Mời dự lễ húy kỵ cố đại đức trụ trì thiền viện

31/12/2016 | Lượt xem: 2619

Ngày 02/01/2017 (5.12 Bính Thân) là ngày lá»… húy kỵ lần thứ 16 Đại đức Thích Trúc Thông Giác - cố trụ trì thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, người có công lá»›n trong việc tạo lập, xây dá»±ng thiền viện và xiển dÆ°Æ¡ng thiền phái Trúc Lâm Yên Tá»­ tại miền Bắc.

Thành kính cung thỉnh ChÆ° Tôn đức, kính mời Quý Phật tá»­ về dá»± lá»… tưởng niệm:


CHƯƠNG TRÌNH LỄ HÚY Ká»´

ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÚC THÔNG GIÁC

05.12 Bính Thân - 02/01/2017

 

- 09h00: ChÆ° Tôn đức vân tập tại Tổ đường

 Môn nhân hiếu quyến dâng lời tác bạch cầu thỉnh

- 09h10: ChÆ° Tôn đức quang lâm Chánh Ä‘iện cúng Phật

- 09h30: Cung nghinh ChÆ° Tôn đức quang lâm Tổ đường cá»­ hành lá»… húy kỵ

1. Tuyên đọc tiểu sá»± cố Đại đức Trụ trì

2. Quan khách chính quyền dâng hÆ°Æ¡ng

3. ChÆ° Tôn đức niêm hÆ°Æ¡ng

4. Nghi thức tiến giác linh

5. Cảm tạ của Ban tổ chức

- 11h30: Thọ trai - Hoàn mãn

Lịch tu học

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872092" 
				and advertisment.end_time>"1526872092"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872092" 
				and advertisment.end_time>"1526872092"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03381
 • Đang online: 16