Đường trở về

25/03/2016 | Lượt xem: 2112

Ai Ä‘ã từng đọc kinh Pháp Hoa chắc rằng không thể quên câu chuyện: đứa con ông Trưởng Giả bỏ cha Ä‘i lÆ°u lạc lang thang, làm gã cùng tá»­ thật Ä‘áng thÆ°Æ¡ng. Từ địa vị là con má»™t ông Trưởng Giả giàu có, gia tài, sá»± sản không thể tính kể, Ä‘ó là má»™t kho tàng mà mình sẽ thừa hưởng chứ không ai khác; nhÆ°ng Ä‘ành bỏ Ä‘i lang thang, ăn mày từ nÆ¡i này sang nÆ¡i khác, đến ná»—i má»—i ngày càng xa quê cÅ©

Rồi trong má»™t giây phút nào Ä‘ó, trên bÆ°á»›c đường lÆ°u lạc Ä‘ó Ä‘ây, bá»—ng dÆ°ng gã Ä‘i ăn xin lần lượt trở về Ä‘úng vào ngôi nhà xÆ°a ấy, gặp ngay người cha ấy, nhÆ°ng nào có hay biết, vì Ä‘ã quên mất cá»™i gốc của mình từ lâu. Đã tá»± mang mặc cảm mình là kẻ ăn mày lang thang không ra gì, thì đối vá»›i má»™t người cha giàu có, sang trọng nhÆ° vua chúa kia bao giờ dám ngó đến, nói chi là nhận Ä‘ó làm cha. Đọc câu chuyện trên, chúng ta cảm thấy thÆ°Æ¡ng tiếc cho gã cùng tá»­ Ä‘ó vô cùng! Song xét lại, chúng ta ngày nay có khác gì vá»›i gã cùng tá»­ kia! Má»—i người chúng ta hiện nay, Ä‘âu không phải là kẻ ĐANG THỪA KẾ MỘT GIA SẢN VÔ VÀN TRÂN QUÍ, mà Ä‘ành bỏ Ä‘i lang thang trong khắp nẻo luân hồi, làm khách phong trần Ä‘ói khát, khổ sở!

Điều Ä‘ó không có gì lạ, bởi chúng ta ai ai cÅ©ng có đủ má»™t ông cha “CHẲNG SANH CHẲNG DIỆT”, vá»›i má»™t kho tàng “CÔNG ĐỨC TRÍ TUỆ VÔ BIÊN”, dùng mãi không hết, song vì má»™t niệm bất giác chợt dấy lên, nên Ä‘ành quên Ä‘i, để trôi dạt theo dòng thức sanh diệt và Ä‘uổi bắt những pháp hÆ° ảo bên ngoài, đến phải nhọc nhằn lăn lá»™n trong ba đường, sáu nẻo, lên xuống không ngừng. Càng theo cái sanh diệt hÆ° huyá»…n thì càng xa cái chÆ¡n thật vô sanh, tức càng ngày càng xa quê hÆ°Æ¡ng chính mình. Cảm sâu ý nghÄ©a này, vua Trần Thái Tông Ä‘ã nói trong bài kệ NÚI THỨ NHỨT, sách Khóa HÆ° Lục:

        Chân tể huân Ä‘ào vạn tượng thành,
        Bản lai phi triệu há»±u phi manh.
        Chỉ sai hữu niệm vong vô niệm,
        KhÆ°á»›c bối vô sanh thọ hữu sanh.
        Tá»· trÆ°á»›c chÆ° hÆ°Æ¡ng thiệt tham vị,
        Nhãn manh chúng sắc nhÄ© văn thanh.
        VÄ©nh vi lãng Ä‘ãng phong trần khách,
        Nhá»±t viá»…n gia hÆ°Æ¡ng vạn lý trình.
Tạm dịch:
        Trời đất nấu nung vạn tượng thành,
        XÆ°a nay không móng cÅ©ng không manh.
        Chỉ sai hữu niệm quên vô niệm,
        Liền trái không sanh nhận có sanh.
        MÅ©i đắm các hÆ°Æ¡ng, lưỡi tham vị,
        Mắt mờ chúng sắc, tiếng mê tai.
        Lang thang làm khách phong trần mãi,
        Ngày cách quê hÆ°Æ¡ng muôn dặm trình.

            (HT. Thích Thanh Từ dịch)

Muôn tượng muôn vật giữa thế gian này vốn không có đầu mối, không do ai làm ra cả, mà chỉ do trời đất, âm dÆ°Æ¡ng nấu nung, chuyển hóa, ngÆ°ng đọng mà hiện thành. Đây là ngầm ý nói, mọi vật do mê mà hiện, thật không có mối manh sanh ra. Tức ngay khi sanh là không sanh. Bởi vậy, con người vốn ở trong thể không niệm, không sanh, nhÆ°ng vừa chợt có niệm khởi liền sai Ä‘i, ngay Ä‘ó trái vá»›i thể không sanh mà nhận lấy có niệm, có sanh. Đó là trôi dạt theo dòng sanh diệt mà kinh Lăng Nghiêm gọi là “VỐN Ở TRONG THỂ THANH TỊNH SẴN NHƯ VẬY, MÀ Bá»–NG DƯNG PHÁT SANH NÚI SÔNG, QUẢ ĐẤT” (thanh tịnh bản nhiên hốt sanh sÆ¡n hà đại địa). Chính ở má»™t niệm khởi này, nên Ä‘ành trái vá»›i cá»™i nguồn không sanh, bỏ mất chÆ¡n thể hàng hữu, mà Ä‘i xa dần, xa dần trong kiếp sanh tá»­. Rồi mÅ©i đắm theo các mùi hÆ°Æ¡ng, lưỡi tham lấy nÆ¡i vị, mắt bị mờ vá»›i các sắc, tai thì mê bởi những tiếng, tức là sáu căn chạy Ä‘uổi theo sáu trần, bị nó lôi Ä‘i mãi, quên mất cả đường về. Vì vậy má»›i nói rằng, LÀM KHÁCH PHONG TRẦN LANG THANG MÃI, má»—i ngày má»—i ngày càng Ä‘i xa quê hÆ°Æ¡ng không biết bao nhiêu dặm trình mà kể. NghÄ© lại có thật Ä‘áng thÆ°Æ¡ng cho mình chăng? Đó là nói chúng ta Ä‘ã bỏ mất QUÊ HƯƠNG CHÂN THẬT SÁNG NGỜi MUÔN THUỞ mà Ä‘i nhận lấy những BÓNG DÁNG HƯ HUYỄN CHẬP CHỜN TRÊN ĐƯỜNG trần ai mê muá»™i, rồi vui theo những cái vui tạm bợ, chợt có chợt không, nên chÆ°a bao giờ biết được niềm vui bất diệt tại quê nhà. Chính vì thế, Đức Phật má»›i ra đời để Ä‘ánh thức chúng ta nhá»› lại. ChÆ° Tổ ra đời, dùng mọi cách để khÆ¡i dậy chá»— này. Vậy thì, bây giờ chúng ta LÀM SAO TRỞ VỀ? và biết ĐÂU LÀ CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ?


Các Tổ thường nói: “NHÂN ĐẤT TÉ, PHẢi NHÂN ĐẤT MÀ ĐỨNG DẬY”. Chính từ chá»— mình mê Ä‘ó, cÅ©ng chính là chá»— mình quay trở về chứ không Ä‘âu khác. Kinh Lăng Nghiêm khi Ngài A Nan hỏi Phật về nghÄ©a trói và mở, thì chẳng phải má»™t đức Phật Thích Ca, mà mười phÆ°Æ¡ng chÆ° Phật đồng phóng quang đến thế giá»›i này, đồng bảo Ngài A Nan: “ÔNG MUỐN BIẾT CỘi GỐC VÔ MINH LÀ ĐẦU GÚT KHIẾN CHO ÔNG LUÂN Há»’i SANH TỬ, CHỈ LÀ SÁU CÄ‚N CỦA ÔNG CHỨ KHÔNG VẬT GÌ KHÁC. ÔNG MUỐN BIẾT TÁNH VÔ THƯỢNG Bá»’ ĐỀ, KHIẾN ÔNG MAU CHỨNG AN LẠC GIẢi THOÁT TỊCH TỊNH DIỆU THƯỢNG, CŨNG LÀ SÁU CÄ‚N CỦA ÔNG CHỨ KHÔNG VẬT GÌ KHÁC.” Nói Ä‘Æ¡n giản, chính sáu căn là gốc sanh tá»­ luân hồi, cÅ©ng chính sáu căn là gốc giải thoát Niết Bàn. Đây là Ä‘iểm rất quan trọng, chúng ta nghiệm xét kỹ,sẽ thấy con đường giải thoát ngay trong mắt Ä‘ây thôi, chứ không xa lạ tận nÆ¡i nào nhÆ° mình thường tưởng tượng.

Chính lâu nay, chúng ta từ nÆ¡i sáu căn thấy nghe, hiểu, biết chạy Ä‘uổi duyên theo sáu trần mà dẫn mình Ä‘i trong luân hồi, tạo nghiệp không lường. Giờ Ä‘ây, cÅ©ng ngay sáu căn Ä‘ó, mình biết xoay trở lại, không chạy theo sáu trần nữa, tức là con đường trở về chứ gì. Bằng chứng là trong kinh Lăng Nghiêm, khi Phật bảo các vị Thánh thuật lại chá»— chứng ngá»™ của mình để Ngài Văn Thù chọn căn viên thông, thì trong hai mÆ°Æ¡i lăm vị Thánh thuật lại Ä‘ó, đều không ngoài sáu căn, sáu trần, sáu thức mà chứng viên thông, trừ bảy vị từ nÆ¡i bảy đại. Điều Ä‘ó cho thấy rõ là, NGAY NÆ I SÁU CỬA NÀY ĐỀU CÓ Äá»¦ CON ĐƯỜNG TRỞ VỀ để chứng ngá»™ viên thông. Đó là trong kinh, bÆ°á»›c qua trong nhà Thiền cÅ©ng không thiếu gì trường hợp các Thiền sÆ° tỏ ngá»™ từ nÆ¡i sáu căn.


1. Thiền sÆ° Linh Há»±u ở Qui SÆ¡n. Khi còn ở vá»›i tổ Bá Trượng, má»™t hôm SÆ° đứng hầu Bá Trượng, Bá Trượng hỏi:
- Ai?
SÆ° thÆ°a:
- Con Linh Há»±u!
Bá Trượng bảo:
- NgÆ°Æ¡i vạch trong lò xem có lá»­a chăng?
Sư vạch ra, thưa:
- Không lá»­a.
Bá Trượng đứng dậy, đến vạch sâu trong lò được chút lá»­a, Ä‘Æ°a lên chỉ SÆ°, bảo:
- NgÆ°Æ¡i bảo không, cái này là cái gì?
SÆ° do Ä‘ây phát ngá»™, lá»… tạ trình bày chá»— giải ngá»™ của mình.
Ngay khi tổ Bá Trượng cầm chút lá»­a Ä‘Æ°a lên bảo ngài Linh Há»±u: - NgÆ°Æ¡i bảo không , cái này là cái gì? Đó là Tổ MỞ CỬA CON MẮT Ä‘Æ°a SÆ° vào. Và SÆ° cÅ©ng thật lanh lợi chụp ngay cÆ¡ há»™i vào liền, không để lỡ mất.


2. Thiền sÆ° Hy Vận ở Hoàng Bá. Lúc SÆ° trụ trì chùa Đại An ở Hồng Châu. Có lần SÆ° tránh chúng đến chùa Khai Nguyên cÅ©ng ở Hồng Châu. TÆ°á»›ng Quốc Bùi HÆ°u vào chùa thấy hình vẽ trên vách, hỏi thầy trụ trì:
- Vẽ cái gì Ä‘ây?
Thầy trụ trì Ä‘áp:
- Vẽ hình cao Tăng.
Bùi HÆ°u hỏi:
- Hình có thể thấy, cao Tăng ở Ä‘âu?
Thầy trụ trì không thể Ä‘áp được. Bùi HÆ°u hỏi:
- Trong Ä‘ây có thiền nhÆ¡n chăng?
Thầy trụ trì Ä‘áp:
- Vừa có má»™t vị tăng vào chùa Ä‘ang làm việc, in tuồng thiền giả.
Bùi HÆ°u bèn xin cho gặp. Thấy SÆ°, Bùi HÆ°u nói:
- HÆ°u vừa có má»™t câu hỏi, chÆ° đức tiếc lời, giờ thỉnh thiền nhÆ¡n Ä‘áp thế má»™t câu.
Sư bảo:
- Mời tÆ°á»›ng công hỏi lại.
Bùi HÆ°u lập lại câu hỏi trÆ°á»›c.
SÆ° dùng tiếng trong thanh gọi:
- Bùi HÆ°u!
Bùi HÆ°u:
- Dạ!
Sư bảo:
- Ở chá»— nào?
Bùi HÆ°u ngay nÆ¡i Ä‘ó ngá»™ được ý chỉ, nhÆ° được hạt châu trên búi tóc, bèn thỉnh SÆ° vào phủ kính thờ.
Đây là ngài Hoàng Bá MỞ CỬA Lá»– TAI và Bùi HÆ°u cÅ©ng kịp thời thẳng vào, liền thấy THẬT TƯỚNG CAO TÄ‚NG hiện tiền. Thật sung sÆ°á»›ng biết mấy!


3. Thái sá»­ Hoàng Đình Kiên đến nÆ°Æ¡ng theo Hối Đường, Hối Đường bảo:
- NhÆ° Khổng Tá»­ nói: “Này các trò! Cho ta là giấu giếm Æ°? Ta không có giấu giếm gì các trò cả,” Thái sá»­ căn cứ vào Ä‘âu mà lý luận?
Ông suy nghÄ© để Ä‘áp. Hối Đường bảo:
- Chẳng Ä‘úng! Chẳng Ä‘úng!
Ông càng thêm mê muá»™i.
Má»™t hôm, ông theo hầu Hối Đường Ä‘i dạo núi, bấy giờ hoa quế rụng đầy đất. Hối Đường má»›i hỏi:
- Ông có ngá»­i thấy mùi thÆ¡m hoa quế chăng?
- Ngửi thấy.
Hối Đường bảo:
- Ta không có giấu giếm gì ông cả.
Ông chợt tỉnh, liền lá»… bái thÆ°a:
- Hòa Thượng thật là tâm thiết tha của lão bà.
Hối Đường cười nói:
- Chỉ cần ông về đến nhà mà thôi.
Trong Ä‘ây thì ngài Hối Đường MỞ CỬA Lá»– MŨI Ä‘Æ°a ông Hoàng Đình Kiên vào, và ông cÅ©ng Ä‘úng lúc vào ngay, quên Ä‘i má»™t thời lang thang làm khách phong trần.


4. Thiền sÆ° Huệ Hải ở Đại Châu. Lúc đầu SÆ° đến tham vấn Mã Tổ. Mã Tổ hỏi:
- Từ Ä‘âu đến?
SÆ° thÆ°a:
- Ở Việt Châu, chùa Đại Vân đến.
- Đến Ä‘ây cầu việc gì?
- Đến cầu Phật pháp.
- Kho báu nhà mình chẳng Ä‘oái hoài, bỏ nhà chạy Ä‘i tìm cái gì? Ta trong ấy không có má»™t vật, cầu Phật pháp cái gì?
SÆ° lá»… bái, thÆ°a:
- Cái gì là kho báu nhà mình của Huệ Hải?
- Chính nay ngÆ°Æ¡i hỏi ta, là kho báu của ngÆ°Æ¡i, đầy đủ tất cả không thiếu thốn, tá»± do sá»­ dụng, Ä‘âu nhờ tìm cầu bên ngoài.
Ngay câu này, SÆ° Tá»° NHẬN Bá»”N TÂM KHÔNG DO HIỂU BIẾT, vui mừng lá»… tạ.
Ở Ä‘ây thì Mã Tổ MỞ CỬA CÁI LƯỠi Ä‘Æ°a ngài Huệ Hải vào. Ngài Huệ Hải cÅ©ng không chút chần chờ nhảy vào ngay, liền tá»± nhận ra kho báu nhà mình xÆ°a nay vẫn đầy đủ, chÆ°a từng thiếu thốn bao giờ, mà bấy lâu nay Ä‘ành nhọc nhằn làm kẻ cùng tá»­ lang thang!

5. Thiền sÆ° Văn Yển ở Vân Môn. Lúc SÆ° đến Mục Châu tham vấn Trần Tôn Túc. Vừa thấy SÆ° đến, Tôn Túc liền Ä‘óng cá»­a. SÆ° gõ cá»­a. Tôn Túc hỏi:
- Ai?
SÆ° thÆ°a:
- Con.
Tôn Túc hỏi:
- Làm gì?
SÆ° thÆ°a:
- Việc mình chÆ°a sáng xin thầy chỉ dạy.
Tôn Túc mở cá»­a trông thấy SÆ° liền Ä‘óng cá»­a lại. NhÆ° thế liên tiếp 3 ngày. Ngày thứ 3, Tôn Túc mở cá»­a, SÆ° liền chen vào. Tôn Túc nắm đứng bảo:
- Nói! Nói!
SÆ° suy nghÄ©. Tôn Túc liền xô ra, nói:
- “Cây dùi đời Tần”.
Rồi Ä‘óng sầm cá»­a lại, kẹt nát bàn chân SÆ°. Cái Ä‘au thấu xÆ°Æ¡ng ấy khiến SÆ° ngá»™ nhập.
Đến Ä‘ây, trường hợp hÆ¡i đặc biệt. Ngài Trần Tôn Túc bạo dạn MỞ CỬA THÂN cho ngài Văn Yển vào, và ngài Văn Yển cÅ©ng khéo vào. Má»›i nhìn qua thấy ngài Trần Tôn Túc nhÆ° tàn nhẫn, nhÆ°ng chính cái Ä‘au Ä‘ó khiến ngài Văn Yển nhá»› mãi không quên, CHUYỂN XÚC GIÁC thành CHÁNH GIÁC.

 

6. Thiền sÆ° Kỉnh Huyền ở Đại DÆ°Æ¡ng. Lúc SÆ° Ä‘i du phÆ°Æ¡ng, trÆ°á»›c đến LÆ°Æ¡ng SÆ¡n chá»— Thiền sÆ° Duyên Quán.
Sư hỏi:
- Thế nào là đạo tràng vô tÆ°á»›ng?
LÆ°Æ¡ng SÆ¡n chỉ BồTát Quán Âm nói:
- Cái này là do Ngô Xá»­ SÄ© vẽ.
SÆ° suy nghÄ© để tiến ngữ, LÆ°Æ¡ng SÆ¡n nhanh nhẩu nói:
- Cái này có tÆ°á»›ng, cái kia không tÆ°á»›ng.
SÆ° nhân Ä‘ó tỉnh ngá»™, liền lá»… bái.
Chá»— này hÆ¡i khó thấy. Thiền sÆ° Duyên Quán khéo MỞ CỬA Ý Ä‘Æ°a ngài Kỉnh Huyền vào đạo tràng vô tÆ°á»›ng. Ngài Kỉnh Huyền cÅ©ng nhanh nhÆ° chá»›p thẳng vào, nếu chậm má»™t chút, Ä‘ã THEO CÁI SUY NGHĨ Ä‘i xa mấy ngàn dặm rồi.
NhÆ° vậy, để thấy rõ rằng, ngay trên đường mê chính là đường giác, lối về là Ä‘ây. NhÆ° lời dẫn trong mục “THẤY TRÂU” của Tranh Chăn Trâu Ä‘ã nói: “Từ tiếng được vào chá»— thấy liền Ä‘úng. Cá»­a sáu căn rành rõ không sai, trong Ä‘á»™ng dụng rành rành hiển lá»™. Chất muối trong nÆ°á»›c, sắc xanh trong keo. Vén chân mày lên chẳng phải vật khác”.
Khi mê thì cÅ©ng “THẤY NGHE” này mà mờ tối. Lúc giác cÅ©ng “THẤY NGHE” này mà sáng ngời. Tức là con trâu tâm luôn hiển lá»™ rõ ràng nÆ¡i cá»­a sáu căn và trong mọi Ä‘á»™ng dụng hàng ngày không chút gì nghi ngờ. Hay nói ngược lại, muốn gặp CON TRÂU TÂM, phải ngay cá»­a sáu căn và trong mọi cá»­ chỉ, hành Ä‘á»™ng Ä‘ó, khéo nhận ra thôi, chứ không Ä‘âu khác. NhÆ° ngài Sùng Tín hầu thiền sÆ° Đạo Ngá»™ má»™t thời gian lâu. Má»™t hôm, SÆ° thÆ°a:
- Từ ngày con vào Ä‘ây đến giờ, chÆ°a được thầy chỉ dạy tâm yếu.
Đạo Ngộ bảo:
- Từ ngày ngÆ°Æ¡i vào Ä‘ây, ta chÆ°a từng chẳng chỉ dạy ngÆ°Æ¡i tâm yếu.
- Chỉ dạy ở chá»— nào?
- NgÆ°Æ¡i dâng trà lên, ta vì ngÆ°Æ¡i mà tiếp. NgÆ°Æ¡i bÆ°ng cÆ¡m đến, ta vì ngÆ°Æ¡i mà nhận. NgÆ°Æ¡i xá lui thì ta gật đầu. Chá»— nào chẳng chỉ dạy tâm yếu?
SÆ° cúi đầu lặng thinh giây lâu. Đạo Ngá»™ bảo:
- Thấy thì thẳng Ä‘ó liền thấy, suy nghÄ© liền sai.
Ngay câu nói Ä‘ó SÆ° liền ngá»™.
Quả thật, chính ngay chá»— Ä‘á»™ng dụng hàng ngày,bÆ°ng cÆ¡m, dâng trà, xá chào … luôn luôn hiển lá»™ ánh sáng chân thật không má»™t phút giây nào thiếu sót, vậy mà chúng ta có bao giờ NHỚ BIẾT Ä‘âu!
Bởi vậy, chÆ° Tổ thường bảo là “THẬT Sá»° ĐÁNG THƯƠNG THAY!”. CÅ©ng nhÆ° trong nÆ°á»›c biển vốn có chất muối, nếu người biết, liền dẫn nÆ°á»›c biển vào ruá»™ng để cho bốc hÆ¡i, tức có muối dùng. Chúng ta nhận biết rõ ngay cá»­a sáu căn vốn có “THỂ CHÂN THẬT” hằng hiển lá»™, khéo dùng phÆ°Æ¡ng tiện tiến tu, thường soi trở lại không chạy theo sáu trần, thì sẽ sống được vá»›i thể chân thật, có đủ diệu dụng vượt thoát sanh tá»­, làm chủ muôn pháp tá»± tại. Đây là má»™t sá»± thật trăm phần trăm, chỉ cần chúng ta VÉN CHÂN MÀY LÊN, MỞ MẮT RA, thì nó “RÕ RÀNG SÁNG Rá» ”, KHÔNG PHẢi VẬT GÌ KHÁC ĐÁNG NGHI NGỜ!


Cho nên, lâu nay chúng ta cứ than là Ä‘ã bị trầm luân từ vô thủy, hết kiếp này đến kiếp khác lăn lá»™n mãi trong đường luân hồi, không biết Ä‘âu là lối ra. Thì Ä‘ây, LỐi RA Đà MỞ, ĐƯỜNG VỀ Đà HIỆN,chỉ còn đợi chúng ta có CẤT BƯỚC ĐI hay không thôi. Đi, thì ngay chá»— “THẤY NGHE” Ä‘ó, liền trở về. Lừng chừng, thì cÅ©ng ngay chá»— “THẤY NGHE” Ä‘ó, liền bị trôi giạt. Chân lý quả thật sáng ngời trÆ°á»›c mắt, quá gần gÅ©i vá»›i chúng ta vô cùng, chá»› không phải ở xa tận phÆ°Æ¡ng trời Ä‘âu Ä‘âu, qua mấy muôn ngàn thế giá»›i khiến chúng ta không bao giờ dám nghÄ© tá»›i. Chỉ má»™t Ä‘iều, VỪA ĐỘNG NIỆM tức thân ở tại QUÊ NGƯỜI. VÔ NIỆM thì ngồi tại QUÊ NHÀ cười ngất! Đường trở về là đấy!

Pháp Thoại

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526873040" 
				and advertisment.end_time>"1526873040"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526873040" 
				and advertisment.end_time>"1526873040"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Tin má»›i

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03387
 • Đang online: 29