Lễ chúc Tết Hoà thượng Ân Sư 2017

02/02/2017 | Lượt xem: 1496

Sáng ngày mùng 1 tết Đinh Dậu (nhằm ngày 28/01/2017), ChÆ° tôn đức Tăng, Ni đại diện lãnh đạo các Thiền viện Ä‘ã vân tập về Tổ Ä‘ình Thiền viện Thường Chiếu trang nghiêm tổ chức lá»… chúc thọ Hòa thượng Ân SÆ° thượng Thanh hạ Từ. Buồi lá»… diển ra Ä‘Æ¡n sÆ¡ nhÆ°ng thấm tình đạo vị, dÆ°á»›i sá»± hÆ°á»›ng dẫn của Hòa thượng trụ trì Tổ Ä‘ình Thiền viện Thường Chiếu,  lần lượt lãnh đạo các Thiền viện thành kính đảnh lá»… và dâng lời chúc thọ lên Hòa thượng Ân SÆ°.

BBT xin giá»›i thiệu má»™t số hình ảnh tại Lá»… chúc Tết Hoà thượng Ân SÆ°:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872512" 
				and advertisment.end_time>"1526872512"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872512" 
				and advertisment.end_time>"1526872512"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03384
 • Đang online: 27