Bé cúng dường Phật

15/10/2015 | Lượt xem: 2691

( Theo dấu chân đấng giác ngá»™ )
...Những bÆ°á»›c chân của Ngài Ä‘ã Ä‘i trên những hạt cát Ä‘ó cho nên má»™t trăm năm sau vua A-dục Ä‘i theo bÆ°á»›c chân của Ngài.
Hôm nay thầy sẽ kể chuyện đức Phật đối vá»›i trẻ em.


Hồi nào đến giờ các con chÆ°a biết được tinh thần của đức Phật đối vá»›i các trẻ em trong thời của Ngài. Thầy sẽ kể chuyện để khuyến khích tinh thần các con, để thấy rằng đức Phật cÅ©ng rất quan tâm đến trẻ con. Chắc các con nghÄ© rằng đức Phật chỉ nghÄ© đến các cô tu thôi, còn thiếu nhi con nít chắc Ngài không quan tâm đến. NhÆ°ng thật ra tinh thần của đức Phật là tinh thần bình đẳng, đức Phật thÆ°Æ¡ng mọi người nhÆ° nhau và coi tất cả chúng sanh đều là con của mình.
Vào thời đức Phật có má»™t nhóm bé trai khoảng chừng bảy, tám tuổi chÆ¡i Ä‘ùa vá»›i nhau. Mấy đứa bé Ä‘ó ngày xÆ°a không có gì để chÆ¡i, nó lấy đất nắn, đắp lên thành cái bánh hay cái nhà, hàng rào. Mấy đứa bé Ä‘ó Ä‘ang chÆ¡i say sÆ°a bên đường thì đức Phật và ngài A-nan Ä‘i khất thá»±c ngang qua. Đức Phật ôm bình bát Ä‘i trÆ°á»›c rất từ tốn chậm rãi, ngài A-nan Ä‘i theo sau. Những đứa bé Ä‘ang chÆ¡i, nó cảm thấy có má»™t cái gì Ä‘ó rất trang nghiêm trân trọng, dÄ© nhiên nó không biết Ä‘ó là đức Phật, chỉ nghÄ© là má»™t vị sa môn, má»™t vị tu hành, Ở Ấn Độ các vị sa môn, các vị tu hành rất là nhiều, trong số các bé Ä‘ang chÆ¡i thì có má»™t số nhỏ nghÄ© rằng mình phải cúng dường cho vị sa môn này. Khởi tâm nhÆ° thế nhÆ°ng mà con nít có gì để cúng? Nó má»›i lấy mấy cái bánh bằng đất cúng cho đức Phật, nó nghÄ© nó có cái gì  thì cúng cái Ä‘ó. Nó Ä‘em đến quỳ xuống cúng cho đức Phật, nghÄ©a là cúng cho má»™t vị sa môn cho có phÆ°á»›c. Mầm mống Phật tá»­ nhen nhúm nhÆ° thế, Ä‘ó là tâm niệm lành, tâm niệm thiện đầu tiên. Cho nên khi nó dâng cái bánh lên cúng thì đức Phật từ tốn Ä‘Æ°a tay ra nhận mấy cái bánh bằng đất, xong rồi Ngài Ä‘Æ°a lại cho ngài A-nan bảo cất vào trong Ä‘ãi Ä‘em về. Ngài A-nan làm theo nhÆ°ng không hiểu tại sao đức Phật nhận mấy cái bánh. NhÆ° mình nhận mấy cái bánh vì thÆ°Æ¡ng nó thì lấy nhÆ°ng Ä‘i vài bÆ°á»›c thì vất Ä‘i, nhÆ°ng đức Phật nhận mấy cái bánh Ä‘ó rồi, Ngài xoa đầu mấy đứa bé và chú nguyện cho nó, " Chú nguyện cho con luôn luôn có duyên lành vá»›i Phật pháp. Hôm nay NhÆ° Lai nhận mấy cái bánh của con và mai sau các con sẽ có dịp cúng dường chÆ° Phật, chÆ° Thánh tăng bằng thá»±c phẩm chứ không phải bằng đất. " Khi đức Phật chú nguyện nhÆ° vậy thì mấy đứa nhỏ tán thán Ä‘ây là ông Phật, hồi trÆ°á»›c mình nghe nói bây giờ má»›i biết. Mấy đứa nhỏ đến lạy Phật, sau Ä‘ó chúng tiếp tục chÆ¡i. Khi đức Phật khất thá»±c xong Ä‘i về hÆ°á»›ng thất, bảo ngài A-nan: " Ông Ä‘em mấy cái bánh đất Ä‘ó trét lên nền đất của ta - Nhà hồi xÆ°a bằng vách đất, nền đất không có vật liệu nhÆ° bây giờ - Má»—i ngày ta Ä‘i kinh hành trên Ä‘ó có đất của các em bé cúng dường, thì nhÆ° vậy có được lợi ích. " BÆ°á»›c chân của Ngài là bÆ°á»›c chân của bậc giác ngá»™, bÆ°á»›c chân của Phật là bÆ°á»›c chân giải thoát. Đi kinh hành là Ä‘i từng bÆ°á»›c, tỉnh thức an lạc từng bÆ°á»›c. Những bÆ°á»›c chân an lạc của đức Phật khi giẫm trên nền đất mang dấu vết cái bánh của các đứa bé, Ngài Ä‘ã hÆ°á»›ng tâm về chúng. Trong số những đứa bé Ä‘ó có má»™t người sau này ủng há»™ Phật pháp rất đắc lá»±c, bởi vì chú bé Ä‘ó không những cúng bánh cho đức Phật mà còn hốt thành trì cúng cho đức Phật. Những ngôi nhà, những tường thành bằng đất cúng dường luôn cho đức Phật, vá»›i tâm chỉ cúng dường cho đức Phật thôi. Đức Phật biết trÆ°á»›c nên xoa đầu chú nguyện trăm năm sau con sẽ là vị đại vÆ°Æ¡ng há»™ trì Phật pháp. Quả thật má»™t trăm năm sau khi đức Phật nhập niết-bàn, có má»™t vị vua hùng mạnh thống trị cả cõi Ấn Độ là A-dục vÆ°Æ¡ng. Má»™t trong những đứa bé cúng dường cho đức Phật là tiền thân của vua A-dục. Khi vua lên ngôi do nhân duyên cho nên quên lời nguyện tiền kiếp của mình, ông rất hung hăng tàn bạo, Ä‘em quân tàn sát chá»— này chá»— kia. Ông rất giỏi, Ä‘ánh Ä‘âu thắng Ä‘ó, bao nhiêu thành trì Ấn Độ tóm gọn trong tay, rồi bao nhiêu người chết, nhà tan cá»­a nát... Cho đến má»™t nÆ°á»›c kia, Ä‘ánh thành trì cuối cùng là thành Kalinga ở phía cuối miền nam Ấn Độ  - Ấn Độ rất rá»™ng bằng châu Á của mình, bằng đại lục Trung Hoa. Khi Ä‘ánh đến nÆ°á»›c cuối cùng này thì thấy người chết, thành trì sụp đổ, ông cưỡi ngá»±a Ä‘i ngang thấy người chết, nhà cá»­a bốc cháy làm ông hồi tâm giá»±t mình và trong bài thÆ¡ của Trúc Thiên có nói rằng :
Dừng chân lại hỡi đại vÆ°Æ¡ng,
Tiền thân hẹn có chuyển luân vÆ°Æ¡ng há»™i này.
Cho nên trận Ä‘ánh cuối cùng làm ông giá»±t mình, tỉnh ngá»™, bắt đầu tìm đến quy y Phật pháp, trở thành má»™t Phật tá»­ há»™ vệ và ông khắc trên trụ Ä‘á, gọi là trụ Ä‘á Hoa luận hÆ°á»›ng dẫn dân chúng làm thập thiện, không được giết hại, làm những việc Ä‘ó để ủng há»™ Phật pháp và công đức của ông cho đến giờ vẫn còn. Những nÆ¡i nào đức Phật đản sanh, nhập niết-bàn, thành đạo, xuất gia..., những công trình, những bÆ°á»›c chân của đức Phật Ä‘i đến nÆ¡i nào ổng đến Ä‘ó dá»±ng lên trụ, tháp cúng dường, ông ghi vào trụ Ä‘á nÆ¡i này đức Phật Thích-ca đản sanh...
Sau này ở Ấn Độ người ta Ä‘ào được những trụ Ä‘á nên biết chá»— này là nÆ¡i đức Phật thành đạo, chá»— kia là nÆ¡i đức Phật nhập niết-bàn, nÆ¡i Ä‘ây Ngài đản sanh..., từ những trụ Ä‘á của vua A-dục người ta má»›i phát hiện được lịch sá»­ của đức Phật và từ Ä‘ó có những bài hát ca tụng.
Đó là thầy muốn nói cho mấy con nghe nguyên nhân, mầm mống đầu tiên rất quan trọng. Đó là lúc phát tâm cúng dường bánh bằng đất, nhà bằng đất cho đức Phật và Ngài Ä‘ã trét những vật Ä‘ó trên nền đất của Ngài rồi Ä‘i kinh hành xung quanh, Những bÆ°á»›c chân của Ngài Ä‘ã Ä‘i trên những hạt cát Ä‘ó cho nên má»™t trăm năm sau vua A-dục Ä‘i theo bÆ°á»›c chân của Ngài.

NS Như Đức

Các bài mới

Các bài đã đăng

Thiền với tuổi trẻ

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872844" 
				and advertisment.end_time>"1526872844"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872844" 
				and advertisment.end_time>"1526872844"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Tin má»›i

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03385
 • Đang online: 20