Ký sự Đại giới đàn Pháp Loa 2017: Ngày thứ 3, Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ni, Tỳ Kheo ni cầu thọ chánh pháp Đại tăng

16/10/2017 | Lượt xem: 3659

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo

Ngày 10/10/2017 ( nhằm  21 tháng  08 Đinh Dậu), ngày thứ 3 của đại giới đàn Pháp Loa,  tại giới trường Tăng-Ni, Ban Điều hành giới trường và Ban quản giới tử đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường để tấn đàn truyền Tỳ-kheo giới.

 

Hội đồng Thập sư cung thỉnh HT.Thích Nhật Quang làm Đường đầu đắc giới; HT.Thích Minh Thông làm Yết-ma A-xà-lê; HT.Thích Giác Quang, TT.Thích Lệ Trang làm Giáo-thọ A-xà-lê; HT.Thích Hải Mẫn, HT.Thích Thiện Cảnh, HT.Thích Thiện Đạo, HT.Thích Trí Chơn, TT.Thích Giác Văn, TT.Thích Thông Phương, TT.Thích Huệ Quang làm tôn chứng Tăng-già.

Chư Tôn đức dẫn thỉnh đã hướng dẫn giới tử thỉnh Hòa thượng Đàn đầu, Yết-ma A-xà-lê, Giáo thọ A-xà-lê. Sau đó, HT.Thích Giác Quang, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử thỉnh tôn chứng Tăng-già. Sau khi đảnh lễ Tam Bảo, tác pháp Yết-ma tại giới trường, Chư Giới sư được cung nghinh quang lâm an tọa nơi đài truyền giới

Lễ tác pháp thỉnh sư xong, giới tử lui ra khỏi giới trường. Hòa thượng Yết-ma tác pháp vấn hòa, Thượng tọa Giáo thọ đã ra trước Đại Tăng để tác pháp xin cho các giới tử được thọ giới.

Đại Tăng chấp thuận cho Hòa thượng giáo thọ hỏi các già-nạn với giới tử. Sau khi đã hỏi các già-nạn, giới tử thanh tịnh, Đại Tăng chấp thuận để đem các giới tử đến thọ giới. Trong buổi lễ có hơn 450 Sa-di được đăng đàn thọ Tỳ-kheo giới chia làm trên 150 đàn( mỗi đàn 3 vị)

Sau khi Hòa thượng Yết-ma-A-xà-lê đã bạch tứ Yết-ma rồi, vô tác giới thể của giới tử được tác thành. Kế đến, Hòa thượng đường đầu đã khuyến tấn và trao giới tướng Tỳ-kheo cho các Giới tử. Từ đây giới tử đã đầy đủ giới tướng và giới tánh.

Sau khi giới tử đã được tác pháp Yết-ma và truyền giới xong, tiếp theo là nghi thức xả Mạn y và truyền Tam y, bình bát, đãy lọc nước, tọa cụ, đây là những báu vật của người xuất gia mang theo trong suốt cuộc đời mình.

Nhìn những mảnh y ruộng phước được các giới tử trân trọng khoác lên mình, trong niềm hân hoan đầy hỷ lạc khi vừa lãnh thọ giới pháp, từ đây giới thể đã châu viên, các giới tử đã được dự vào hàng Chúng trung tôn, là đống lương của Phật pháp, là bậc ứng cúng của nhân gian. Các giới tử bắt đầu bước vào con đường dấn thân phụng sự, thừa hành mạng mạch của Như Lai, " Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ.

 

Giới luật là nền tảng vững chắc của ngôi nhà Phật pháp. Trên ngôi nhà thường trụ ấy, tăng đoàn phát huy năng lực an lạc giải thoát, làm rạng ngời ánh đạo. Dù Nguyên thủy hay Phát triển, Nam tông hay Bắc tông, dù Thiền, Tịnh, Mật,… tất cả chi lưu đều không xa rời bản thể giới luật.

 Nguồn thiền Việt Nam kế thừa tinh thần hành trì giới luật, các đời Tổ sư hoặc chấn tích hưng thịnh nơi thành thị hay ẩn cư nhàn hạ nơi thôn dã, thong dong tiêu sái hay bận rộn một đời vì công tác Tăng-già, các ngài vẫn nghiêm mật trong khuôn phép kỷ cương. Ánh Kiên Cương diệu tịnh minh thể của Đệ nhị tổ Pháp Loa bủa khắp gần xa, trải qua hưng thịnh thăng trầm, chiếu ngời Chân Không, toàn bày Thường Chiếu sáng soi muôn thuở Trúc Lâm từ đó. Cho nên giới Kinh Đức Phật đã dạy:

Giới như đất bằng, muôn  giống lành từ đất mà sanh.

Giới như vị lương y hay trị bệnh tam độc.

Giới như thuyền từ bi có thể độ người qua bể khổ.

Giới như chuỗi anh lạc để trang nghiêm  pháp thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo Ni

Sáng ngày 10/10, tại giới trường Ni TVTL Trí Đức, Ban điều hành giới trường và Ban quản giới tử đã trang nghiêm cung thỉnh Hội đồng giới sư quang lâm giới trường  để tấn đàn truyền giới cho 506 vị.

 

 


Hội đồng thập sư Ni đưa giới tử Ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp Yết ma.

Chiều ngày 10 /10/2017 (nhằm ngày 21 tháng 8 Đinh Dậu) , ngày thứ 3 của đại giới đàn Pháp Loa, đúng 16 giờ, sau lời tác bạch xin được vào của NS.Thích nữ Như Dung, điển lễ của giới đàn Ni - ĐĐ.Thích Đạo Dũng đã hướng dẫn chư Ni vào đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ  Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp cho giới tử Ni.

NT.Thích nữ Như Đức, Giáo thọ A-xà-lê Ni đã tác bạch cùng Đại Tăng, những Thức-xoa-ma-ni này đã được làm bản pháp Yết-ma, nay đem đến trong Đại Tăng cầu trao truyền Chánh pháp.

 

HT.Thích Minh Thông đã thay Đại Tăng chấp nhận lời thỉnh cầu của giới sư Ni và quang lâm giới trường để trao truyền giới pháp cho các giới tử Ni.

Sau khi quang lâm giới đài đảnh lễ Tam bảo và an tọa trên đàn truyền giới, Giáo thọ A-xà-lê đã hướng dẫn giới tử Ni cầu thỉnh Yết-ma và tôn chứng Tăng cũng như thỉnh nguyện mong được tiếp nhận Chánh pháp từ Đại Tăng.

Hòa thượng Yết-ma đã trao Bát kỉnh pháp (là tám điều phải tôn trọng, cung kính suốt đời không được trái phạm). Sau khi giới tử đã thành bản thể Tỳ-kheo-ni, chư tôn đức đã hướng dẫn các giới tử xả man y và tiếp nhận tam y, bát, tọa cụ và đãy lọc nước.

Sau khi đã được viên thành giới thể, chư tôn đức Ni hướng dẫn giới tử đảnh lễ tri ân Đại Tăng đã thương tưởng mà trao truyền Chánh pháp của Đức Như Lai và nguyện trọn đời vâng giữ, thực hành.

  BBT xin giới thiệu một số hình ảnh buỗi lễ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Tin tức

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 74925
 • Online: 16