Bỏ đói sáu căn

07/07/2016 | Lượt xem: 2184

TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng

Tên đề tài nghe lạ, nhÆ°ng tôi nói Ä‘iều này cốt để nhắc nhở ý nghÄ©a con đường tiến tu của mình. Bởi vì con đường xuất thế hay nhập thế căn bản đều từ sáu căn mà ra chá»› không Ä‘âu khác. Chúng ta Ä‘ã học nhiều pháp môn, biết nhiều hạnh tu, nghe nói “Xuất thế gian” tưởng Ä‘âu rất xa xôi, vượt ngoài vượt ngoài tầm tay của mình, là con đường của những bậc phi thường, chẳng ngờ, chính ngay chá»— sáu căn này là nÆ¡i chúng ta nhập thế gian, xuất thế gian.

Trong Kinh Kim Cang có Ä‘oạn: “Tu –Ä‘à-hoàn gọi là nhập lÆ°u mà không có chá»— nhập,chẳng nhập sắc, thanh, hÆ°Æ¡ng vị, xúc, pháp, ấy gọi là Tu-Ä‘à-hoàn”

Tu-Ä‘à-hoàn dịch là Nhập lÆ°u, nghÄ©a là vào dòng Thánh, bắt đầu Ä‘i vào con đường xuất thế gian. Tuy vào mà không  có chá»— vào, chẳng vào sắc, thanh, hÆ°Æ¡ng vị, xúc, pháp. Sáu căn không cho sáu trần Ä‘i vào là vào dòng Thánh, là xuất thế. Ngược lại, sáu căn dính vào sáu trần thì vào dòng phàm, là vào thế gian sanh tá»­ luân hồi. Kinh Phật định nghÄ©a con đường xuất thế và nhập thế Ä‘Æ¡n giản và gần gÅ©i nhÆ° vậy Ä‘ó. Chúng ta phân tích trên chữ nghÄ©a thì thấy xa vời. Còn nhìn trên thá»±c tế cuá»™c sống thì Ä‘Æ¡n giản vô cùng. Sáu căn sở dÄ© được sống là nhờ sáu trần. Sáu trần chính là thức ăn nuôi sống nó. Kinh A-hàm cÅ©ng từng nói lên ý này. Sắc là thức ăn của mắt. Mắt thiếu sắc sẽ Ä‘ói, sẽ Ä‘òi ăn, Ä‘òi Ä‘i tìm thức ăn nuôi nó. NhÆ° ngoài đời, mắt thiếu sắc thấy buồn buồn bèn mở ti vi xem. Trong đạo cÅ©ng vậy, mắt buồn cÅ©ng phải tìm cảnh đẹp để nhìn. Lúc nào cÅ©ng phải có sắc trần cho mắt ăn, bồi bổ, nuôi dưỡng nó.

CÅ©ng vậy, thanhtrần là thức ăn của tai, hÆ°Æ¡ng, vị, xúc, pháp là thức ăn của mÅ©i, lưỡi, thân, ý. Nó thiếu, nó Ä‘ói, thức liền lo chạy tìm cho nó ăn, sợ nó buồn. Nó theo phàm tình là chúng ta nuôi sáu căn kỹ, lúc nào cÅ©ng chạy kiếm sáu trần nuôi nó, sợ nó Ä‘ói thiếu.

Do Ä‘ó mà sáu căn mãi rong ruổi theo sáu trần, luôn hÆ°á»›ng ra ngoài, không lúc nào dừng, tạo nên tập khí hÆ°á»›ng ngoại của chúng sanh. Cả đến lúc ngủ cÅ©ng không chịu dừng, ngủ còn chiêm bao, sáu trần lÆ°u lại trong tâm thức tạo nên chiêm bao thấy mình Ä‘i Ä‘ó Ä‘i Ä‘ây….

Chúng ta ngày nay Ä‘ã tu, nhất là tu thiền thì phải tập soi trở lại. Tông chỉ của Thiền phái Trúc Lâm là “Phản quan tá»± ká»·”, thường phải quay lại xem xét chính mình.

Bởi sáu căn chạy theo sáu trần chính là con đường luân hồi sanh tá»­. NhÆ°ng chúng sanh vô minh, ít tai thấy được, nên mãi nuôi kỹ sáu căn, sợ nó Ä‘ói. Cả cuá»™c đời mình luôn sống bám theo trần, chạy theo duyên, cảnh bên ngoài, chịu lệ thuá»™c chúng. Ấy mà nhiều người tá»± hào cho mình hay. Sá»± thật, đời sống mình chỉ là đời sống bám. Sống bám sáu trần, không có chúng, chịu không nổi. Ngay cả khi học đạo rồi mà còn tá»± nói “Không dám tỉnh”?. Tại sao lạ vậy? Tu là tỉnh, mà sao không dám tỉnh để còn tiế tục nuôi chúng, kiếm thức ăn cho chúng ăn. Cứ nhÆ° vậy chạy mãi không ngừng và cuá»™c luân hồi là vậy Ä‘ó!

Luân hồi ở ngay trÆ°á»›c mắt. Rõ ràng, nuôi sáu căn là Ä‘i vào thế gian. Muốn ra khỏi thế gian  chỉ Ä‘Æ¡n giản là khỏi nuôi chúng nữa. Hãy bỏ Ä‘ói sáu căn Ä‘i rồi xem chúng sống ra sao! Xem cái gì là thật? Nếu chúng là thật sao phải Ä‘òi ăn, sao phải lệ thuá»™c sáu trần?

Nếu nó chính là nó, không ăn cÅ©ng được, cÅ©ng vẫn sống. Còn không ăn là chết thì Ä‘âu phải là mình nữa. Nếu là mình, ăn hay không vẫn là mình. Trong kinh Lăng Nghiêm, Ä‘oạn Bồ tát Văn-thù nói kệ thán tán nhÄ© căn viên thông, trong Ä‘ó ngài dạy A-nan:

“Dùng cái nghe thọ trì Phật pháp.

Sao lại không tá»± nghe cái nghe?

Tính nghe không phải tá»± nhiên sanh

Nhân thanh trần mà có danh hiệu

Xoay cái nghe, thoát ly thanh trần

Cái thoát ly ấy gọi là gì?”

A-nan Ä‘a văn, mọi lời Phật dạy Ngài đều nhá»› hết. Bồ-tát Văn thù bảo Ngài dùng cái nghe thọ trì Phật pháp, không bằng nghe lại cái nghe. Phật pháp được nghe Ä‘ó là thuá»™c về thanh trần. Tính nghe không phải tá»± nhiên sanh, nhân có tiếng má»›i đặt tên nó là nghe, Ä‘ó là cái nghe theo duyên. Quan trọng là phải “xoay cái nghe thoát ly thanh trần”, tức là phải bỏ Ä‘ói nó, nếu nó là thật thì Ä‘ói, nó cÅ©ng không chết. Phải nhận được cái không chết này, cái Ä‘ó má»›i là thật.

Má»™t căn Ä‘ã trở về bản tánh

Thì cả sáu căn được giải thoát”.

Má»™t căn trở về nguồn thì sáu căn thành giải thoát. Ngay khi má»™t căn khéo soi trở lại thì cả sáu căn giải thoát. Đừng sợ bỏ Ä‘ói nó chết, nó là thật thì có Ä‘ói cÅ©ng không chết, còn cái phải lệ thuá»™c bên ngoài, bỏ Ä‘ói liền chết thì cái Ä‘ó không phải là thật.  Đây là chá»— mà chúng ta phải quán sâu xét kỹ. Con đường trở về quê hÆ°Æ¡ng, trở về nguồn cá»™i chính là Ä‘ây, rất thá»±c tế, rất gần gÅ©i, chá»› không Ä‘âu xa.

Trong kiếp luân hồi dài đăng đẳng này mà chúng ta thấy được đường về, thấy được chân tÆ°á»›ng là quá tốt lành rồi. Đó là chúng ta Ä‘ã nhận được giá trị quan trọng của cuá»™c sống, của kiếp luân hồi. Chá»— quan trọng nhÆ° vậy mà ít ai chịu thấy, cứ lo thấy chuyện gì Ä‘âu, thấy đến cả sao Mai, sao Hỏa, sao Má»™c… Cho dù thấy tá»›i Ä‘âu Ä‘i nữa cÅ©ng lo kiếm thức ăn cho sáu căn, để rồi tiếp tục Ä‘i dài dài trong sanh tá»­. Còn thấy trở lại, bỏ Ä‘ói sáu căn, là thấy con đường về, thấy được Ä‘iểm dừng của sanh tá»­. NhÆ°ng chúng ta thường sống ngược đời: Quan trọng cái không quan trọng, cái không quan trọng lại quan trọng. Cái không quan trọng là chạy tìm sáu trần nuôi dưỡng sáu căn để rồi dẫn Ä‘i trong luân hồi. Cái quan trọng là soi trở lại, thấy đường về, bỏ Ä‘ói sáu căn, chặn đứng đường sanh tá»­. Chúng ta là người học đạo phải thấy cái nào quan trọng thì kiên quyết thá»±c hành, cái nào không quan trọng thì dứt khoát buông bỏ. Đừng để cái tầm thường dẫn mình Ä‘i mất.

CÅ©ng trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy:

“ Do các chúng sanh từ vô thủy đến nay theo các thứ sắc thanh, rồi rong ruổi vá»›i vọng niệm mà lÆ°u chuyển, chÆ°a từng khai ngá»™ bản tánh thanh tịnh diệu thường, không theo cái thường mà chỉ theo các thứ sanh diệt, do Ä‘ó mà đời đời bị tạp nhiá»…m phải lÆ°u chuyển.”

NghÄ©a là Đức Phật bảo chúng sanh chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay cứ mãi chạy theo sáu trần sắc thanh hÆ°Æ¡ng vị xúc pháp, dong ruổi vá»›i các vọng niệm thành ra lÆ°u chuyển, chÆ°a từng khai ngá»™ được bản tính chân thật, thanh tịnh, diệu thường của mình. Cái Ä‘ó má»›i là quê hÆ°Æ¡ng, là nguồn gốc chân thật. Còn cái mình Ä‘ang sống hiện tại Ä‘ây, nói theo Kinh Pháp Hoa, là mình Ä‘ang lang thang xứ người, chỉ là ở trọ thôi. Nhà này là nhà trọ, cảnh này là cảnh trọ. Trở lại bản tánh thanh tịnh má»›i là nhà mình, là quê hÆ°Æ¡ng mình.

Vì mình không soi trở lại nên Phật má»›i quở “không theo cái thường chỉ theo cái tÆ°á»›ng sanh diệt”. Cái chân thật hằng hữu nÆ¡i mình mà mình không theo, lại theo tÆ°á»›ng sanh diệt , để rồi lúc nào cÅ©ng hồi há»™p lo âu sợ mất. NhÆ°ng cho dù mình có sợ, có muốn hay không, nó cÅ©ng phải diệt  thôi, vì nó là vô thường sanh diệt mà.

Thế nên, Phật dậy:”Nếu bỏ cái sanh diệt, giữ tánh chân thường. Cái sáng suốt chân thật hiện tiền thì các thứ căn trần thức đồng thời tiêu mất. TÆ°á»›ng vọng tưởng là trần, tính phân biệt là cấu, hai cái Ä‘ó Ä‘ã xa rời thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt làm sao lại không thành bậc Vô thượng tri giác?”

Pháp nhãn là con mắt pháp. Mắt pháp Ä‘ã trong suốt làm sao không thành bậc Vô thượng tri giác. Tức là tri giác của Phật không cần tìm Ä‘âu xa, nó ở ngay nÆ¡i chính mình.

Chúng ta sống trong cái chân thường sáng suốt mà không biết lại nhận các thứ hÆ° vọng sanh diệt để rồi hÆ° vọng chịu lÆ°u chuyển. Sá»± lÆ°u chuyển ấy chỉ là vọng không phải là thật, nhÆ°ng vì mình mê nên tưởng là thật. Đến khi giác ngá»™ liền biết nó chỉ nhÆ° giấc chiêm bao. Còn trong chiêm bao thì vẫn cho là thật, thấy cọp rượt cÅ©ng sợ chạy, ai cho tiền cÅ©ng thích vui. Vì mình mê thấy thật nên chịu lÆ°u chuyển trong Ä‘ó. Giác ngá»™ rồi thì tất cả đều tan, không thật. Danh từ chuyên môn trong nhà Phật gọi là tánh không. Tánh không là không có thật thể, tuy có mà không phải thật có. Tánh không này chính là tông chỉ của Bát-nhã. Không, không phải là cái không đối lập vá»›i cái có, mà ngay cái có thấy được thật thể của nó là không. Mọi thứ hiện tiền đều còn y nguyên, không phá hoại cái nào hết mà vẫn thấy là không. Do Ä‘ó không bị mắc kẹt hai bên có và không. Người không hiểu thường phê bình những người học Bát-nhã là chấp không. Đó là chỉ suy nghÄ© theo nghÄ©a có không của phàm tình. Còn cái Không của Bát-nhã là vượt qua có không, chá»› không phải chấp không, ngay cái có mà thấy là không, chá»› không cần phá hoại cái có làm chi.

Thế nên Kinh Lăng Nghiêm, Phật má»›i nhắc chúng ta đừng mê lầm để rồi vọng lÆ°u chuyển. Phải lìa cái sanh diệt, soi trở lại cái chân tánh diệu thường thì pháp nhãn tá»± nhiên trong sạch, chính ngay Ä‘ó thành Vô thượng tri giác, Ä‘âu cần nhờ phải trần má»›i có, Ä‘âu cần phải kiếm thức ăn nuôi nó. Đây là ý nghÄ©a quan trọng trên đường tu của mình.

Thiền sÆ° Tam Bình có bài kệ:

“Tức thấy nghe này chẳng thấy nghe

Đâu thừa thanh sắc Ä‘áng trình anh

Trong Ä‘ây nêu rõ, toàn vô sá»±

Thể dụng ngại gì phân chẳng phân.”

Ngay cái thấy nghe này mà chẳng thấy nghe, thì thanh sắc sẽ bám vào Ä‘âu mà nuôi? Nếu trong Ä‘ó thấu suốt rõ ràng thì vô sá»±, không còn phân biệt Ä‘ây là thể, kia là dụng nữa.

Ngay cái thấy nghe mà chẳng thấy nghe là bặt dứt, không theo trần, bỏ Ä‘ói nó. Được vậy thì không còn thanh sắc nào Ä‘áng để than thở nữa, ngay Ä‘ó sáng tỏ không còn nghi. Đến Ä‘ó không còn phân Ä‘ây thể kia dụng, ngay Ä‘ây rõ ràng đầy đủ. Nếu còn phân thể dụng là còn ngoài cá»­a.

Đoạn Kinh Kim Cang mà Lục Tổ đại ngá»™:

“ Chẳng nên trụ sắc sanh tâm, chẳng nên trụ thanh, hÆ°Æ¡ng, vị xúc, pháp sanh tâm. Nên không chá»— trụ mà sanh tâm kia”. “ Chẳng nên trụ sắc, thanh, hÆ°Æ¡ng, vị, xúc, pháp”, là chẳng trụ sáu trần. Sáu căn chẳng trụ sáu trần là bỏ Ä‘ói, không nuôi nó. Không có chá»— cho nó trụ, không có chá»— cho nó ăn thì nó liền an. An tức sống tại quê nhà, tâm thanh tịnh hiển bầy. “Nên không có chá»— trụ mà sanh tâm kia”, nghÄ©a là không có chá»— nào để trụ thì tâm thanh tịnh hiện bầy.

Tâm kia tức tâm thanh tịnh. Đã là tâm thanh tịnh sao lại có sanh? Còn sanh là còn sanh diệt thì sao gọi là thanh tịnh? Chá»— này mọi người cần tá»± thầm hiểu, đừng mắc kẹt trên ngôn ngữ. Ngôn ngữ chỉ là những quy Æ°á»›c, phÆ°Æ¡ng tiện tạm dùng. “Sanh” ở Ä‘ây mang ý “hiện bày rõ ràng”. Chá»› nếu tâm thanh tịnh mà còn sanh, là hết thanh tịnh, vì có sanh ắt có diệt. Cho nên đừng phân tích giảng giải theo chữ nghÄ©a rồi bị dính mắc.

NhÆ° vậy nếu chúng ta cứ Ä‘em sáu trần nuôi sáu căn không chịu thôi, là chúng ta mãi Ä‘i theo con đường thế gian sanh tá»­ luân hồi. NhÆ° Vua Trần Thái Tông nói: “Lang thang làm khách phong trần mãi; Ngày cách quê hÆ°Æ¡ng muôn dặm trình”.

Sống nhÆ° vậy là sống mất gốc. Chúng ta cần hiểu rõ con đường của mình, quay trở lại sống sao cho có nguồn Ä‘àng hoàng. Phải can đảm bỏ Ä‘ói sáu căn, quay lÆ°ng vá»›i trần để sống trở về gốc, giải thoát ngay Ä‘ây chá»› không Ä‘âu xa. Thế nên trong thiền mon có câu: “Bờ kia tuy xa, quay đầu nhìn trở lại liền thấy mé. Tá»± tánh dẫu gần, phóng niệm hÆ°á»›ng ra ngoài tức biệt tăm”.

Nghe nói tu là phải bỏ bờ này vượt qua bờ kia. Từ bờ sanh tá»­ này vượt qua đến bờ giải thoát kia, nghÄ© là rất xa. Đâu ngờ Phật dạy: Quay đầu nhìn lại liền thấy mé (hồi đầu thị ngạn). Còn tá»± tánh dẫu gần, ai tu theo Thiền tông cÅ©ng đều biết tá»± tánh ở ngay chính mình, không cần mÆ°u cầu bên ngoài, gần thật là gần. Thế nhÆ°ng, “phóng niệm hÆ°á»›ng ra ngoài tức biệt tăm”, không thấy bóng dáng Ä‘âu nữa. Xa gần chỉ ngay Ä‘ây thôi, xoay đầu trở lại liền là bờ kia, phóng niệm hÆ°á»›ng ra ngoài thì xa vời biệt dạng.

Khi chúng ta ngồi thiền soi trở lại thì thấy an ổn, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Còn vừa dấy niệm phóng ra ngoài thì niệm niệm tiếp nối không dừng, nhÆ° má»™t lượn sóng khởi lên thì lượn lượn nối tiếp, càng Ä‘i càng xa, mất tăm hÆ¡i. Ví dụ Ä‘ang ngồi thiền lặng yên thanh tịnh, chợt nhá»› thời 7-8 tuổi Ä‘i học, vừa khởi niệm Ä‘i học thì bao nhiêu thứ ma niệm liền tiếp theo: nào là nhá»› chuyện cô giáo, thầy giáo, trường lá»›p, bạn bè v.v… đủ chuyện dồn dập kéo dài, dẫn mình Ä‘i xa mấy chục cây số, biệt cả tăm hÆ¡i.

Thường người học nghe các danh từ giải thoát, giác ngá»™, Niết-bàn v.v… mình ngỡ Ä‘âu xa xôi lắm. Sá»± thá»±c, đều là ở ngay chính mình, ngay tá»± tâm mình. Giải thoát là tâm giải thoát, giác ngá»™ là tâm giác ngá»™, Niết-bàn là tâm Niết-bàn, chẳng phải ở chá»— nào khác, cõi nào khác. Chúng ta học Phật không nên mắc kẹt trên chữ nghÄ©a, nhất là học thiền, đừng chạy theo phân tích chữ nghÄ©a, đừng để chữ nghÄ©a lừa gạt. Thậm chí trau chuốt văn chÆ°Æ¡ng bóng bẩy còn có thể trở thành những duyên khiến người ta Ä‘i xa hÆ¡n. Nhiều khi muốn văn chÆ°Æ¡ng hay, trở lại bị chữ nghÄ©a gạt. NhÆ° Niết-bàn nói thêm là cảnh giá»›i, càng Ä‘i xa thêm. Đây là những Ä‘iểm nên chú ý, văn chÆ°Æ¡ng tuy cÅ©ng có lúc cần, nhÆ°ng phải xét kỹ đừng để nó gạt.

Tóm lại, vào sáu trần là vào thế gian, là sống trong luân hồi. Còn chẳng vào sáu trần là ra khỏi thế gian, là con đường giải thoát sanh tá»­. Hòa thượng Tôn sÆ° dạy chúng ta má»—i chiều sám hối sáu căn. NhÆ°ng tụng mãi quen rồi sanh lờn, tụng giống nhÆ° trả bài. Nếu tụng Ä‘úng thì Ä‘ó chính là đường tu của mình. Má»—i chiều sám hối sáu căn để nhắc mình luôn nhá»› con đường vào thế gian và xuất thế gian đều ở ngay nÆ¡i Ä‘ây.

Lâu nay nhiều người cho rằng pháp xuất thế rất xa xôi, tận thời Phật xa xÆ°a, rồi Ä‘i tìm kiếm phân tích, tốn bao nhiêu trang giấy má»±c. Tuy phân tích giải thích nhiều nhÆ° vậy mà pháp xuất thế vẫn ở Ä‘âu không thấy. Đây là chá»— mình phải nhìn lại, phải tỉnh lại!

Chính ngay sáu căn này thôi, khỏi cần tìm kiếm Ä‘âu xa. Ngay sáu căn này mà không chịu hạ thủ công phu, còn đợi gì nữa? Hòa thượng Tôn sÆ° Ä‘ã dạy chúng ta: “Mắt biết thấy, tai biết nghe là chân tâm hiện tiền rõ ràng”. Ngay Ä‘ó soi trở lại sẽ thấy nó luôn hiện tiền, chÆ°a từng thiếu vắng. Quan trọng là chúng ta có chịu tin trở lại hay không. Nếu cứ tin theo sáu trần thì không bao giờ thấy.

Hòa thượng Tôn sÆ° nói theo cách nói Việt Nam và theo ngôn ngữ, phÆ°Æ¡ng tiện bây giờ, không nhÆ° các vị Thiền sÆ° ngày xÆ°a nói hÆ¡i kỳ bí, hÆ¡i khó hiểu. Ngài nói trắng ra, chỉ thẳng ngay đường về cho mình: “Mắt thấy tai nghe là chân tâm hiện tiền”. Còn các Thiền sÆ° ngày xÆ°a thì nhÆ°:

Ngưỡng Sơn đến hỏi Thiền sư Trung Ấp:

- Làm sao thấy được Phật tánh?

SÆ° Ä‘áp:

- Ta nói cho ngÆ°Æ¡i má»™t ví dụ: NhÆ° má»™t nhà có sáu cá»­a, trong có má»™t con khỉ, bên ngoài có má»™t con khỉ kêu “chóe chóe”. NhÆ° thế, ở sáu cá»­a đều kêu, sáu cá»­a đều Ä‘áp.

Ngưỡng Sơn lễ tạ, đứng dậy thưa:

- Vừa rồi được Hòa thượng cho ví dụ, con thảy được hiểu rõ. NhÆ°ng có má»™t việc, nếu nhÆ° con khỉ ở trong Ä‘ã ngủ, con khỉ ở ngoài muốn gặp phải làm sao?

SÆ° xuống giường thiền nắm tay Ngưỡng SÆ¡n nói:

- Chóe chóe! Ta cùng người thấy nhau rồi!

Khi con khỉ bên trong thức, con khỉ bên ngoài kêu chóe chóe nó liền ứng lại, bên trong và bên ngoài có tiếp xúc rõ ràng nên dá»… hiểu dá»… thấy. Còn khi con khỉ bên trong ngủ thì sao? Đây là việc cấp bách trong đời tu của mình, má»—i người chúng ta cần phải hiểu, phải thấy! Con khỉ bên ngoài kêu, con khỉ bên trong liền Ä‘áp lại, Ä‘ó là tin tức cho chúng ta thấy rằng sáu căn thường phóng quang nhắc nhở chúng ta phải tỉnh, quay trở lại. NhÆ°ng chá»— Ä‘ó còn có tin tức, còn có trong có ngoài, nên dá»… hiểu dá»… thấy. Và vì còn chá»— bị thấy nên cÅ©ng dá»… bị phá. Chúng ta tu cần phải tiến thêm má»™t bÆ°á»›c nữa là phải thấy thấu đến chá»— con khỉ bên trong ngủ. Đến chá»— này rồi thì không ai đụng tá»›i được, không ai dòm lén được, không ai bắt chÆ°á»›c được. Tức là không còn chá»— bị thấy, không còn bị những tình thức phân biệt chi phối, do Ä‘ó không ai, không gì có thể phá hoại được. Nói theo nhà thiền là đến chá»— này thì lạnh nóng tá»± biết. Chỉ có những người cùng đến chá»— Ä‘ó má»›i cảm thông nhau. Đó là chá»— mà Ngài Trung Ấp nắm tay Ngưỡng SÆ¡n nói: “Chóe chóe! Ta cùng ông thấy nhau rồi!”

Trong nhà thiền, người thấu được chá»— chân thật Ä‘ó thì không còn sợ ai bắt bẻ, không còn sợ chỉ trích. Hai tròng mắt này làm sao thấy được chá»— Ä‘ó mà chỉ trích! Thấy được chá»— Ä‘õ rồi sẽ đủ niềm tin vững chắc, không còn sợ nữa. Mà chá»— Ä‘ó là phải bặt hết tin tức trong ngoài, chỉ thầm nhận, không qua trung gian. Đến Ä‘ó  rồi thì gặp chÆ° Phật, chÆ° Tổ ngay nÆ¡i chính mình chá»› không Ä‘âu khác.

Có lần, Đơn Hà đến thăm Quốc sÆ° Huệ Trung thì gặp lúc Quốc sÆ° Ä‘ang ngủ. Đơn Hà hỏi thị giả Đam Nguyên:

- Quốc sÆ° có nhà không?

Đam Nguyên Ä‘áp:

- Ở thì có ở, nhÆ°ng không tiếp khách.

Đơn Hà:

- Rất sâu xa thay!

Đam Nguyên nói:

- Dù mắt Phật vẫn chẳng nhìn thấy.

Đơn Hà bảo:

- Thật là rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con.

Làm sao thấy được đến chá»— Quốc sÆ° ngủ Ä‘ó! Chá»— này thật rất sâu xa, mắt Phật cÅ©ng chẳng nhìn thấy. Tuy nhiên, Ngài Đơn Hà lại biết mà khen là rất sâu xa, thì ló Ä‘uôi rồi!

Đam Nguyên không tầm thường, Đơn Hà cÅ©ng là bậc sáng mắt. Hai Ngài có sá»± cảm thông nhau, còn mình đứng ngoài nghe không thấy gì là sâu xa. Ngày xÆ°a các Ngài tu hành lúc nào cÅ©ng chuyên tâm, lúc nào cÅ©ng ở trong thiền, thấy cái gì cÅ©ng là thiền. Chúng ta bây giờ tu lỏng lẻo, thấy bên ngoài, thấy theo thế gian thì nhiều, thấy chuyện Ä‘ó, tức thấy theo thiền thì rất ít. Trong nhà Phật có câu: “Nếu tâm chánh thì nói pháp tà cÅ©ng thành chánh, còn tâm tà thì nói pháp chánh cÅ©ng thành tà”. Nhiều khi chúng ta Ä‘em tâm phân biệt thế gian mà giảng kinh Ä‘iển thì càng phân tích càng khiến người thêm nghi. Còn các Ngài nói chuyện thế gian mà vẫn thấm nhuần Phật Pháp. NhÆ° trong Ä‘ây, chỉ chuyện Quốc sÆ° ngủ thôi nhÆ°ng cÅ©ng hiển bày lý thiền sâu xa.

Trong nhà thiền có câu chuyện ăn trá»™m dạy con: XÆ°a có má»™t tên đọa chích rất lành nghề. Má»™t hôm, con trai ngỏ ý muốn học nghề của cha. Tên ăn trá»™m liền dẫn con Ä‘i thá»±c tập. Hai cha con đến má»™t nhà giàu có, Ä‘ánh cho lÅ© chó chết mê mệt xong, đạo chích Ä‘ào ngạch, khoét vách dắt con chui vào nhà.

Cả nhà ngủ say nhÆ° chết. Tên trá»™m thấy má»™t cái rÆ°Æ¡ng to còn trống bèn giở nắp rÆ°Æ¡ng bảo con:

- Con chui vào Ä‘ây, hốt hết đồ đạc bỏ vào bao cho cha.

Thằng con y lời, đạo chích liền Ä‘óng nắp gài khoen lại… rồi lẻn ra khỏi nhà, hô hoán lên ầm Ä©:

- Ä‚n trá»™m! Ä‚n trá»™m!

Chủ nhà bừng tỉnh, thấy nhà bị khoét vách, dáo dác tìm kiếm hồi lâu, không thấy Ä‘á»™ng tịnh liền Ä‘i ngủ lại.

Thằng con lão đạo chích nằm chết Ä‘iếng trong rÆ°Æ¡ng, tái tê vì sợ và hận cha khôn tả. Hồi lâu, hắn nghÄ© ra má»™t kế thoát thân, bèn lấy tay cào sá»™t soạt vào thành rÆ°Æ¡ng và giả tiếng chuá»™t kêu “chít…chít…” để Ä‘ánh lừa chủ nhà.

Nghe chuá»™t kêu, chủ nhà vá»™i thức giấc, đốt Ä‘èn mở rÆ°Æ¡ng Ä‘uổi chuá»™t. Thằng bé liền nhỏm dậy, tắt Ä‘èn, xô té chủ nhà, tông cá»­a chạy má»™t mạch. Chủ nhà lục tục kéo nhau, vừa chá»­i vừa Ä‘uổi theo.

Thằng bé chạy đến đường cùng thì gặp má»™t cái giếng, nó vá»™i vàng ôm má»™t cục Ä‘á to liệng xuống giếng và tri hô:

- Thằng ăn trá»™m rá»›t xuống giếng rồi… Làng xóm Æ¡i!

Mọi người đổ xô nhau kéo đến giếng để bắt trá»™m. Thằng bé chạy thẳng về nhà.

Gặp cha, thằng bé òa lên khóc. Và không tiếc lời để oán trách cha. Lão đạo chích mỉm cười nói:

- Khoan Ä‘ã… Con hãy kể cho cha nghe con Ä‘ã thoát thân bằng cách nào?

Cậu con thuật lại từ đầu chí Ä‘uôi. Lão đạo chích vá»— tay cười ha hả:

- Hay quá, con tôi Ä‘ã thành nghề rồi!

Các vị Thiền sÆ° dạy đệ tá»­ cÅ©ng theo cách nhÆ° ăn trá»™m dạy con vậy. Đệ tá»­ phải tá»± sáng lên chá»› không phải á»· lại vào vị thầy. NhÆ° vậy, ăn trá»™m là pháp tà mà qua tay các Ngài dùng cÅ©ng thành pháp chánh. Còn mình không khéo, Phật pháp là chánh mà Ä‘em tâm phân biệt là giảng giải má»™t hồi thành pháp tà.

CÅ©ng vậy, chỉ là chuyện ngủ mà vì Ngài Đam Nguyên lúc nào cÅ©ng thấy thiền nên Ngài nói theo thiền: “Ở thì có ở mà không tiếp khách”. NghÄ©a Ä‘Æ¡n giản là nói Quốc sÆ° ngủ không tiếp khách, nhÆ°ng cÅ©ng nói lên ý nghÄ©a sâu xa về tâm thiền của Quốc sÆ°, Ngài Ä‘ã đến chá»— bặt hết tin tức bên ngoài, tâm vắng bặt, không có duyên, không có tin tức bên ngoài, nhÆ°ng nó vẫn ở Ä‘ó chá»› không thể mất.

Không tiếp khách tức là không có duyên, không tiếp xúc bên ngoài, ngài Đơn Hà hiểu được nên nói “Rất sâu xa!”. Chá»— Ä‘ó quá sâu, người bình thường không thấy được, mắt mình Ä‘âu thấy ná»—i chá»— Ä‘ó mà Ngài Đơn Hà thấy được, nhÆ°ng Đam Nguyên bẻ lại: “Mắt Phật cÅ©ng chẳng nhìn thấy!”. Ở Ä‘ây cần thầm hiểu theo ý ngoài lời, nói mắt Phật chẳng thấy là muốn chỉ chá»— Ä‘ó không phải chá»— bị thấy. Vì còn chá»— bị thấy là có đối tượng bị thấy, tức là còn bị kiểm Ä‘iểm. Chá»— này không thuá»™c về đối tượng, vượt ngoài năng sở đối Ä‘ãi. Đơn Hà bèn khen: “Rồng sanh rồng con, phụng sanh phụng con.”

Chúng ta thấy chỉ là chuyện Quốc sÆ° ngủ thôi mà vì hai vị đều có chá»— thông cảm vá»›i nhau nên thành ra chuyện thiền đạo. Thật là quá hay! Chá»— này chính là chá»— con khỉ bên trong ngủ, bặt hết tin tức. Thấy được chá»— Ä‘ó má»›i thấy được yếu chỉ của Thiền. Khi Ä‘ó, chúng ta sẽ gặp chÆ° Phật, chu Tổ ngay trong mình, chẳng cần tìm Ä‘âu xa. Đó má»›i chính là ngôi nhà thật của chúng ta, nhà Ä‘ó má»›i là chá»— mình ở lâu dài, còn ngôi nhà tứ đại này chỉ là tạm mượn thôi. Thế mà chúng ta bây giờ lại quá quan tâm tá»›i nhà tạm, sống vá»›i nhà tạm thì nhiều mà ít quan tâm tá»›i nhà thật. Thân này là nhà tạm, sáu căn cÅ©ng không phải nhà thật của mình. Nếu cứ bám trong Ä‘ó thì phải thất vọng thôi vì phải đến lúc trả lại. Rồi không khéo lại tiếp tục bị gạt, tìm kiếm cái nhà tạm khác gá nÆ°Æ¡ng để rồi lại bị gạt nữa. Trong khi có căn nhà thật có thể sống vÄ©nh viá»…n mà lại quên.

Đây là chá»— mà Thông PhÆ°Æ¡ng muốn nhắc. Chỉ bấy nhiêu là đủ niềm vui trở về nhà, đủ vốn để Ä‘i trong kiếp luân hồi. Chúc tất cả luôn nhá»› trở về nhà thật của chính mình, chá»› mãi làm kẻ ở trọ, hoặc mãi lang thang xứ người. Tưởng cái giả là thật rồi lo Ä‘i tìm thức ăn nuôi nó, sá»› nó mất, và dù có sợ mấy nó vẫn mất. Trong khi có cái không cần sợ mất mà lúc nào cÅ©ng có.

Đem Ä‘iều này nhắc nhở nhau để đền Æ¡n Phật Tổ. Đó cÅ©ng là chá»— mình cùng thông cảm nhau. Chúc tất cả sá»›m thấy được, sá»›m tìm được đường về!

 

 

 

 

Pháp Thoại

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872742" 
				and advertisment.end_time>"1526872742"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872742" 
				and advertisment.end_time>"1526872742"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Tin má»›i

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03385
 • Đang online: 19