Thuật sống siêu việt

04/06/2016 | Lượt xem: 18

Danh mục: Sách viết

Lời giao cảm

 

          Sống mà hóa tán được 5 hợp thể (Ngũ Uẩn), tiêu tan được 5 ngăn che (Ngũ Ấm), đó là : THUẬT SỐNG SIÊU VIỆT.

          Qua được tất cả "Ách khổ" là "Siêu thuật sống".

          Con người Bồ Tát Quán Tự Tại (Quán Thế Âm) – AVALOKITEVARA - có được đời sống như vậy.

          Ngài đã bằng Trí Huệ siêu việt (Ma Ha Bát Nhã) mà sống - Đây là thứ Trí Huệ TÁNH KHÔNG.

          Chúng ta ai là người đang còn đau khổ, bị khổ sinh tử bức bách, hãy học mà sống theo cách của Ngài. Khổ là sự thật cần phải thoát ra!

 

                                                  Nam Mô Phật

 • 1. KINH TÂM MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

  1. KINH TÂM MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

  (KINH TÂM TRÍ SIÊU VIỆT ĐẾN BỜ KIA)

  (MAHA PRAJNAPARAMITA SUTRA)

  ***

  KINH LÒNG SÁNG RỘNG ĐẾN BỜ KIA

  ***

  Bồ Tát Quán Tự Tại là:

  Người hành Bát nhã ba la mật đà

  Đến khi nhuần nhuyễn sâu xa

  Thấy TÁNH năm Uẩn đều là TÁNH KHÔNG

  Các khổ liền được khai thông

  Bao nhiêu ách nạn đều hông còn gì

  Phật rằng Xá Lợi Phất này!

  TÁNH Sắc và TÁNH KHÔNG đây cùng là

  TÁNH KHÔNG - TÁNH Sắc một nhà

  Cái TÁNH Sắc ấy chính là TÁNH KHÔNG

  TÁNH KHÔNG - TÁNH Sắc thảy đồng

  Thọ, Tưởng Hành, Thức TÁNH cùng như trên

  Xá Lợi Tử nên biết thêm,

  TÁNH KHÔNG của các thứ trên thế này:

  Chẳng sanh ra – chẳng diệt đi

  Chẳng dơ – chẳng sạch có gì chùi lau

  Chẳng thêm – chẳng bớt làu làu.

  Trong TÁNH KHÔNG lại như sau, như vầy:

  Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức đây

  Năm Uẩn hổng có TÁNH này LẶNG TRONG

  Uẩn hông có nên Căn hông

  Ý, Nhãn, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân có nào!

  Căn hông, Trần lại có sao?

  Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, bao Pháp Trần

  Căn, Trần, Thức chẳng có phần

  Ý thức, Nhãn giới bao lần cũng hông

  Vô minh sinh chốn bụi hồng

  Đến vô minh tận cũng đồng là hông

  Lão tử, Lão tử tận hông

  Mười hai Nhân duyên cũng hông luôn mà!

  Tứ Đế ấy pháp Phật đà

  Khổ, Tập, Diệt, Đạo thảy là pháp hay

  Cũng hông trong ấy vậy thay!

  Huống là có Trí, Đắc gì trong đây?

   

           Do hổng có chỗ đắc này

  Bồ Đề tát đỏa y vầy: Ma ha

  Bát Nhã ba la mật đa

  Lòng hông quái ngại chỉ là rỗng rang

  Hổng quái ngại chẳng vương mang

  Nên hông sợ hãi lòng đang là Thiền

  Xa rời mộng tưởng đảo điên

  Đến tột cảnh giới Niết Bàn an vui.

            Các vị Phật trong ba đời

  Y vào Bát Nhã siêu vời mà nên

  Đắc thành Chánh Giác ngôi trên

  Hãy biết như vậy gieo duyên Phật Đà

            Bát Nhã ba la mật đa

  Là chú đại thần và là đại minh

  Là chú vô thượng siêu linh

  Chú vô đẳng đẳng thần tình nào hơn

  Hay trừ khổ quả khổ nhơn

  Là sự chơn thật thật chơn chú là:

            “Bát Nhã ba la mật đa”

  Lời chú Bát Nhã nói ra như vầy:

  Yết đế yết đế, ba la yết đế

  Ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha

 • 2. THUẬT SỐNG SIÊU VIỆT

  2. THUẬT SỐNG SIÊU VIỆT

   

  Ta nói trời nói đất gì thì 8 hình thức khổ vẫn có trong Ta.

  Ta làm trời làm đất gì thì 8 khổ vẫn có trong Ta.

  (Tám khổ: SANH – GIÀ – BỆNH – CHẾT – THƯƠNG – GHÉT – THAM CẦU – NGŨ ẤM XÍ THẠNH).

  Còn đủ tám món này tức ta còn khổ. Hay gọn lại còn NGŨ ẤM XÍ THẠNH, tức còn 5 Ấm: SẮC – THỌ - TƯỞNG – HÀNH – THỨC bừng bốc cháy là còn khổ.

  Ấy là còn bị Thân xác và Tâm hồn bức bách là còn khổ.

  Hay gọn nhất là: còn Tâm bất an, tinh thần bất ổn là còn khổ.

  Còn bất an là còn khổ.

  BẤT AN = KHỔ

  Vậy, muốn thoát khổ, hết khổ, không khổ

          - Chỉ có cách là:

  SỐNG MÀ KHÔNG BẤT AN

  Để.

  SỐNG mà KHÔNG BẤT AN, phải sống làm sao?

    - Chỉ có, và chỉ có một cách là: Vô hiệu hóa Ngũ Ấm. Hóa giải năm món chướng ngăn.

    Vô hiệu hóa và hóa giải bằng cách nào ngắn, gọn, nhanh nhất?

    - Chỉ có, và chỉ có một đường là:

  NGỘ TỰ TÁNH KHÔNG

       Tức “Hay ra” cõi TRONG LẶNG nơi lòng.

       Bằng đời sống TRONG LẶNG RỖNG RANG sống trong đời thường. Ngay đây không Ta, không Người, không Vật, không vấn đề, không sự kiện, không vui buồn.

       Đời sống Ta chỉ còn là đời sống tợ hư không. Nhỏ như lỗ kim, lớn như bầu trời vẫn là hư không, nên nhỏ bằng lớn, nhỏ lớn bình đẳng.

  NHỎ = TO = KHÔNG

    Đời sống Ta bình đẳng trọn vẹn. Nỗi bất bình trong Ta không còn, Ta chỉ là một đời sống thênh thang. Và Ta tức là cuộc sống.

    Tất cả sinh hoạt thế gian đều trải mình trong cuộc sống. Cuộc sống vì vậy là “nền” của tất cả đời sống, cảnh sống.

    Thế, Ta là tất cả (là NỀN).

    Và, Tất cả là Ta

   

  TA = TẤT CẢ   

    1 = VÔ SỐ

   

   

  = 0

  TẤT CẢ = TA        

    VÔ SỐ = 1

    Khổ đau tự tan biến.

    SANH – GIÀ – BỆNH – CHẾT chỉ còn thuần là hình thức, là màn cảnh trên sân khấu đời không hơn không kém. Chúng không còn cầm chân trói buộc diễn viên nữa.

    Và diễn viên vốn là ông Bầu, người đầy đủ khả năng để dệt vẽ nên những màn cảnh lớp lang trên sàn diễn.

    THƯƠNG – GHÉT – THAM CẦU đưa tới vui buồn. Vui buồn là khán giả.

    Khán giả cũng vốn là ông Bầu. Ông Bầu đã trở về chức năng chính thực của mình thì khán giả tự tiêu mất, biến mất.

    Khán giả  biến mất, vui buồn không xảy ra. Tức Thương, Ghét, Tham cầu bị vô hiệu hóa, và trở thành không. Đời sống tình cảm không, lòng tham cầu bặt, Sân – Si – Mạn – Nghi… tan biến. Đời sống Tinh Thần trở nên vắng lặng an bình.

    Bất an không còn.          Chỉ là An bình.

    Khổ được triệt tiêu. Hết khổ.

    Giờ đây chỉ một Ông Bầu từ sàn diễn, cảnh diễn, diễn viên, khán giả.

  ÔNG BẦU là tất cả

       Ông Bầu làm nên tất cả. Tất cả chỉ là Ông Bầu.

       Cuộc đời, sân khấu đời chỉ là như vậy.

       Sống được như vậy là sống đời siêu việt ngay trong cuộc đời. Ấy là siêu thuật sống.

  ***

  Nhưng làm sao để “Ngộ” Tự TÁNH KHÔNG?

  - IM!...Im!...Im!...Im!...!!!

  CÙNG NHAU

  Rõ ràng Nó:

  “Biết” ngủ mà, nên ngủ được ngon.

  Và “Biết” thức mà, nên Thức tỉnh.

  Ngủ Thức là hai việc, hai hình thức. “Biết” ấy không hai, chỉ Nó mà thôi.

  Cái “Biết” luôn luôn biết

  Đừng lo Nó không biết.

  Tối kỵ chớ “hiểu” Biết

  “Hiểu về” cái Biết. Ôi! Đáng tiếc

  Lẩn thẩn, ngu si, thật tiếc ghê!

  Con từ bụng mẹ mà ra, phải. Đúng thế!

  Nhưng con có biết bụng mẹ thế nào, được không?

            Bụng mẹ sanh con

            Sanh hàng trăm đứa

            Sức sống phi thường

            Lường không thể được!

            Đừng ngu sanh “hiểu” thế nào

  “Biết” mẹ công đức không sao đo lường

            “Biết” không phiền não hằng thường

  Không Thiện không Ác không đường Tử sinh

            “Biết” là Tánh thật chính mình

  Rỗng rang không lặng rộng thinh  khắp trùm

            “Nói”, “hiểu” về Biết ấy khùng

  Ấy là điên đảo đồng cùng Vô Minh

            Thôi ! Thôi ! Dứt hiểu, tuyệt tình

  Câm mồm, bặt ý, diệt sinh chớ màng

            Muốn hòa vào cõi Niết Bàn

  Hãy: Như như, bất động An TÂM mà vào

            Thôi! Thôi  nhé! Chớ ồn ào

  Nào !

            Hư không bàng bạc muôn trùng

  Sao Ta lại hỏi: “hư không chỗ nào?”

            “Hư không” không phải đây sao?

  Họng Ta, mũi đó, ui chao! Đầy mình!

            Này: Ta ngậm miệng nín thinh

  Hỏi Ta? Họng nói, mắt nhìn cái chi?

  Uát!

  Lại:

  Lặng Trong không thể tìm

  Rỗng Lặng hông thể thấy

  KHÔNG LẶNG bất động dao

  RỖNG TRONG hằng tỏa sáng

  Chớ lo hông Rỗng Lặng

  Đừng nhìn Rỗng Lặng Trong

  Hổng nên lòng thưởng thức.

  Giấc ngủ đã nên ngon

  Cứ  ngon giấc ngủ dài

  Chớ xem ngon thế nào.

  Tối kỵ “hiểu” ngủ ngon.

  Hư không rỗng lặng thênh thang

  Luôn luôn tỏa sáng không gian ngời ngời

  Vạn vật cho đến đất trời

  Đâu đâu chốn chốn thời thời Hư không

  Ai hay Trời đất mênh mông

  Thong dong trải khắp núi sông tuyệt vời

                               Trời sanh ! Hư !

   

 • 3. BỔN TÂM

  3. BỔN TÂM

      

   

   

                          A ! TÂM – Bổn TÂM

  TÂM ta! TÂM ta! Chính thật TÂM ta

  Là TÂM cội gốc cội nguồn bấy lâu

  TÂM này từ thuở đất trời chưa phân

  Có Bổn TÂM mới có thân ta này

  Và mới thành sinh hoạt trong đời sống

  TÂM nguồn năng lực vô bờ tạo sinh

  TÂM này bàng bạc hư không rộng trùm

  TÂM này chứa khắp hà sa giống loài

  Loài giống nào cũng ra từ một TÂM

  TÂM đây trong sạch làu làu suốt soi

  Ba ngàn thế giới trông coi tỏ tường

  Như xem coi trái trong lòng bàn tay

  Một cọng lông sợi tóc cũng không lầm

  Cùng con vi khuẩn vi trùng cũng phân

  Sáng soi tỏ rạng phân minh rõ ràng

  Nhỏ thì hơn tóc hơn tơ vi trần

  Lớn thì rộng chứa hư không đất trời

  Suốt soi tam thế không ngằn mé chi

  Quá khứ, hiện tại, vị lai thấu cùng

  Chuyện đời biết hết từ thời hồng hoang

  Xuyên hiện tại, suốt mé bờ vị lai

  Rõ ràng nghiệp chủng từng muôn giống loài

  Suốt thông hành nghiệp chuyển di sáu đường

  TÂM này chứa Phật cùng là chúng sanh

  Chứa luôn cảnh giới Phật thành, Phật tu

  Mười phương cõi Phật ba đời cũng TÂM

  TÂM hay TÂM giỏi TÂM mầu thần thông

  Diêm vương Thiên đế không mong lộng quyền

  Quỷ Ma Thần Thánh Tiên hiền cũng thôi

  Khắp trời khắp đất TÂM thông hàng đầu

  Thế nên dù ở Luân hồi chuyển xoay

  Thì TÂM cũng vẫn là TÂM thuở nào

  Cũng là trong sạch trắng ngần suốt soi

  Luân hồi nhân quả có đâu buộc ràng

  Tánh TÂM nào có hấn hề gì đâu

  Tánh vẫn Không Rỗng sáng trong sạch làu

  Tánh KHÔNG vốn thật Tánh TÂM từ nào

  Hông phiền hông não hông sầu khổ chi

  Rỗng rang bằn bặt vô minh si nào

  Tham sân các thứ nhân phiền có đâu

  Khổ đế, Tập đế cũng hông có nào

  Diệt đế, Đạo đế sạch ròng rỗng không

  Pháp thế gian xuất thế gian đều hông

  Hổng có một pháp vật gì trong đây

  TÂM này hạnh phúc trần đời không hai

  Vì TÂM không diệt không sinh hoại gì

  TÂM hằng vĩnh cửu thường còn chẳng thay

  Dù cho Trời sập Đất lay

  TÂM này vẫn mãi chẳng phai chẳng tàn

  TÂM này quý tột hơn vàng

  Hơn châu hơn ngọc, Ngọc Hoàng cũng thua

  TÂM này TÂM Thật chính Ta

  Ai mà nhận được hay ra an nhàn

  Tình tang cất bước lên đàng

  Giúp đời xuôi ngược độ hàng sinh linh.

   


 • 4. TÁNH – TÂM – NGỘ - TU

  4. TÁNH – TÂM – NGỘ - TU

   

            TÁNH là NỀN

  Nền là nơi, là chỗ, là nguồn

  Từ “Nền” các thứ có ra đầy

  Nền là cái thật, cái hông đổi

  Cái hông mất, khi các thứ mất

  Cái hông dời, khi các thứ dời

  Và hông khác, khi các thứ khác

  Cái hông sinh, khi các thứ sinh

  Nền là chân thật, các thứ giả

  Nền khiết tinh không nhuốm nhiễm nhơ

  Nền trống sạch thứ nào cũng hông

  Chính tại Nền các thứ đều hông

  Nền hông cái sạch cái dơ nào

  Nền lớn rộng to hơn các thứ

  Vì chúng là cái có trong Nền

  Nền trùm chứa bao dung tất cả

  Nền là bất động chẳng di dời

  Để rõ “Nền” theo thí dụ sau:

  Là nền nhà, nền xây nhà cửa

  Nền mạ, nền mọc lên lúa mạ

  Nền giấy, nền có ra chữ viết

  Và có ra tranh ảnh màu mè

  Nền màn Ti vi có ảnh hình

  Nền mặt nước có bọt, sóng xao

  Nền đất có cỏ cây vạn loại

  Có người có vật có muôn loài

  Nền Trời có mây có mưa, sương

  Có trăng sao mặt trời nắng gió

  Có trái đất có vạn hành tinh

  Có trùng trùng điệp điệp sinh linh

  Loại hữu tình vô tình đều có

  Có biết bao sinh hoạt, hoạt sinh

  Bao sự kiện, cùng bao hiện tượng

  Nói chung nền Trời chứa tất cả

  (Nền Trời hông chỉ là Trời xanh

  Mà Nền Trời là cái rỗng không)

  Nền Trời rỗng rộng rất mênh mông

  Hông bờ hông mé hông hư hoại

  Chứa hằng sa vật lại rỗng trong

  Hông ô hông uế hông gì ráo

  Lại như gương Nền hiện các bóng

  Và như nền da mọc tóc lông

  Nền gia tộc ấy là dòng họ

  Họ là Nền tên gọi có ra

  Họ hông thay đổi, tên muôn thứ

  Và như Nền máy nổ động cơ

  Từ Nền, máy hoạt động sản sinh

  Ra muôn sản phẩm, lắm tiện nghi

  Lại như Nền điện nguồn ánh sáng

  Điện năng nguồn lực bao máy móc

  Rồi như bụng mẹ Nền con cái

  Máu thịt mẹ nguồn máu thịt con

  Nền… vân vân và lại vân vân

  TÁNH là NỀN là Nền như vậy

  ♠♠♠

  Con người có TÁNH hay không TÁNH ?

  Vạn vật thứ nào hông có TÁNH,

  Con người sao lại TÁNH thì hông ?

  TÁNH người có chứ sao hông có ?!

  (TÁNH này hông phải nết na nghe,)

  (TÁNH như đã nói ở trên kìa)

  Người có là người, ấy có TÂM

  Cái TÂM là cái tên trừu tượng

  Là tên cái “vô hình” cái nguồn Ta

  Từ đây mà có ra sinh hoạt

  Có sinh bao thứ cuộc đời mình

  Có vui buồn, sướng khổ điêu linh

  Có Ma, có Phật, súc sinh, Trời

  Có ra sáu cõi ba đường dữ

  Có cõi Luân hồi có khổ đau

  TÂM là “cái” ta hông biết

  Hông hay hông thấy vậy mà “linh”

  Bày ra đủ chuyện thành muôn vẻ

  Vậy TÂM là cái gì đây hở ?

  Là “cái” thì không biết cái gì !

  Vì vậy chữ TÂM chỉ “hư” thôi

  Chỉ là vỏ bọc, giả danh mà

  Chính ruột mới là cái “thực” đây

  Ruột ấy là TÁNH, là năng lực

  Và “TÁNH’ cũng là “văn tự” thôi.

  Cũng là vỏ bọc cũng là giả danh

  Vậy, cái thực “thiệt thực” là gì ?

  Là cái RỖNG cái KHÔNG trong lòng

  Cái KHÔNG cái RỖNG lặng trong

  Xác định cái TÁNH Tự TÂM này

  Việc đây cũng giống như gương ấy.

  TÂM: là toàn thể cả cái gương

  TÁNH: là cái suốt trong chiếu ngời

  Ngay TÂM rõ TÁNH RỖNG KHÔNG

  Như, ngay gương rõ suốt trong soi

  TÁNH ta Không Rỗng lặng suốt trong

  Tuy Rỗng Không mà thực nhất đây

  Như hư không trong lặng mênh mông

  TÁNH rỗng mà luôn bất biến

  Luân hồi sáu cõi hông thay đổi

  TÁNH TÂM mình giống hệt Hư không

  Cũng là trong lặng cũng lặng trong

  LẶNG TRONG–TRONG LẶNG mênh mông lắm.

  Soi suốt ba ngàn thế giới không

  Quá khứ, hiện tại vị lai thông

  Như như bất động hông lay chuyển

  TÁNH mang tất cả nghĩa Hư không

  ♠♠♠

  Nếu TÁNH TÂM mình giống hư không,

  Thì Hư không bao hàm vạn vật

  TÁNH TÂM này cũng vạn vật chứa dung

  Vạn vật mang cùng TÁNH hư không

  Thì vạn vật cũng mang TÁNH mình

  Nên vạn vật được thấy: là TÂM

  TÂM đâu TÁNH đó tỏ vật hình

  Thấy nghe hay biết đều TÂM TÁNH

  Chỗ thấy chỗ nghe ấy TÁNH TÂM

  Vậy nên, cảnh là cảnh Tự TÂM

  Không là TÂM, thì sao biết cảnh !

  Đã biết cảnh thì chính là TÂM

  TÁNH TÂM thường biết, thường soi sáng

  Sáng tỏ trong ngoài, sáng mênh mông

  Bao nhiêu Trần cảnh cái bị biết

  Đâu ngoài Tánh Biết, Biết thường hằng

  “Vật nào không mang Tánh hư không”

  Thì Niệm, Niệm nào không từ TÁNH

  Niệm Niệm thảy mang TÁNH Rỗng Không

  Thế nên Niệm Niệm đều hông thiệt

  Như mây bay, mang TÁNH hư không

  Nên mây hông thiệt, có rồi tan

  Vậy Tánh KHÔNG là Thật trong TÂM

  Có Niệm là Vọng là giả có

  Có mà hổng thiệt cũng như hông

  Thế mà hông biết bấy lâu lầm

  Lấy giả làm thiệt làm Mình, làm Ta.

  Hông màng cái thiệt, dậy oan gia

  Niệm sinh là giả lấy làm Ta

  TÁNH là thật lại lầm bỏ qua

  Thật là, Ta đã ngu quá lắm ! ! !

  Khác nào:

  Nhà cất từ đất lại quên nền

  Cho nhà là thật, cái lâu bền

  Chữ viết từ giấy cũng nền quên

  Cho chữ là thiệt, cái còn hoài

  Bọt nổi từ nước lại quên ướt

  Cho bọt là thiệt, cái chắc còn

  Bóng có trong gương, lại quên gương

  Cho bóng đẹp bền, là cái thiệt

  Lúa mạ có lên từ nền ruộng

  Mà cho lúa thiệt lúa mãi còn

  Cho tên là thiệt quên nền Họ (Tánh)

  Lỗi này nặng lắm mất Tổ Tông

  Đâu còn thừa tự khai kho báu

  Đành nghèo xơ xác khổ vô cùng

  Mẹ sanh con mà con quên mẹ

  Quên cội nguồn bất hiếu tội mang

  Dụng cụ điện tử nguồn điện chuyển

  Lại quên nguồn điện là ngu dốt

  Vạn vật có ra, trái đất nền

  Mà cho vật thiệt, vật mãi còn,

  Bao nhiêu tinh tú và trời đất

  Đều lấy hư không làm thể nền

  Mà tưởng đất trời là thứ thiệt

  Bỏ quên rỗng trống Tánh hư không.

  Tất cả “lầm” đều “chẳng thiệt”

  Cuối cùng, cái cái diệt tiêu tan

  Chỉ còn cái “khổ”, cái lầm than !

  Ta ngu như vậy, ngu quá đỗi !

  Quên Tánh chấp Tướng tưởng mình hay.

  Chấp “giả” làm “chơn” uổng  ra công

  Xác định rõ ràng: TÁNH tức NỀN

  TÁNH là Nền Niệm khởi Niệm sinh

  Bao nhiêu niệm niệm dù sinh khởi

  Cũng từ nền Tánh, nền Chơn Tánh

  Niệm dù Thiện dù Ác dù chi

  Dù Ma dù Quỷ Thần Tiên gì

  Niệm xấu Niệm tốt Niệm buồn vui

  Niệm thanh Niệm trọc Niệm gì gì…

  Thảy từ Nền Tánh dấy sinh nên

  Nên Niệm Niệm phải mang Tánh nền

  Như bao thí dụ đã nêu trên

  Trong TÂM nền Tánh là KHÔNG Rỗng

  Nên rồi Niệm phải Rỗng Không thôi

  Rỗng Không thì Niệm nào có thiệt

  Bằng rõ Tánh rồi Niệm tiêu ma.

  “Rõ Tánh ngay Niệm” cố nhận ra

  Nhận ra được Tánh, Niệm tan liền

  Việc này quan trọng rất vô cùng

  Xác định được vầy mới thật hay,

  Mới hông uổng việc ta tu tập

  “Niệm niệm đều mang lấy Tánh KHÔNG”

  “Thấy Tánh Niệm, Niệm tan chớp mắt”

  Hay ra cái Thật, Giả tiêu thôi !

  ***

  Tu nên nhớ, chớ lầm Tánh KHÔNG

  Tánh KHÔNG nhận được ấy “Ngộ” KHÔNG

  “Ngộ” là hay được là hay ra

  “Nhận ra” KHÔNG Tánh “Hay Ra” Tánh

  “Hay ra” cái “Thật” ở mình đây

  Cái Thật lâu nay bỏ lửng quên

  Cái Thật “Linh Tri” rất nhiệm mầu

  Cái Thật này hổng Tử hổng Sinh

  Hổng có đau khổ hông phiền não

  Hông tội hông phước hông Thiện Ác

  Hông có sáu đường ba cõi chi

  Hông Nghiệp, hông nhân Tham, Sân, Si…

  Trí mầu đầy đủ xóa vô minh

  Lặng yên bất động mênh mông lắm

  Tánh này quý nhất trần đời đó

  Là Châu Như Ý, hòn ngọc ước

  Tánh này kho báu của chúng sinh

  “Hay ra”, ấy “Ngộ”, tức rõ mình

  Rõ Tánh KHÔNG rõ TÂM linh mầu

  Ấy là rõ Tánh từ Bổn TÂM

  Tỏ cội nguồn, tỏ Nền LẶNG TRONG

  (Ngộ, ấy “Hay ra” với “Nhận ra”

  Nhưng, “Nhận” còn cách mình với Ta

  “Hay ra” mới thật Ta trong Ta

  “Hay”, ấy Ta chính Ta, Ta “đây”

  Hông có khoảng cách, chỉ: “đây này!”

  ***

   

  “Hay ra” khác với “hiểu ra” nghe !

  “Hay” là cái Trí Tánh, ấy vô sinh

  “Hiểu” là vọng thức, là diệt sinh

  “Hiểu” là ý nghĩ, Niệm sanh ra

  “Hiểu ra”, “hiểu biết” hãy lìa xa

  “Hay ra”, “Hay Biết” là Chơn thật

  Ấy mới là Ta là thật Ta).

  ♠♠♠

  Ngộ rồi thì sống bằng “Hay” ngộ

  Bằng “Hay Biết”, Biết ròng công phu

  Đấy gọi là Tu, ấy Chơn Tu

  Là Tánh Biết, Biết hằng Trong Lặng

  Biết Lặng Trong không gì chẳng Biết

  Biết mà hông vọng tưởng Niệm chi

  Khi ăn, khi nói, nín, đi, nằm

  Trong động trong tịnh thảy hành chăm

  Biết vầy thường Biết, ấy “Liễu Tri”

  “Liễu liễu thường Tri” pháp Đạt Ma

  “Rõ ràng luôn Biết” nên tự tại

  “Vô Tâm, mà Biết” pháp cao xa

  Là Ma ha Bát Nhã Trí mầu

  Ba la mật đa qua bến Giác

  Biết Tánh Uẩn thảy đều là Tánh KHÔNG

  Năm Uẩn liền hóa thành hông hết

  Hòa nhập Tánh KHÔNG sáng tỏ lòng

  Hông Ngã, hông Nhơn, hông Ngã Sở

  Là đúng “Hành thâm Bát Nhã” đây

  Khổ nàn qua hết ách tiêu vong

  An vui tự tại đời giải thoát

  ♠♠♠

  Nhưng làm sao để Ngộ Tánh KHÔNG

  Việc này chớ hỏi nơi người khác

  Người khác cho ta cái “bánh vẽ”

  Chớ khen “bánh vẽ” đẹp ngon sao

  Nhìn chăm nước miếng chèm nhèm chép

  Có lợi gì đâu thứ bánh này

  Có làm no dạ đỡ lòng đâu !

  Hãy từ “bánh vẽ” nhìn vào túi

  Bánh ở ngay mình bánh mới no

  Ngộ Tánh KHÔNG! Ngộ Tánh KHÔNG nào ?

  Thôi đi! Đau đáu tìm chi mệt

  Tánh Không, không Tánh kiếm tầm chi!

  Muôn duyên lặng hết! – Trả lời đi !

  Hỏi lại mình, hỏi lại đi nào.

  Tánh KHÔNG! Tánh KHÔNG! Trả lời sao ?

  Trong ngoài duyên bặt, Ta hết biết !

  “Hết biết !” Ô ! Là…! Là…Ố !Ô !

  ♠♠♠

  Ngộ rồi Tu, Tu bằng cái Ngộ

  Tức Tu bằng Tánh, bằng Rỗng KHÔNG

  Bằng sống Lặng Trong, và Trong Lặng

  Ấy bằng “An TÂM tại vọng tình”

  Ngay đây “liền đó không ba chướng”

  Diệu thuật này của Lục Tổ đây

  Truyền nhân đắc pháp dòng Sơ Tổ

  “Liễu liễu Thường Tri” vận dụng tài

  Tu vầy thành Phật trong nhấp nháy

  (Theo đây tu chẳng là trừ vọng

  Chẳng là diệt Niệm để cầu Chơn

  “Cầu Chơn diệt Vọng”, đều chẳng phải

  Chỉ “sống bằng Tánh” có vậy thôi !)

  Bởi thế nhà Thiền truyền lẫn nhau:

  Bất lập văn tự,

  Giáo ngoại biệt truyền

  Trực chỉ nhơn TÂM

  Kiến Tánh thành Phật”.

  “Kiến Tánh” thành Phật, thành Phật nhanh.

  Một niệm tu một niệm thành ngay

  Nhưng ta nhiều niệm “liền” chưa được

  Nếu sống bằng Tánh suốt không rời

  Liền liền liên tục Tánh sống ra

  Thì quả là thành Phật liền liền

  Dù sao “Ngộ Tánh” sẽ thành Phật

  Chuyên Tu bằng Tánh Phật sẽ thành

  Thế nên “Ngộ Tánh” để thành Phật

  “Để thành Phật” nhân từ “kiến Tánh”

  “Kiến Tánh” là Thấy Tánh, Ngộ Tánh

  Muốn “Ngộ” muốn “Thấy” phải từ TÂM

  “Ngay TÂM, ngộ Tánh” riêng ngoài Giáo

  “Giáo ngoại biệt truyền” ngoài văn tự

  “Bất lập văn tự” chớ mắc lời

  Chớ dính văn chữ hãy xa rời

  Văn chữ chỉ là vỏ bọc

  Chỉ là bánh vẽ hay lá gói

  Lá gói tuy là có vóc hình

  Nhưng không là bánh chỉ lá thôi

  Cần lột lá quăng, thịt bánh bày

  Ăn đi ! Bánh đó sẽ làm no

  Ấy khéo biết “Bất lập văn tự”

  Và khéo nhận “Giáo ngoại biệt truyền”

  “Ý tại ngôn ngoại” khéo hay ra

  “Ý” ngoài lời nói, ấy “tại” Ta

  Lời văn dẫu có rườm rà mấy

  Cũng không diễn tột cái “Là Ta”

  “Là Ta” cần biết hay không ?

  Buông tay vực thẳm mênh mông đất trời.

 • 5. TỨ TƯỚNG

  5. TỨ TƯỚNG

   

  Khi tu vướng tướng là thường

  Tướng là cái mắc chắn đường tiến tu

  Lúc tu thực hiện công phu

  Phải rành Tứ tướng, nhà tù Nhị biên

  Biết rồi đỡ bớt quàng xiên

  Đỡ vương Tứ tướng đỡ liền Nhị biên

  Nhẹ nhàng Tứ tướng tu chuyên

  Cho đến Tứ tướng hết duyên sạch làu

  Ấy là lúc chứng Đạo vào

  Tứ tướng là bốn: “Ngã” đầu, tiếp “Nhân”,

  “Chúng sanh”, “Thọ giả” rất thân

  Luôn luôn xoắn chắc bất phân dính liền

  Ngã, Nhân xác lập “Nhị biên”

  Thành có “hai pháp” đảo điên liên chuyền

  Từ “hai” sanh khởi liên miên

  Thành muôn ngàn thứ não phiền khổ đau

  Hãy diệt Tứ tướng cho mau

  Khi diệt hãy biết trước sau thế nào

  NGÃ: mình - chủ thể - Niệm trào

  NHÂN: người- đối tượng - thứ nào đối ta

  CHÚNG SANH: các thứ sinh ra

  THỌ GIẢ: cảm giác lưu và buồn vui

  Mình khi  đối trước một người

  Ấy, thành Nhân Ngã; nói cười ….: Chúng sanh

  Chúng sanh bao thứ bu quanh

  Vấn đề, sự kiện luận bàn đây kia…

  Để rồi Thọ cảm phân chia

  Có thương có ghét, xa lìa buồn vui

  Thọ giả lưu trữ giữ nuôi

  Tứ tướng xoay chuyển ngược xuôi chồng chồng

  Nhân nhân, quả quả quyện lồng

  Bốn tướng sau trước lòng vòng diệt sinh

  Bởi chưng Niệm dấy chấp vin

  Trùng trùng niệm khởi vọng tình chấp theo

  Nhân Duyên chấp dính dẽo đeo

  Duyên  duyên tăng thượng Duyên leo Duyên trèo

  Duyên trèo như thể trầu cau

  Vì năng lực Nghiệp gây vào mà nên

  NGHIỆP là nhân chính chớ quên

  Cộng thêm duyên nữa, Nghiệp Duyên khổ đời

  “Nghiệp” là “máy động” ai ơi !

  Hãy ghi nhớ lấy chớ lơi điều này

  Nghiệp Niệm máy động phải hay

  “Máy động” thành Niệm, Niệm lay thành dòng

  NIỆM Ngã Nhân cứ chất chồng

  Chúng sanh vô số thảy đồng Niệm thôi

  Thọ giả củng cố cái Tôi

  Lưu giữ thương ghét khổ vui Niệm hoài

  NIỆM sinh, sinh Niệm dài dài

  Cái dòng Nhân Ngã “ có hai” kinh hồn

  Nhị biên, Nhân Ngã một phồn

  Nhị biên, Tứ tướng, mồ chôn anh hào

  Tham sân chấp bám biết bao

  Tập Nhân ác nghiệp không sao kể nào

  Luân hồi sáu nẻo lao đao

  Cũng từ Tứ tướng Niệm trào mà nên

  Khi Tu nêu Tứ tướng lên

  Đo mình, đây thước đừng quên điều này,

  Xem ta dính tướng không đây?

  Có không phải biết phải hay ra liền

  Tứ tướng là thứ xích xiềng

  Trói người khó thoát não phiền khó ra

  Đối Nhân đối cảnh thử ta

  Có Chúng sanh, Niệm vọng ra không nào ?

  Có Thọ giả Niệm dấy trào ?

  Phải không có chút Niệm nào mới hay

  Đối pháp tu, ngó tâm này

  Có sanh cảnh giới vọng dầy vọng thưa?

  Có thanh tịnh, đã yên chưa ?

  “Tịnh” “yên” nếu thấy, ấy đưa lối tà

  Vì “Nhân” đã có ló ra

  “Chúng sanh” sinh đó phải mà lặng đi

  Chớ sanh “Thọ giả” mà nguy

  DỨT KHÔNG TỨ TƯỚNG XẢ VÌ NHỊ BIÊN

  Động – Tịnh hãy diệt đi liền

  Dù Ma dù Phật hành Thiền phải không

  Ngã – Nhân hai tướng mới hông

  (Như vậy danh lợi mới không lộn sòng

  Thị phi, tình chấp tiêu vong)

  Vả chăng “sở đắc” trong lòng phải không

  Cảnh chứng, người chứng cũng hông

  Tứ tướng được sạch lòng trong, Giác tròn

  Bấy giờ phiền não sạch mòn

  Tham, Sân , Si Mạn… không còn hành ta

  Trần lao ta mới thật xa

  Bồ Đề chốn cũ quê ta được về.

 • 6. TU

  6. TU

   

  Tu tạm chia hai:

  - Chính tu

  - Trợ tu.

  ***

  Chính Tu ấy sống bằng TÂM

  “SỐNG BẰNG TÂM” ấy pháp thậm thâm diệu mầu.

  Pháp này “vô pháp” vô cầu

  Hành từng hơi thở, thở vào thở ra

  Vào ra chỉ một TÂM ta

  Là TÂM bất động cũng là Như Lai

  Nhớ: Sống “Bằng”, chớ sống sai

  Nếu là sống “với” có hai mất rồi.

  Pháp này vốn pháp “không hai”

  Không Ngã không Pháp không ai…tuyệt vời

  Chính tu là vậy, thế thôi

  Thở ra tỏa sáng, hít thời sáng trong

  Hít thở luôn trống luôn không

  TÂM KHÔNG bằn bặt mênh mông đất trời

  Tu vầy chẳng thể nên lời

  Bặt suy dứt nghĩ MÌNH - NGƯỜI lửng quên

  LẶNG TRONG – TRONG LẶNG làm nền

  Khi đi đứng, lúc ngồi nằm nói năng

  Dầu cho sinh hoạt lăng xăng

  Lặng trong – Trong lặng luôn hằng Lặng Trong

  Tu vầy tức ngộ Tánh KHÔNG

  Tức tu TÂM đó chính Tông là vầy

  Công phu xác lập như đây

  Thế là KHỔ - TẬP sâu dầy chóng tiêu.

  Vì rằng DIỆT – ĐẠO đốn siêu

  Từ nguồn vắng lặng “xuất chiêu” như thần

  “Chiêu” này vốn thật chiêu chân

  Là “vô chiêu” đó “Pháp Thân” tỏa tràn

  “Vô công dụng hạnh” đối Trần

  “Trần” liền hóa tán tiêu tan trần hoàn

  Đồng thời Nhân Quả - Quả Nhân

  Chóng tròn Đạo quả, đây chân Đạo vàng

  ♠♠♠

  Trợ tu vô số muôn ngàn

  Pháp tu hàng hàng vì pháp “có hai”

  Trợ tu đối trị đổi thay

  Tùy duyên tùy ý chọn ngay pháp nào

  Pháp Quán, pháp Niệm, thấp cao

  Pháp nào cũng tốt miễn sao dùng vừa

  Pháp là phương tiện gọi “Thừa”

  Thừa Tiểu, Thừa Đại, “Thừa” đưa như đò

  Xe, ghe đưa khách đỡ giò

  Lại như câu hò dìu dặt ru con

  Miễn sao con ngủ cho ngon

  Câu hò bất kể là non là già

  Là hay là dở cao xa

  Phà, ghe cũng vậy miễn là qua sông

  Xe dầu nhỏ lớn mặc lòng

  Hễ sao đến được bến mong, đủ rồi

  Nhưng dùng phải nhớ lúc thôi

  Qua sông, đến điểm thì tôi “bỏ” đò

  Con ngủ thì “nghỉ” hát hò

  Xả bỏ, dứt  nghỉ chớ lo ôm ghì

  “Xả pháp” hãy cố nhớ ghi

  Không “xả” thành bịnh ích chi tu hành

  ♠♠♠

  Muốn tu phải hiểu cho rành

  Chớ có giựt giành này nọ kia đây

  Tu là tu ở mình này

  Ở tại TÂM đây chớ gây khổ người

  Vạn duyên buông hết đi thôi

  Chớ lăng nhăng dính kéo lôi đùm đề

  Một lòng hướng nẻo quê về

  Quyết tu cho trọn Bồ đề Đạo ta

  ♠♠♠

  Khi tu hãy nhớ rõ ra

  Chính tu cùng Trợ giúp ta hành Thiền

  Chính tu là gốc là trên

  Đây là pháp chính chớ quên chớ lờ.

  Là sữa mẹ nuôi con thơ

  Lo hành nghiêm chỉnh chớ mơ màng gì

  Tuy nhiên có lúc có thì

  Chính tu không phát vậy thì chuyển qua

  Bằng Trợ tu để giúp ta

  Như sữa mẹ tắt, đường hòa nước cơm.

  Tạm thời chờ giọt sữa thơm

  Nhờ vào sữa thú chữa cơn đói lòng

  Chính tu, một pháp còn không

  Chỉ như sữa mẹ, đường hông, cơm nào

  Sữa mẹ nếu lại tuôn trào

  Chính tu nút sữa nuốt vào nuôi thân

  Trợ tu, sữa thú thôi cần

  Nước cơm, đường cát để gần trợ duyên

  Đường tu phải “khéo” và “siêng”

  Như nuôi con nhỏ phải chuyên phải rành

  Hiểu cách nuôi con thật sành

  Ứng dụng tu hành quyết sẽ thành công.

  ♠♠♠

  Ngàn năm xương trắng máu hồng

  Phôi pha nắng gió trời không dặt dìu

  A tăng kỳ kiếp khổ nhiều

  Bước lên đại Đạo tiêu diêu trần hoàn.

   

   

   

 • 7. TU SAO?

  7. TU SAO?

   

  Tu không phải là tạo một thói quen mới.

  Dù là một thói quen tốt.

  Một thói quen gọi là Thiện,

  Để trừ đi một thói quen xấu,

  Gọi là trừ Ác, diệt Ác, ngừa Ác.

  Không !

  Tu không phải tạo thói quen, gây thói quen.

  Vì THÓI QUEN, ấy tức NGHIỆP

  Mà Tu phải không nghiệp, dù nghiệp Thiện

  Nên Tu không phải Tạo Tác, không làm ra, làm nên.

  Là Chơn Tu không phải Tạo Tác, không làm ra, không làm nên.

  “Để làm ra tốt, ra Thiện gọi là Tu”. Đây chỉ là khía cạnh ban sơ rất tạm thời.

  “Chơn Tu” không lập thói quen.

  “Thói quen” là tối kỵ.

  Thói quen là cánh cửa đóng lối vào.

  Muốn vào, cánh trái và mặt phải mở toang.

  Muốn Tu, vào cửa Đạo phải bặt, lặng vì thói quen.

  Chớ sống bằng hiểu biết tốt, Thiện – Thói quen thuộc hiểu biết. “ Hiểu biết” là vọng – không phải là thứ thiệt.

  Hãy sống bằng “Hay Biết” – bằng cái Thường Biết, luôn luôn Biết. Là TÁNH  Biết.

  Cái này (Tánh Biết) không phải do tập, do làm nên. Mà nó là cái sẵn có. Và là cái không bao giờ mất.

  Cái này như hư không bất động, sừng sững không lay, đầy ắp như hư không. Cái này không có được sinh ra và không có bị diệt đi.

  Cái này không bao giờ bị thay đổi, hư hoại nên gọi là TÁNH. Cái TÁNH, trong đó không có Thiện, không có Ác.

  Không dơ – không sạch, không phải – không  quấy, không phiền não, không Bồ Đề, không nhiễm ô. Không Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi v.v…

  Không Ta, không Người, không vật, không sự kiện, không vấn đề, không cảm giác. Không Ma – Không Phật – Không Pháp – Không cảnh giới – Không thời gian.

  Không có gì “gọi là” cả.

  Cái TÁNH này Rỗng Không bằn bặt như hư không trong lặng bàng bạc. Nó lại mênh mông bất tận, trùm khắp đất trời, phủ choàng vạn vật.

  TÁNH này không khổ vui theo tình đời.

  Bặt vui dứt khổ, tạm gọi là An lạc, là Cực lạc.

  Chỉ sống được bằng TÁNH này là Giải thoát, là An lạc, Cực lạc.

  “Hay ra” được TÁNH này gọi là Ngộ.

  Ngộ TÁNH này, sống được bằng TÁNH này gọi là TU.

   

  SỐNG BẰNG TÁNH là TU

   

  (Nhớ “sống bằng” chứ không phải “sống với”)

  Bằng danh từ, TÁNH này được gọi là TÁNH KHÔNG (theo văn chữ Hán Việt).

  Trong nhà Thiền nói: Kiến Tánh thành Phật (Thấy Tánh (để) thành Phật) là Tánh này.

  Mà Đức Lục Tổ Huệ Năng gọi là Tự Tánh.

  Để rõ ràng hơn ta có thể gọi là: 

  TỰ TÁNH KHÔNG

  Tự Tánh KHÔNG tức là cõi lòng Rỗng Lặng ở ngay ta. Cõi này là cõi lặng lẽ mà sáng soi suốt thấu không lầm một mảy vọng trần. Đây là cõi “ xưa nay không một vật”, được gọi nôm na là  TRONG LẶNG hay LẶNG TRONG.

  Trong, Lặng là hai đặc tính của TÁNH này.

  TRONG: Tỏ sáng, chiếu soi.

  LẶNG: Không lay, không một vật.

  Nếu nói theo văn chữ Hán thì Trong là Huệ mà Lặng là Định. Vậy Trong – Lặng tức là Huệ - Định hay Định – Huệ.

  Công phu theo đây, tức Tu theo đây là pháp tu mà Tổ Huệ Năng đã dạy và Ngài đã gọi là: ĐỊNH  - HUỆ đẳng dụng ( Định – Huệ  đồng dùng).

  Đây là tức Định tức Huệ, tức Huệ tức Định. Chính là Định Huệ không hai, không ngoài nhau, không rời nhau, không trước sau, ở thế lồng bóng trong nhau như gương phẳng lặng và soi chiếu.

  Nhận ra, hay ra Tánh Không tức là rõ TRONG LẶNG ngay chính ta. Hay ra Trong Lặng rồi hãy sống bằng TRONG LẶNG – LẶNG TRONG. Đây mới là đời sống đích thực.

  Chỉ biết trong ta, trước mặt, xung quanh ta, nhứt cử nhứt động đều là TRONG LẶNG.

  Hãy giữ sống bằng TRONG LẶNG

  SỐNG BẰNG TRONG LẶNG

  Như người lái xe, lái máy bay, lái tàu, người đi luôn luôn giữ khoảng không trước mặt mà vươn tới.

  Hãy giữ khoảng KHÔNG trước mặt

  (Mất khoảng không là bị tai nạn, đụng người đụng vật…,bị tắt nghẽn lối giao thông).

  Đời sống LẶNG TRONG, một đời sống rỗng rang mênh mông, thênh thang, không vướng dính một thứ, hãy cố mà sống.

  Có LẶNG TRONG

  Tức có GIẢI THOÁT

  Vì:

  Ngũ Uẩn vô hiệu hóa

  Ngũ Uẩn mất tác dụng

  Ngũ Uẩn thành hổng có

  Năm Uẩn che bấy thuở

  Được chuyển hóa Rỗng Trong

  Năm Uẩn đồng hư không

  Hư không hòa hư không

  Có việc gì đâu nào !

  LẶNG TRONG VÀ TRONG LẶNG

  LẶNG TRONG

   !!!

 • 8. Ý NGHĨA TU

  8. Ý NGHĨA TU

   

  “ Tu là sửa”

            - Phải

  Nhưng có hư mới có sửa – Tu sửa

  Không hư mà sửa, sửa thành hư.

  Thành tự phá, tự hoại – phá hoại.

  Lại,

  Sửa từ xấu hư cho tốt lành

  Sửa tốt hơn chưa sửa mới thành

  Sửa mà xấu tan tành thì sao ?

  - Là phá hoại chớ nào phải sửa

  Nghĩa ý chữ Tu là như vậy.

  Nên: Tu hành phải rõ nghĩa này

  Khi Tu phải nhớ hành như đây

  Lại,

  Trước khi Tu, sửa nên coi khám

  Cái nào là cái hư, bị hư

  Cái nào là cái chẳng giờ hư

  Chớ ! Không khám coi cắm cổ làm

  Không coi không khám là đổ nợ !

  Cẩn thận ! Chớ Tu, chớ sửa càn.

  Khi Tu nhìn lại Thân Tâm kỹ

  Cái nào hư hay cái chẳng nào hư ?

            - Thân thì hư, Tâm chẳng giờ hư

  Bước nhứt rồi, đến bước thứ hai

  Khám kỹ Tâm coi có gì nào ?

  Có cái hư cái không hư chăng ?

  - Có

  - Cái hư là cái hay sinh diệt

  - Cái chẳng hư ấy chẳng diệt sinh

  NIỆM sinh diệt ấy đúng cái hư

  Cái này phải sửa phải Tu đây

  Cái chẳng diệt sinh ấy Vô sinh

  Vô sinh không hoại, không tu sửa.

  Bước hai xong lại liền bước ba.

  Bước ba là bước chuyên Tu, sửa

  Thực hiện tay nghề dụng cụ đây.

  - Với Thân tu sửa cái gì giờ ?

  Sửa tay, chân, mình, miệng – Tu thân.

  Không dâm, không giết, không trộm cướp

  Không nói dối, thêm bớt ác hung

  Dùng giới luật bù lon xiết nền

            - Với Tâm tu sửa sao cho tốt ?

  Chỉ Tâm sinh diệt sửa mà thôi

  Gọi tu Tâm là “Tu” Tâm này

  Tâm này nhiều lắm món hư đây

  Đếm không thể xuể nhiều vô số

  Căn bản có mười thứ nặng thôi:

  Tham, Sân, Si, Mạn, Nghi, Thân kiến,

  Biên kiến, Kiến thủ, Giới cấm thủ,

  Tà kiến mười món phá quậy nhiều

  Dùng Tam Tụ Tịnh Giới mà Tu

  Rồi Tứ niệm xứ, Thiền, Quán, Niệm

  Bao thứ pháp môn thảy tập trung

  Pháp môn tu Tâm nhiều vô số

  Khéo chọn pháp môn khéo ứng dùng

  Pháp nào phù hợp là pháp tốt

  Tu sửa Tâm này lắm công phu

  Siêng năng, An, Hỷ mà Tu sửa

  Tu đến khi Mười ổn mới xong

  Tham, Sân, Si không còn phá quậy

  Đó là Tu với Tâm sinh diệt

  Tâm hết diệt sinh ấy mới rồi

  Từ hư sinh diệt, giờ nên tốt

  Tâm hết quậy người khổ đảo điên

  Tập nhân tan biến thôi đau khổ

  Nhớ: hồi chưa Tu, Tập nhân nhẹ

  Giờ Tu rồi Tham Sân dẫy đầy

  Si mê, chấp Ngã còn hơn nữa

  Tu vầy phải biết đã tu sai

  Sửa  mà lại xấu hơn xưa trước

  Đáng tiếc ra công uổng phí rồi

  ♠♠♠

  Còn cái “VÔ SINH” ấy mới sao ?

  Không hư, không sửa chớ còn sao ?

  Ở đây ló mó thành tai họa

  Chỗ này có phải chỗ Tu đâu

  TÂM VÔ SINH chớ có bày Tu

  Có ngu mới thọt tay chỗ này

  “Không hư Tu sửa thành phá hoại”

  Nhớ nghĩa này không ? Hãy nhớ nghe !

  Tài xế nếu hỏi xe mình chạy

  - Xe mình không hư phải sửa gì ?

  Chủ nhà nếu hỏi cái nhà rằng:

  - Nhà chắc đẹp phải sửa sao đây ?

  Người có thân lành mạnh hỏi rằng:

  - Thân không đau phải trị, sửa gì ?

  Ba kẻ hỏi, ba kẻ gì “ngu” vậy !

  Phải không ? Đừng ngu đừng lẩn thẩn

  Ngay khi ấy thế nào là phải ?

  Có phải: Tài xế cho xe chạy

  Chủ nhà đi đứng nằm tùy tiện

  Người thong dong làm việc tùy nghi ?

  ♠♠♠

  Nếu rõ VÔ SINH là đó đó.

  Thì chớ ngu mà hỏi mà nhìn

  Hãy ập vào ôm chầm mau gấp

  Hòa nhập đời tu vào ấy ngay

  Không Tu nữa. Tu thành tai họa

  Chỉ sống và sống bằng VÔ SINH

  “SỐNG BẰNG” VÔ SINH  chính thức Tu

  Tu mà không Tu, đây chơn Tu

  Chữ Tu giờ đây thành Siêu Việt

  Không còn nghĩa thường xã hội dùng

  Tu với nghĩa này mới đúng Tu

  Chỗ gọi rằng Đốn Ngộ Đốn Tu

  Hay là “xứng Tánh khởi Tu” đây

  TU vầy mới chính thực “Tu Tâm”

  ♠♠♠

  Tu Tâm là sống bằng TÂM

  Là TÂM Bản Thể thuần mầm Vô Sinh

  Không còn tu vọng sửa tình

  Sửa Tâm (ý), sửa Tánh(nết), sửa mình, sửa Thân

  Vọng Tình, Tâm, Tánh, ngụy chân

  Hòa tan nhập diệu nhất TÂM một nhà

  Chữ Tu Đạo Phật sâu xa

  Nghĩa Tu đơn giản cũng là nghĩa thâm

  Nghĩa Tu vi diệu tại TÂM

  “Hành thâm Bát Nhã” Tu thầm ai hay

 • 9. TU THEO ĐƯỜNG PHẬT

  9. TU THEO ĐƯỜNG PHẬT

   

  Tu theo đường Phật, Tu làm sao đây ?

  - Thật giản đơn, thật là đơn giản thôi

  Chỉ là: “ Dứt dữ làm lành” chuyên tu

  “Bỏ hết điều ác, làm hết việc lành”

  “Giữ lòng trong lặng rỗng không sạch làu”

  Pháp tu chừng đó chẳng chi cần nhiều

  Lại “Tu lòng Rỗng” Rỗng lòng mà Tu

  Một chữ Rỗng, chữ KHÔNG quá đủ rồi

  Đơn giản vô cùng rất đơn giản thay !

  “ Đơn giản” mà dễ hay khó đây ?

  - Thật là không dễ, không dễ đâu nào !

  Càng đơn giản lắm, càng nhiều khó khăn

  Chữ Nho nhứt () một khó ai viết tài.

  Thật ra, khó tại “Chấp” thôi có gì

  Cứ khư khư chặt chấp hoài không buông

  Nếu ai gan dạ buông tay chấp cầm

  Một phen quăng ném một phen xong liền

  Thiện – Ác hai thứ quăng vèo một khi

  Thì Trời xanh lồng lộng rộng thênh thang

  Lòng liền ngay đó Rỗng Không làu làu

  Lòng Rỗng lòng Không đúng pháp chơn tu

  Với hạng người này tu là không khó

  Vũ khí giết người quăng bỏ ném đi

  Thì tội lỗi làm sao sanh được nào

  Ngay đó bình an, liền thành vô sự

  “Phóng hạ đồ đao” lập địa thành “Phật”

  Quăng đao đồ tể thành Phật tại chỗ

  Lý này không khó thấy khó hiểu gì

  Chỉ vì không gan lòng nhiều bám chấp

  Nếu hay thấu lý quăng đao Đạo thành

  Bằng không thì theo lối Tu từ từ

  Từ từ đoạn Ác, từ từ Tu Thiện.

  Đường tu này khăn khó lắm đây

  Đường Tu trên trước như đường hàng không

  Đường tu này như là đường đi bộ

  Phải qua rừng qua núi qua đèo

  Biết bao là ngăn trở cùng trở ngăn

  Lại vướng người vướng vật vướng quỷ ma

  Vướng hùm thiêng nước độc vướng côn trùng

  Đường đi vô số nạn tai khổ nàn

  Phải trừ Ác diệt Ác, Ác nhiều thay

  Đem Thiện diệt Ác, Ác Thiện tương tranh

  Giằng co cấu xé chiến tranh không ngừng

  Tu vầy công cán gian nan đủ điều

  Ác là làm khổ người khổ cả mình

  Tham lam trộm cướp giết dâm hại người

  Mưu mô xảo quyệt mánh mun đủ trò

  Nói gian nói dối nói hung rủa nguyền

  Nói ly gián cùng chia lìa ân nghĩa

  Sân, Si, Mạn Nghi, Thân kiến, Biên kiến

  Kiến thủ, Giới cấm thủ, thêm Tà Kiến

  Mười Nhân Ác gốc cùng mười nghiệp hung

  Biến thành điều Ác muôn trùng khiếp thay

  Tu thì phải diệt những này cho xong

  Diệt những này ấy chính là Tu Thiện

  Lại phải còn làm Thiện với đời thêm

  Cứu nhân độ thế, bố thí tế bần

  Đem vui cứu khổ khiến người an tâm

  Chúng sanh vô số, việc Thiện phải nhiều

  Nhiều đến vô cùng, nhiều thôi biết mấy

  Ác – Thiện thứ nào cũng là vô số

  Tu đến khi nào xong, ôi chao ! Ôi chao !

  Nhưng rồi cũng phải tu thôi ngán gì.

  Đường tu thăm thẳm mình thì cứ đi

  Giữ lòng trong lặng, lặng trong đi hoài

  “Tự tịnh kỳ ý” có lo chi nào

  Là pháp lành nhứt trong bao pháp lành

  Lòng sạch không Thiện, không Ác không gì

  Gặp Ác thì diệt gặp hung thì trừ

  Gặp Thiện thì làm, làm Thiện mãi thôi !

  Chỉ cần lòng sạch, lòng trong được rồi

  Lo gì Thiện hết Ác mòn mà chi

  Ác thì hết được Thiện thì khó không

  Thiện chỉ hết khi nào hết chúng sanh

  Chúng sanh tâm thì ta còn hết được

  Chỉ lòng luôn rỗng lặng chúng sanh tiêu

  Vì chúng sanh niệm ấy chính là Niệm sinh

  Tu thì tiêu Niệm, Tưởng, Tình tiêu theo

  Đến đây lòng Thiện được vuông tròn rồi

  Lòng chí Thiện ấy là TÂM Rỗng Lặng

  Nhưng còn chúng sanh người vật sáu loài

  Thì vô biên vô số không cùng tận

  Không bao giờ hết, không hết chúng sanh

  Thế nên việc Thiện độ đời không xong

  Phải làm Thiện hoài, làm suốt vị lai

  Nhưng chẳng bao giờ mong tận Thiện chi

  Mong “Tận Thiện” đó coi chừng Tham chấp

  Có chấp tức có Ác vì Niệm có sanh

  Niệm sanh “Ý tịnh” mất đi, Si rồi

  “Chấp” tức Tham, Tham thì sẽ có Sân

  Thế là phiền não rõ ràng Ác đây

  Vậy nên “Tự tịnh kỳ ý” là Thầy

  Dẫn đường đưa lối lên đường độ sinh

  Ấy là Trí huệ Tự TÂM soi đường

  Từ đây hành Thiện thường thường

  Từ Bi cứu khổ độ sinh không cùng

  Hư không dù có hao mòn

  Tâm nguyền hành Thiện vẫn còn như xưa

  Tu theo đường Thiện Phật thừa

  “Làm lành lánh dữ” là đưa mình người

  ***

  “Tu thành Phật” việc này không đòi hỏi

  “Bồ Đề TÂM” phát nguyền thành Phật

  Nhưng chúng sanh còn nhiều thành Phật khoan

  Khi nào độ tận chúng sanh mới thành

  Chúng sanh chưa tận chưa thành Phật

  Biết hành pháp Phật đã hay lắm rồi

  Bằng Pháp Phật ta sống đời hông chán

  Vì không Nhân, không Ngã, không Chúng sanh

  Nên không Thọ giả không buồn vui chi

  Chừng ấy cũng đủ, thành Phật làm gì

  Chúng sanh còn như đàn em lóc nhóc

  Mình vui chi ở địa vị cao sang

  Hãy cùng em, lo cho em cái đã

  Tuy nhiên, nếu cần hạnh Phật độ sanh

  Thì ta cũng tạm ở ngôi Phật đà

  Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

  Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

  Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

  Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  Thành Phật ấy là điều thành tối thượng

  Là đỉnh cao tột cùng con đường Phật

  Đường ta đi theo Phật, Đạo nguyện thành

  Để thành Đạo ta nguyện độ chúng sanh

  Để độ chúng sanh phải sạch não phiền

  Muốn diệt não phiền ta phải học Tu

  Con đường Phật ta đi là như vậy.

   

 • 10. HÀNH TRÌNH KHÔNG ĐIỂM TỚI

  10. HÀNH TRÌNH KHÔNG ĐIỂM TỚI

   

  Khi đi hãy giữ bước đi

  Ngó ngay đường trước nhìn chi bước người

  Nương vòm không trống bước dời

  Bỏ lề phải trái chân thời tiến lên

  Thong dong thư thả là trên

  Chớ gấp, dễ vấp chẳng nên hành trình

  An vui tươi tắn với mình

  Siêng năng bước mãi tận tình bước say

  Bước hoài đích điểm không lay

  Dù cho đường dốc lối gai chông nhiều

  Dù cho mưa gió sớm chiều

  Ngăn chân chặn bước cứ liều tiến lên

  Tỉnh táo, gắng gổ mới nên

  Dù cho tình huống chênh vênh thế nào

  Lương thực đủ chớ có nao

  Mệt nghỉ, buồn ngủ, không sao nản lòng

  Chướng ngại Ma Quỷ hãy phòng

  Yêu tinh quái ác vây vòng hại ta

  Nên phải có mắt nhìn xa

  Thấy cho tường tận phe ta phe thù

  Thù – bạn vẫn vững công phu

  Phát huy hùng lực Trí tu thêm hoài

  Nhớ rằng nguồn Trí rộng dài

  Nối ráp nguồn lực Phật Ngài đã ban

  Trổ tài Phật pháp Tâm an

  Thì Ma thì Quỷ quỵ chân Phật đài

  Nhược bằng sơ thất chẳng may

  Sa chân lọt bẫy vào tay Quỷ Thần

  Đừng nao đừng núng đến Thân

  Vững Tâm thủ chí chẳng cần thở than

  Khóc là nhục chớ oán van

  Thân là tạm bợ giả tan có ngày

  Dù cho Thân nát xác phai

  Làm mồi cho Quỷ cúng trai cho Thần

  Không sao! Tâm cứ vững trân

  Đã vào chốn ổ Ma quân lối tà

  Lần hồi hãy kiếm cách ra

  Quyết tâm, dốc chí giết ma phá tà

  Ở động Ma giữ hồn ta

  Xác thân bất chấp, nó là oan gia

  Thân là ổ tội đó mà

  Nên y ở lẫn với Ma một nhà

  Phải vậy thôi, chớ xót xa

  Thân tan thành bụi cũng là điều hay

  Chí vững hồn giữ chẳng lay

  Đường ta, ta quyết chí này quyết đi

  Tin Ta bất tử bất di

  Chẳng bao giờ chết, thị phi có gì

  Phật pháp hay hóa ám si

  Tâm ta hết tối ta thì sáng ra

  Sáng soi tỏ lối đường ta

  Trừ Ma diệt Quỷ tránh xa Thần tà

  Ta ra từ chốn hang ma

  Nên trừ tận ổ con cha sạch dòng

  Từ đây Ma Quỷ tuyệt tông

  Không còn khuấy rối hết mong hại người

  Nhìn Ma ta khẽ mỉm cười

  Ơi Ma ! Ơi Quỷ ! Trò chơi này tàn

  Thật ra Ma Quỷ nào đâu

  Chỉ là phóng ảnh tâm màu tối đen

  Ấy là vọng tưởng vọng lên

  Dù là Ma gọi được tên có hình

  Cũng là tâm ảnh vọng tình

  Rõ rồi Ma Quỷ là mình với ta

  Quỷ Ma chung ở một nhà

  Nay Tâm sáng tỏ Quỷ Ma tiêu tàn

  Giờ đây ta lại lên đàng

  Tiến về phía trước băng ngàn vượt sông

  Ta đi đi với trời KHÔNG

  Không mong điểm tới, không trông chốn về

  Đi, đi chỉ biết một bề

  Đi cùng bạn lứa cùng về quê hương

  Quê về vẻ đẹp khác thường

  Hoa thơm cỏ thắm thiên đường kém xa

  Ấy là quê chốn Ta Bà

  Chung vui sum họp một nhà hư không.

 • 11. BIẾT – HAY BIẾT

  11. BIẾT – HAY BIẾT

   

  Không chỉ Biết một mà Biết cả hai

  Biết trái, Biết phải

  Biết trong, Biết ngoài

  Biết thiện, Biết ác

  Biết lợi, Biết hại

  Biết trên, Biết dưới

  Biết chơn, Biết vọng

  Biết cả hai mặt. Biết trọn vẹn

  Biết hổng hai        Hay Biết. Biết

  ***

  “Hay Biết”, ấy Biết thường hằng

  Biết ăn Biết ngủ, Biết đằng kia đây

  Biết thức, Biết dậy, Biết hay

  Biết học, Biết hiểu, Biết rầy, Biết la

  Có “Biết” mới biết có Ta

  Có thành sinh hoạt có ra cuộc đời

  Biết – Hay Biết khó diễn lời

  Vì rằng nói nín chẳng rời  Biết – Hay

  BIẾT – HAY BIẾT nhiệm mầu thay !

  Là nguồn năng lực xưa nay trường tồn

  Biết là “nguồn sống” – Tinh hồn

  Là TÂM là Tánh, mà khôn nên lời

  Là “ sự thật” nhất trên đời

  Như hư không thật muôn thời muôn nơi

  BIẾT – HAY BIẾT thật tuyệt vời

  Không hư, không hoại không dời đổi chi

  Không sinh không diệt kia đây

  Không già, không bệnh không đầy đọa ta

  Không sầu khổ, không Tứ ma

  Không phiền không não lìa xa ách nàn

  Sống bằng HAY BIẾT NIẾT BÀN

  Vậy mà hổng biết lẫn lầm si mê

  Chấp vào “hiểu biết” một bề

  “Khuếch trương cái Ngã” là về vô minh

  Vô minh nên phải linh đinh

  Đây là cái khổ chúng sinh sáu đường.

  “Hiểu biết” “ Hay Biết” tỏ tường !

  Lầm đây là khổ hãy thường xét soi.

  “Hay Biết” không tính không suy

  Không sinh “ vọng niệm” không suy không tìm

  “Hiểu biết” suy tính liền liền

  Niệm niệm nối tiếp liên chuyền rối tâm

  “Hiểu biết” phải học phải tầm

  Học thuộc mới biết mệt thần nhọc thân

  Biết rồi hết biết chẳng cân

  Lại thêm hiểu biết hay phân đây kìa

  Đây phải, kia quấy chẻ chia

  Có người có pháp có ta đủ điều

  Sanh Tham bám dính chấp nhiều

  Sân Si ngu muội thảy đều khổ thôi.

  “Hiểu biết” là “giả” phải coi

  Chớ bằng “Hiểu biết” mà toi công mình

  “Hay Biết” như thật Thân hình

  “Hiểu biết” như bóng hãy nhìn suốt coi

  “Hay Biết” ánh sáng gương soi

  “Hiểu biết” như bóng gương thôi, giả mà.

  “Biết” trong “Hay Biết”  thiệt Ta.

  Là Trí chơn thật mở ra Niết Bàn

  “Biết” trong “Hiểu biết” mộng vàng

  Là trí giả dối mở đàng Vô Minh

  Nhớ rằng: “Hiểu biết” có sinh

  Là từ “ Hay Biết” mà hình thành ra

  Có “Hay Biết” mới có va.

  Nên va là thứ có mà thật không !

  Chớ hy vọng chớ trông mong

  Tựa nương “Hiểu biết” mà trông Niết bàn !

  Hãy im thôi ! Chớ lằng nhằng

  Dẹp đi văn tự nói năng rườm rà

  Uát!

  “Biết” hay không vậy cà ?

 • 12. SỐNG SAO TU VẬY

  12. SỐNG SAO TU VẬY

   

  Sinh ra sao và sống thế nào

  Hãy y như thế mà tu mà sống.

  Cứ như thế và cứ như thế.

  Sinh ra trong Không, sống như Không

  Đi lại trong Không, sống như Không

  Nói nín trong Không, sống như Không.

  Suy nghĩ làm đầu mình trong Không

  Hãy sống như Không, sống như Không.

  Đã sống trong Không, như không sống

  Đừng quên Không, nhớ sống cùng Không

  Không trong đầu, và Không trong bụng

  Không bên mình, và Không khắp cả mình

  Không trùm tất cả, sống bằng Không

  SỐNG BẰNG KHÔNG, mênh mông mênh mông

  KHÔNG và ! Và

   

 • 13. PHẬT – MA – TA

  13. PHẬT – MA – TA

   

  Anh là Phật hay là Ma

  - Là Ma sao Đức Thích Ca dạy rằng :

  Chúng sanh Tánh “Phật”  thường hằng

  - Là Phật sao lại như chằn giết nhau

  Giết nhau gây chốn khổ đau,

  Người – Mình đều khổ vậy đâu Thiên đàng ?

  Ma – Phật cũng một anh làm

  - Làm hung làm dữ ấy nhằm đường Ma

  Thành Ma thì khổ hét la

  Lộn mồng sanh tử la đà tử sanh

  Ở trong sanh tử giựt giành

  Lăn qua lộn lại cũng anh khác gì

  - Làm hiền lánh dữ nhớ ghi

  Tức đi đường Phật tức thì thoát ra

  Thoát Ma về Phật không xa

  “ Mê” ấy chính thật mà Ma đó mà

  “Giác” là Phật Tánh hiện ra

  “Phật” “Ma”, “Ma” “Phật” cũng là một Ta

  “Mê” là lầm Tánh đang là

  Là “Anh chân thật” là “Ta” thiệt là !

  Cái “Ta chơn thiệt” vậy mà,

  Không hay không biết gọi là “ Vô minh”

  Vô minh nên có chúng sinh

  Có rồi thì khổ linh đinh sáu đàng.

  “Giác” là rõ Tánh thường hằng

  Hay ra rằng “ Tánh Không” đang hiện bày

  “TÁNH KHÔNG” rỗng lặng diệu thay

  Vắng lặng bằn bặt trong ngoài suốt trong

  Lặng trong – Trong lặng mênh mông

        Hông người - hông vật TÁNH KHÔNG  rộng trùm

  LẶNG TRONG tỏa khắp hông cùng

  Bất động bất biến vô chung sáng ngời

  Đó là chỗ dứt TA – NGƯỜI

  Không Nhơn, không Ngã, không Trời đất chi,

  Chúng sanh, Thọ giả không gì.

  Chúng sanh biến mất, một thì cũng thôi

  Hết NGÃ, hết Ta, hết Đây

  Hết NHƠN, Kia hết thì Người cũng không

  CHÚNG SANH các thứ cùng hông

  Vấn đề, sự kiện hết hòng đoanh vây

  THỌ GIẢ, cảm giác biến bay

  Không còn lưu trữ, buồn vui sạch làu

  Thế là hết khổ hết đau

  Thân Tâm nào nữa ? Biến đâu mất rồi !

  Chấp Tâm (Ý) chấp cảnh đều thôi.

  Còn đâu là chỗ cái “Tôi” vẫy vùng

  Cái “ Tôi” diệt, Bản Ngã cùn

  Ngã “mòn” Tôi sạch thì còn cái chi ?

  Hêt ! Hết ! Hết ! Không còn gì !

  Chỉ là TÂM Thể của thời hồng hoang.

  Một TÂM RỖNG LẶNG THÊNH THANG

  Đây là TÂM thật thường hằng bấy lâu

  Được vậy gọi, tỏ ngộ sâu

  Ấy là bật sáng đêm thâu hết rồi

  Trời Huệ rực, Vô minh thôi

  “Giác” bật “Tánh” tỏ “TÂM” rời cõi mê

  Đây là phương lối trở về

  Cái “ Ta chân thật” Bồ Đề quê hương

  ♠♠♠

  Phật – Ma nên thấy tỏ tường

  Hai đường hai lối nhưng nương một nền

  Đường núi, đường biển dưới trên

  Cùng nền Trái Đất hai bên một nền.

  Chữ “ Thiện” chữ “Ác” viết tên

  Cùng trên nền giấy trắng nên thế này.

  Lại như chiếc lá sống đời

  Sáng chua chiều chát chẳng rời lá đây

  Thế nên phải khéo thấy vầy

  Nhận ngay “ Tự Tánh” tỏ ngay “Thể Nền”

  TÁNH – NỀN - không có hai bên

  Dứt “hai”, bặt “ một” ấy lên Niết Bàn.

  ♠♠♠

  Khéo là Phật Tánh rỡ ràng

  Vụng thì Ma cõi hiện đàng khổ đau

  “Mê” – Ma, “Giác” - Phật lẫn nhau

  Cùng trong một Tánh mau mau nhận liền

  Nào !

  ♠♠♠

  Khéo là sao, vụng là sao ?

  “ Khéo “ là bặt “Niệm” an mau chỗ này

  “Vô sở trụ” ngay đây

  “Buông” ! Buông tay vào thẳng – Này ! Vào đi !

  Ô ! Ô ! A í a i !

  ………………..

   

  Khi nào sống được chỗ này

  “Phật” “Ma” tiêu láng “Ta” “Người” sạch đi

  Thật rồi, dứt khổ, Từ bi

  Tiêu dao tự tại độ người thong dong.

  ♠♠♠

  Dè dặt chớ khá chấp Không

  Lý thì biết đó nhưng lòng chẳng Không

  Nặng oằn phiền não long đong

  Coi chừng Ma dẫn vào vòng của Ma

  Hãy niệm: Nam mô Phật Đà;

  Ma ha Bát nhã Ba la mật đa…

 • 14. TU VÀ MỘNG

  14. TU VÀ MỘNG

   

  Đêm nằm ngủ mớ đánh ma

  Vật qua vật lại kêu la ớ ờ

  Thấy rằng ma chạy có cờ

  Tưởng mình hay lắm nào ngờ chiêm bao

  Tỉnh ra nghe nhọc làm sao.

  Bàn tay úp ngực tim đau mệt đừ

  Ma đâu, ai giỏi, ai nhừ ?

  Cũng mình thôi chớ nằm thừ ra đây.

  Mở mắt rồi rõ việc này

  Còn cho mình giỏi mình hay không nào ?!

  Còn cho ma quỷ bôn đào

  Là do mình đá nó nhào nó dông ?

  - A ha ! Ma quỷ là không

  Mỉm cười khép mắt, mộng hồng hiện ra

  Ô là là ! Đức Phật Đà

  Trang nghiêm thanh tịnh Ca Sa rạng ngời

  Hào quang chiếu sáng khắp nơi

  Đưa tay xoa đảnh ta thời tỉnh mê

  Được Phật xoa đảnh hả hê

  Rằng ta tài giỏi được về cõi trên

  Được thành Phật được nêu tên

  Mừng vui sụp lạy leo lên đài vàng

  Ai ngờ bị vướng mùng màn

  Chợt bừng con mắt ngỡ ngàng, mình mơ

  Vậy mà cũng chút thẫn thờ

  Nhìn quanh dường Phật còn chờ đâu đây

  Thoảng nghe hương quyện đoanh vây

  Nhỏm ngồi tìm kiếm mắt đầy hoa mơ

  Eo ơi ! Thành Phật nãy giờ

  Thì ra cũng mộng cũng mơ khác gì

  Phật Ma đều mộng như y.

  Chính thân này thật mình thì bỏ qua

  Ngu a ! Ngu a ! Ngu mà !

  Thân ta ! Thân Ta ! Thật ta thân này

  Thôi đi ! Đứng dậy đi đi

  Xếp mùng, xếp chiếu đắp y hành Thiền.

 • 15. PHẬT PHÁP KHÔNG NHIỀU

  15. PHẬT PHÁP KHÔNG NHIỀU

   

  Nước cao tột đỉnh có mấy vua ?

  - Xưa nước ngôi cao chỉ có một vua

  Pháp siêu việt tột đỉnh có nhiều không ?

  - Một pháp còn không, có đâu nhiều

  Pháp siêu không một, hỏi nhiều chi

  Pháp là bình đẳng đâu như nước

  Có một, nhất cao đã bất bình

  Bất bình nên nước mới tranh vua

  Tranh vua, tranh đấu thành tranh chiến

  Giặc giả tơi bời dân khổ đau.

  Cả nước lầm than đời chật vật

  Tổ quốc tan tành binh lửa thiêu

  Vua cao một vị còn như thế

  Huống nữa pháp nhiều, rối loạn sanh

  Chớ ham pháp tột siêu nhiều thứ

  “Phật pháp không nhiều” biết thế hay.

  “Xưa nay không một vật” nhiều chi ?

  Ích lợi gì đâu ít với nhiều.

  Ít nhiều cao thấp sanh tranh chấp

  Chấp tại lòng ta lại tranh người.

  Chấp tranh, tranh chấp phá pháp thôi

  Một Đạo tương tranh Pháp có hai

  “Có hai” trái Đạo vào sao được !

  Đạo thời vậy Đạo, Đạo nhất như

  Không hai, không một khả dĩ vào

  Pháp hai, pháp một thôi đi pháp

  “Một cũng không” rồi có pháp nào ?

  Thôi thôi ! Một pháp còn không có

  Có chi nhiều ít siêu với cao.

  Pháp Phật là Pháp làm sao ?

  Nói siêu nói thấp nói cao nói mầu

  Dù cho có chục cái đầu

  Với mười cái miệng cũng đâu nên lời.

 • 16. LUÔN THẤY LỖI MÌNH

  16. LUÔN THẤY LỖI MÌNH

   

  Tu là sửa, sửa lỗi lầm

  Lỗi mình nhiều lắm, phải tầm cho ra

  Tầm ra sửa lỗi cho ta

  Sửa từ lỗi lớn cùng là lỗi con

  Lỗi từ vô thỉ tạo còn

  Cộng thêm lỗi mới, giũa mòn mới nên.

  Tu hành thấy lỗi là trên

  Lỗi to lớn nhất là quên “ TÂM” mình

  Đã quên từ thưở sơ sinh

  Từ bao đời kiếp vô minh nhận lầm

  Cái TÂM chơn thật mà nhầm

  Chấp Tâm vọng giả để làm ra ta.

  Lầm này lầm lớn đây a !

  Phải lo giải quyết hay ra lầm này

  Lầm đây nên hiểu như vầy:

  Vàng thật không nhận, vàng xi nhận vào

  Bóng trăng trong nước chụp nhào

  Cho là trăng thật ước ao thuở nào

  Soi gương thấy bóng hồng hào

  Say bóng quên mình đau đáu bóng gương

  Lòng sanh mến, ý sanh thương

  Bị gương trói chặt, vì vương bóng mình.

  Chụp trăng bóng nước chìm sình

  Vàng xi tưởng thật nên tình lý gian

  Tất cả đều bị lầm than

  Chỉ vì lầm lỗi “giả” “chân” không rành

  Lầm Tâm cũng thế mà thành

  Không phân chơn, giả nên đành khổ đau

  Lo tu sửa lỗi này mau

  Quên “TÂM Bản Thể” khổ sâu nhất đời.

  TÂM này quý nhất đất trời

  Hay ra TÂM thể ta thời mới an

  Nếu không đời cứ lầm than

  Lầm Tâm lỗi lớn lan tràn lỗi con

  Lỗi, lỗi, lỗi nặng như non

  Khổ sao chịu nổi như con khỉ già

  Khỉ già khỉ đá ngày xưa

  Bị Ngài Phật Tổ đưa tay úp đè

  Đói khát mồm lưỡi thè lè

  Cũng vì lỗi lỗi say mê bóng mình

  Ấy là cũng bởi vọng tình

  Sanh tham, chấp trước vọng sinh trùng trùng.

  Vọng nghiệp đầy cả không trung

  Tham Sân Si Mạn Nghi… cùng nổi lên

  Tất cả dấy động lung tung

  Làm cho điên đảo, phát khùng đảo điên

  Quậy trời quậy đất liên miên

  Muốn làm Thượng đế muốn lên Ngọc hoàng

  Lỗi này lỗi biết cơ man

  Lầm Tâm nên lỗi vượt ngang đất trời

  Rõ rồi Ta phải thức thời

  “VỌNG SANH” là lỗi kịp thời nhận ra

  VỌNG là lỗi lớn đây nha !

  TÂM CHƠN chưa hiện  thì là VỌNG sanh

  Tâm vọng nó thật khôn lanh

  Nó hay tráo trở biến hành tứ tung

  Cải trang đội lốt tớ trung

  Thừa cơ quậy phá hành hung chủ Thầy

  Nó như khỉ vượn cáo cầy

  Lỗi lầm ấp lút mà rầy được đâu !

  Rầy chưa được phải niềng đầu

  Nó đâu ta nó mặc dầu ở nao

  Dù cho sự thể thế nào

  Ta đây lòng quyết phải cao tay đòn

  Đánh nó đau tấm lòng son

  Nhưng mà phải đánh những con cáo già

  Không thì nó sẽ đốt nhà

  Tan tành sự nghiệp ta ra nghèo nàn

  “BIẾT” NIỆM là vọng rõ ràng

  Niệm sinh liền Biết chẳng màng Niệm chi

  Niệm Thiện niệm Ác niệm gì

  Cũng đều là vọng giả thì chớ theo

  Không theo, vọng niệm chết queo

  Còn cái “biết” vọng chớ neo giữ hoài

  Xả “Biết” mới xóa “có hai”

  Ấy là cơ hội TÂM khai mở lòng

  Pháp môn “bất nhị” khai thông

  Giờ đây là Ngộ Tánh Không rõ nguồn

  Nguồn TÂM ta giữ luôn luôn

  Sống đời gắn bó TÂM tuôn Trí mầu.

  Càng ngày Trí Huệ càng sâu

  Lỗi dù nhỏ nhặt rõ đâu đó liền

  Bây giờ thôi hết đảo điên

  Tham Sân chấp Ngã Trí thiền xóa tan

  Vô minh Si ám tiêu tàn

  Nhướng lên đã thấy Tam thiên rõ ràng

  Thứ nào thứ nấy đàng hoàng

  Vọng Ma vọng Phật chẳng ràng được sao !

  Độ Ma, đường Phật chóng vào

  Chóng thành Chánh Giác ma nào nữa đâu

  Nhờ luôn biết lỗi biết sâu

  Giờ đây cái Biết nhiệm mầu “Linh Tri”

  Mới hay biết lỗi thị phi

  Lỗi Nhân lỗi Ngã lỗi ghi lỗi người

  Lỗi chấp ta, lỗi khinh khi

  Là căn bản để thực thi “Biết mầu”

  “Biết mầu”, Tánh Biết không sầu

  “Rỗng rang Thường Biết” Trí Mâu Ni mà

  Mâu Ni – Tịnh Mặc Phật đà

  Là Trí Phật đấy cũng là Trí TÂM

  Trí TÂM chiếu sáng thậm thâm

  Chiếu tan sầu khổ chơn TÂM tỏ bày

  Lỗi lầm được hết từ rày

  Vô minh hổng cẳng, Si nay cũng tàn

  Giờ đây hát khúc tình tang

  Vui chân rảo bước lên đàng tiêu dao.

 • 17. SỐNG TU

  17. SỐNG TU

   

  Sống tu chớ biết chuyện người

  Biết thêm phiền phức ích chi tu hiền

  Nếu người quyết chí hành Thiền

  Thôi đi việc nhỏ to liền thông qua

  Phải quấy người, chớ nói ra

  Diệt đi tật xấu sâu xa của mình

  Xấu tốt là chuyện thường tình

  Cần gì phải biết xem nhìn làm chi

  Chuyện đời trong đục thị phi

  Là chuyện nghiệp chướng ta thì chớ vương

  Vương chi rước lấy sầu thương

  Chuốc thêm phiền não nghẽn đường tiến tu.

  Khi tu nhớ giữ công phu

  Nhớ lo trì pháp chớ ngu nhớ người

  Đường tu không nghĩ Thánh Trời

  Thành Tiên thành Phật, thành người thường thôi.

  “Người không phiền não” đủ rồi

  Đây xem như chuẩn sống đời sống Tu.

  ♠♠♠

   

  “Người không phiền não” không thù

  Không thương không ghét không rù quến ai

  Đời thường cứ sống lai rai

  Ăn cơm mặc áo chẳng phai màu Thiền

  Dung nghi lòng dạ luôn hiền

  TÂM bình Trí sáng hiện tiền uy quang

  Không chen không lấn đàng hoàng

  Bước trâu, nhìn cọp thẳng hàng ngó ngay

  Không xiên không xẹo kia đây

  Người đâu TÂM đó TÂM xoay Người quày

  TÂM – Người xoắn lấy đoanh vây

  Chỉ TÂM người đấy không ai khác vào

  Suốt ngày phải vậy chớ xao

  Một mình mình sống quyện nhau với mình

  Cô độc, cô đơn, cô tình

  Độc cô, độc chiếc, bình sinh độc hình

  Cô đơn dấn bước đăng trình

  Thênh thang đường cái một mình mình đi

  ♠♠♠

  “ Cô đơn” phải nhớ khắc ghi

  Quyết không lôi kéo ai đi theo mình

  Người tốt người xấu sá chi

  Người hung người dữ hiền gì cũng thây

  Nhớ ! Nhớ ! Chớ có lây nhây

  Lằng nhằng dính líu vướng giầy vướng chân

  Người xấu kẻ tốt quả nhân

  Có “luật nhân quả” cân phân hết rồi

  Khỏi bận chi họ lôi thôi

  “Nhân nào Quả nấy” luân hồi trả vay

  Rõ ràng không trật mảy may

  Ấy “luật cuộc sống” chẳng sai chút nào

  “Bụng làm dạ chịu” chớ sao !

  Nghiệp nhân, nghiệp báo Nghiệp nào Báo y

  Thế nên chẳng phải “bận” chi.

  ♠♠♠

  “Người không phiền não” nhớ ghi

  “Người thường” chỉ vậy không chi phi thường

  Không địa vị không gá nương

  “Đối nhân xử thế” lòng thương tràn trề

  Thương người thương chỉ một bề

  Không có cái “ghét” chen kề nằm bên

  Lòng thương thuần khiết làm trên

  Và thương bình đẳng không quên người nào

  Người Thiện người Ác ra sao

  Tốt xấu thế nào cũng vẫn thương thôi

  Thương không điều kiện không “Tôi”

  “Không vì Tôi” tôi quyết thương người

  Tình thương “vô nhiễm” khơi khơi

  Là Tình không “cảm” không rơi chấp tình

  Tình thương lặng mất cái “Mình”

  Không gây ai khổ không sinh ai buồn

  Đức “HY SINH” khắc dạ luôn

  Hy sinh của cải lợi buông xả quyền

  Hy sinh thân mạng chư duyên

  Hy sinh rốt ráo Tâm nguyền thực thi

  ***

  Sống Tu, “sống đẹp” nhớ ghi

  “TÂM bình thường là Đạo” cầu chi diệu huyền

  Ngay đây đời sống muôn duyên

  Tiếp duyên bằng sống “lặng yên” hành Thiền

   

 • 18. NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

  18. NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

   

  Hãy là người bình thường!

  - Chưa bình thường,

  Hãy bình thường.

  Bình thương ăn ở như thường

  Bình thường sinh hoạt bình thường thường.

  ***

  Bởi bình thường lắm bất thường

  Ăn ở sinh hoạt đều trong bất thường

  Bất thường vì chẳng tỏ tường

  Không lường vọng tưởng vô thường sống theo

  “Vô thường” tâm ấy gieo neo

  Nên theo là khổ, khổ đeo nên khùng

  Khùng lên đầu óc lùng tung

  Giả thấy là thiệt, ác hung cho hiền

  Đảo điên – điên đảo - đảo điên

  Lùng tung lúng túng, quàng xiên vô chừng

  Trở thành cuộc sống lừng khừng

  Không hay không biết chưa từng Giác Tri

  Sống bằng Niệm khởi ích gì ?

  Chỉ vì Niệm dấy mờ đi Trí rồi

  “Niệm” là giả vọng ấy thôi

  Lại lôi làm giống làm tôi làm mình

  Thế nên thân phận điêu linh

  Sống theo vọng niệm là sinh “Bất thường”

  Bất thường vì mất Chơn thường

  Mãi lo sống với “vô thường” diệt sinh

  Sống Vô thường dấy Tử sinh

  Sinh Tử là khổ linh đinh sáu đường

  Ấy là cuộc sống bất thường

  Nếu hay giác ngộ Chơn Thường ở ta

  “Chơn Thường” mới thật là Ta

  Chơn thường khi đã nhận ra – bình thường

  Chơn Thường không có vô thường

  Không sinh không diệt không đường tử sinh

  Nên không còn phải điêu linh

  Chơn thường là Tánh chính mình bấy nay

  Tiếc rằng chẳng mấy người hay

  Vô thường chấp lấy sống ngày sống đêm

  Uổng thay đánh mất êm đềm !

  Trong khi Tánh thật một bên không tường !

  Tánh thật vốn thật hằng thường

  Thường luôn tỏ suốt thường thường suốt trong

  Suốt trong lòng rỗng như không

  Hổng có sinh niệm niệm hông có nào

  Tham Sân Si chẳng dấy vào

  Chẳng nhơ chẳng sạch làu làu lặng trong

  Thường thường xuyên suốt rỗng không

  Từ đây mà sống thì hông bất thường

  Ấy là đời sống Chơn thường

  Chơn thường ấy chính “bình thường” đó thôi

  Bình thường mà sống chính tôi

  Cái Tôi chân thật sống đời thật chơn

  Bình thường ! Bình thường là hơn

  Bình thường sống được là nhơn Niết Bàn

  Ta nay muốn được thanh nhàn

  “Bình thường” mà sống Đạo vàng kiếm chi

  Đói ăn mệt lại ngủ khì

  Ăn no ngủ khỏe tức thì nở da

  Ấy Phật Di Lặc sinh ra

  Lục Căn Trần Thức tiêu ma giữa đời

  Chỉ còn có việc rong chơi

  Vai lên túi vải gậy tay lên đường

  Miệng luôn toe toét “phi thường”

  Tụ năm tụ bảy hát xương minh “Thường”

  - Bình thường ! A ! Í ! Bình thường !

  ***

 • 19. TẬP TRUNG

  19. TẬP TRUNG

   

  Tu nào có phải tập trung !

  Gom Tâm thâu Ý nhìn trừng một nơi

  Cột Tâm châm hẫm không lơi

  Trợn trừng chòng chọc bặt lời nghiến răng

  Ghì Tâm bám pháp cố chăn

  Tưởng rằng như vậy là ăn chắc rồi

  Trâu nào còn dám lôi thôi,

  Dám ăn lúa mạ dám lôi vạ vào !

  Ngỡ mình tinh tấn tu cao

  Nào ngờ tu trật, chỉ tào lao thôi

  Dòm lại, tôi tự trói tôi

  Càng ra công gắt càng còi cói thêm

  Người tôi thu nhỏ hơn lên

  Tôi teo vì xiết, tôi rên khổ thầm

  Tu hoài sao vẫn khổ tâm

  Buộc ràng ràng buộc càng thâm càng dầy…

  May thay nhờ có lời Thầy

  Chỉ cho mới thấy tu vầy là sai

  Thầy rằng tu phải “không hai”

  Không mình không pháp, không ai không gì

  Thênh thang TÂM chẳng thị phi

  Thị phi là bóng, TÂM thì rỗng không

  Khi Tu phải tỏ phải thông

  Rõ ràng TÂM thể ra công không hoài

  Rõ TÂM tu mới hông sai

  Không rõ TÂM hành, quả bay lối tà

  Cất nhà phải thấy lăn (plant) nhà

  Không thấy mà cất, cất ra cái gì ?

  Cố cất thành cái quái chi

  Chuồng bò không phải, nhà chòi cũng không !

  Ra công rồi lại uổng công

  Tu Tâm phải rõ “TÂM KHÔNG” mới là

  Rõ TÂM trải khắp Ta bà

  Lớn to khắp giáp hà sa cõi miền

  Thế nên chớ có khùng điên

  “Tập trung về một vọng liền hết sanh”

  Đây là mắc chứng thông manh

  Mù tối không rành thực giả là chi

  Thân không rõ, chữa bệnh gì !

  Đau đâu chặt đó quăng đi bỏ liền

  Đau đâu cắt bỏ triền miên

  Đây là trị bệnh lối điên rõ ràng

  Bệnh không hết Thân hoại tàn

  Người Tỉnh trị bệnh rõ Thân đàng hoàng

  Bệnh đâu Thân đó rõ ràng

  Nương Thân trị bệnh, bệnh nhân ấy mình

  Bịnh là giả huyễn nên hình

  Xem tuồng như có thật tình thì không

  Từ Thân nhìn bịnh, bịnh hông

  Người Tỉnh trị bệnh như không trị gì

  Tôi sực tỉnh hết hồ nghi

  Không còn nghi Pháp tôi thì xả buông

  Một buông hai xả buông luôn

  Xả Tâm chấp Pháp, hết chôn chính mình.

   

 • 20. SỌ NGƯỜI THẬP CHÉO

  20. SỌ NGƯỜI THẬP CHÉO

   

  Bàn tay Phật Tổ mênh mông

  Tề Thiên Đại Thánh nhảy không qua Ngài

  Thần thông dẫu có đại tài

  Cũng không qua được Như Lai Phật đà

  Hư không có tận đầu là !

  Chớ đừng tưởng bở họa ra Ngũ Hành

  Năm non đè xác suýt tàn

  Ngộ “Không” quy Phật, Pháp, Tăng thoát nàn

  ***

  Thuở xưa khỉ đá làm tàng

  Sợ chết, được phép dọc ngang vẫy vùng

  Vào biển cả quậy Long cung

  Vua rồng khiếp vía bàn cùng anh em

  Đem dâng thiết bảng mới êm

  Lại vào Địa ngục quậy thêm Diêm đình

  Diêm la điện phải rung rinh

  Diêm vương chạy tét quỷ binh chạy dài

  Ỷ tài nhảy xổ lên ngai

  Xem sanh tử số xé ngay giống hầu

  Hầu vương khoái chí lầu bầu

  Nhảy về Hoa quả động “Hầu” tàng ngang

  Rượu vừa say xỉn mơ màng

  Muốn quậy Thiên đàng muốn chiếm Thiên cung

  Lòng khỉ quậy phá vô cùng

  Bèn trương cờ hiệu trước hùng quân ma

  TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH là Ta

  “Thánh bự tày Trời” ấy là lão đây

  Lão Tôn: Này hỡi lũ bây

  Linh Tiêu đại điện ta thay Ngọc Hoàng

  Phải làm Thượng đế chống chầy

  Ngọc Hoàng hay được việc này nổi xung

  Tên nào vọng tưởng điên khùng

  Xưa nay ai dám nổi hung bao giờ

  Ngọc Hoàng tập họp bất ngờ

  Thiên Thần Thiên Tướng phất cờ diệt mau

  Kim Tinh Thái Bạch thưa vào

  Không nên dùng sức làm hao quân mình

  Thượng đế truyền chỉ Kim Tinh

  Hãy sớm xuống thế điều đình xem sao

  Kim Tinh đến trước cờ đào

  Đúng là ma quỷ lao chao khọt khè

  Khỉ bầy khỉ đống lè nhè

  Đầu trâu ma chúa ngồi kè Hầu vương

  Quỷ ma sắp giở tai ương

  Kim Tinh vui vẻ bước dường như không

  Thái Bạch dụ khỉ thành công

  Hầu Vương nhận chức Mã Ôn lên Trời

  Bậc Mã Ôn giữ ngựa chơi

  Trộm đào Vương Mẫu phá thời hội Tiên

  Ở lâu chẳng được “Tề Thiên”

  Buồn lòng sẵn rượu uống liền mấy lu

  Lại còn đá đổ lu bu

  Xách luôn mấy tỉnh bay vù về non

  Khỉ con khỉ cháu véo von

  Mừng vui Đại Thánh rượu ngon đãi liền

  ***

  Trên Trời Thượng đế Chư Thiên

  Hội Tiên bị phá tức liền hành quân

  Thiên binh Thiên Tướng xuống trần

  Đập ngay Hoa quả Thiên thần ra tay

  “Đại Thánh” trong lúc cơn say

  Vung tay thiết bảng chuyển lay đất trời

  Thiên binh Thiên Tướng ới ời !

  Chới với binh Trời khó chắc thành công

  Mới hay Đại Thánh thần thông

  Đánh nhau bao trận chưa xong trận nào

  Trần nào Đại Thánh cũng nhào

  Biến muôn hình dạng dễ nào bắt đâu

  Dương Tiễn ví đánh không nao

  Cả Trời xúm đánh không sao bắt hàng

  Thiên la Địa võng lấp đàng

  Không cho trốn chạy hốc hang chốn nào

  Cuối cùng Bắc cực dự vào

  Bửu bối quăng nhào Đại Thánh lăn quay

  Hạo thiên khuyển táp cắn ngay

  Dương Tiễn liên tay chụp cổ trói xiềng

  Hầu Vương chịu phép dây tiên

  Khiêng về thượng giới “chỉ” liền khảo tra

  Chém chặt chẳng tróc được da

  Không sao giết được bỏ va vô nồi

  Nồi Bát quái ụt ụt sôi

  Khỉ già trong ấy khỉ ngồi hướng Nam

  Không lửa, khói lam nham

  Làm thành mắt lửa tròng vàng sáng thêm

  Trải bốn mươi chín ngày đêm

  Lão quân Thái Thượng nghe êm tưởng nhừ

  Mở nắp xem rõ thực hư

  Nào ngờ nắp hé khỉ: “hừ!” đá tung

  Lửa nồi củi lửa nắp vung

  Văng tung bay khắp không trung xuống trần

  Lão quân Thái Thượng mất thần

  Quả yêu tinh khỉ trần hoàn không hai.

  Bát quái đành chịu bó tay.

  Khỉ ta tức khí hăng say đánh nhầu

  Thiết bảng vũ lộng thần sầu

  Thiên Thần, Thiên Tướng ôm đầu chạy lui

  Hầu Vương trổ hết thần uy

  Tiến vào phá điện Thiên Ty đập bừa

  Linh Tiêu, Thượng Đế chạy dài

  Thần Tiên tán quáng cũng ùa chạy theo

  Thiên đình hết phép, khỉ leo

  Quan Âm Nam Hải bay vào viện binh

  Kịp thời Bồ Tát độ sinh

  Cầm chân khỉ được, nhưng mình thì chưa

  Khỉ già đầu lắc mỏ đưa

  Đòi làm Thượng đế mới vừa lòng y

  Quan Âm hứa sẽ thực thi

  Làm mưu chậm lại để đi cầu Thầy

  Phật thầy ở tận phương Tây

  Là đức Phật tổ Như Lai ta bà

  Để cứu Trời đất Phật qua

  Ngồi tòa sen báu Phật đà hiện thân

  Hầu vương máu nóng rần rần

  Đón đầu Phật tổ đến gần nói ngay:

  -“Này ông đức Phật Như Lai”

  “Bảo ông Thượng đế nhường ngôi ta ngồi”

  “Thượng đế làm vua lâu rồi”

  “Nhường ta thì phải lẽ thôi, đúng rồi !”

  Phật đà tươi tỉnh mỉm cười:

  “Khỉ già láo táo giỏi thì thử đi”.

  “Nay ta mở một cuộc thi”.

  “Nếu ngươi thắng cuộc ta thì thuận ngay”

  “Bảo ông Thượng đế nhường ngai”

  “Ngươi mà nhảy khỏi bàn tay ta này”

  “Nhảy qua là thắng, được ngai.”

  Khỉ già cào mặt cào tai khoái lòng

  “Tưởng gì, ta chắc thành công”

  “Nhớ đừng có dối, ta không chịu nào”

  “Tài ta ông hổng biết sao”

  “Đằng vân giá võ thứ nào cũng thông”

  “ ‘Cân đẩu vân’ nghề lão Tôn”

  “Co chân một cái mười muôn tám ngàn”

  “Đừng rườm tay hãy xòe nào”

  “Bàn tay ông có ra sao mà hòng”

  Tay Phật ngửa rỗng trắng trong

  Khỉ già co cẳng lộn lồng trong không

  Cân đẩu vân quả thần thông

  Chư Thiên lóa mắt dòm không thấy gì

  Thần thông khỉ đá ly kỳ

  Ngọc Hoàng khiếp vía tim đi lộn vòng

  Sợ rằng ngai bị tiêu vong

  Về tay con khỉ hết mong ngồi vào

  Quan Âm Bồ Tát lòng nao

  Chưa biết thế nào khỉ giỏi thần thông !

  Phật đà tươi tắn như không

  Tay bung bung mãi rỗng không tràn đầy

  Hư không đầy ắp bàn tay

  Khỉ ta nhảy mãi dừng ngay cột đồng

  Cho đây bờ mé hư không

  Nhổ lông viết cột “Lão Tôn tới này”

  Lại còn tiểu bậy ở đây

  Làm dấu vì ngại Phật hay dối lừa

  Thế rồi khỉ lại nhảy “dìa”

  Ở trước Phật tổ tía lia chu mồm:

  “Phật à! Ta đã tận vòm”

  “Qua tay rồi đó ông nom coi nào”

  “Giờ ông, ông nói làm sao?!”

  “Mau bảo Ngọc Đế nhường mau ngai vàng.”

  Phật đà nghiêm mặt mà rằng:

  “Này con khỉ láo ngươi “đằng” tới đâu !”

  “Đằng vân mi chỉ tới đây.”

  Khỉ ta nhìn lại bàn tay Phật đà

  “Rõ ràng những chữ viết ra”

  “Cùng là bọt tiểu chính ta làm mà !”

  “Ai da ! đây ngón thứ ba”

  “Lưng chừng hơn nửa đâu ra khỏi bàn”

  Buồn lòng đầu ngẩng mồm than

  Phật đà liền úp tay vàng đè ngay

  Ngũ Hành sơn biến từ tay

  Nhốt khỉ Đại Thánh đêm ngày ở trong

  Hầu vương bị nhốt mới xong

  Mới yên trời đất mới không còn phiền

  ***

  Khi tu phải nhớ Tề Thiên

  Dù cho đã đến đã nên “được” rồi

  “Sở chứng” “Sở đắc” hãy thôi

  Dứt bặt cảnh giới hết “Tôi” chứng thành.

   

 • 21. ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

  21. ĐỐI NHÂN XỬ THẾ

   

  Vì chúng sanh phấn phát Đạo TÂM

  Vì chúng sanh lên đường hành Đạo

  Vì chúng sanh gắng trọn đường Tu

  "Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ"

  Đã vì chúng sanh, vì chúng sanh

  Thì phải nhớ tưởng thương muôn loài

  Đối đời xử tốt nhớ luôn luôn

  Tính "Nhân bản" mình luôn thực hành

  Tính "Chúng sanh bản" cũng luôn gìn

  Đối nhân xử vật phải chí tình

  Tôn trọng sự sống là trên hết

  Kính thương người vật thảy sinh linh

  Chớ hại người chớ giết chúng sinh

  Chớ làm người khổ, người sanh não

  Với người trọng kính làm trên hết

  Người già người trẻ đều trân quý

  Kẻ Nam kẻ Nữ thảy trọng vì

  Đối người cụ thể gìn giới luật

  Dè dặt oai nghi của thân mình

  ***

  Đối Nhân xử Thế là việc khó.

  Người xưa đã thốt lời xác chân:

  "Nhân vi nan! Nhân vi nan!"

  Ấy: Làm người khó! Làm người khó!

  Và: "Ở sao cho vừa lòng người

  Ở rộng người cười, ở hẹp người chê"

  Nhưng ta không phải "lấy lòng" người

  Mà chỉ giữ gìn phận ta thôi

  Phận ta là phận người hành Đạo

  Thì phải sao cho trọn việc mình

  Việc mình là "việc chúng sinh" ấy

  "Xử tốt" với người chính việc ta

  "Vừa lòng" vừa dạ ấy việc người

  Ta lo làm trọn việc ta thôi

  Việc ta xử tốt, làm bạn tốt

  Quyết lòng không hại, không gây khổ

  Dù người có muốn ta làm khổ

  Năn nỉ khẩn cầu ta cũng không

  Không gây khổ hại lại còn cứu khổ

  Giúp người thoát khỏi cảnh mê lầm

  Việc này việc tốt trên tất cả

  Qua mê người sẽ không còn khổ

  Nếu duyên chưa đủ tốt như đây

  Tạm thời giúp được gì thì giúp

  Giúp cơm áo bạc tiền vật chất

  Giúp công sức, giúp ý giúp lời

  Giúp qua hoạn nạn qua cảnh khổ

  Giúp đỡ an bình, sợ hãi thôi

  Giúp người bằng cả lòng chơn thật

  Không chút quanh co không hậu ý

  Giúp người như thể giúp ta thôi

  Giúp người bằng tấm lòng trong sáng

  Không vụ lợi không đòi điều kiện

  Thấy người phải giúp, giúp vậy thôi.

  ***

  Lòng ta tốt nhưng người không tốt

  Người hại ta, người làm ta khổ

  Nếu chưa hay thì chịu khổ đau

  Nhưng nhất định không thù không hận

  Không ghét hờn tức giận hung hăng

  Không trả đũa không mưu không kế

  Không ôm sầu, ôm não tủi lòng

  Đừng phẫn chán thốt lời cay đắng:

  "Làm người thì khó, làm chó thì dễ"

  Hay: "Kiếp sau xin chớ làm người

  Làm chi cũng được, hổng làm người"

  Nhưng có buồn thì ta cứ khóc

  Khóc một chút rồi thôi hãy nín

  Dòng nước mắt chảy, lòng ta lặng

  Khóc cho qua để biết tình đời

  Biết rồi thôi, mỉm cười cho ta.

  Vì ta, ta có tấm thân này

  Mới làm cái đích cho người bắn

  Nếu không thân người có làm gì

  Ấy cái lỗi cũng là tại ta.

  Tại Thân ta có sanh ra đời

  Thì thôi! Chớ trách hờn làm chi

  "Có thân phải khổ vì thân" thôi

  Hãy cười lần nữa với ta đi

  Và lắc đầu cười mỉm mà trừ

  ***

  Biết mình còn dở ráng tu thêm

  Ráng làm thêm tốt, làm thêm đẹp

  Hy sinh thân phận với đời đi

  Người ấy mình, mình ấy người thôi

  Mình hại người, ấy chính hại mình

  Mình tốt với người, ấy tốt mình

  Ai chê mình dại mình ngu chi

  Cũng chịu nhận có sao đâu nào.

  Mình từ bụng mẹ nhớp nhơ ra

  Thì thêm nhơ nhớp có sao mà!

  Ai đem đổ cứt trên đầu ta

  Ta đây một bụng thêm một bãi

  Có chi là lạ, có chi dơ

  Thân ta đồ giả có rồi không

  Ráng tỉnh mà nhìn cái thật ta

  Nhìn ra cái thật ở ta rồi

  Thì cái Thật Ta chẳng có dơ

  Chẳng ngu, chẳng dại, chẳng khôn gì

  Cái Thật nơi ta vắng lặng không

  Phủ trùm pháp giới trùm thiên hạ

  Thế nên cái Thật phủ Ta Người

  Thì Người cũng thật cũng như Ta

  Cái Thật ở Người khác Ta nào

  Thương thay người chẳng cùng hay biết

  Mãi bằng cái giả sống làm Ta

  Thương người có báu chẳng biết hay

  Tội thay! Mù quáng phải linh đinh

  Vì thương thân phận người quá đỗi

  Lòng nào chuốc giận chuốc hờn chi

  Chỉ tìm phương tiện khơi kho báu

  Để giúp cho người hết khổ đau

  Nhớ lời Phật dạy trong kinh điển

  Rằng: "Chúng sanh giai hữu Phật Tánh"

  Là chúng sanh đều có Tánh Phật

  Và: "Ta là Phật đã thành xong

  Các ngươi là Phật sẽ thành sau"

  Ôi! Lời tha thiết biết là bao

  Lời vàng chân thật biết chừng nào

  Lời bằng Trí huệ Mâu Ni đó

  Bằng ánh nhìn chan chứa Từ Bi

  Bằng cõi lòng đùm bọc chúng sinh

  Bằng ngón tay Đâu la miên điểm

  Chỉ bày báu vật ở chúng sanh

  Với lời dạy cao siêu chân xác

  Ta lòng nào thù hại người đây

  Ta lòng nào gây não chúng sanh!

  Chỉ cảm thông khi người mù tối

  Không nhận ra kho báu chính mình

  Chỉ thương thôi khi Người nghèo khổ

  Không biết mình châu ngọc đầy nhà

  Bần cùng sanh oán sanh phiền não

  Sanh ác sanh hung cũng phải thôi!

  Ta hãy nên thương và tội nghiệp

  Rõ người thế, người sẽ là Phật

  Vì rằng người "Phật Tánh" sẵn rồi

  Nên hổng lòng khinh khi miệt thị

  Chỉ một bề trân trọng mà thôi

  Chỉ một bề kính quý thân thương

  Nguyền là bạn, bạn thân, bạn tốt

  Để chỉ dùm kho báu ở Người.

  Khi Tu nhớ đối xử đời

  Trong tình huynh đệ tình người, Tình Thân

  "Tình thương xóa bỏ hận thù"

  Ghi lòng khắc dạ quyết tu hạnh này

  Hạnh này là hạnh khó đây

  Nhưng dù có khó cũng vầy mà tu

  Trên đường hành Đạo công phu

  Không Tu như thế thì Tu cái gì?

 • 22. TÙY HỶ

  22. TÙY HỶ

   

            Sống tu "Tùy Hỷ" làm vui

  Người làm việc Thiện được thì mình vui

            Vui theo thành quả của người

  Nên rồi mình sống chỉ cười vui thôi

            Niềm vui sâu sắc nhất đời

  Là vui chư Phật đã vì độ sanh

            Tạo bao công đức cực lành

  Kế vui Bồ Tát tu hành ra công

            Trải bao công hạnh mênh mông

  Cũng vì độ chúng độ không mỏi nhàm

            Tình thương trải khắp Thánh phàm

  Chỉ mong độ tận, gian nan không phiền

            Bồ Tát không nguyện lo riêng

  Mà chung tất cả lại siêng độ hoài

            Nguyện không thành Phật lên ngai

  Nếu chưa độ hết chúng lai Niết bàn

            Bồ Tát một tấm lòng vàng

  Đáng nên tùy hỷ muôn ngàn hỷ hoan

            Cùng là các bậc Thánh Tăng

  Các Ngài liễu ngộ huyền thâm Đạo mầu

            Tu hành giải thoát cao sâu

  Xả ly Tam giới chỉ cầu Phật thôi

            Việc lành các vị nhứt đời

  Phải nên tùy hỷ vui thời học theo

            Nào là các bực Tỳ kheo

  Bỏ đời theo Đạo chịu nghèo mà tu

            Làm Tăng khất sĩ chu du

  Xin cơm đàn việt, công phu pháp lành

            Một lòng phá Ác tu hành

  Bố ma ruồng quỷ, quyết thành Chánh Chơn

            Tăng Ni Khất sĩ thiện nhơn

  Bỏ Ác hành Thiện rất hơn trong đời

            Nên hay tùy hỷ vui thời

  Thiện Nam Tín Nữ những người tín Tâm

            Một lòng phụng Đạo chuyên chăm

  Hộ trì Tam Bảo năm năm tháng ngày

            Với lòng Từ Thiện vui say

  Cầu mong Pháp Phật nay mai hãy còn

            Họ đều một tấm lòng son

  Hãy nên tùy hỷ vui tròn, tròn vui

            Hàng hàng lớp lớp người người

  Ai làm được Thiện ta thời vui thôi

            Kể cả kẻ Ác trong đời

  Nếu được một Thiện ta thời cũng vui

            Việc Thiện dù nhỏ lớn chi

  Hễ là điều Thiện Hỷ Tùy vui theo

            Chúng sanh tất cả trong đời

  Tất cả giống loại Người, Trời, Súc sanh…

            Hễ làm có được pháp lành

  Thì ta bất kể Hỷ hành vui theo

            Tùy hỷ trang sức luôn đeo

  Để trừ ngã mạn mình gieo thuở nào

            "Ta đây" tài giỏi biết bao

  "Thiên tài vô thượng" không sao ai bằng

            "Cống cao ngã mạn" hung hăng…

  Bao nhiêu thứ chấp nhằm tăng Ngã mình

            Chấp Ngã nên đã điêu linh

  Tu rồi thì phải đừng sinh những này

            Để trừ phụ bớt lỗi đây

  Thì hành "Tùy Hỷ" như vầy thật hay

  ***

   

   

           Ngoài ra cuộc sống thường ngày

  Thấy ai làm được việc gì cũng vui

            Việc dù chẳng dính Đạo chi

  Việc đời danh lợi mình thì cũng vui

            Việc thành chính đáng vui cười

  Việc thành bất chính ta thời cũng vui

            Nhưng vui bằng cái buồn! - Cười

  Ví dầu thành bại của đời vẫn vui

            Bại, ta đầu lắc cười ruồi

  Để giữ bình đẳng Tâm vui ở mình

            Thành bại cũng chỉ chúng sinh

  Đời như trận bóng đội hình hai phe

            Cười cho đội thắng cười toe

  Cười cho đội bại cười ve vuốt chào

            Trọng tài cười nụ suốt trao

  Hãy nên như vậy hành vào đường Tu

  ***

            Khi Tu đề khởi công phu

  Dẹp đi đố kỵ, oán thù, ghét ganh

            Lại không tranh chấp giựt giành

  Nhất tâm tùy hỷ lòng lành hỷ an

            "Trâu cột lại ghét trâu ăn"

  Là việc sai trật, thế gian mất rồi!

            "Gà ghét tiếng gáy", phải thôi

  Đừng như súc vật, hại tôi giết mình

            Trâu gà là lũ súc sinh

  Chúng ngu không Trí, không tình ý chi

            Mình người tu hạnh viễn ly

  Phải thấy cho rõ, thị phi chớ màng

            "Tùy Hỷ" công đức vô vàn

  Gắng mà thực hiện giúp hàng phục Tâm

            Hạnh này trợ Đạo thêm thâm

  Mình người lợi cả ráng chăm chỉ hành.

   

 • 23. TU SAO LÀ ĐÚNG

  23. TU SAO LÀ ĐÚNG

   

            Tu sao đúng với Phật đây?

  - Tu đúng: đức TRÍ, đức BI thảy tròn

            Trí là Trí Huệ sáng khôn

  Sáng tỏ TÂM TÁNH khôn thông thân mình

            TÁNH TÂM rỗng sáng Vô sinh

  Suốt trong, không vật, không mình, không thân

            Chiếu soi tỏ rạng trong ngần

  Vô minh, phiền não khổ tan sạch làu

            Thân tan tiêu biến theo nhau

  Suốt soi bằn bặt trăng sao ba ngàn

            Ba đời soi suốt thời gian

  Không lầm một vật tiêu tan ách nàn

            Vượt lên trời đất trần hoàn

  Thành người bất tử chủ nhân chín loài

            Bi: thương, nói đủ Từ bi

  Từ bi lòng dạ thương đời chúng sinh

            Từ: "ban vui" khắp sinh linh

  Bi: là "cứu khổ" hữu tình chúng sanh

            Từ Trí huệ khởi pháp lành

  Vì Huệ tỏ suốt ngọn ngành chúng sinh

            Từ: thương, rõ chúng điêu linh

  Bi: thương mà cứu mê tình giải si

            Từ Bi bằng Trí thực thi

  Trí khởi Phương Tiện pháp đi cứu đời

            Từ Bi - PHƯƠNG TIỆN  không rời

  Ấy pháp độ đời Trí Huệ sinh ra

            Từ Bi với Pháp không xa

  Chỉ từ Trí Huệ một nhà mà thôi

            Bằng Trí Huệ sống chẳng rời

  Nói năng dìu dắt chúng thời Từ Bi

            TỪ BI - TRÍ HUỆ khác chi

  Chỉ là Thể, Dụng khác gì nhau đâu

            Trí: Thể, Bi: Dụng rất mầu

  Trí như "thân thể", Bi đâu khác "làm"

            "Thân" "làm" cứu tế nào hai

  Nhưng "Thân" là chính, "Làm" thì phụ thôi

            Không "làm" cũng được chẳng chi

  Không "Thân" hổng được nhớ ghi điều này

            Trí huệ là Trí Mâu Ni

  Tịch Mặc - vắng lặng, tỏ soi nhiệm mầu

            Nhớ rằng không phải Thức đâu

  Đừng cho Ý thức tinh sâu mà lầm

            Ý thức là Trí xảo thâm

  Là tâm vọng tưởng là tâm ngụy rồi

            Thức: Trí khỉ, vượn, ngựa thôi

  Chớ lôi cả đám vào toi công mình

            Cẩn thận TRÍ, THỨC phân minh

  Trí - Ma Ha Bát Nhã mình thật đây

  Là Trí siêu việt, Thức tày được sao?

            Ấy là Trí Phật tột cao

  Sạch Nhân sạch Ngã, sạch Tao sạch Mầy

            Sạch Ngã - Ngã sở sâu dầy

  Hoàn toàn Vô Ngã như vầy đúng đây

            Độ sanh bằng Trí huệ này

  Mới là đích thực Từ Bi Phật Đà

            Nếu không sớm hiểu được ra

  Tưởng Bi và Trí như là thường thôi

            Thì hư hết chuyện ta rồi

  Trí thành xảo quyệt, hồ ly tinh già

            Bi thì thương, ái đường ma

  Trí - Bi vào nẻo đường tà khó ra

            Thay vì giải khổ Người, Ta

  Trở thành gây khổ cho Ta cho Người

            Thôi nha! Chớ khá dễ ngươi

  Cẩn thận cho lắm! Chớ lười tầm sư!

            TỪ BI - TRÍ HUỆ nhất như

  Từ Bi là thứ tình hư không dài

            Tình rỗng tình lặng láng lai

  Nhưng tình không cảm, không ai cảm tình

            Mình và khắp cả chúng sinh

  Thảy đều rỗng lặng bặt mình bặt kia

            Đến nhau bằng Trí Huệ chia

  Như là ánh sáng chan hòa sáng trong

            TRÍ BI chỉ một TÁNH KHÔNG

  Mới là giải thoát sạch trong cõi lòng

            Giải thoát xác định Đạo thông

  Tu hành đủ TRÍ đủ BI không lầm

            Là tu đúng, quyết không nhầm

  Bởi vì hành đúng Tự TÂM hông ngoài

            Ngoài TÂM có pháp thì sai

  Vì rằng Pháp đã thành hai đi rồi

            "Có hai" muôn thứ sanh sôi

  Trùng trùng duyên khởi Niệm sôi ụt ùng

            Niệm đầy lúng túng lùng tung

  Ma sanh quỷ dấy, phát khùng phát điên

            Não phiền chấp dính quàng xiên

  Khác nào khỉ mắc bẫy xiềng mủ dây

            Dính da dính dấp lây nhây

  Bồn chồn khó ở khó xoay trở mình

            Khổ ôi là khổ điêu linh

  Vả chăng, Phật độ chúng sinh thuở nào

            Cũng là "Trí trước, Bi sau"

  Phật đà phát Trí Huệ cao nhiệm mầu

            Được thành Chánh Giác tột sâu

  Hết sầu hết khổ đâu đâu tỏ tường

            Chúng sanh khổ khắp sáu đường

  Phật đà rõ thấu lòng thương tràn đầy

            Đứng lên với nguyện cao dầy

  Từ Bi chan rải Phật Ngài độ sinh

            Phương tiện khởi Pháp chí linh

  Cứu người qua khổ linh đinh vơi mòn

            Tiếng Ngài Bi Trí hãy còn

  Là Đại Trí Huệ lòng son Đại Từ

            Bi Trí đúng thật bất hư

  Ta đây cũng vậy hãy như Phật đà

            Trí Bi vốn của trong nhà

  Y đây mà sống thì là đúng thôi!

            Nhớ rằng Trí trước, sau Bi

  Không Trí mà gọi là Bi nhầm rồi

            Đường tu hãy diệt cái Tôi

  Phá chấp Ngũ Uẩn diệt rồi là hay

            Phá Tâm (ý) phá nát Thân này

  Chớ có nuôi dưỡng mà gây phiền hà

            Đường ta khác với lối tà

  Là không phát triển thân và tâm chi

            Đây là chuẩn để thực thi

  Đúng, sai là chỗ có vì thân tâm?

            Nhớ rằng cõi Pháp huyền thâm

  "Đi không điểm đến" là châm ngôn mình

            Bằng "Vô Sở Trụ" độ sinh

  Hãy "Vô Sở Đắc" độ mình, nhớ nghe!

            Nam mô Phật, xin chở che

  Cho con huynh đệ hết mê từ rày

            Nam mô đức Phật Như Lai

  Cho con huynh đệ từ nay đúng đường.

   

 • 24. TU VÌ ĐÂU?

  24. TU VÌ ĐÂU?

   

  Tu vì đâu?

  - Tu là vì Đạo chẳng vì Thân

  Và chẳng vì Tâm - Tâm ý thức

  - Vì Thân khéo biết chớ sai lầm

  "Xả thân cầu Đạo" lối mòn xưa

  Thế nên tu phải xả Thân nghe!

  Những chấp về Thân phải sớm chừa

  Dặn lòng cho kỹ, ta luôn nhớ

  Dù mới khởi tu hay đã lâu

  Cũng phải nhớ hoài "phải xả Thân"

  Vì Thân chướng ngại cho tu lắm

  Chỉ vì cầu Đạo phải nào Thân

  Nếu nặng tấm Thân thì chướng Đạo

  Thế nên vì Đạo phải xả Thân

  Tu Thân sao lại thành Đạo được!

  Nhân Quả phải cùng tính chất nhau

  Tu Thân thì phải thành Thân chứ

  Nhưng mà Thân giả cuối cùng tiêu

  Bao nhiêu công cán đều uổng phí

  Vả, "Thân là rừng tội", chớ tu chi

  Thân là nghiệp chướng tu làm gì

  Thôi chớ khá vì cái Thân tu

  "Có Thân nên khổ vì Thân" đó

  Thánh Triết từ xưa đã nói rồi

  ***

  Tu vì đâu?

  Tu để vì Danh hay vì Đạo?

  Để "có danh gì với núi sông"

  Phải là định hướng của tu không?

  - Không! Đã sai rồi con đường Đạo

  Chẳng những không Danh, còn "chôn Danh"

  Phải là "cất Danh xóa dấu vết"

  Tu đến chỗ "hết mùi hết vị"

  Huống là cố "dương Danh" cố vì Danh?

  Cái Danh là Ngã là chướng Đạo

  Hãy diệt đi thôi! Chớ dính vì

  Cái Danh nó phá tan công đức.

  Phải Vô Danh mới khá thành danh

  Cái Danh chôn chết anh hùng đấy!

  Cái Danh bóp nghẹt Phật chủng rồi

  Cái Danh làm hại thanh danh Đạo

  Cái Danh độc ác chính là ma

  Cái Danh đưa đến Thiên ma đó

  Rất dễ trở thành ngoại đạo gia

  Hãy thôi Danh, vì danh kéo Lợi

  Đủ Lợi Danh rồi hết là tu

  Danh Lợi dập vùi chôn mãnh hổ

  Lợi Danh vùi lấp nhốt hùng sư

  Đầy Danh đầy Lợi, Đạo tít mù

  Đạo đâu còn lại với Ta đâu!

  Danh Lợi dầu rằng đầy hấp dẫn

  Tiếng tăm vang dội khắp sơn hà

  Sử xanh có thể còn ghi nữa

  Nhưng mà đường Đạo cách quá xa

  Tính ra thua lỗ thất bại to.

  Danh hư Lợi ảo có làm chi

  Như móc ban mai tiêu nắng sớm

  Sống người hiểu Đạo đâu cần biết

  Chết kẻ sành đời há thiết ghi

  Danh bụi, Lợi trần ô uế Đạo

  Cần lau quét sạch quăng đi rảnh

  Thứ của báo đời có ích chi

  Chỉ vì Danh Lợi làm Tâm đục

  Phải quấy vọng tình, niệm tưởng sinh

  Niệm ròng Nhân Ngã thêm xảo quyệt

  Mưu mô tính toán thủ đoạn nhiều

  Có thể hại người gây ân oán

  Tạo nghiệp hết hiền hết giản đơn

  Hết còn Đạo vị thôi Thiền vị

  Nhân vị có khi cũng hỏng luôn

  Ôi cha! Danh Lợi kinh, kinh khiếp

  Nặng Danh nặng Lợi ấy nặng Thân

  Thân Danh dồn đống càng thêm nặng

  Nặng thì rơi xuống, lên sao được!

  Đọa lạc đi rồi! Thôi hết tu.

  Thà rằng làm ngốc lại làm ngu

  Mà tu đúng Đạo, đi đúng đường

  Còn hơn khôn dại mãi so lường

  Để thành Danh Lợi gọi tài danh!

  ***

  Chấp Danh chấp Lợi ấy chấp Tâm

  Chấp Tâm tham vọng, Tâm ý thức

  Tâm này xảo quyệt biết cơ man

  Người xưa đã bảo là khỉ vượn

  Là ngựa chứng, lại là hồ ly

  Cáo già, chồn quỷ thảy tinh linh

  Eo ơi! Phải khiếp tâm danh lợi!

  Tu mà không khéo, chấp "Tâm" tu

  Tu vì Tâm thức, vì Tâm ý

  Đổ nợ có nùi, đáng sợ thay!

  Tu vầy tu chỉ thêm tham lẫn

  Chỉ đổi cái Tham biến dạng hình

  Tính Tham tính chấp vẫn còn nguyên

  Ngược lại đường tu vốn diệt Tham

  Tham Danh chấp Ngã ấy tu tà

  Khác nào nuôi giặc cướp trong nhà

  Cướp hết tài bảo còn đâu nữa

  Đạo đâu có được để mà thành

  Có thành cũng chỉ là Ma Đạo

  Hay là cái Đạo chẳng lối ra

  Lùng tung lúng túng lòng khắc khoải

  Lâu ngày chày tháng dạ không yên

  Vì chấp "Tâm" tu là chấp Ngã

  Chỉ là khuyếch đại cái Ta thôi

  Vì Ngã tu, nên tu sanh Ngã

  Ngã chấp mình, chấp cảnh giới tu

  Thì thành chấp "chứng" thành chấp "đắc"

  Thấy có Ta "thành" và Ta "được"

  Tức thành Ngã Sở, thành "của Ta"

  Có "Ta" và có cái "của Ta"

  Là đi vào nẻo phàm phu mất rồi

  Đạo giờ đây chỉ có sau lưng!

  "Tâm là nguồn tội" quả đúng là

  Từ đây tội lỗi không lường được

  ***

  "Thân là rừng tội, Tâm nguồn ác"

  Ôi chao! Sao lại tu Thân Tâm

  Vì Thân vì Tâm mà khởi tu

  Tu vầy tu lộn tu lầm đó

  Hãy sớm hay ra chỗ tu Chơn

  ***

  Tu vì đâu?

  - Nhớ xưa đức Phật ta tu đó

  Ngài có như Ta hông vậy nào?

  Không đâu! Ngài không giống như mình

  Như mình thì hết thành Phật Tổ!

  Ngài tu, xả chấp đến tận cùng

  Xả chấp Thân triệt để chí hùng

  "Hành thân hoại thể" sắp tiêu vong

  Chỉ còn thoi thóp nằm chờ chết

  Ngài hành cụ thể như vậy đó

  Để trừ cái chấp đã vì Thân

  Để Thân xả sạch đồ cung nội

  Tẩy trừ dính chấp thuở xa xưa

  Cho Thân rỗng sạch chất vương thành

  Xả Thân sạch, Ngài lại xả Tâm

  Xả chấp Tâm, Ngài tọa Bồ Đề

  Ngày đêm buông xả, xả tận cùng

  Bao nhiêu thứ chấp đều xả hết

  Không còn một vật gọi là "Mình"

  Triệt tiêu Tâm Ngã, Tâm chấp Ngã

  Ngã chấp tan tành, Vô Ngã hiện

  Vô Ngã mênh mông sáng láng bừng

  Ngài lên Chánh Giác, Đạo thành xong

  Ngài tu vì Đạo vì chúng sanh

  Vì chúng sanh khổ Ngài nguyền độ

  Nên Ngài tìm Đạo, cầu Đạo tu

  Để rồi Đạo tỏ Ngài thành Đạo

  Cái "Đạo" Ngài thành ở đâu ra?

  Là do Ngài tạo, Ngài tu ra?

  Hay là Thượng đế đem dâng cúng?

  Hoặc chúng quỷ thần xúm cúng dâng?

  Hay Ngài tìm ở đâu ra nó?

  Tìm trên trời dưới đất, trong rừng cây?

  Hoặc tìm nơi người, thú vật, chim muông…

  - Không! Không! Tất cả đều không hết

  "Đạo" Ngài thành ấy Đạo từ Ngài

  Đạo này đã sẵn từ muôn thuở

  Từ dạo Người, Trời chẳng có ai

  Chẳng có Ma, Thần, Thú, Như Lai

  Trước Phật Oai Âm Vương, ấy Đạo

  Đạo này nguồn muôn vạn vật

  "Đạo từ Ngài", từ TÂM bản thể

  Vì chúng sanh Phật phát Đạo TÂM

  Phật hành cái Đạo thậm huyền thâm

  Ngài thành Đạo cả TÂM Ngài sáng

  Dấn bước độ đời độ chúng sanh

  Đạo này Ngài Ngộ, Ngài đã tu

  Nhưng làm sao để ngộ Đạo đây?

  Đơn giản lắm! Thật là giản đơn

  - Chỉ xả "Xả" Thân Tâm như đã nói

  Dù trong một thoáng cũng hay rồi.

  ***

  Một chữ "XẢ" dón gọn thôi

  Ai mà Xả được Đạo đời hoát thông

  Rõ Đạo rồi hãy ra công

  Ắt thành Đạo quả thong dong Niết bàn

  Đây là cái lối Đạo vàng

  Mình dầu chưa được lên đàng Đạo tu

  Cũng phải hiểu rõ chớ ngu

  Chớ đi lộn nẻo chớ tu lộn đường

  Tu lộn cũng lắm tai ương

  Như xài đồ giả hay vương bực mình

  Có khi phải khổ điêu linh

  Nếu lầm phải chỉnh chớ sinh bướng càng

  Đời tu đời quý hơn vàng

  Có thương Ta thiệt, chớ màng Thân Tâm.

   

 • 25. SỐNG

  25. SỐNG

  (ĐỂ SỐNG BẰNG TÁNH)

   

  (MẮT) - Hãy trợn mắt, nhìn Cái Thấy tại chỗ thấy

  (TAI) - Hãy giảo lỗ tai, nghe Cái Nghe tại chỗ nghe

  (MŨI) - Hãy hỉnh lỗ mũi, hưởi Cái Hưởi tại chỗ hưởi

  (LƯỠI) - Hãy cong lưỡi, nếm Cái Nếm tại chỗ nếm

  (THÂN) - Hãy căng da, chạm Cái Chạm tại chỗ chạm

  (Ý) - Hãy trừng niệm, niệm Cái Niệm tại chỗ niệm

                     (Biết Cái Hay Biết tại chỗ biết)

        Và rồi    Bằng (cái) HAY BIẾT – BIẾT

                     (mà biết Niệm, biết 6 Trần - biết Cảnh sắc)

                                        HAY BIẾT - Biết

  SỐNG = HAY BIẾT = TÁNH

            HAY BIẾT xóa hiểu biết.

            HAY BIẾT "Biết" thường hằng.

            HAY BIẾT hông có Niệm.

            HAY BIẾT sạch não phiền.

            HAY BIẾT, "Biết" linh mầu.

            Hay ra "Hay Biết" biết luôn

            Thì đời hết khổ hết còn đảo điên.

            Chỉ là lòng dạ vui yên

               Thong dong mà sống an nhiên giữa đời.

 • 26. TÁNH VÀ NIỆM

  26. TÁNH VÀ NIỆM

   

  Niệm đâu Tánh đó

  Hãy ngay Niệm "Hay ra" Tánh

  Lặng Niệm ấy Tánh bày

  "An TÂM" chính tại Niệm

  Bóng đâu gương đó

  Ngay bóng ấy gương

  Suốt trong hiện bóng, ấy Tánh gương

  Tánh gương không bóng, không một bóng

  Chỉ là soi suốt trong ngần ấy thôi

  Tánh TÂM trong lặng suốt soi

  Rỗng không bằn bặt mênh mông đất trời

  Hông Thân hông Ý hông Tôi

  Hông phiền hông não nên thôi khổ sầu.

  ***

  Phật diễn pháp âm khắp rộng to

  Tùy căn chúng sanh đều khiến hiểu

  Đều khiến phát tâm trừ hoặc cấu

  Nhưng Phật chưa từng sanh Tâm Niệm.

                                        (Kinh Hoa Nghiêm)

   

 • 27. TÂM ĐỘC ÁC

  27. TÂM ĐỘC ÁC

   

  Tâm (ý) ta Ác độc và độc Ác

  Đã bao lần ta thủ thỉ khuyên

  Đừng độc đừng Ác nhớ nghe Tâm

  Đừng hại mình hại người nhớ nghe

  Đừng làm khổ người làm khổ mình

  Hãy nhớ nhớ nghe Tâm! Nhớ nghe!

  Thế mà nó vẫn Ác vẫn hung

  Nó vẫn cứ hại cứ hại người

  Nó cứ làm khổ người khổ mình!

  Tâm ta mất dạy như thế đó!

  Thật là ngỗ nghịch thật khó lòng

  Như người trần thế có con hung

  Hư thân mất nết nói không nghe

  Dạy gì không được tức gần chết

  Tâm ta cũng vậy, nó con mình

  Mà bảo mà răn nó chịu nào

  Dạy phải dạy quấy nó chả nghe

  Chả để vào tai vào lòng gì

  Cứ lo làm Ác và làm Ác

  Tức chết đi thôi tức quá trời!

  Đồ khốn nạn! Khốn nạn thật mà!

  Tâm hung Ác sao mi hung Ác thế?

  Sao mi hiểm hại người ta vậy?

  Sao mi gây khổ cho Người, Ta?

  Sao mi không biết thương ai hết?!

  Này Tâm! Ta nói cho mà biết:

  Mày phải thương người thương người nha.

  Người với người đâu phải ai xa

  Cùng là dòng tộc cũng một nhà

  Phải thương người chứ, nhớ nhớ nghe!

  Có thương nhau mới trừ Ác độc

  Mới không sanh hung hiểm hại người

  Phải thương người để bù Ác độc

  Nhớ nghe Tâm, nhớ lấy mà thương

  Mà trừ Ác độc trừ hung hiểm

  Ngươi mà không biết thương thiên hạ

  Không biết bỏ Ác làm Thiện lành

  Coi chừng sẽ xuống địa ngục đa

  Sẽ bị gia hình khốn khổ nghe!

  Ngươi làm Ác người ngươi sướng không?

  Ngươi làm người khổ ngươi vui à?

  Sướng vui kiểu đó chính ngươi điên

  Người điên thì khổ hay là sướng?

  - Chỉ có khổ thôi sướng nỗi gì!

  Tâm ơi! Tâm hỡi là Tâm này:

  Mày mau ráng tỉnh, ráng tỉnh nghe

  Ráng mà biết rõ đâu Tà Chánh

  Đâu Ác đâu hung đâu Thiện lương

  Bỏ Ác làm Thiện nhớ nghe hôn

  Tao nuôi tao dưỡng mày bấy thuở

  Giờ muốn mày hiền, có vậy thôi.

  Hãy biết giống dòng Ta vốn tốt.

  Vốn hiền lương Thiện vốn an vui

  Vốn không Ác độc không nguy hiểm

  Vốn không gây hại cho ai cả

  Không khổ mình cũng chẳng khổ người

  Vốn là thanh tịnh vốn lặng yên

  Không khuấy động không gây xáo trộn

  Luôn thanh bình an ổn như nhiên

  Dòng giống mình tốt thôi là tốt

  Thượng đế bình sinh cũng phải khen

  Diêm vương cũng nể cũng tán dương

  Tộc mình vượt Thiên đế Diêm vương

  Tốt và tốt lành ngoài khổ não

  Tâm! Ta mong mi mau thức tỉnh

  Hãy thôi đi vọng động Niệm trào

  Hãy thôi đi cất tiếng thét gào

  Hãy thôi đi phá dòng phá giống

  Hãy thôi đi đổ giọt máu đào

  Đừng làm tuôn máu cho dòng họ

  Đừng làm nên tội phản tổ tông

  Đừng làm báo hại Ta Người nữa!

  Hãy thôi đi! Và hãy thôi đi.

  Hãy lặng đi thôi! Hãy lặng đi.

 • 29. THỦ ĐOẠN, TÂM LÝ

  29. THỦ ĐOẠN, TÂM LÝ

   

  Sống tu cố giữ tánh hồn nhiên

  Chớ nên dùng thuật "Tâm lý chiến"

  Và chớ dùng "thủ đoạn" với người

  "Tâm lý" "thủ đoạn" là xảo ngụy

  Là Tâm vọng tưởng là Niệm thôi!

  Niệm sanh ấy có cái Tôi rồi

  Ấy là "bản Ngã" ấy là Si

  Ấy là bảo vệ cái Tôi thôi

  Cùng là phát triển cái Tôi Ta

  Cuốn theo Ngã sở - cái của Tôi.

  Có Ngã, Ngã sở ấy "đại Si"

  Là ngu si lớn là thêm khổ

  Dù rằng "Tâm lý" có thành công

  Có làm người phục người kính nể

  Có nên được việc được lòng người

  Nhưng mà đối Đạo đã trái xa

  Sống bằng Tâm lý không chơn thật

  Chỉ là dối mị gạt lường thôi

  Ấy chỉ là thuật đời khôn dại

  Dại khôn, khôn dại nên xa hẳn

  Khi đã quyết lòng hạ thủ tu

  Và với "thủ đoạn" nên chớ mắc

  "Thủ đoạn" là xảo thuật là ngụy

  Là "Ác" đó chẳng là Thiện đâu

  Thủ đoạn là mánh khóe xảo gian

  Nó nguy hiểm cho người cho ta

  Nhớ: chớ có mưu này kế nọ

  "Mưu kế" là việc thế gian rồi

  Người đời dùng nó để tranh hơn

  Để rồi khổ cả mình người thôi!

  Dù "âm mưu" hay là "dương mưu"

  Dù mưu tốt hay mưu thâm độc

  Cũng là hư ngụy cũng là vọng

  Cũng là trái Đạo trái TÂM chơn

  Thế nên "mưu kế" nên xa hẳn

  Người tu quyết chí để công phu

  Thì phải tránh xa tánh tật này

  Cố mà tránh, cố mà tránh xa

  Dù rằng có bất lợi cho ta

  Có thiệt thòi nguy hại cho mình

  Cũng nên cố gắng mà xa đi

  Tu hành ráng nhẫn nhẫn điều này

  Đây điều tối kỵ việc công phu

  Nhẫn này khó nhẫn khó khó thay

  Nhưng mà phải nhẫn - nhịn đi thôi

  Chớ dùng "Tâm lý", chớ xảo Tâm

  Chớ dùng "thủ đoạn", chớ mưu mô

  Chớ theo khôn dại đường thế tục

  Hãy xả Tâm này - Tâm xảo ngụy

  Người Tu theo đạo, dạ phải Chơn

  Lòng phải sạch trong, trong sáng lòng

  Phải thật hồn nhiên ta sống tu

  Như lòng đứa trẻ trong trong sáng

  Không biết mưu toan tính dại khôn

  Đừng lo "khôn dại" kiểu đời thường

  Chớ sợ không "khôn" ta nguy mất

  "Xả thân cầu Đạo" nhớ không nào?

  Thân ta nguy là cơ để "xả"

  Xả chấp Thân chấp đời sống Ta

  Ấy là xả được Ngã - Ngã sở

  Thì chỉ có lợi, lợi đời Tu.

  Lợi cho việc Đạo việc công phu

  Thế là Tu phải chịu "ngu" thôi!

  Nhưng chẳng sao đâu, chẳng thiệt đâu

  Người xưa đã nhắc đã khuyên rồi:

  "Lù khù có ông Cù độ mạng"

  "Cù" đó chính là "Cù Đàm" Thích Ca

  Thế nên yên chí mà hành Ngu

  Ấy là ta mới thiệt là Tu

  Tu vầy mới thật người hành Đạo

  Mới thật là người khéo công phu.

  ***

  Ta tu ta phải thật thà

  Chấp nhận ngu mà hành Đạo công phu

  Khi tu ta phải làm Ngu

  Có Ngu mới dễ tiến tu Đạo vàng.

  ***

  Nếu khi tu muốn dụng mưu

  Thì, tam thập lục kế "dù" là hơn

  Ba mươi sáu kế, kế "chơn"

  "Chạy"! là thượng sách là nhơn tu hành.

 • 30. CÁI TÔI

  30. CÁI TÔI

   

            Cái "Tôi" là cái chi chi

  Sao mà rắc rối, hỏi mi vậy cà?

            Mi sai mi sử người ta

  Khiến người điên đảo khiến la: khổ đời!

            Cái "Tôi" là cái gì Trời?

  Sao mà nó quái quỷ thôi hết bàn

            Trời rằng: Ta cũng phải than

  "Cái Tôi" nó quậy nát tan Ta nè!

            Cái "Tôi" nó chẳng e dè

  Quậy luôn thượng đế, nó đè trần gian

            Người Trời đều phải than van

  Cái "Tôi" nó quậy tan hoang đất trời

            Vậy thời ai đẻ cái "Tôi"?

  Mà không biết dạy để rồi lung lăng?

            Ai đẻ? Ai sanh biết chăng?

  Là ai? Hãy nói lên rằng là ai?

            Ai sanh, ai đẻ "Tôi" đây?

  - Trời sanh? Đất đẻ? Phải vầy hay không?

            Hông! Hông! Hổng phải đâu hông

  Chẳng trời, chẳng đất, nó dòng giống chi?

            Giống người, giống khỉ, giống gì?

  Hổng người, hổng thú, vậy thì giống chim?

            Giống gì đố kiếm đố tìm?

  Cái "Tôi" đáng ghét khiến tim nhói lòng

            Cái "Tôi" nó lắm đèo bòng

  Bắt ta phải khổ lộn lồng ngày đêm.

 • 31. ĐỜI TU NHƯ MỘT CÂY TRE

  31. ĐỜI TU NHƯ MỘT CÂY TRE

   

  Người khi hiểu Đạo như măng mọc

  Măng mới có dù chưa thấy rõ

  Sau đó mấy ngày măng lớn ra

  Chừng ấy rõ ràng dáng hình măng

  Măng to măng lớn lớn thăng thăng

  Măng lớn đẫy đà dòm có thấy

  Rồi măng cao cao đến mút đà

  Không còn lớn nữa măng sựng lại

  Giờ đây thấy măng như không lớn

  Nó không lớn nhưng đâm mầm đâm nhánh

  Lần lần nhánh lá mới trổ ra

  Măng tuy không lớn nhưng sinh trưởng

  Vẫn luôn phát triển để thành tre

  Giờ đây chậm thấy măng phát triển

  Mo nan lột rớt, măng đâm nhánh

  Nhánh đâm thành đọt, đọt ra lá

  Lá đủ lá đầy măng thành tre

  Giai đoạn thành tre càng khó thấy

  Càng khó trông nhìn tre phát triển

  Nhưng tre non vẫn lớn để già

  Vẫn phát triển luôn luôn phát triển

  Sự phát triển này với gió giông

  Măng không lá nên không bị gió

  Tre lá nhiều nên gió quật giông đưa

  Gió đưa giông quật tre thêm dẻo

  Tre luyện thân mình để cứng thêm

  Nhiều năm giông gió tre thêm cứng

  Giông gió tô bồi tre dẻo thêm

  Giông gió đến đâu cũng không gãy

  Dù là bão táp với cuồng phong

  Tre vẫn không nhào không bật gốc

  Khi giông khi bão tre oằn oại

  Tre quật ngã nghiêng quậy tứ hướng

  Tưởng chừng tre sẽ bị tiêu ma

  Tre sẽ tan tành gãy bật tung

  Nhưng, gió dừng tre vẫn ung dung

  Tre được vậy là tre luôn lớn

  Luôn hút phong sương đất luyện mình

  Luôn dồi mài với mưa giông gió

  Giữa nguồn năng lượng Trời vô biên

  Từ măng thành tre có quá trình

  Có thời gian đổi thay hình dạng

  Nhưng chất sống vẫn là chất sống

  "Chất sống" không thay không đổi gì

  Từ năng lực này măng thành tre

  (Măng non hình dáng trông rất đẹp

  Tre già vóc mã dòm xấu xí)

  Thành tre vững chãi trong trời đất

  Trong giữa cuộc đời mặc gió giông

  Đời Tu, đời hành Đạo hành Thiền

  Có thể như vầy để hiểu đây.

 • 32. TA LÀ GÌ ?

  32. TA LÀ GÌ ?

   

  Ta không là Tăng, không là Phật

  Ta không là Pháp, không Tam Bảo

  Ta không là Người, không là Nam

  Không là con trai của Má Ba

  Không thân bằng và không quyến thuộc

  Không là đệ tử của bậc Thầy

  Và không là Thầy của những ai

  Ta không là Bạn, Bạn của người

  Của đất trời, muôn thú, vạn loài

  Ta cũng không là một chúng sanh

  Và cũng không là Ma hay Phật

  Ta không là gì! Không là gì!

  - Ta chỉ là cái rỗng vậy thôi!

  Ta chỉ là cái Rỗng cái KHÔNG

  Cái Rỗng Không cũng là không rỗng

  Chẳng là TÂM là Bản TÂM gì

  Chẳng là Tánh hay là Tự Tánh

  Cũng chẳng là Bản thể, Bồ đề

  Chẳng là Giác, Tánh Giác, Tánh TÂM

  Chẳng là Trí, Trí huệ Như Lai

  Không là Bát nhã Ba La Mật

  Hay là Ma ha Bát nhã gì!

  Và Ta hông có, hông có chi

  Hông có Thiên đường hay Địa ngục

  Ta hông có An vui, Đau khổ

  Ta hông có sướng hay không sướng…

  Ta chỉ là Rỗng và KHÔNG thôi!

  Ngay cái gọi là KHÔNG cũng là hông.

  Và cái Rỗng cũng là rỗng hông

  Ta không là gì, hông có gì.

  Ta không là gì! Không là gì!

  Ta!

  !!!

  Không là gì nên không sinh hoạt

  Không tới lui, qua lại, đi về

  Không ăn không ngủ, không làm chi

  Không là gì, nên chẳng thời gian

  Ta không quá khứ, không hiện tại

  Và tương lai cũng lại không thôi

  Thời gian đã rỗng, không gian hông

  Ta hông một tấc đất cắm dùi

  Hông tài sản, hông gì hệ thuộc

  Ta không xứ sở, không nơi chốn

  Không đạo tràng, không cảnh giới chi

  Không là gì, nên không Danh Lợi

  Không Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc, Pháp

  Không là gì, nên ta không có

  Không có gì, cũng chẳng có chi

  Hổng có và hổng có cái gì

  Cái tên "hổng có" cũng không luôn

  Ta thật là "chơn" hổng có mà!

  Hổng có! Hổng có! Và hổng có!

  Ta chẳng là gì

  Nên Ta chẳng có chi

  Ta chỉ là:

  KHÔNG RỖNG thôi!

  !!!

  Không rỗng thì Ta không là Ta

  Không Ta thì Không Ta, tốt thôi!

  Là lá la là la lá la

  Tang tang tình tình tang tang tình

  ***

  Nhưng

  Ta là Trăng, sao, là vũ trụ

  Là vạn loại Người, Trời tất cả

  Ta là tất cả, là tất cả

  Tất cả là Ta, ấy chính Ta

  Ta tan Ta biến hòa vạn vật

  Vạn vật trong Ta, Ta vạn vật

  Ta! A í! A! "I" Ta.

 • 33. ĐỂ ĐƯỢC YÊN TÂM HÀNH ĐẠO

  33. ĐỂ ĐƯỢC YÊN TÂM HÀNH ĐẠO

   

  Sống trên đời,

  Để góp phần được yên tâm, bớt khổ

  Để hành Đạo, để công phu hành trì

  Hãy hiểu như thế này:

  Khi mình sinh ra có mặt trên đời

  Đó chính là đã bước lên đài võ

  Chốn võ trường không ai mời ai bắt

  Tự ta đăng ký ta lên cùng đấu

  Thì,

  Khi đấu có đánh qua và đá lại

  Đó là lẽ đương nhiên của võ đài

  Đã chấp nhận thi đấu ta phải chịu

  Đã chịu rồi chớ than thở mà chi

  Phải chấp nhận cho người ta đánh đấm

  Mình đỡ được chịu nổi cùng không thôi

  Là tùy sức tùy tay nghề đã luyện

  Không trách hờn, không oán ghét đối phương

  Không năn nỉ van xin và cầu khẩn

  Nếu vụng về ta dở chịu thua thôi

  Thắng được thì thắng, thua thì chịu thua

  Thắng không phách lối, thua không đau khổ

  Thắng hay thua đều chẳng sanh phiền não

  Phải có tinh thần thượng võ thể thao

  Đối phương dù có ra đòn nguy độc

  Dù có hiểm hóc có nhiều gian manh

  Thì cũng mặc, đó là việc đối phương

  Ta không chửi, không thù không oán hận

  Ta không ôm sầu chuốc não làm gì

  Hãy tôn trọng đối phương ra tay hiểm

  Dầu biết đòn độc ác ta không học

  Không đánh trả bằng thủ đoạn đê hèn

  Để thủ thắng đối phương bằng gian trá

  Ta chấp nhận ngã thua thất thế nhào

  Nếu không đủ tài hóa giải dương công

  Dầu té ngã vẫn mỉm cười chào bạn

  Nếu ta mạnh, ta tài giỏi hơn người

  Thì hãy phản đòn, đòn quang minh lỗi lạc

  Đánh đá bằng cung cách kẻ trượng phu

  Bằng khí độ của hạng người quân tử

  Thắng bại chỉ trên tinh thần nghệ thuật

  Không sát thủ, không gây chết người bạn

  Bạn đã thua, ta cười hiền chào bạn

  Bắt tay bạn trong tinh thần mã thượng

  "Không giết người dưới ngựa" ấy châm ngôn

  Đã thắng rồi, nhưng không khinh khỉnh địch

  Không hách dịch, không làm tàng phách lối

  Trong trận đấu thua hay thắng vẫn điềm nhiên

  Nếu ta giỏi ta hay bản lĩnh hơn

  Ta có thể nhận người làm huynh đệ

  Hoặc nhận người làm môn đệ dạy nghề

  Ta nâng đỡ giúp người rèn nghệ thuật

  Vì nghệ thuật, không kết thù kết oán

  Chỉ kết bạn thêm bạn xóa oán thù

  Sống một đời "vì nghệ thuật" thế thôi

  Vì nghệ thuật, ta lại vì nhân sinh

  "Vì nhân sinh" ta quyết tình nâng đỡ

  Sống "thượng võ" trên võ đài như vậy

  Sống đời thường trong xã hội nhân quần

  Trên cuộc thế ta cũng nên sống vậy

  Đời là một võ đài rộng lớn hơn

  Một võ đài vô vàn là đối thủ

  Mình lại là một người đi đường đạo

  Thì đối thủ lại thêm nhiều quân Ma

  Thế nên đối thủ ta trùng trùng điệp điệp

  Biết bao là đối thủ ở bên ta

  Đối thủ cả trong ngoài xáp lá cà

  Đánh cận chiến một lần bao đối thủ

  Dù áp lực đối phương có mãnh liệt

  Ta cũng nên xử sự rất trượng phu

  Rất là quân tử rất là chí nhân

  Trên đường hành đạo trên đường công phu

  Khi tu nhớ lấy chuyện đời thị phi

  Dù phải dù quấy tốt xấu là chi

  Người gây, người hại người trù ếm ta

  Người muốn làm ta khổ ta đau đớn

  Đó là chuyện của người cứ gây

  "Người có tự do làm cho ta khổ"

  Hãy tôn trọng việc này ở người ta

  Riêng ta cũng có tự do ở mình

  "Ta tự do rước khổ hay không rước"

  Nếu ta rước thì ta khổ ta đau

  Ta không rước thì ta không khổ

  Rước khổ hay không là chuyện ở mình

  Đừng càm ràm trách mắng ở người chi

  Đừng oán người trách Trời ích chi đâu

  Trời đâu có khiến mình nên sầu khổ

  Hãy rõ ràng phân minh chớ lầm lẫn

  Cứ vững tâm, vững dạ cứ lo tu

  Bám sát pháp tu, gắng gổ công phu

  Đừng ở đó khóc than thân trách phận

  Khóc than rắm rít ích chi đâu nào

  Tu để hết khổ, chớ nào để khổ!

  "Chuyện gì chuyện cứ vẫn ráng lo tu"

  Hãy thì thầm nhắc nhở ta điều đó

  "Tu" là trên hết, "Tu" là qua hết

  Chỉ có tu, có hành pháp môn thôi

  Tu đi, Trời Phật sẽ thương tình mình

  Sẽ giựt mình lên khỏi khổ khỏi đau

  Ta Tu hay tu giỏi độ lại người

  Độ người làm bạn làm trò của ta

  Tu là để độ sanh nhớ nhớ nghe

  Điều cần nhất chớ ôm điều oán hận

  Hãy hồi hướng oán hận đến Niết bàn

  Sàn đài thế giới Ta bà

  Thật là phức tạp ráng mà tỉnh ra

  Hãy như đài võ biết qua

  Luyện Tâm bớt khổ giúp ta yên lòng

  Yên lòng hành đạo Tu Không

  Không mình không cả trần hồng - Chơn Không.

   

  ***

 • 34. CHÍ LÀM TĂNG (II) 1999

  CHÍ LÀM TĂNG (II) 1999

  ----------oO0----------

   

  Là Tăng chinh hươi kiếm diệt quân tà

  Chân ngập máu giặc thù chồng đống xác

   

  Ta không yên ngồi làm Tướng quốc

  Mặc triều nghi ổn định triều cương

  Vỗ an dân trị yên trăm họ

  Ta không đành chỉ là Tướng quân

  Chống ngoại xâm cùng dẹp phản loàn

  Ta không vui chỉ ngự ngai vàng

  Chịu bá quan tung hô vạn tuế

  Và không vui chỉ toàn hưởng thụ

  Cũng không vui khi ngắm sơn hà

  Ngắm bá tánh trăm quan nghển cổ

  Chúc Thánh Thượng tuế tăng vạn tuế

  Ta không vui du lịch nước nhà

  Để thỏa chí sơn hà thịnh trị

  Thở hít khí thanh bình an lạc

  Không! Ta không muốn Ta yên phận!

  - Ta muốn Ta ngự trên chiến mã

  Vượt biên thùy mở rộng biên cương

  Cùng chúng hùng binh Ta sinh sản

  Lấy vó câu làm nhạc sa trường

  Lấy ánh thép múa lên chiến trận

  Ta muốn Ta tung hoành ngang dọc

  Trên sa trường trên chiến địa thôi!

  Ta muốn Ta Tây chinh Bắc phạt

  Nam tiến Đông công mở biên thùy

  Với hùng binh ta luyện hiên ngang

  Chỉ có tiến không bao giờ thủ

  Với thế công bão táp cuốn sa trường

  Với vó ngựa thần uy nhầu chiến địa

  Với khí thế bừng bừng quyết thắng

  Ta phải thắng và Ta tất thắng

  ***

  Ta không là Tướng là Vương, Vua

  Ta là Đại Hãn, thật Đại Hãn

  Một Đại Hãn ăn nằm lưng ngựa

  Gió "gươm đao" quạt mát ngủ say

  Và "chiến thắng" thức ăn ngon đó

  Ăn no, ngủ khỏe, Ta mạnh tiến

  Tiến không ngừng cùng vó ngựa lao

  Phía trước thế nào Ta chẳng mao

  Tiến và tiến ào ào tiến tới

  Bất chấp đối đầu có mạnh sao

  Ta Đại Hãn, đầu óc Trí Không

  Một nháy mắt quyết xong tất cả

  Thiên văn địa lý Ta thông tất

  Khoa học kỹ thuật Ta cũng siêu

  Các môn văn võ Ta biết suốt

  Công xảo y minh Ta cũng chuyên

  Binh thư đồ trận thuộc làu làu

  Vận dụng biến ảo thật vô lường

  Phát huy năng lực tuôn mưa xối

  Cuốn đối phương, chướng ngại phăng phăng

  Lại thêm chiến thuật Ta tinh nhạy

  Đánh, bắt, bao vây Ta phong tỏa

  Đối phương bỏ ngũ ngả về Ta

  Biến đối phương thành quân Ta hết

  Quân Ta càng ngày càng đông nghẹt

  Càng thêm tinh nhuệ càng thiện chiến

  Lại, quân Ta chẳng có tử vong

  Là quân bất diệt bất sinh mà!

  Là Thần binh trên bờ dưới nước

  Trên không dưới đất thảy đều chuyên

  Lương thực quân Ta: lương thực địch

  Cứ đánh và ăn, ăn và đánh

  Càng đánh càng hăng càng nhiều thức

  Ăn mạnh, đánh bạo đối phương thua

  - Hành quân thần tốc quỷ thần khiếp

  Đối phương xiểng liểng thua và thua

  Biên thùy mở rộng mở rộng hoài

  Chinh phạt - mở biên cương, tiến mãi

  Tiến đến vô cùng đến chân mây

  Thời gian không biết bao giờ kết!

  Nhưng,

  - Ta không tham vọng, Tham đâu nhé

  Chỉ tại - Tổ quốc - ấy Hư không

  Đây là mặc khải Tiên Vương đó

  Ta chỉ thi hành "mặc khải" thôi

  Ai nghe mặc khải này rồi

  Hãy nên tùy hỷ việc tôi đã làm.

  ***

            Làm Tăng chí cả như đây

  Đời này Ta nguyện y vầy không quên

            Kiếp này dẫu chửa làm nên

  Thì thêm kiếp nữa sinh lên tiếp làm

            Đời đời kiếp kiếp chẳng nhàm

  Làm hoài làm mãi không tham chóng thành

            Đường đi trong chốn tử sanh

  Không làm như vậy thì hành cái chi!

            Nhớ lời Đức Phật Mâu Ni

  Làm Tăng - con Phật - quyết đi đường Ngài

            Đường Ngài ấy nẻo Như Lai

  Đây là ngõ sáng trần ai nhứt đời

            Nào nào chớ để lỡ thời

  Làm Tăng hãy kịp bước dời tiến lên

            - Nam mô Phật, con chẳng quên

  Nguyện đi đường Phật nguyện nên đường mình.

                               ***

  Tay vung mạnh kiếm thần bay loang loáng

  Vạn đầu rơi muôn vạn vạn đầu rơi

  Tay kiếm dừng muôn vạn chiếc đầu tan

  Đồng chiến trận biến thành đồng lúa chín.

   

 • 35. BẤT LẬP VĂN TỰ

  BẤT LẬP VĂN TỰ

   

  Vì sao lại "Bất lập văn tự"?

  Vì sao lại "Giáo ngoại biệt truyền"?

  - Đơn giản! Thật là đơn giản thôi.

  "Đơn giản" như là "đang giỡn" vậy

  Pháp "khơi lòng" ấy phải "không lời"

  Chữ "Lòng" nào phải là cái "Lòng"

  Chữ "TÂM" nào phải cái TÂM đâu

  Và chữ "Tánh" nào là cái Tánh

  Kể cả chữ "Đạo" cũng thế thôi

  Và chữ "Phật" cũng vậy thôi hà

  Chữ "Phật" là ông Phật đó sao?

  Chữ "Đạo" là cái Đạo ấy à?

  Ví chữ "Mũi" đâu là cái mũi

  Và chữ "Mắt" đâu là con mắt

  Với chữ "Người" đâu phải con người

  Chữ "chó" cũng đâu là con chó

  Rồi chữ "Nhà" đâu phải cái nhà

  Tất cả danh từ đều chẳng phải

  Chẳng phải người, vật, cả muôn loài

  Danh từ chỉ gợi ý gợi hình

  Đâu là vật là hình thứ chi

  Và cho đến cả động từ nữa

  Chữ "Làm" đâu phải là làm đâu

  Chữ "Nói" nào phải là nói đâu

  Chữ "Ăn" nào phải là ăn đâu

  Chữ "Đi" "Đứng" "Ngồi" chỉ vậy thôi.

  Cho đến tính từ, hình dung từ

  Cũng như vậy, chỉ là chữ thôi.

  Chữ "Đẹp" "Xấu" phải đâu xấu, đẹp

  Chữ "Vui" "Buồn" nào phải buồn, vui

  Chữ "Xanh" "Vàng" đâu phải vàng, xanh

  Chữ "Nam" "Nữ" nào phải nữ, nam

  Chữ "Trai" "Gái" nào là trai gái

  Mỗi chữ mỗi từ đều như vậy

  Chỉ là gợi ý vậy thôi mà

  Nguyên nó không là vật chi cả

  Không là trạng thái là hành động

  Nó chỉ thuần là ký hiệu thôi

  Ngay đến mệnh đề cũng vậy mà

  Một câu văn, bài văn cũng thế

  Đều là ký hiệu gợi ý thôi

  Thế nên người dốt biết là chi

  Chỉ thấy ngoằn ngoèo chỉ vậy thôi

  Có thấy người, vật gì trong đó

  Có thấy vui buồn sướng khổ chi

  Thế nên văn chữ chỉ suông thôi

  Ngay nó vốn là không ý tứ

  Nên nó không hồn chỉ xác thôi

  Là vật vô tri sao chỉ được?

  Làm sao biết nói Tánh, TÂM chi?!

  Thế nên văn chữ xài không được

  "Kinh giáo" thảy là văn chữ thôi

  Đã là "văn chữ" thì ơi hỡi!

  Làm sao chỉ được cái "TÂM" ta?!

  Thế nên ngoài giáo riêng truyền vậy

  Ở ngoài văn chữ lối "truyền riêng"

  "Truyền riêng ngoài giáo" là diệu thuật

  Đây mới khiến người nhận ra đây

  Nhận ra "Cái ấy" ở ngay mình

  Hay ra "Tánh" tại TÂM này bày

  "Trực chỉ nhân TÂM" người ngộ Tánh

  Từ đây y Tánh tu thành Phật

  Cái lối chỉ này độc đáo ghê!

  Ô hô! Văn tự quăng đi rảnh

  Thôi nhé! Bám chi đồ vô bổ

  Văn tự chấp nhiều càng to Ngã

  Cái Ngã "khổng lồ" ấy "khổ lòng"

  Kinh điển "không lời" mới "khơi Lòng"

  Nhơn đây "ngộ đạo" mà "ngạo độ"

  Tiếu ngạo Ta bà độ chúng sanh

  Tình tang cất bước phiêu linh

  Ta tan vào chúng ấy "mình" chúng sinh

  "Chúng sinh" ấy chính là mình

  Tình tang ta hát tang tình tình tang

  ***

  Đức Phật của Ta, Ngài học gì?

  Phải chăng Ngài học chữ: Gia: nhà

  Quốc: nước, Tiền: trước, Hậu: sau, chăng?

  Hay Ngưu: trâu, Mã: ngựa… Chi: chân?

  Ngài đã học, và học chữ gì?

  Phải chăng học: Như thị ngã văn

  Học Phạn Pa-li và Săn-ri

  Ngài đã học chữ chi, chữ gì?

  - Không! Ngài không học những chữ này

  Ngài không học chữ có trên đời

  Ngài chỉ học không lời mà thôi

  "Vô ngôn" "Vô tự" Ngài học thế

  Ngồi gốc cây rừng Ngài chuyên học

  Ngài học Người Trời chẳng biết hay

  Quỷ Thần Ma Phạm đều chẳng rõ

  Muôn thú hàm linh chẳng biết gì

  Ngài học "Vô thư" kinh "Vô tự"

  Sách mà Ngài học ở hư không

  Ngài học bằng lòng rỗng lặng trong

  Thuộc làu bài học, Ngài thành Đạo

  Ngài thành nên Bụt - Bu-đa ấy

  (Tiếng Bụt có ra ở nước Nam

  Từ thuở ngày đầu chưa lập quốc

  Ghi bằng nhơn đứng và chữ Phất ()

  Người không biết "Bụt" đọc là "Phật"

  Là theo văn chữ của Nho gia

  "Bụt" tiếng Phạn ấy là Bu-đa (Buddha)

  ***

  Có chữ diễn dịch lời Đạo lý

  Tạm thời để hiểu cái "kia" kìa

  Để trừ cái chấp sâu tà kiến

  Hầu rõ thế nào chơn thật Ta

  Thế nên kinh chữ như de thép

  Để mà chặt sắt cắt chì thôi

  Lại như gai nhọn để lể gai

  Gai bắn ra rồi, gai cũng quăng

  Cắt chặt được rồi, de thép thôi

  Con đường văn chữ rất tạm thời

  Rất là sự tướng rất là giả

  Chỉ là ảo thuật, tạm diễn chơi

  Khác nào bàn tay có chữ đâu

  Tạm mượn ngòi viết quậy chữ hiện

  Khi tay quậy viết ra muôn chữ

  Tay dừng muôn chữ bặt không thôi

  Chữ văn như vậy có thiệt gì

  Nên thôi chớ bám nó mà chi

  Năm tàn tháng lụn lòng thêm mệt

  Đâu bằng quăng ném dứt một khi.

 • 36. THUẬT VÌ NGƯỜI

  36. THUẬT VÌ NGƯỜI

   

  Đối người xử chúng ta nguyền:

  Ra ơn bủa đức gieo duyên tốt lành

  Để làm phương tiện độ sanh

  Dùng Tình lay Ý chuyển thành Thiện Tâm

  Để rồi Trí nhổ chấp lầm

  Giúp người giác ngộ dứt mầm khổ đau

  Bằng TÂM trong sáng sâu mầu

  Bằng Tình chơn thật dãi dầu giúp nhau

  Ấy là tám chữ dẫn đầu:

  Ơn – cảm, Đức – hoá    tinh sâu khôn lường

  Tình – lay, Trí nhổ   phi thường

  Ơn thì bốn món mở đường lợi sanh:

  Bố thí, Ái Ngữ, Lợi hành

  Đồng sự, cả bốn pháp lành khéo tu

  Bốn tốt người cảm thâm sâu

  Ấy là Ơn - cảm bước đầu thành công

  Lại thêm dùng Đức thong dong

  Sống hòa đại Đạo một lòng Định yên

  Nói, nín, động, lặng đều Thiền

  Công Minh, Chính Trực hiện tiền uy quang

  Tinh tấn, Dũng mãnh, Nhẫn an

  Từ - Bi - Hỷ - Xả luôn ban cho người

  Ấy là Đức – hóa vì đời

  Như đây TÌNH – TRÍ không rời không xa

  Dùng Tình lay cảm người ta

  Dùng Trí nhổ diệt nghiệp ma ở người

  Chỉ cho chỗ chẳng Trời Người

  Chỗ hằng vắng lặng thảnh thơi an nhàn

  Để người giác ngộ bình an

  Được thôi khổ não, Niết bàn hiện ra

  Thuật này, thuật diệu mầu nha !

  Gắng mà thực hiện được ta được người

  Nhớ:

  Chớ dừng ở “Cảm” mà thôi

  Vượt TÌNH, TRÍ “HÓA” người thời ngộ ra

  Người rõ chân lý cao xa

  Mới là xong việc của ta đối người

  Việc này là việc vì đời

  Ráng mà thanh lọc “cái Tôi” “cái Mình”

  Vì người vì chỉ chúng sinh

  “Cái Tôi” nhớ cất “cái Mình” ráng quăng

 • 37. HUYỀN

  HUYỀN

   

  Huyền trong huyền, huyền thật là huyền

  Làm sao để nói hết nghĩa “Huyền”!

  “Huyền” khó thấy bằng mắt, bằng tai

  Bằng ghi nhận giác quan khó nhìn

  Năm Căn không thể nào biết tới

  Dù bằng Ý cũng khó nhận ra

  Thế nên “Huyền” thật khó cảm thông

  Chính đương sự khó lòng thông cảm

  Huống người ngoài há dễ hiểu cho

  Đã không hiểu nên không thông cảm

  Mới gây điều rắc rối nọ kia

  Gây nên uẩn khúc thành ra chuyện

  Mà thực có gì quan trọng đâu

  Chẳng có gì đáng nói nọ kia

  Chẳng có gì phiền não dày vò

  ***

  Huyền trong huyền, huyền diệu vô cùng

  Cái tuyệt đối ngay trong tương đối

  Cái phi thường ở chỗ tầm thường

  Cái sâu mầu ẩn nơi cạn cợt

  Cái cao siêu chính ngay hạ cấp

  Cái giải thoát ở trong ràng buộc

  Cái sạch trong ngay nơi ô uế

  Cái thanh nhàn ở chỗ lu bu

  Cái yên bình ở chỗ lao xao

  …….

  Cái Tánh thật ở ngay Tánh người

  Cõi Niết bàn ở tạm tâm sầu

  Và,

  Cái Đạo mầu ở tại đời thường.

  ***

            Điều này nếu đã tỏ tường

  Thì đời đau khổ vô thường qua đi

            Vì ngay Năm Uẩn thân ni

  Ấy là Thân Pháp tức thì liền Không

            Không còn coi trọng Thân lòng

  Không còn có cảnh ẵm bồng đeo mang

            Tấm Thân chẳng phải là vàng

  Chẳng vì trân quý chẳng màng lợi danh

            Danh thơm tiếng tốt chẳng thành

  Cái uy cái tín, mong giành cũng thôi

            Một đời chỉ sống bằng Tôi

  Tôi là “Không cái”, ôi ! Thôi ! Cần gì

            Cần gì ba chuyện thị phi

  Phải quấy xấu tốt cần gì thứ chi

            Cần gì Thiện Ác hợp ly

  Cần gì những việc sầu bi theo đời

            Sống thì cứ sống như chơi

  Trò chơi thì vậy tùy thời mà chơi

            Bao nhiêu tập quán ở đời

  Bao nhiêu nết thói ta thời thông qua

            Cần chi theo nếp người ta

  Người mê người chấp người đà lầm to

            (“Tập quán”, “nề nếp” éo o

  Chỉ là bày đặt vò vo của người

            Chỉ là vọng chấp rối bời

  Chỉ là Niệm dấy, lòng thời nhiễm dơ

            Có gì hay đẹp mà mơ

  Có gì đúng thật ?! - Lờ mờ lơ mơ !)

            Nào hay Sen ở bùn nhơ

  Nào hay Ngọc sáng là nhờ đá ra

            Hương sen ngát tự bùn nha!

  Đá tuy xấu xí nhưng mà Ngọc sanh

            Tìm hương từ chốn bùn tanh

  Cũng là rất cực mới thành được công

            Tìm ngọc từ đá không không

  Để mà biết được là hông phải đùa

            Có ngọc công chẳng phải vừa

  Nhọc thân mệt trí bao mùa nắng mưa

            (Dù vậy chớ có dây dưa

  Tìm Ngọc ngoài đá, nhặt thưa tìm hoài

            Dù tìm đến tột trời mây

  Ngọc không thể thấy càng dây điên khùng

            Tìm Sen cũng chớ lìa bùn

  Ngoài bùn tìm ở thủy tinh vàng ròng

            Tìm nơi lầu cát điện rồng

  Sen không thể có trắng hồng hương đưa)

            Việc nào giá nấy chẳng thừa

  Trò chơi trả giá cho vừa mà chơi

            Đã chơi, khóc mếu cũng chơi

  Chơi cho xong trận hết đời cũng chơi

            Khi chơi biết giữ thảnh thơi

  Biết trò chơi ảo biết rồi thời thôi

            Đường đi trong chốn rối bời

  Hãy đi đừng bước thì đời vui ra.

  ***

            Ngoài Trần riêng có cái Ta

  Ấy là Ta ngốc Ta đà sanh ngu

            Nên sinh các việc lu bu

  “Ngoài Trần không nhiễm” ấy tu chưa cùng

            Ấy là ở chỗ lưng chừng

  Thấy chưa tột đỉnh, lừng khừng oan ương.

            “Nơi Trần không nhiễm” không vương

  Mới là cao tột mười phương là mình

            Khác nào vũ trụ không hình

  Rỗng rang không trống “Không” sinh khắp miền

            Hư không từ chốn ngoài hiên

  Trong nhà trong cửa, đâu riêng nơi nào

            Từ quý tiện đến thấp cao

  Bàn thờ nhà bếp nơi nao cũng vào

            Cầu tiêu nhà tắm vũng ao

  Hư không tràn ngập – “không” nào có sinh

            Hư không ở mọi vật hình

  Nhưng không nhiễm vật vẫn mình “Vô sinh”

            “CƯ TRẦN BẤT NHIỄM” thần tình

  Là Huyền là Diệu, Tánh Linh Diệu Huyền

            Sống đời không nhiễm tùy duyên

  Đói ăn, khát uống, não phiền thôi đi

            Xuống lên bao cõi sá gì

  Thiên đường, địa ngục buộc chi lo gì

            Nghĩa “Huyền” rất mực huyền vi

  Ai mà rõ được, “Đạo” thì chính đây.

   

            16 tháng Giêng, Canh Thìn (2000)

 • 38. KINH VÔ TỰ

  38. KINH VÔ TỰ

   

            Trang kinh Vô tự eo ơi !

  Đọc hoài không hết, bao đời mới xong ?!

            Đọc kinh bởi tự nơi lòng

  Đọc trên lá bối, giấy hồng, pelure

            Đọc trên lá chuối lá tre

  Đọc trên sông nước tàu bè xuồng ghe

            Đọc trên cỏ nội nắng khoe

  Đọc trên mây gió lối về trăng sao

            Hư không bàng bạc đọc vào

  Hằng sa vạn vật chừng nào đọc xong

            Eo ơi ! Vô tự mênh mông

  Đọc không thể hết đừng hòng đọc xong !

            Dù kinh Vô tự không dòng

  Không văn không chữ thể đồng hư không

            Đọc kinh chớ há ra công

  Khi đọc nên đọc bằng lòng rỗng không

  ***

            Bài kinh Vô tự vời trông

  Có từ không kiếp cõi hồng còn trơ

            Bài kinh Vô tự sờ sờ

  Vậy mà không thấy không rờ được chi

            Có khi lại thấy tức thì

  Có khi lật tới lật lui lật hoài

            Lật xuôi lật ngược thấy chi !

  Chỉ vì óc rối đen sì thấy đâu

            Bài kinh Vô tự khó thâu

  Khó biên khó chép khó xâu thành hình

            Khó thật khó ! Nó rộng thinh

  Khó gom khó tóm khó nhìn đến nơi

            Bài kinh Vô tự chơi chơi

  Vậy mà khó đọc khó coi khó trì

            Dẫu đọc được khó nghĩ suy

  Khó mà đọc hết ạch ì mệt sao

            Thuộc một lời, trật đôi câu

  Học hoài không thuộc, chừng nào xong đây ?!

            Dù rằng lời lẽ kinh hay!

  “Dứt lòng sanh tử dứt rày tử sinh”

            “Dứt lòng dạ khổ linh đinh”

  “Dứt mầm sống chết dứt tình Nghiệp khiên”

            “Dứt tâm điên đảo đảo điên”

  “Dứt vô minh ám dứt liền nhân duyên…”

            Nên tuy rằng khó cũng nguyền

  Chăm lo cần học, học chuyên học hoài

            Cũng may bài học không ngoài

  Quanh ta đâu cũng là bài học đây

            Ta quyết học học mỗi ngày

  Mỗi giờ mỗi khắc chẳng phai tấc lòng

            Đến khi Kinh với Ta lồng

  Đoanh vây một thể quyện tròn trong nhau

            Cùng mà gắng học mau mau

  Bài kinh đơn giản siêu cao vô cùng

            Tạo vật vốn dĩ thủy chung

  Sinh Ta, sinh Vật lại cùng sinh Kinh

            Đây là ân huệ tối linh

  Để mà hóa giải linh đinh kiếp người

            Hãy mau đón nhận mỉm cười

  Như Ngài Ca Diếp tiếp lời Vô ngôn.

 • 39. TẤM THÂN

  39. TẤM THÂN

   

  “Thân Ta nào phải của Ta”

  Lý này khó thấy nhận ra mới tài

  Không hay làm lắm điều sai

  Giết hại cướp của tham tài tham dâm

  Nói gian nói dối dữ dằn

  Nói thêu nói dệt nói hằn thù nhau

  Nói như dao bén kiếm đao

  Giết người bằng lưỡi hại nhau bằng mồm

  Miệng hùm nọc rắn răng chồn

  Ngoặm cắn nhai nuốt thịt dồn đầy Thân

  Vọng dấy nổi Si Tham Sân

  Khiến Ta điêu đứng chết lần vì Thân

  Thân ôi! Thân hỡi là Thân!!!

  Chết rồi bị đọa cõi trần thương đau

  Vậy mà Ta có tỉnh nào!

  Thân thành cát bụi thì đâu là mình?

  Mà lâu đã nhọc xác hình

  Tạo lắm tội tình đọa lạc hà sa

  Tấm Thân đâu phải của Ta

  Nó là Tứ đại làm ra kia mà

  Là Đất, Nước, Gió, Lửa ra

  Nên Thân khi đói đất và nước vô

  Khi lạnh sưởi lửa hong khô

  Ngột ngạt đem gió khí ô-xy vào

  Và rồi đi tiểu nước trào

  Đại tiện phẩn kết thành cao đất mầu

  Thở hơi gió tắt đèn dầu

  Nhiệt thân 370 bách phân lửa nồng

  Rõ ràng Thân Tứ đại không

  “Của Ta” ai biết Thân trong cái gì?

  Thân Ta nào của Ta chi!

  Thế nên khi tiếng thở khì đứt hơi

  Gió lại về gió rong chơi

  Lửa theo đà gió ra phơi mặt trời.

  Thân còn lạnh tẻo chết rồi

  “Của Ta” sao lại không ngồi dậy đi?

  Thế rồi lại rã thây thi

  Nước tuôn về nước đất thì đất ôm

  Thân Ta đâu? - chỉ mồ chôn

  “Thân Ta” đâu mất, vong hồn xuống lên?

  ***

  Với Thân chớ khá có quên

  “Thân ta Tứ đại làm nên giả mà”

  Lại “của Ta” sao lại tách xa

  Khiến không thể được bịnh, già bảo hông

  Mà hông có được đâu hòng

  Rồi bảo đừng chết, nó hông nghe vào

  Vẫn chết cứ chết, buồn sao!

  Biết bao nhiêu thứ nói nào có nghe

  Dù rằng ta đã bao che

  Cho ăn uống mặc phủ phê đủ điều

  Cho danh phận hưởng thụ nhiều

  Cho tài cho sản chuộng chiều biết bao

  Cho ăn cho học chuốt trau

  Làm đẹp đủ thứ mà nào có nghe

  Bảo ban năn nỉ, im re

  Không thèm đếm xỉa chạy te bỏ mình

  Bỏ mình chẳng chút lưu tình

  Đi kêu quỷ sứ đến rinh vô tù!

  Vì rằng vì nó mà ngu

  Gian tham trộm cướp lu bu đủ điều

  Giết người dối gạt dệt thêu

  Tà dâm nham hiểm tạo nhiều oán hung

  Tham Sân làm ác không cùng

  Để lo cho nó cho chung tình mình

  Ai ngờ nó lại bạc tình

  Nó như đứa giặc nhà mình không hay

  Nghĩ ra nó tệ ác thay!

  Còn thua con chó hằng ngày mình nuôi

  Chó nuôi cơm nguội đòn roi

  Không bao giờ phản luôn coi giữ nhà

  Luôn luôn trọng nể nghe ta

  Sủa, la đừng sủa nó là im ngay

  Bảo lui bảo tới ngoan thay

  Ai như “Thân” nó có tai mà lờ

  Chuyện Thân như vậy hết ngờ

  Rõ ràng là thế, Thân nào đâu ta !

  Hãy mau sớm tỉnh hay ra

  Tấm Thân khi sống làm ta khổ nhiều

  Nhờ Thân sướng chẳng bao nhiêu

  Sướng là để khổ thêm điều khê nhiêu

  Đến khi Thân chết Thân tiêu

  Cũng làm ta khổ sáu chiều xuống lên

  “Có Thân nên khổ vì Thân”

  Điều này đã được cổ nhân nói nhiều

  “Thân là rừng tội” khó siêu

  Tam đồ đọa lạc liu điu khổ nàn

  Khi ta chưa hiểu Đạo vàng

  Thì Thân như vậy rõ ràng chẳng sai

  ***

  Dầu cho sáng Đạo Như Lai

  Thì Thân cũng thế không phai khác gì

  Thân là Tứ đại cũng y

  Cũng là giả tạm khác chi đâu nào

  Cũng Già, Bệnh, Chết như nhau

  Cũng tan cũng rã chậm mau chứ gì

  Có khác một chút, nhờ y

  Nương vào hành Đạo tạm thời như ghe

  Để qua sông ái dòng mê

  Qua rồi thì bỏ chẳng nê bên mình

  Và nhờ vào nó độ sinh

  Nhờ mà không bám không vin chặt vào

  Rõ ràng phương tiện chẳng nao

  Ta đây chủ nó làm sao quậy mình

  Giờ đây ngoan ngoãn thực tình

  Không còn ngổ ngáo hại mình như xưa

  Đúng như xe chạy thuyền đưa

  Đi đâu đưa đó nhặt thưa mặc lòng

  Giờ đây nó hết đèo bồng

  Hông còn nhõng nhẽo lộng lồng nọ kia

  Trở thành tôi tớ sớm khuya

  Trung thành tận tụy giúp ta miệt mài

  Đói cho ăn uống tiêu xài

  Bịnh cho uống thuốc nhưng không cưng chìu

  Cư xử trong khoảng “biết điều”

  Nhờ vào nên phải ít nhiều chăm lo

  Tham dục thì miễn chẳng cho

  Lợi danh, tình chấp ngăn rào nhỏ to

  Đến khi già bệnh xuôi cò

  Thì cho nó chết nó vô quan tài

  Hay là cho nó sống dai

  Hoặc là chết đứng chết ngồi mặc ta

  Chưa chết bắt chết được va

  Chết rồi giữ xác như ta còn hoài

  Đối Thân như đối chiếc giày

  Lành đi hư tuột hết xài bỏ ra

  Bỏ giày chân trắng nõn da

  Không còn bó chẹt khỏe a! Vui lòng

  Thong dong Ta với Trời Không

  Thênh thênh trong lặng lòng Trong Niết Bàn.

   

    • 40. NIỆM VÀ BA THỪA

  40. NIỆM VÀ BA THỪA

   

  Trong Đạo Phật có ba Thừa: Tiểu Thừa, Đại Thừa, Tối thượng Thừa (Phật Thừa)

  Có Thừa ấy tức từ có Niệm.

  Do giải quyết Niệm mà thành ra có Thừa.

  - Thấy Niệm là thật, diệt Niệm đi đó là Tiểu Thừa.

  Ấy là hàng Thanh Văn.

  - Thấy Niệm là huyễn, là giả mà ly Niệm.

  Ly Niệm chứng Như huyễn tam muội là Đại Thừa.

  Ấy tức là Bồ Tát Thừa.

  - Đối với Niệm không thấy thật cũng không thấy giả.

     Chỉ là thấy Tánh của Niệm thôi.

  Tánh Niệm là Tánh KHÔNG.

  Ấy chính là Tối thượng Thừa hay gọi là Phật Thừa.

  Tiểu Thừa, Đại Thừa, Tối thượng Thừa đều nhằm vô hiệu hoá Niệm.

  Vì Niệm là gốc của khổ đau.

  Tuy nhiên ba lối nhìn không giống nhau cùng ba lối giải quyết về Niệm có khác nhau.

  Thấy Niệm là thiệt, ấy Thanh Văn.

  Thấy Niệm là giả huyễn, ấy Bồ Tát.

  Thấy Tánh Niệm là KHÔNG, ấy chính là Phật.

 • 41. PHỤ LỤC: PHẬT – TÂM – TRÍ HUỆ - NHƯ LAI

  41. PHỤ LỤC

   

   

  (Trích từ Kinh HOA NGHIÊM)

   

   

   

   

   

   

   

  PHẦN I

   

  (Kinh HOA NGHIÊM Tập 2 – trang 93)

   

  VĂN THÙ SƯ LỢI Bồ Tát ứng thinh nói kệ:

   

  Nếu dùng oai đức, sắc, chủng tộc

  Để thấy đấng Điều Ngự trong đời

  Đây là mắc bịnh thấy điên đảo

  Người này chẳng biết pháp tối thắng.

  Như Lai sắc, hình, những tướng tốt

  Tất cả thế gian chẳng lường được

  Ức na do kiếp đồng nghĩ lường

  Sắc tướng, oai đức chuyển vô biên

  Như Lai chẳng lấy tướng làm thể

  Chính là pháp tịch diệt Vô tướng

  Thân tướng oai nghi đều đầy đủ

  Thế gian tùy thích đều được thấy

  Phật pháp vi diệu khó lường được

  Tất cả ngôn thuyết chẳng đến được

  Chẳng phải hòa hiệp, bất hòa hiệp

  Thể Tánh tịch diệt không các tướng

  Phật thân Vô sanh, ngoài hí luận

  Chẳng phải Uẩn tụ, pháp sai biệt

  Được sức tự tại thấy quyết định

  Sở hành vô úy lìa ngôn thuyết.

  Thân Tâm đều bình đẳng

  Trong ngoài đều giải thoát

  Nhiều kiếp trụ chánh niệm

  Vô trước, không hệ phược

  Bực Tâm sạch sáng suốt

  Sở hành không nhiễm trước

  Trí nhãn đều cùng khắp

  Rộng lớn lợi Chúng sanh.

  Một thân là Vô lượng

  Vô lượng lại là một

  Rõ biết các thế gian

  Hiện hình khắp tất cả

  Thân này không từ đâu

  Cũng không nơi tích tụ

  Vì chúng sanh phân biệt

  Thấy Phật có nhiều thân.

  Tâm phân biệt thế gian

  Tâm này vô sở hữu

  Như Lai biết pháp này

  Thấy thân Phật như vậy

  *

  Như Lai rất tự tại

  Siêu thế vô sở y

  Đủ tất cả công đức

  Độ thoát nơi các cõi.

  Không nhiễm cũng không trước

  Vô tưởng vô y chỉ

  Thể Tánh không thể lường

  Ai thấy cũng ca ngợi.

  Quang minh khắp thanh tịnh

  Trần lụy đều rửa bỏ

  Bất động lìa hai bên

  Đây là Trí Như Lai.

  Nếu ai thấy Như Lai:

  Thân tâm lìa phân biệt

  Thời với tất cả pháp

  Thoát hẳn những nghi trệ.

  Trong tất cả thế gian

  Nơi nơi chuyển pháp luân

  Vô tánh vô sở chuyển

  Đạo sư phương tiện nói.

  Nơi pháp không nghi lầm

  Tuyệt hẳn những hí luận.

  Chẳng sanh tâm phân biệt

  Là niệm Phật Bồ đề.

  Rõ biết pháp sai biệt

  Chẳng chấp trước ngôn thuyết

  Chẳng có một cùng nhiều

  Đây là thuận lời Phật.

  Trong nhiều không một Tánh

  Một cũng không có nhiều

  Bỏ cả hai như vậy

  Khắp vào Phật công đức.

  Chúng sanh và quốc độ

  Tất cả đều tịch diệt

  Vô y vô phân biệt

  Vào được Phật Bồ đề.

  Chúng sanh và quốc độ

  Đồng dị đều chẳng được

  Khéo quán sát như vậy

  Là biết nghĩa Phật pháp.

   

  Kinh HOA NGHIÊM Tập 2 – Trang 271

  TRÍ HUỆ Bồ Tát nói kệ:

   

  Tôi nghe pháp tối thắng

  Liền sanh Trí huệ quang

  Chiếu khắp mười phương cõi

  Đều thấy tất cả Phật

  Trong đây không chút vật

  Chỉ có danh tự giả

  Nếu chấp có Ngã Nhơn

  Thời là vào đường hiểm.

  Những phàm phù chấp trước

  Chấp thân là thiệt vó

  Phật chẳng phải sở thủ

  Họ trọn chẳng thấy được.

  Người này không huệ nhãn

  Chẳng thể thấy được Phật

  Ở trong vô lượng kiếp

  Lưu chuyển biển sanh tử.

  Hữu tránh nói sanh tử

  Vô tránh là Niết bàn

  Sanh tử và Niết bàn

  Cả hai chẳng nói được.

  Nếu theo danh tự giả

  Chấp lấy hai pháp này

  Người này không đúng thật

  Chẳng biết Phật diệu đạo.

  Nếu móng tưởng như vầy:

  “Đây Phật, đây tối thắng”

  Điên đảo chẳng phải thật

  Chẳng thấy được Chánh Giác

  Biết được thật thể này

  Tướng Chơn như tịch diệt

  Thời thấy đấng Chánh Giác

  Vượt khỏi đường ngôn ngữ.

  Ngữ ngôn nói các pháp

  Chẳng hiểu được thiệt tướng

  Bình đẳng mới thấy được

  Như Pháp, Phật cũng vậy.

  Thời quá khư chư Phật

  Vị lai và hiện tại

  Dứt hẳn gốc phân biệt

  Thế nên gọi là Phật.

   

  Kinh HOA NGHIÊM Tập 2 – Trang 438

   

  HẠNH LÂM Bồ Tát nói kệ:

   

  Ví như mười phương cõi

  Tất cả những địa chủng

  Tự Tánh vốn không có

  Không chỗ nào chẳng khắp

  Thân Phật cũng như vậy

  Cùng khắp các thế giới

  Những sắc tướng sai khác

  Không dừng không chỗ đến.

  Chỉ do vì các nghiệp

  Nói tên là chúng sanh

  Mà có được các nghiệp.

  Nghiệp Tánh vốn không tịch

  Chúng sanh chỗ y chỉ

  Khắp làm các hình sắc

  Cũng lại không chỗ đến.

  Những hình sắc như vậy

  Nghiệp lực khó nghĩ bàn

  Liễu đạt căn bổn kia

  Nơi trong không chỗ thấy.

  Thân Phật cũng như vậy

  Chẳng thể nghĩ bàn được

  Những sắc tưởng sai khác

  Hiện khắp mười phương cõi.

  Thân chẳng phải là Phật

  Phật cũng chẳng phải thân

  Chỉ lấy Pháp làm thân

  Thông đạt tất cả pháp

  Nếu thấy được thân Phật

  Thanh tịnh như pháp Tánh

  Với tất cả Phật pháp

  Người này không nghi lầm

  Nếu thấy tất cả pháp

  Bổn Tánh như Niết bàn

  Đây thời thấy Như Lai

  Rốt ráo vô sở trụ

  Nếu tu tập chánh niệm

  Sáng tỏ thấy Chánh Giác

  Vô tướng vô phân biệt

  Đây gọi Pháp vương tử.

   

  Kinh HOA NGHIÊM Tập 2 – Trang 440

   

  GIÁC LÂM Bồ Tát nói kệ:

   

  Ví như họa sư kia

  Phân bố những màu sắc

  Hư vọng lấy dị tướng

  Đại chủng không sai khác.

  Trong đại chủng không sắc

  Trong sắc không đại chủng

  Cũng chẳng ngoài đại chủng

  Mà có được màu sắc.

  Trong TÂM không màu vẽ

  Trong màu vẽ không TÂM

  Nhưng chẳng rời nơi TÂM

  Mà có được màu vẽ.

  TÂM đó luôn chẳng trụ

  Vô lượng khó nghĩ bàn

  Thị hiện tất cả sắc

  Đều riêng chẳng biết nhau.

  Ví như nhà họa sư

  Chẳng biết được Tự TÂM

  Mà do TÂM nên vẽ

  Các pháp Tánh như vậy.

  Tâm như nhà họa sư

  Hay vẽ những thế gian

  Ngũ Uẩn từ TÂM sanh

  Không pháp gì chẳng tạo

  Như TÂM, Phật cũng vậy

  Như Phật, chúng sanh đồng

  Phải biết Phật cũng TÂM

  Thể Tánh đều vô tận.

  Nếu người biết TÂM hành

  Bảo khắp các thế gian

  Người nay thời thấy Phật

  Rõ Phật chơn thật Tánh

  TÂM chẳng trụ nơi thân

  Thân chẳng trụ nơi TÂM

  Mà làm được Phật sự

  Tự tại chưa từng có.

  Nếu người muốn tỏ biết

  Tất cả Phật ba đời

  Phải quán Pháp giới Tánh

  Tất cả duy TÂM tạo.

   

  Kinh HOA NGHIÊM Tập 2 – Trang 442

   

  TRÍ LÂM Bồ Tát nói kệ:

   

  Sở thủ chẳng thể lấy

  Sở kiến chẳng thể thấy

  Sở văn chẳng thể nghe

  Nhứt tâm bất tư nghị.

  Hữu lượng và vô lượng

  Cả hai chẳng thể lấy

  Nếu có ai muốn lấy

  Rốt ráo chẳng thể được.

  Chẳng nên nói mà nói

  Đây là tự khi dối

  Việc mình chẳng thành tựu

  Chẳng khiến chúng vui mừng.

  Có người muốn khen Phật

  Vô biên diệu sắc thân

  Tất cả vô số kiếp

  Không thể thuật hết được.

  Ví như châu như ý

  Hay hiện tất cả màu

  Không màu mà hiện màu

  Chư Phật cũng như vậy

  Lại như hư không sạch

  Phi sắc chẳng thấy được

  Dầu hiện tất cả sắc

  Không ai thấy hư không.

  Chư Phật cũng như vậy

  Hiện khắp vô lượng sắc

  Chẳng phải cảnh của TÂM

  Tất cả chẳng thấy được.

  Dầu nghe tiếng Như Lai

  Âm thinh chẳng phải Phật

  Cũng chẳng ngoài âm thinh

  Biết được đấng Chánh Giác.

  Bồ đề không lai khứ

  Lìa tất cả phân biệt

  Thế nào ở trong đó

  Tự nói là thấy được.

  Chư Phật không có Pháp

  Phật chỗ nào có nói

  Chỉ theo tự tâm chúng

  Cho rằng Phật nói Pháp.

  Kinh HOA NGHIÊM Tập 2 – Trang 437-438

   

  LỰC LÂM Bồ Tát nói kệ:

   

  ……

  Các Uẩn có Tánh gì

  Tánh Uẩn chẳng diệt được

  Vì vậy nói Vô sanh

  Phân biệt các Uẩn này

  Tánh nó vốn không tịch

  Vì Không, nên chẳng diệt

  Đây là nghĩa Vô sanh.

  ……

   


  PHẦN HAI

   

  A. PHẬT – TÂM – TRÍ HUỆ - NHƯ LAI

  (Trích Tập 6 KINH HOA NGHIÊM)

  ____________

  (Trang 132) 

  Chư Phật tử! Trí huệ của đức Như Lai không chỗ nào là chẳng đến – vì không một chúng sanh nào mà chẳng có đủ Như Lai Trí huệ, chỉ do vọng tưởng điên đảo chấp trước nên không chứng được. Nếu rời vọng tưởng thời Nhất thiết trí, Tự nhiên trí, Vô ngại trí liền hiện tiền.

  (Trang 134)

  Đức Như Lai do Trí nhãn thanh tịnh xem khắp pháp giới tất cả chúng sanh mà nói rằng:

  Lạ thay! Lạ thay! Tại sao các chúng sanh này có đủ Trí huệ Như Lai, mà ngu si mê lầm chẳng hay chẳng thấy. Ta nên đem Thánh Đạo dạy cho họ lìa hẳn vọng tưởng chấp trước. Từ trong thân họ thấy được Trí bực Như Lai quảng đại như Phật không khác.

  (Trang 136)

  Như nước chảy ngầm

  Ai đào đều được nước

  Nước không niệm, vô tận

  Công lực khắp mười phương

  Phật Trí cũng như vậy

  Ở khắp TÂM chúng sanh

  Nếu ai siêng tu hành

  Mau được Trí quang minh

  (Trang 147)

  Chư Phật tử! Như Chơn như: tiền tế bất sanh hậu tế bất động, hiện tại bất khởi. Như Lai hạnh cũng vậy: chẳng sanh, chẳng động, chẳng khởi.

  (Trang 152)

  Đại Bồ Tát phải biết đức Như Lai thành đẳng chánh giác nơi tất cả nghĩa không chỗ quán sát, nơi pháp bình đẳng không chỗ nghi lầm, không hai, không tướng, không làm, không thôi, không lượng, không mê, rời xa hai bên, an trụ nơi trung đạo, vượt khỏi tất cả văn tự ngôn thuyết.

  (Trang 153)

  Chư Phật tử! Phật Bồ đề tất cả văn tự chẳng tuyên được, tất cả âm thanh chẳng đến được, tất cả ngôn ngữ chẳng nói được, chỉ tùy chỗ sở nghi mà phương tiện khai thị.

  (Trang 154)

  Chư Phật tử! Lúc đức Như Lai thành Chánh giác, ở trong TÂM Như Lai thấy khắp tất cả chúng sanh thành Chánh giác. Nhẫn đến thấy khắp tất cả chúng sanh nhập Niết bàn đều đồng một Tánh. Một Tánh đây chính là không tất cả Tánh.

  Không những Tánh gì? – Không Tánh tướng, không Tánh tâm, không Tánh sanh, không Tánh diệt, không Tánh ngã, không Tánh phi ngã, không Tánh chúng sanh, không Tánh phi chúng sanh, không Tánh Bồ đề, không Tánh pháp giới, không Tánh hư không, cũng lại không Tánh Chánh Giác. Vì biết tất cả pháp đều không Tánh nên được nhứt thiết Trí đại bi tương tục cứu độ chúng sanh.

   (Trang 158)

  Chư Phật Tử! Đại Bồ Tát phải biết TÂM mình, niệm niệm thường có Phật thành Chánh Giác, vì chư Phật Thế Tôn chẳng rời TÂM này mà thành Chánh Giác. Như TÂM mình, TÂM của tất cả chúng sanh cũng đều như vậy, đều thường có Như Lai thành Chánh Đẳng Chánh Giác, rộng lớn cùng khắp không chỗ nào chẳng có, chẳng rời, chẳng dứt, không thôi nghỉ, nhập pháp môn phương tiện bất khả tư nghì.

   


  B. TÌNH TRẠNG CHỨNG NGỘ - THÀNH PHẬT

  (Trang 191) PHẨM LY THẾ GIAN

   

  *DIỆU NGỘ VIÊN MÃN

   

  Tuyệt hẳn hai hạnh (dứt có 2). Đạt pháp tướng.

  • An trụ nơi chỗ trụ của Phật
  • Được bình đẳng
  • Đến chỗ không chướng ngại, pháp (các thứ) chẳng thể chuyển.
  • Chỗ làm vô ngại lập bất tư nghì.
  • Thấy khắp tam thế
  • Thân hằng đầy khắp tất cả quốc độ
  • Trí hằng sáng thấu tất cả pháp, rõ tất cả hạnh, hết tất cả nghi.
  • Thân không thể lường, Trí đồng với chỗ cầu của tất cả Bồ Tát.
  • Đến bỉ ngạn rốt ráo không hai của Phật, đầy đủ bình đẳng giải thoát của Như Lai.
  • Chứng bực Phật bình đẳng thường không trung biên, tột nơi pháp giới, khắp hư không giới.
 • 42. HẠNH CỦA ĐẠI BỒ TÁT

  10 HẠNH CỦA ĐẠI BỒ TÁT

  Phẩm Thập Hạnh – Kinh Hoa Nghiêm

   

  1 - HOAN HỶ HẠNH (Bố thí): Làm đại thí chủ, bố thí tất cả. Lòng bình đẳng, không hối tiếc, chẳng trông mong quả báo, tiếng tăm, lợi tức. Chỉ vì lợi chúng sanh, vì học tập bổn hạnh của chư Phật. Không Ngã tưởng, Nhơn tưởng, Chúng sanh tưởng, Thọ giả tưởng. Không thấy tự thân, vật bố thí, người thọ thí. Vì xả bỏ Thân Tâm mà bố thí.

  2 - NHIÊU ÍCH HẠNH (Trì giới): Hộ trì tịnh giới, lòng không nhiễm trước Sắc, Thinh, Hương, Vị, Xúc. Không vì ngũ dục, thà bỏ thân mạng chớ trọn không làm não hại chúng sanh. Tự giải thoát và khiến người được giải thoát.

  3 - VÔ VI NGHỊCH HẠNH (Nhẫn nhục): Khiêm hạ, cung kính, chẳng tự hại, chẳng hại người, chẳng hại mình người. Dầu nay tôi bị khổ nhục, tôi phải nhẫn thọ, vì thương xót chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh, vì để tự giác ngộ và khiến người giác ngộ. Phải biết thân này không tịch, không ngã sở, không thiệt, tánh trống rỗng, không hại.

  4 - VÔ KHUẤT NHIỄU HẠNH (Tinh tấn): Trọn chẳng não hại chúng sanh mà tinh tấn, chỉ vì dứt tất cả phiền não mà tinh tấn, chỉ vì biết tất cả chúng sanh chết đây sanh kia mà tinh tấn.

  5 - LY SI LOẠN HẠNH (Thiền định): Thành tựu chánh niệm, tâm không tán loạn, kiên cố bất động, tối thượng thanh tịnh rộng lớn vô lượng không có mê hoặc. Để được chánh niệm chẳng làm não loạn một chúng sanh khiến họ mất chánh niệm, chẳng hoại chánh pháp, chẳng đoạn thiện căn, Tâm luôn luôn tăng trưởng Trí Huệ rộng lớn.

  6 - THIỆN HIỆN HẠNH (Trí huệ - Phương tiện - Từ bi): Ba nghiệp Thân, Ngữ, Ý đều thanh tịnh, trụ và thị hiện đều Vô Sở Đắc. Biết được ba nghiệp đều vô sở hữu. Vì không hư vọng nên không hệ phược. Chỗ thị hiện đều vô tánh vô y. Trụ Tâm như thiệt, trụ nơi chánh vị chơn như pháp Tánh. Phương tiện xuất sanh mà không nghiệp báo bất sanh bất diệt, trụ Niết bàn giới, trụ tịch tịnh, trụ nơi Tánh Chơn thiệt vô Tánh, đường ngôn ngữ dứt… là phương tiện thiện xảo, chẳng lìa TÂM Đại Bồ Đề, luôn chẳng thối chuyển tâm giáo hóa chúng sanh, càng thêm tăng trưởng TÂM đại Từ bi, làm chỗ nương về cho tất cả chúng sanh.

  7 - VÔ TRƯỚC HẠNH (Không dính mắc): Thấy Phật nghe pháp và thấy Bồ Tát chúng hội trang nghiêm đều không chấp trước. Thấy thế giới uế trược cũng không chán ghét.

  Vì trong Phật Pháp: Không cấu – Không tịnh, Không tối – Không sáng, Không khác – Không đồng, Không thiệt – Không vọng, Không an ổn – Không hiểm nạn, Không chánh đạo – Không tà đạo.

  Dầu có ngôn thuyết mà không chấp ngôn thuyết. Vào chúng sanh mà không chấp chúng sanh đạo. Rõ biết tam muội, hay nhập hay trụ mà nơi tam muội tâm không chấp trước.

  Niệm niệm rõ thấu tất cả Phật Pháp. Chánh niệm hiện tiền không chấp lấy.

  8 - NAN ĐẮC HẠNH (Khó được): Thành tựu căn lành khó được, căn lành khó phục, căn lành tối thắng, căn lành oai đức lớn, căn lành đồng một Tánh với tất cả Phật.

  Tận tất cả kiếp lòng không mệt mỏi, với tất cả khổ chẳng sanh nhàm lìa, chỗ tất cả ma không bị dao động.

  Bồ Tát giáo hóa chúng sanh không cùng tận, mà ở thế gian thường trụ chẳng diệt… chẳng rời Phật trụ, chẳng trái thế pháp, hiện khắp thế gian mà chẳng nhiễm trước thế gian.

  9 - THIỆN PHÁP HẠNH (Pháp lành): Vì tất cả thế gian Trời Người Ma… mà làm ao pháp thanh lương, nhiếp trì Chánh Pháp, chẳng dứt Phật chủng.

  Bồ Tát có thể thuyết các Pháp cho chúng sanh mà nơi ngữ ngôn vẫn không phân biệt.

  Bồ Tát là nhà dìu dắt của tất cả chúng sanh vì khiến họ được Vô thượng giải thoát; là Thầy của tất cả chúng sanh vì khiến họ vào Pháp chơn thiệt, là ngọn đèn của tất cả chúng sanh vì khiến họ thấy rõ nghiệp báo, là ánh sáng của tất cả chúng sanh vì khiến họ soi rõ Diệu Pháp thậm thâm, là ánh sáng của tất cả các loài vì thị hiện Như Lai tự tại.

  10 - CHƠN THIỆN HẠNH: Thành tựu lời chắc thật đệ nhứt, có thể làm đúng như lời, có thể nói đúng như làm.

  Tôi phải làm cho tất cả chúng sanh trước được vô thượng Bồ đề vô dư Niết bàn rồi sau tôi sẽ thành Phật. Chẳng phải chúng sanh thỉnh tôi phát Tâm, tôi tự vì chúng sanh mà làm bạn. Chẳng chờ thỉnh, muốn khiến tất cả chúng sanh trước đầy đủ căn lành chứng Nhứt thiết trí…

  Vì Bồ Tát này không rời bỏ bổn nguyện nên được vào bậc Vô thượng Trí huệ trang nghiêm, lợi ích chúng sanh khiến đều đầy đủ.

   

   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chớ tỏ vẻ ta đây Từ Bi !

  Hãy sống bằng Trí Huệ chân chính

  Sẽ có Từ Bi chân chính.

Mục lục

Thuật sống siêu việt
 • 1. KINH TÂM MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
 • 2. THUẬT SỐNG SIÊU VIỆT
 • 3. BỔN TÂM
 • 4. TÁNH – TÂM – NGỘ - TU
 • 5. TỨ TƯỚNG
 • 6. TU
 • 7. TU SAO?
 • 8. Ý NGHĨA TU
 • 9. TU THEO ĐƯỜNG PHẬT
 • 10. HÀNH TRÌNH KHÔNG ĐIỂM TỚI
 • 11. BIẾT – HAY BIẾT
 • 12. SỐNG SAO TU VẬY
 • 13. PHẬT – MA – TA
 • 14. TU VÀ MỘNG
 • 15. PHẬT PHÁP KHÔNG NHIỀU
 • 16. LUÔN THẤY LỖI MÌNH
 • 17. SỐNG TU
 • 18. NGƯỜI BÌNH THƯỜNG
 • 19. TẬP TRUNG
 • 20. SỌ NGƯỜI THẬP CHÉO
 • 21. ĐỐI NHÂN XỬ THẾ
 • 22. TÙY HỶ
 • 23. TU SAO LÀ ĐÚNG
 • 24. TU VÌ ĐÂU?
 • 25. SỐNG
 • 26. TÁNH VÀ NIỆM
 • 27. TÂM ĐỘC ÁC
 • 29. THỦ ĐOẠN, TÂM LÝ
 • 30. CÁI TÔI
 • 31. ĐỜI TU NHƯ MỘT CÂY TRE
 • 32. TA LÀ GÌ ?
 • 33. ĐỂ ĐƯỢC YÊN TÂM HÀNH ĐẠO
 • 34. CHÍ LÀM TĂNG (II) 1999
 • 35. BẤT LẬP VĂN TỰ
 • 36. THUẬT VÌ NGƯỜI
 • 37. HUYỀN
 • 38. KINH VÔ TỰ
 • 39. TẤM THÂN
 • 40. NIỆM VÀ BA THỪA
 • 41. PHỤ LỤC: PHẬT – TÂM – TRÍ HUỆ - NHƯ LAI
 • 42. HẠNH CỦA ĐẠI BỒ TÁT

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 01232
 • Online: 76