  [Thì không thể Ä‘úng được] 
  Vì má»—i má»™t bá»™ phận 
  Đều ở vị trí riêng. 
  Còn cái thân Ä‘á»™c lập 
  Thì nằm ở chá»— nào?

  82. (Vá»›i Tiểu Thừa) 
  Nếu thân xem là “Má»™t” 
  Nằm riêng trong má»—i phần 
  Vậy có bao nhiêu phần 
  Phải có bấy nhiêu thân.

  83. Vậy thì thân không nằm 
  Bên ngoài hay bên trong 
  [Của tất cả bá»™ phận] 
  Song lìa các bá»™ phận 
  Tâm cÅ©ng không hiện hữu. 
  [Vậy các anh hãy chỉ] 
  Thân hiện hữu cách nào?

  84. Thân thể không thá»±c có 
  Vì cấu tạo Ä‘ặc biệt 
  Nên lầm nhận có thân 
  [Ví nhÆ° Ä‘ầu, mình, chân …] 
  NhÆ° trong tối lầm nhận 
  Cây cá»™t là hình người.

  85. Chừng nào duyên còn hợp 
  Cá»™t vẫn trông nhÆ° người. 
  Bao lâu mà tay chân 
  Đầu mình… còn tập hợp 
  Chừng ấy còn nhận lầm 
  Đó chính là thân người.

  86. Và bàn chân là gì? 
  Là tập hợp các ngón 
  Má»—i má»™t ngón là gì 
  Nếu không là các lóng?

  87. Chẻ lóng chân thành bụi 
  Rồi chẻ mãi không ngừng 
  Nhỏ tá»±a nhÆ° hÆ° không 
  Vậy tìm Ä‘âu lóng chân?

  88. Bởi vậy muôn hình sắc 
  Khác nào bóng chiêm bao! 
  Ai là bậc có trí 
  Không thể bám víu chúng 
  Thân còn không có thật 
  Huống chi sá»± phân biệt 
  Giữa Ä‘àn ông, Ä‘àn bà.

  Về cảm nhận (cảm thọ)

  89. (TQ) Nếu Ä‘au Ä‘á»›n có thật 
  Sao nó không hành hạ 
  Má»™t kẻ Ä‘ang sÆ°á»›ng vui? 
  Nếu thú vui có thật 
  [NhÆ° các món Äƒn ngon] 
  Sao không gây thích thú 
  Cho kẻ đang u sầu?

  90. Nếu bảo rằng cảm giác 
  Khổ vui vẫn tồn tại 
  Song không thể nhận ra 
  Khi chúng bị lấn áp 
  Bởi cảm giác mạnh hÆ¡n. 
  NhÆ°ng Ä‘âu là cảm giác 
  Khi không cảm nhận được?

  91. (Đáp) Vẫn cảm nhận được chứ! 
  Vì trong khi Ä‘ang vui 
  Khổ vẫn còn tồn tại 
  Trong trạng thái cá»±c yếu 
  [Vì khổ bị lấn áp 
  Bởi cái vui mạnh hÆ¡n].

  (TQ) Vậy cái khổ cá»±c yếu 
  Không thể gọi là khổ 
  Bởi vì má»™t cảm giác 
  Không thể cùng má»™t lúc 
  Vừa khổ cũng vừa vui.

  92. [Theo má»™t quan niệm khác] 
  Khổ không thể xuất hiện 
  Khi cảm giác Ä‘ối lập (vui) 
  Đang xuất hiện trong tâm. 
  Điều này cÅ©ng sai lầm 
  Vì Ä‘ó là áº£o tưởng (36) 
  [Xem khổ chÆ°a hiện hữu 
  CÅ©ng là má»™t cảm giác]

  93. Để trừ khá»­ áº£o tưởng 
  Cần trao dồi trí tuệ 
  Để thấy “tánh không thá»±c” 
  Của tất cả sá»± vật. 
  Vì vậy các Thiền gia 
  Luôn tá»± nuôi dưỡng mình 
  Bằng nhập định quán xét 
  Về áº£o tưởng cảm nhận.

  94. Giác quan và đối tượng (37) 
  Khi chúng xúc chạm nhau 
  Sẽ sinh ra cảm nhận (cảm thọ) 
  Nếu chúng có khoảng cách 
  Làm sao chúng chạm nhau? 
  Nếu không có khoảng cách 
  Ắt chúng phải là má»™t. 
  NhÆ° vậy thì cái nào 
  Gặp gỡ vá»›i cái nào?

  95. Các hạt bụi cá»±c nhỏ (38) 
  Không thể chia nhỏ nữa, 
  Khép kín và đồng dạng 
  Không thể xuyên nhập nhau. 
  Vì không xuyên nhập nhau 
  Nên không thể hoà hợp 
  Nếu không có hòa hợp 
  Thì không có cảm nhận.

  96. Nếu vị nào thấy có 
  Hai vật hết chia được 
  Mà xuyên nhập vá»›i nhau 
  Làm Æ¡n chỉ cho xem!

  97. Nhận thức vốn vô hình 
  Không thể nào kết nối 
  Vá»›i đối tượng vật chất. 
  Càng không thể nối kết 
  Vá»›i tất cả giác quan 
  NhÆ° phân tích bên trên (39) 
  Vậy những gì thành tá»±u 
  Thông qua sá»± tập hợp 
  Đều không thể có thật. 
  CÅ©ng không có sá»± vật 
  Của tổ hợp vi trần 
  Vì chúng không thá»±c có. (40)

  98. Xúc chạm không có thật 
  Thì cảm giác tìm Ä‘âu? 
  Cảm giác không thật có 
  Thì tá»™i gì hành thân 
  Để tìm cầu khoái lạc? 
  Vậy ai chịu Ä‘au khổ? 
  Cái gì gây khổ Ä‘au?

  99. Không có người cảm nhận 
  Cảm giác cÅ©ng không nốt 
  Đứng trÆ°á»›c cảnh ngá»™ này 
  Ôi hỡi lòng tham ái 
  Sao không tan biến Ä‘i?

  100. Ta thấy và cảm được 
  Vì tất cả đối tượng 
  Và tâm giao tiếp nhau 
  [Trong tổng hợp nhân duyên] 
  Mà biến thành cảm giác 
  Chúng đều không thật có 
  NhÆ° ảo áº£nh cÆ¡n mÆ¡.

  101. Cảm giác trong quá khứ 
  [Mà ta hồi tưởng lại] 
  Và cảm giác tÆ°Æ¡ng lai 
  [Mà ta Ä‘ang mong cầu] 
  Đều là sá»± nhá»› tưởng 
  Chúng không phải cảm giác 
  Có được nhờ trải nghiệm 
  HÆ¡n nữa chính cảm giác 
  Không thể tá»± trải nghiệm 
  CÅ©ng nhÆ° mọi đối tượng 
  CÅ©ng không thể nào có 
  Kinh nghiệm của cảm giác.

  102. Thế nên không có người 
  Trải nghiệm những cảm giác 
  Và không cảm giác nào 
  Có thể xem thật có. 
  Vậy cái nhóm năm Uẩn 
  Không thể là "Cái Ta". 
  Vậy sao có cảm giác 
  Khoái lạc hay Ä‘au khổ?

  Về tâm 

  103. Tâm không nằm trong mắt 
  Không nằm trong đối tượng 
  Hay giữa hai thứ ấy 
  Tâm không thể tìm thấy 
  Trong thân hay ngoài thân 
  Hay bất cứ nÆ¡i nào.

  104. Tâm không phải là thân 
  CÅ©ng không phải khác thân 
  Nó cÅ©ng không hòa hợp 
  Hoặc khác biệt vá»›i thân 
  Tâm không là gì hết, 
  Hoàn toàn không thá»±c có 
  Vậy bản chất chúng sinh 
  Vốn Ä‘ã là Niết Bàn.

  105. Nếu nhận thức Ä‘ã có 
  TrÆ°á»›c đối tượng của nó 
  Vậy nó dá»±a vào Ä‘âu 
  Để có thể phát sinh? 
  Nếu nhận thức phát sinh 
  Cùng lúc vá»›i đối tượng 
  NhÆ° vậy thì cả hai 
  Dá»±a vào Ä‘âu để sinh?

  106. Nếu sinh sau đối tượng 
  Nhận thức dá»±a vào Ä‘âu 
  Để có thể khởi sinh? 
  [Vì đối tượng không còn].

  Về pháp (đối tượng)

  107. Qua sá»± phân tích trên 
  Thì tất cả sá»± vật 
  Đều không thá»±c khởi sinh.

  (Hỏi) Nếu sá»± vật không sinh 
  Thì chân lý thế gian 
  CÅ©ng không thể có được. 
  Song tại sao lại có 
  Cả hai loại chân lý 
  [Là chân lý thế gian 
  Và chân lý tuyệt đối 
  Theo truyền thống Trung Quán?] 
  Vậy chân lý thế gian 
  Có phải được sinh từ 
  Chân lý thế gian khác? 
  [Tức là được nhận thức 
  Đã có sẵn tạo ra?] 
  Vậy làm sao chúng sinh 
  Có thể đạt Niết Bàn?.

  108. (TQ Đáp) Sá»± nhận xét nhÆ° vậy 
  Phát xuất từ suy nghÄ© 
  Của người chÆ°a giác ngá»™ 
  Má»™t chân lý thế gian 
  Không thể Ä‘á»™c lập có; 
  Má»™t sá»± vật nào Ä‘ó 
  Nếu nó là hệ quả 
  Của má»™t chuá»—i nhân duyên 
  Thì chân lý thế gian 
  Có mặt ngay tức khắc. 
  Không có nhân quả áº¥y 
  Thì chân lý thế gian 
  CÅ©ng không thể hiện hữu.

  109. (Phản bác) Bởi vì tâm nhận xét 
  Và vật bị nhận xét 
  Đều lệ thuá»™c lẫn nhau.

  (TQ) Quả thá»±c Ä‘úng nhÆ° vậy 
  Đó là nhận xét chung 
  Thế gian ai cÅ©ng biết

  110. Nếu dùng má»™t nhận xét 
  Để tiếp tục nhận xét 
  Cái Ä‘ã được nhận xét 
  Thì quá trình nhận xét 
  Không bao giờ chấm dứt.

  111. Nếu đối tượng nhận xét 
  Không còn cÆ¡ sở nào 
  Cho nhận xét tiếp theo 
  [Vì nó thật trống rá»—ng] 
  Thì cái tâm nhận xét 
  Không còn nÆ°Æ¡ng vào Ä‘âu 
  Để có thể tồn tại 
  [Vì hết sạch đối tượng] 
  Tâm cÅ©ng không sinh nữa 
  Đây chính là Niết Bàn.

  112. Nếu ai chủ trÆ°Æ¡ng rằng (41) 
  Vật và tâm có thật 
  Sẽ gặp tình trạng rối: 
  Nếu đối tượng thật có 
  Nhờ nÆ°Æ¡ng vào nhận thức 
  Vậy thì bằng cách nào 
  Để nhận thức có thật?

  113. Hoặc nhận thức có thật 
  Nhờ nÆ°Æ¡ng cái nó biết 
  Vậy thì bằng cách nào 
  Cái được biết có thật? 
  Và nếu nhÆ° cả hai 
  NÆ°Æ¡ng nhau để mà có 
  Thì chúng không thật có.

  114. Ví nhÆ° người không con 
  Không được gọi là cha 
  Và con từ Ä‘âu sinh 
  Nếu không có người cha? 
  CÅ©ng vậy, tâm và vật 
  Không hiện hữu Ä‘á»™c lập.

  115. (DT) Mầm phát sinh từ hạt. 
  Nhờ mầm mà thấy hạt 
  Tại sao không chấp nhận 
  Nhận thức là có thá»±c 
  Vì nó được phát sinh 
  Từ sự vật được biết?

  116. (TQ) Có thể chấp nhận rằng 
  Sá»± hiện hữu của hạt 
  Được biết nhờ thấy mầm; 
  NhÆ°ng mà nhờ cái gì 
  Để có thể biết rằng 
  Nhận thức là thá»±c có 
  Thông qua sá»± hay biết 
  Từ cái bị nhận thức? 
   
   

  Chứng minh bằng biện luận 
  Với 4 vị thế

  Sá»± vật không thể tá»± sinh 
  nếu không có nguyên nhân

  117. Thuyết Vô nhân (42) chủ trÆ°Æ¡ng 
  Tất cả mọi sá»± vật 
  Tá»± sinh không cần nhân.

  (TQ) Qua tri giác ta biết 
  Thế giá»›i Ä‘ược hình thành 
  Từ nhiều nhân khác nhau 
  Như sen từ hoa, cọng ...

  118. (Hỏi) Cái gì Ä‘ã tạo ra 
  Sá»± khác biệt của nhân?

  (TQ) Đó là sá»± khác biệt 
  Của các nhân trÆ°á»›c nữa.

  (Hỏi) Tại sao nhân sinh quả?

  (TQ) Qua năng lá»±c nhân trÆ°á»›c.

  Sá»± vật không được sinh ra từ 
  má»™t nguyên nhân vÄ©nh cá»­u 
  - không từ Trời - phản bác phái Thường Luận

  119. Thuyết Thường Luận (43) chủ trÆ°Æ¡ng 
  Tất cả mọi sá»± vật 
  Đều do Trời sinh ra.

  (TQ) Nếu Trời là nguyên nhân 
  Sáng tạo ra sá»± vật 
  Vậy vị ấy là ai?

  120. (Thường Luận) Chính là năm Äáº¡i chủng (44) 

  (TQ) Vậy Ä‘âu cần chứng minh 
  Sá»± hiện hữu của Trời 
  Và Ä‘âu cần mệt nhọc 
  Để tìm cách Ä‘ặt tên 
  Năm Äáº¡i chủng là Trời!

  121. HÆ¡n nữa năm Äáº¡i chủng 
  Vô thường và bất Ä‘á»™ng, 
  Không cần được quan tâm, 
  Không linh thiêng, không sạch 
  Trời Ä‘âu phải nhÆ° thế?

  122. HÆ° không cÅ©ng bất Ä‘á»™ng 
  Nên không phải là Trời 
  CÅ©ng không phải Tá»± ngã. 
  Nếu nhÆ° bảo rằng Trời 
  Không thể nghÄ© bàn được 
  Vậy nói đến làm chi 
  [Sá»± sáng tạo của Trời]?

  (Hỏi) 123. Trời sáng tạo những gì?

  (TL Đáp) Ngài tạo ra Tá»± ngã 
  [Tức "Cái Ta" vÄ©nh hằng], 
  Tạo quả đất, Äáº¡i chủng

  (TQ) Sáng tạo Tá»± ngã Æ°? 
  - Theo nhÆ° các anh nói 
  Đại chủng là vÄ©nh hằng 
  Vậy Ä‘âu cần tạo ra!

  Sáng tạo Äáº¡i chủng Æ°? 
  - Chúng đều vÄ©nh cá»­u mà!

  Sáng tạo nhận thức Æ°? 
  - Nhận thức Ä‘ược phát sinh 
  Thông qua các đối tượng!

  Sáng tạo vui, khổ Æ°? 
  - Chúng đều là kết quả 
  Của nghiệp lành, nghiệp dữ! 
  Vậy Trời tạo gì nữa?

  124. Nếu tất cả nguyên nhân 
  Không có sá»± bắt đầu 
  Thì làm sao kết quả 
  Có sá»± bắt đầu được?

  125. Nếu sinh nhờ duyên hợp 
  Thì duyên là nguyên nhân 
  Chứ không phải là Trời 
  Nhân duyên phối hợp Ä‘ủ 
  Thì sá»± vật sinh ra; 
  Không có phối hợp áº¥y 
  Sá»± vật sẽ không thành 
  Dù có Trời hay không.

  126. Nếu sá»± vật sinh ra 
  Không do ý của Trời 
  Thì Trời Ä‘âu có quyền! 
  Nếu do ý của Trời 
  Thì Trời lệ thuá»™c ý! 
  Vậy không có vị Trời 
  Độc lập và sáng tạo.

  Không từ vi trần (nguyên tá»­) 

  127. Những ai chủ trÆ°Æ¡ng rằng 
  Vi trần là nguyên nhân 
  Mãi mãi tạo muôn vật. 
  Vi trần không thá»±c có 
  Nên Ä‘ã bị bác bỏ (39) 

  Không từ vật chất tối sÆ¡  
  vÄ©nh cá»­u - Phản bác phái Số Luận

  128. Số Luận chủ trÆ°Æ¡ng rằng 
  Chủ thể của vạn vật 
  Chính là sá»± quân bình 
  Của ba đức nguyên thỉ 
  Đó là lòng từ bi, 
  Say mê và bóng tối; 
  Khi chúng mất cân bằng 
  Thì thế giá»›i Ä‘ược sinh (33) 

  129. (TQ) Má»™t vật nếu thá»±c có 
  Thì không thể cùng lúc 
  Có cả ba bản tính; 
  Ba đức không thá»±c có 
  Bằng không thì má»—i đức 
  Phải gồm đủ cả ba.

  130. Ba đức Ä‘ã không thá»±c 
  Thì cái gì được tạo 
  [NhÆ° âm thanh, hình sắc] 
  Sẽ không được nghe thấy; 
  HÆ¡n nữa vật vô tri 
  NhÆ° quần áo chẳng hạn 
  Không thể có vui, khổ.

  131.- (Số Luận) Phải các anh nói rằng 
  Bản chất vật vô tri 
  [Ví dụ nhÆ° quần áo] 
  Là nguyên nhân vui, khổ?

  (TQ Đáp) Chúng tôi Ä‘ã dẫn chứng 
  Là chúng không có thá»±c 
  Nên Ä‘ã chỉ trích rồi; 
  HÆ¡n nữa theo các anh 
  Khoái lạc là nguyên nhân 
  Của áo quần vô tri 
  Chứ Ä‘âu phải áo quần 
  Là nguyên nhân khoái lạc?

  132. Thá»±c ra thì khoái lạc 
  CÅ©ng sinh từ áo quần 
  Vì nếu không có chúng 
  CÅ©ng chẳng có khoái lạc 
  Vả lại nào ai thấy 
  Khoái lạc là trường tồn.

  133. Nếu khoái lạc trường tồn 
  Sao không cảm nhận mãi? 
  Nếu bảo nó lúc ấy 
  Ở trạng thái cá»±c yếu 
  Vậy vì lý do nào 
  Có lúc mạnh lúc yếu?

  134. Nếu trạng thái khoái lạc 
  Chuyển mạnh sang thành yếu 
  Vậy hai trạng thái áº¥y 
  Đương nhiên là vô thường; 
  Sao không thừa nhận Ä‘i 
  Vạn vật là vô thường?

  135. - (Số Luận) Mặc dù các trạng thái 
  Yếu mạnh đều vô thường 
  Song bản chất khoái lạc 
  Vốn thật là vÄ©nh hằng.

  (TQ) Dù ở trạng thái nào 
  Chúng vẫn là khoái lạc 
  Trạng thái Ä‘ã vô thường 
  Nên khoái lạc vô thường.

  136. Theo nhÆ° các anh nói 
  Từ cái toàn rá»—ng không 
  Chẳng thể sinh gì cả 
  Thế mà lại chấp nhận 
  Các trạng thái mạnh yếu 
  Tiềm ẩn trong khoái lạc 
  Nếu quả có trong nhân 
  Thì hoá ra ăn cÆ¡m 
  Có khác gì ăn phân.

  137. Và các anh nên mua 
  Hạt bông vải mà mặc 
  Thay vì mua vải vóc.

  - (Số luận) Vì thế gian si mê 
  Nên không thể nhận thấy 
  Y phục trong bông vải 
  [Tức quả nằm trong nhân].

  (TQ) Và ngay cả những kẻ 
  Nhận mình thấy chân lý 
  CÅ©ng có thái Ä‘á»™ áº¥y.

  138. Ngay cả người thế gian 
  CÅ©ng có nhận thức này 
  Qua nhận thức nhÆ° vậy 
  Nên thấy quả trong nhân 
  Nếu cái thấy họ sai 
  Thì những gì thấy biết 
  Đều là không thá»±c có.

  139. - (Số Luận) Vậy theo phái Trung Quán 
  Thì tất cả nhận thức 
  Dắt dẫn đến trí tuệ 
  Đều vô giá trị sao? 
  NhÆ° vậy thì Tánh Không 
  Của tất cả sá»± vật 
  Đương nhiên cÅ©ng là sai!

  140. (TQ) Nếu nhÆ° không hiểu được 
  Má»™t sá»± vật là sai 
  Thì không thể suy ra 
  Cái sai ở chá»— nào; 
  Vì vậy khi biết được 
  Cái sai nằm ở Ä‘âu 
  Thì cái sai rành rành.

  141. Ví nhÆ° người nằm má»™ng 
  Thấy đứa con mình chết 
  [Mà y vốn không con] 
  Thì ý nghÄ© con chết 
  Ngăn chận được ý nghÄ© 
  Rằng con mình còn sống 
  Dù là Ä‘iều ấy sai.

  142. [Tóm lại] phân tích trên 
  Đã trình bày rõ rằng 
  Mọi sá»± vật hiện hữu 
  Đều phải có nhân duyên 
  Và bên trong má»—i duyên 
  Hay tập hợp của duyên 
  Đều hoàn toàn trống rá»—ng. 
  [Những gì] ngoài nhân duyên 
  Không đến từ Ä‘âu cả 
  Không ở cÅ©ng không Ä‘i.

  Biện luận về sá»± phát sinh qua “duyên”

  143. Vật sinh từ áº£o tưởng 
  Hoặc sinh từ nhân duyên? 
  [Lúc sinh] từ Ä‘âu đến? 
  [Lúc diệt] Ä‘i về Ä‘âu? 
  Đó là Ä‘iều phải xét.

  144. Đủ duyên chúng xuất hiện 
  Hết duyên chúng rã tan 
  Thá»±c tại là giả tạo 
  NhÆ° bóng hiện trong gÆ°Æ¡ng 
  Vậy thứ gì chân thật?

  Bác thuyết Hữu Nhân và Vô Nhân 
  - Biện luận về sá»± phát sinh của Hữu và Vô -

  145. Má»™t vật nếu thá»±c có 
  Thì cần gì đến nhân 
  Nếu nó không thá»±c có 
  Cần nhân để làm gì?

  146. Dù vá»›i muôn triệu nhân 
  CÅ©ng không thể biến đổi 
  Cái không thành cái có.

  147. Nếu má»™t vật hiện hữu 
  Đang ở trạng thái không (Vô) 
  Vậy lúc nào thành có (Hữu)? 
  Cái không chẳng thể mất 
  Nếu cái có không sinh.

  148. Cái có không xuất hiện 
  Vì cái không chẳng mất. 
  Mọi chúng sinh cÅ©ng vậy 
  Không thể có hai tính 
  Vừa có lại vừa không.

  149. Bởi vậy diệt hay sinh 
  Không hề có thá»±c chất 
  CÅ©ng vậy, toàn thế giá»›i 
  Rốt ráo không sinh diệt.

  150. Vá»›i sá»± quán sát kỹ 
  Thì bao nhiêu số phận 
  Chỉ là những áº£o ảnh 
  Chẳng khác bóng chiêm bao 
  TÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° cây chuối 
  Không hề có cốt lõi; 
  Bởi vậy trong Tánh Không 
  Không có sá»± khác biệt 
  Giữa những kẻ Ä‘ã vào 
  Hay chÆ°a vào Niết Bàn. 
   
   

  Tá»”NG KẾT VÀ  
  LỜI KHUYÊN CUỐI CÙNG

  151. Vậy thì trong Tánh Không 
  Sá»± vật không thá»±c có 
  Vậy có gì để mất? 
  Nào ai được khen, chê? 
  Người nào kính lá»… tôi? 
  Kẻ nào khinh miệt tôi?

  152. Ai vui và ai khổ? 
  Ai kẻ trọng, người khinh? 
  Hãy phân tích thá»±c tính 
  Còn ai là kẻ tham 
  Còn gì để mà tham?

  153. Quán sát kỹ nhân gian 
  Thì ai là hữu tình? 
  Ai chết và ai sinh? 
  Ai là người Ä‘ã sống? 
  Ai là mẹ, là cha 
  Và ai là bè bạn?

  154. [Hỡi người tìm sá»± thật] 
  Hãy cùng tôi nhận chân 
  Sá»± vật nhÆ° hÆ° không 
  Tất cả đều trống rá»—ng 
  Vì mÆ°u cầu hạnh phúc 
  Nên lâm cảnh tranh giành 
  Chuốc buồn vui tán loạn.

  155. Do khoái lạc Ä‘òi hỏi 
  Nên tạo ra nghiệp ác 
  Phải trải qua tháng ngày 
  Đầy lo âu, thất vọng 
  Hành hạ, giết hại nhau!

  157. Đôi khi sinh cõi lành (45) 
  Hưởng thụ nhiều lạc thú 
  Rồi đến khi nhắm mắt 
  Nhận số phận hẩm hiu 
  Tràn đầy bao thống khổ.

  157-158. Hố thẳm của Ä‘oạ Ä‘ày 
  Nhan nhản trong cuá»™c sống 
  RÆ¡i vào khó thoát ra. 
  NhÆ°ng Ä‘ang trong luân hồi 
  Làm sao tránh khỏi nó?

  159. HÆ¡n nữa sá»± mê chấp 
  Về sá»± vật thá»±c có 
  Lại luôn luôn trái ngược 
  Vá»›i sá»± hiểu Tánh Không; 
  Nếu trong cuá»™c đời này 
  Tôi không thể thấu đạt 
  Về chân lý tuyệt đối 
  Thì tôi phải tiếp tục 
  Chìm đắm biển luân hồi.

  161. Cuá»™c sinh tồn Ä‘ời này 
  Dẫy đầy bao khủng khiếp 
  NhÆ° biển khổ mênh mông; 
  Sức người lại quá yếu, 
  Mạng sống ngắn, mong manh 
  Đua chen sống vá»™i vã 
  Lo chăm sóc thân thể 
  Mệt nhọc vì mÆ°u sinh 
  Chịu Ä‘ói khát, suy yếu 
  Quanh quẩn chuyện ngủ, ăn; 
  Hứng bao Ä‘iều bất hạnh 
  Giao du kẻ ngu đần 
  Vô nghÄ©a ngày tháng trôi 
  Rất khó tìm giờ giấc 
  Để suy nghÄ© thá»±c tại 
  Vậy tìm Ä‘âu phÆ°Æ¡ng thức 
  Ngăn chận tâm tán loạn?

  162. Đây Ma vÆ°Æ¡ng rình rập 
  Xô ta vào bất hạnh 
  Kia nẻo tà dọc ngang 
  Thật khó hòng thắng vượt.

  163. Không dá»… sinh cõi phÆ°á»›c (45) 
  Gặp Phật càng hiếm hoi 
  Sóng thần của phiền não 
  Làm sao cản ngăn Ä‘ây? 
  Ôi triền miên khổ Ä‘au !

  164.-165. Đáng thÆ°Æ¡ng thay chúng sinh 
  Lăn lá»™n trong sóng khổ 
  Mà không hề hay biết 
  NhÆ° người tu khổ hạnh 
  Nhúng người vào nÆ°á»›c lạnh 
  Hoặc lao vào lá»­a nóng 
  Dù vô cùng khổ Ä‘au 
  Song nghÄ© là an vui!

  166. Có kẻ nghÄ© rằng mình 
  Không bao giờ già chết 
  Song họ sẽ chóng gặp 
  Khi Thần Chết đứng bên 
  Và Thần Chết lấy mạng.

  166. Chừng nào tôi dập tắt 
  Lá»­a khổ đốt chúng sinh 
  Bằng trận mÆ°a công đức 
  Trút xuống từ tầng mây 
  PhÆ°á»›c lành tôi tích lÅ©y?

  167. Chừng nào tôi có thể 
  Trình bày về Tánh Không 
  Về tích lÅ©y công đức 
  Cho tất cả chúng sinh 
  Bỏ quan niệm sai lầm 
  Là vạn vật thá»±c có? 

 • 11. CHƯƠNG X: Há»’I HƯỚNG

  CHƯƠNG X 
  HỒI HƯỚNG

  1. Công đức do viết luận 
  „Nhập Bồ Tát Hạnh“ này 
  Xin hồi hÆ°á»›ng chúng sinh 
  Mong tất cả bÆ°á»›c vào 
  Con đường của Bồ Tát.

  2. Nguyện nhờ công đức này 
  Mà tất cả chúng sinh 
  Đang chịu bao Ä‘au bệnh 
  Hành hạ thân và tâm 
  Được an vui vô tận.

  3. Nguyện họ luôn hạnh phúc 
  Suốt sinh tá»­ luân hồi. 
  Nguyện họ luôn an lạc 
  NhÆ° chÆ° vị Bồ Tát.

  4. Nguyện chúng sinh khắp nÆ¡i 
  Đang ở trong Ä‘ịa ngục 
  Được niềm vui cá»±c lạc 
  Cõi Sukhavati.

  5. Nguyện kẻ bị run rét 
  Trong Ä‘ịa ngục giá băng 
  Đều được hÆ¡i sưởi ấm; 
  Nguyện chúng sinh nóng ná»±c 
  Trong Ä‘ịa ngục Ä‘ốt nung 
  Được mây lành Bồ Tát 
  Giáng mÆ°a làm dịu mát

  6. Nguyện rừng lá gÆ°Æ¡m Ä‘ao 
  Thành vườn hoa tráng lệ; 
  Nguyện cây cành giáo mác 
  Biến thành cây nhÆ° ý 
  [Làm thoả mãn Æ°á»›c mÆ¡].

  7. Nguyện Ä‘ịa ngục thành vườn 
  Vá»›i hồ sen tỏa hÆ°Æ¡ng 
  Vá»›i thiên nga, nhạn, hạc 
  Hát ca vui rá»™n ràng.

  8. Nguyện Ä‘ịa ngục Ä‘ốt nung 
  Biến thành kho châu ngọc; 
  Nguyện cho nền sắt nóng 
  Thành thủy tinh lung linh ; 
  Nguyện Ä‘ịa ngục xay nghiền 
  Thành Ä‘iện đền thờ Phật.

  9. Nguyện mÆ°a Ä‘á núi lá»­a 
  Biến thành trận mÆ°a hoa ; 
  Nguyện chiến trường gÆ°Æ¡m giáo 
  Thành lá»… há»™i tung hoa.

  10. Nguyện chúng sinh chìm nổi 
  Trong dòng sông Ä‘ịa ngục 
  NÆ°á»›c nóng bỏng sục sôi 
  Nấu tiêu tan thịt da 
  XÆ°Æ¡ng lòi ra trắng hếu 
  Nhờ công đức của tôi 
  Được sinh lên cõi trời 
  Sông Madukini.

  11. Nguyện ngục tốt Diêm VÆ°Æ¡ng 
  Và kên kên, chim quạ 
  Hình dáng thật dữ dằn 
  Trong bóng Ä‘en thâm u 
  Bá»—ng nhiên tan biến hết; 
  Chúng ngẩng lên hỏi nhau 
  “Ánh sáng kỳ diệu này 
  Từ Ä‘âu chiếu rọi đến?” 
  Và tất cả bá»—ng thấy 
  Bồ Tát Kim CÆ°Æ¡ng Thủ 
  Uy nghiêm Ä‘ứng trên không. 
  Nhờ năng lá»±c hoan há»· 
  Rá»­a sạch hết lá»—i lầm 
  Chúng cùng bay theo Ngài.

  12. Nguyện tá»™i nhân Ä‘ịa ngục 
  Gặp được mÆ°a hoa sen 
  Chan hoà vá»›i nÆ°á»›c thÆ¡m 
  RÆ¡i xuống rÆ°á»›i tắt lá»­a 
  Liền hân hoan, khoan khoái. 
  Các tá»™i nhân tá»± hỏi 
  “Ai Ä‘ã làm thế này?”. 
  Chúng ngẩng nhìn hÆ° không 
  Thấy Bồ Tát Quan Âm 
  Tay cầm hoa sen vẫy. 
  Chúng vô cùng cảm phục 
  Nhận hạnh phúc bất ngờ.

  13. Nguyện hữu tình Ä‘ịa ngục 
  Vui thấy Đức Văn Thù. 
  Chúng lá»›n tiếng gọi nhau: 
  “Bạn Æ¡i! Mau lại Ä‘ây 
  Chiêm ngưỡng Äá»©c Văn Thù 
  Ngài đến cứu chúng ta ! 
  Ngài Văn Thù Äá»“ng Tá»­ 
  Trong hào quang tỏa rạng 
  Đã phát tâm Bồ Äá» 
  Có năng lá»±c diệt khổ 
  Và Ä‘Æ°a đến an vui. 
  Ngài vá»›i tâm từ bi 
  Triệt để cứu muôn loài“. 
  14. "Bạn Æ¡i! Hãy nhìn kia 
  DÆ°á»›i gót sen của Ngài 
  VÆ°Æ¡ng miện trăm vị Trời 
  Đang cúi xuống Ä‘ảnh lá»… 
  Tiếng Thiên nữ ca ngợi 
  Mê ly khắp Ä‘iện đền 
  MÆ°a hoa rắc đầu Ngài 
  Mắt Ngài óng từ bi” 
  Bao tá»™i nhân Ä‘ịa ngục 
  Đều Ä‘ứng dậy reo hò.

  15. Nguyện chúng sinh Ä‘ịa ngục 
  Nhờ công đức của tôi 
  Thấy Phổ Hiền Bồ Tát 
  Hoá hiện vầng mây lành 
  Trút mÆ°a thÆ¡m dịu mát 
  Khiến chúng đều hân hoan.

  16. Nguyện tất cả chúng sinh 
  Lià sợ hãi, Ä‘au Ä‘á»›n 
  NhÆ° tại châu Kuru.

  17. Nguyện loài vật hết sợ 
  Cảnh Äƒn thịt lẫn nhau 
  Nguyện cho loài ngạ quá»· 
  An vui nhÆ° những người 
  Ở Bắc Câu LÆ°u Châu.

  18. Nguyện Đức Quán Thế Âm 
  RÆ°á»›i nÆ°á»›c cam lồ mãi 
  Khiến ngạ quá»· no ấm 
  Tắm được dòng sữa mát.

  19. Nguyện kẻ mù được thấy 
  Nguyện người Ä‘iếc được nghe 
  Nguyện các bà mang thai 
  Sinh nở không Ä‘au Ä‘á»›n 
  NhÆ° Hoàng Hậu Ma-gia.

  20. Nguyện người trần thân trụi 
  Áo cÆ¡m có đầy đủ 
  Được những gì cần thiết 
  Cho cuá»™c sống yên bình.

  21. Nguyện người Ä‘au thoát bệnh 
  Tù nhân được tá»± do 
  Kẻ yếu được mạnh ra 
  Mọi người thÆ°Æ¡ng mến nhau.

  22. Nguyện người sợ hết sợ 
  Người trói được tháo dây 
  Người yếu được mạnh lên 
  Nguyện người người nhá»› đến 
  Giúp nhau làm việc thiện.

  23. Nguyện cho khách lữ hành 
  Đến Ä‘âu cÅ©ng an lành 
  Nguyện cho người buôn bán 
  Thu lợi nhuận dá»… dàng.

  24. Nguyện những kẻ Ä‘i thuyền 
  Đạt được nhiều mục tiêu 
  Thuyền bình an cập bến 
  Đoàn tụ cùng thân quyến.

  25. Nguyện hành khách lạc đường 
  May gặp Ä‘oàn Ä‘i buôn 
  Thoát lo sợ bị cÆ°á»›p 
  Hay thú dữ cọp beo 
  Hành trình Ä‘ược xuôi thuận.

  26. Nguyện chÆ° Thiên, Thánh Thần 
  Há»™ trì kẻ bệnh hoạn 
  Kẻ say sÆ°a, cùng bấn 
  Người già yếu, trẻ thÆ¡ 
  Kẻ ngu si, quẫn trí.

  27. Nguyện chúng sinh thoát khỏi 
  Tám hoàn cảnh hiện hữu 
  Không thuận cho việc tu (46) 
  Nguyện họ đủ Ä‘ức tin 
  Đủ từ bi, trí tuệ 
  Hoàn hảo trong hình tÆ°á»›ng 
  Thuần thục cách hành xá»­ 
  Nhớ lại được đời trước.

  28. Nguyện chúng sinh có được 
  Những kho tàng vô tận 
  Là hÆ° không, tá»± do 
  Nguyện họ sống hoà hợp 
  Không tuyệt vọng, lệ thuá»™c. 

  29. Nguyện chúng sinh yếu Ä‘uối 
  Được trở thành mạnh mẽ; 
  Nguyện khất sÄ© tiều tụy 
  Được đẹp tÆ°Æ¡i vô cùng.

  30. Nguyện tất cả thiếu nữ 
  Được trở thành nam nhi; 
  Nguyện kẻ Ä‘ịa vị thấp 
  Đạt được Ä‘ịa vị cao 
  Không thành kẻ kiêu mạn.

  31. Nguyện tất cả chúng sinh 
  Nhờ phÆ°á»›c đức của tôi 
  Mà dứt sạch Ä‘iều ác 
  Luôn thích làm Ä‘iều lành.

  32. Nguyện tất cả chúng sinh 
  Không lìa tâm Bồ Tát 
  Hiến thân cho giải thoát 
  Thường được Phật gia há»™ 
  Không vÆ°á»›ng bẫy ma vÆ°Æ¡ng.

  33. Nguyện tất cả hữu tình 
  Được sống lâu vô tận 
  Luôn luôn được hạnh phúc 
  Chữ “chết’ không hề nghe .

  34. Nguyện mười phÆ°Æ¡ng thế giá»›i 
  Đầy rừng cây nhÆ° ý 
  Vang diệu âm thuyết pháp 
  Của chÆ° Phật, Bồ tát.

  35. Nguyện toàn cõi địa cầu 
  Không gồ ghề sỏi Ä‘á 
  Bằng phẳng nhÆ° lòng tay 
  Dịu êm đầy ngọc báu.

  36. Nguyện pháp há»™i Bồ Tát 
  Mở ra khắp nÆ¡i nÆ¡i 
  Điểm trang cho mặt đất 
  Bằng hào quang các ngài.

  37. Nguyện tất cả chúng sinh 
  Nghe pháp âm vi diệu 
  Vang bất tận từ rừng 
  Từ chim muông, ánh sáng 
  Từ trời rá»™ng mênh mông.

  38. Nguyện chúng sinh kề cận 
  ChÆ° Phật và Bồ Tát 
  Vá»›i lá»… vật cúng dường 
  Nhiều nhÆ° mây bốn phÆ°Æ¡ng 
  Dâng lên đấng Ä‘ạo sÆ°.

  39. Nguyện chúng sinh Ä‘ược mÆ°a 
  RÆ¡i xuống Ä‘úng thời vụ 
  Mùa màng được sung túc; 
  Nguyện thế giá»›i giàu sang 
  Vua quan đều chính trá»±c.

  40. Nguyện thuốc thang công hiệu 
  Nguyện thần chú á»©ng linh 
  Nguyện quá»· ma, phù thủy 
  Đều phát tâm từ bi.

  41. Nguyện tất cả chúng sinh 
  Không gặp Ä‘iều bất hạnh 
  Bị tá»™i lá»—i, Ä‘au bệnh 
  Bị Ä‘àn áp khinh khi 
  Không còn tâm Ä‘á»™c ác.

  42. Nguyện tu viện, chùa chiền 
  Tu học Ä‘ược hÆ°ng thịnh 
  Tăng chúng sống vững bền 
  Mọi việc Ä‘ều thành tá»±u.

  43. Nguyện tăng sÄ© siêng tu 
  Đạt trí tuệ càng nhiều 
  Thích giữ gìn giá»›i luật 
  Diệt trừ sạch tán loạn 
  Tâm trí Ä‘ược khinh an.

  44. Nguyện cho các ni cô 
  Không tranh chấp lẫn nhau 
  Thu lợi từ giáo pháp ; 
  Nguyện những vị khất sÄ© 
  Luôn đầy đủ giá»›i hạnh.

  45. Nguyện người bị phạm giá»›i 
  Biết Äƒn năn sám hối 
  Nguyện họ sinh cõi lành 
  Không còn phạm giá»›i thêm.

  46. Nguyện những vị xuất gia 
  Học rá»™ng và uyên thâm 
  Được tặng phẩm, bố thí 
  Được tâm ý sạch trong 
  Vang mười phÆ°Æ¡ng tiếng tốt.

  47. Nguyện chúng sinh không khổ 
  Và không gặp gian nan 
  Vì số kiếp tồi tàn 
  Vá»›i thân người duy nhất 
  Trở thành bậc Chánh giác.

  48. Nguyện tất cả chúng sinh 
  Luôn cúng dường chÆ° Phật 
  Được hạnh phúc khôn lường 
  Nhờ phÆ°á»›c Phật vô biên.

  49. Nguyện Bồ Tát hoàn thành 
  Ước nguyện cứu thế gian; 
  Nguyện tất cả chúng sinh 
  Được chÆ° Phật, Bồ Tát 
  Xót thÆ°Æ¡ng và cứu Ä‘á»™.

  50. Nguyện cho hàng Äá»™c Giác, 
  Và Thanh Văn an lạc 
  Luôn luôn được Trời, người, 
  A Tu La cúng dường.

  51. [Cuối cùng] Nguyện cho tôi 
  Nhận được sá»± gia há»™ 
  của Văn Thù Bồ Tát 
  Nhá»› lại những đời trÆ°á»›c. 
  Nguyện Ä‘ời nào cÅ©ng tu 
  Để chứng Cá»±c Há»· Địa (47)

  52. Nguyện suốt mọi thời gian 
  Định lá»±c Ä‘ều duy trì; 
  Nguyện Ä‘ời đời kiếp kiếp 
  Có được chốn thanh tịnh 
  Để thuận lợi tu hành.

  53. Nguyện khi tìm học Pháp 
  Đều được Đức Văn Thù 
  Giải ngá»™ những chÆ°á»›ng ngại 
  Và được ngài há»™ trì.

  54. Nguyện nhÆ° Đức Văn Thù 
  Đi khắp mọi chân trời 
  Làm lợi cho chúng sinh 
  Tôi mong được nhÆ° ngài.

  55. Ngày nào hÆ° không còn 
  Ngày nào quả đất còn 
  Ngày Ä‘ó tôi tiếp tục 
  Diệt khổ của trần gian.

  56. Nguyện Ä‘au khổ chúng sinh 
  Chín muồi nÆ¡i thân tôi; 
  Nguyện phÆ°á»›c đức Bồ Tát 
  Mãi mãi Ä‘em hạnh phúc 
  Đến tất cả chúng sinh.

  57. Nguyện giáo pháp NhÆ° Lai 
  Là linh dược duy nhất 
  Trừ Ä‘au khổ thế gian 
  Được trường tồn, ca ngợi 
  Được xuyển dÆ°Æ¡ng, há»™ trì. 

  58. Nay tôi xin kính lá»… 
  Đức Văn Thù SÆ° Lợi 
  Nhờ ân đức của ngài 
  Mà tâm tôi hÆ°á»›ng thiện; 
  Kính lá»… thiện tri thức 
  Nhờ ân đức các vị 
  Mà tâm tôi lá»›n lên. 
   
   

  ***

  CHÚ THÍCH :

  (01) Phật: Trong Luận „ Nhập Hạnh Bồ Tát“, ngài Santideva Ä‘ã dùng nhiều danh hiệu khác nhau để thay cho danh hiệu „Phật“, ví dụ nhÆ°: Ä‘ức Thế Tôn, bậc Chiến Thắng, Ä‘ức NhÆ° Lai, bậc Äáº¡o SÆ°, Hiền Giả v..v.. 
  (02) Những vị Thừa Kế Ä‘ức Phật bao gồm những vị thừa kế lời Phật dạy nhÆ° hàng Thanh Văn, Äá»™c Giác Phật và những vị thừa kế tâm của Phật nhÆ° hàng Bồ tát. 
  (03) Các nÆ¡i Bồ tát á»Ÿ: Là những nÆ¡i chốn và địa Ä‘iểm sống và tu tập của Bồ tát Tất-Đạt-Đa Cồ-Đàm (Siddhàrtha Gautama) trÆ°á»›c khi giác ngá»™ thành vị Phật lịch sá»­ Thích Ca Mâu Ni. 
  (04) Tam Bảo: gồm có Phật, Pháp và Tăng 
  (05) Phạm Thiên: Là má»™t hình thái hiện hữu của thế giá»›i các vị Trời tối thượng 
  (06) Ba ruá»™ng phÆ°á»›c (PhÆ°á»›c Ä‘iền): Là những vị mà Phật tá»­ nên cúng dường Ä‘ể được phÆ°á»›c đức lá»›n cho đời này và Ä‘ời sau. Thứ nhất là cúng dường Phật, Pháp Tăng (Kỉnh Ä‘iền). Thứ hai là cúng dường cha mẹ (Ân Ä‘iền). Thứ ba là cúng dường những kẻ nghèo khó (Bi Ä‘iền) 
  (07) Pháp cạn, sâu: Chỉ cho Tiểu Thừa và Äáº¡i Thừa 
  (08) Chú thuật Mật tông: Đó là những câu tụng niệm có âm thanh chứa Ä‘á»±ng má»™t sức mạnhhuyền bí của vÅ© trụ hay của Phật tính vá»›i công năng á»§ng há»™ kẻ tu niệm 
  (09) Kinh Ba Phần: Là kinh gồm có ba phần: sám hối, phát nguyện và hồi hÆ°á»›ng 
  (10) Truyện Cát Trường Sinh: Trong Kinh Hoa Nghiêm 
  (11) Nữ thần Durga: Là Nữ thần của Đạo Karnapa, Nam áº¤n Độ 
  (12) Đổi vị trí cho nhau: Là má»™t trong những phÆ°Æ¡ng tiện giúp đỡ tu tập, được miêu tả rõ trong ChÆ°Æ¡ng 8, từ câu 90-100 và từ câu 101-139 
  (13) Hoá sinh trong lòng sen: Đây là cảnh hóa sinh tại cõi Cá»±c Lạc của Ä‘ức Phật A Di Đà 
  (14) Chiến công trọn thành: Tức là Ä‘ạt được sá»± giác ngá»™, thành Phật và truyền dạy giáo lý(Chuyển Pháp Luân) 
  (15) Xem chÆ°Æ¡ng VII, câu 16 
  (16) Xem chÆ°Æ¡ng IX, câu 73 
  (17) Bồ tát Diệu Hoa Nguyệt (Supuspacandra): Mặc dầu biết vua Curadatta rất ác Ä‘á»™c, song vẫn cÆ°Æ¡ng quyết thuyết pháp vì lợi ích cho chúng sinh và Ä‘ã bị vua hành hạ. 
  (18) Tinh huyết của cha mẹ 
  (19) Từ câu 141 đến câu 154 (trong ngoặt kép): NÆ¡i Ä‘ây ngài Santideva Ä‘ã tá»± đặt mình vào Ä‘ịa vị của má»™t người khác rồi hÆ°á»›ng về „cái Ta“ (ngã) mà nói 
  (20) Chân lý thế gian: Còn gọi là tục đế, chân lý tÆ°Æ¡ng đối, chân lý bao phủ 
  (21) Chân lý tuyệt đối: Còn gọi là chân đế, thắng nghÄ©a đế 
  (22) Đây là cuá»™c tranh luận giữa Tôn giả Santideva (Trung Quán) và phái Duy Thức. Duy thức chủ trÆ°Æ¡ng rằng má»—i sá»± vật và hiện tượng bên ngoài đều là áº£o tưởng. Chúng không có thật mà chỉ là bóng dáng của tâm. Chỉ có tâm má»›i hiện hữu thật sá»± 
  (23) Phụ nữ vô sinh: Là phụ nữ không thể nào sinh con được. Vì vậy sá»± bàn luận về sắc đẹp của đứa con gái của má»™t phụ nữ vô sinh chỉ là chuyện vui Ä‘ùa 
  (24) Đây là ví dụ về má»™t con gấu bị chuá»™t cắn làm Ä‘á»™c. Gấu ngủ suốt mùa Ä‘ông. Đến mùa xuân, khi nghe tiếng sấm nó tỉnh dậy và cảm thấy Ä‘au Ä‘á»›n má»›i nhá»› lại Ä‘ã bị chuá»™t cắn. Ký ức của con người cÅ©ng tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° vậy 
  (25) Tâm siêu nhiên = Tha tâm thông 
  (26) NÆ¡i Ä‘ây Tôn giả Santideva phản bác lại phái Tiểu thừa Ä‘ã quan niệm rằng sau khi Ä‘ức Phật nhập Niết Bàn thì Ngài không còn làm lợi ích cho chúng sanh Ä‘ược nữa. 
  (27) Bám víu Ä‘ối tượng hay sá»± vật = chấp pháp. Bám víu cái Ta = Chấp ngã 
  (28) Theo Prajanàkarumati thì các câu 50, 51 và 52 là những câu Ä‘ã được tác giả khác từ ngoài Ä‘Æ°a vào 
  (29) ChÆ°á»›ng ngại hiểu biết = Sở tri chÆ°á»›ng 
  (30) Số luận (Samkhya) là má»™t học thuyết phi Phật giáo do Rishi Kapila thành lập vào thời cổ áº¤n Độ, tin rằng mọi hiện tượng - trừ cái ngã trường cá»­u bất biến - được tạo thành từ má»™t thần ngã Prakrti hay là thá»±c chất tối sÆ¡ thấm khắp mọi sá»±. Khi tiếp xúc vá»›i thá»±c chấtnày thì má»™t loạt những biểu hiện nhÆ° tri thức, cảm quan và đối tượng cảm giác phát xuất từ đấy và được cái ngã cảm thọ. Thá»±c chất tối sÆ¡ là má»™t chất liệu trường cá»­u, phổ biến tạo nên mọi sá»± và là bản chất của các pháp trong thế giá»›i kinh nghiệm. Ngã là nguyên lý tâmbất biến trở nên liên kết vá»›i ngoại giá»›i do sá»± đồng nhất sai lầm của nó vá»›i biểu hiện của thá»±c chất tối sÆ¡. (Theo: Thích Nữ Trí Hải: Nhập Bồ Tát Hạnh, Trang nhà Quảng Đức, ChÆ°Æ¡ng 9: Trí Tuệ, câu 60). Xem thêm Tìm hiểu sáu phái Triết học áº¤n Độ, Thích Mãn Giác, 2002, Trang nhà Quảng Đức. 
  (31) Âm thanh: Là đối tượng của sá»± nghe = Trần cảnh 
  (32) Cái biết, Tánh biết= nhận thức 
  (33) Ba đức (nguyên lý) tối sÆ¡ của Số luận là: rajah, sattwa và tamah. Tùy theo dịch gỉa mà có nhiều cách dịch khác nhau. Cách dịch ở Ä‘ây dá»±a theo E. Steinkellner vá»›i ba thuật ngữ: Güte, Leidenschaft và Finsternis (Santideva: Eintritt in das Leben zur Erleuchtung - Bodhicarỳavatàra. Eugen Diederichs Verlag, 1981, trang 125.) 
   Thích Nữ Trí Hải dịch là: Æ°u, há»·, ám. Sách Ä‘ã dẫn, câu 64 
   Thích Trí Siêu dịch là thanh tịnh, tạo tác u mê (Thích Trí Siêu: Bồ Tát Hạnh, Trang Nhà Quảng Đức, chÆ°Æ¡ng 9: Trí huệ, câu 64) 
  (34) “Má»™t”: Theo Trung Quán, má»™t sá»± vật có thật (có tá»± tính) còn được gọi là “Má»™t”. Tá»± nó là nó, không do nhiều Ä‘iều kiện khác (nhân duyên khác) phối hợp mà thành 
  (35) Năm Uẩn: NgÅ© Uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức 
  (36) áº¢o tưởng: Được sinh ra từ tưởng tượng, từ tà kiến hoặc do chấp trÆ°á»›c 
  (37) Giác quan = Căn: tai mắt, mÅ©i, lưỡi thân 
   Äá»‘i tượng: ví dụ nhÆ° sá»± vật = Trần: nhÆ° âm thanh, màu sắc, mùi vị, va chạm 
  (38) Hạt bụi cá»±c nhỏ = vi trần hoặc cá»±c vi trần và lân hÆ° trần, nhỏ đến mức dường nhÆ° không có gì cả 
  (39) Xem lại các câu 86 – 88 của chÆ°Æ¡ng chín 
  (40) Xem lại các câu 58 – 88 của chÆ°Æ¡ng chín 
  (41) Phản bác phái Hữu Bá»™. Phái này quan niệm rằng tâm và vật là hai thá»±c thể khác biệt 
  (42) Phái Vô Nhân: Phái này chủ trÆ°Æ¡ng rằng tất cả các pháp không do nhân gì sinh ra, họ bảo: “Mọi sá»± vật nhÆ° mặt trời mọc, nÆ°á»›c chảy xuống núi, hạt đậu tròn, gai nhọn và lông Ä‘uôi con công … không do ai làm ra cả, chúng tá»± nhiên sinh (Thích Nữ Trí Hải, sÄ‘d, chÆ°Æ¡ng 9, câu 116) 
  (43) Thường Luận: Phái này tin rằng mọi sá»± do thần Tá»± Tại Thiên sinh ra. Vị này có năm đức là thiêng liêng, trong sạch, Ä‘áng kính, trường cá»­u, Ä‘á»™c nhất và là sáng tạo chủ của mọi sá»± (Thích Nữ Trí Hải, sÄ‘d, chÆ°Æ¡ng 9, câu 118) 
  (44) Bốn Đại chủng: gồm có Ä‘ất, nÆ°á»›c, lá»­a, không khí và không gian 
  (45) Cõi lành, Cõi phÆ°á»›c = Bát phÆ°á»›c sanh xứ: Tám cõi nhờ có phÆ°á»›c đức mà được sinh đến Ä‘ó, gồm có cõi người giàu sang, cõi trời bốn vị Thiên VÆ°Æ¡ng, cõi trời Äao-lỵ, cõi trờiDạ-Ma, cõi trời Đâu-Suất, cõi trời Hoá-Lạc, cõi trời Tha-Hoá và cõi trời Phạm Thiên (Theo Đoàn Trung Còn: Phật học Từ Ä‘iển, Saigon 1966, tập I, trang 243) 
  (46) Tám hoàn cảnh xấu (Bát nạn): Tám cảnh ngá»™ ngăn chận sá»± tu học Ä‘ể được giác ngá»™, gồm có Äá»‹a ngục, Ngạ quá»·, Súc sanh, Châu Uất Ä‘an việt (Châu Bắc-cu-lÆ°) người ở châu này sung sÆ°á»›ng mãi nên tu học không được, cảnh trời Trường thọ (Vô tưởng thiên), nÆ¡i Ä‘ây không có tâm tưởng nên không tu học Ä‘ược, Ä‘ui, Ä‘iếc, câm, Thế trí biện thông (á»· mìnhthông minh biện bác theo thế sá»± mà không lo tu học, trÆ°á»›c Phật và sau Phật, hai thời này không có sá»± bành trÆ°á»›ng của Ä‘ạo Phật nên không thể tu học (Đoàn Trung Còn, sÄ‘d, tr. 235) 
  (47) Cá»±c Há»· Địa: SÆ¡ Địa của Bồ Tát

  Links: Về Ngài Tịch Thiên 

Mục lục

Nhập Bồ Tát hạnh
 • 1. Tiểu sá»­ Tôn giả Tịch Thiên
 • 2. CHƯƠNG MỘT : LỢI ÍCH CỦA TÂM Bá»’ ĐỀ
 • 3. CHƯƠNG HAI: SÁM HỐI TỘI NGHIỆP
 • 4. CHƯƠNG BA: PHÁT TÂM Bá»’ ĐỀ
 • 5. CHƯƠNG BỐN: THá»°C HÀNH TÂM Bá»’ ĐỀ
 • 6. CHƯƠNG NÄ‚M: CHÁNH NIỆM, TỈNH GIÁC
 • 7. CHƯƠNG SÁU : NHẪN NHỤC
 • 8. CHƯƠNG BẢY: TINH TẤN
 • 9. CHƯƠNG TÁM: THIỀN QUÁN
 • 10. CHƯƠNG CHÍN :TRÍ TUỆ
 • 11. CHƯƠNG X: Há»’I HƯỚNG

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03381
 • Đang online: 15