Mời dự Lễ tạ pháp năm Bính Thân

18/12/2016 | Lượt xem: 1365

Vào ngày Thứ bảy 26 tháng 11 năm Bính Thân (24.12.2016), Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc tổ chức Lá»… tạ pháp tổng kết má»™t năm tu học của đạo tràng và Ä‘Æ°a ra các chÆ°Æ¡ng trình tu học má»›i cho năm tiếp theo. Sau lá»… tạ pháp, vào buổi chiều là cuá»™c thi giáo lý cho các đạo tràng.


Thành kính cung thỉnh ChÆ° tôn thiền đức tăng ni cùng Quý Phật tá»­ bá»›t chút thời gian đến tham dá»± buổi lá»….

DÆ°á»›i Ä‘ây là chÆ°Æ¡ng trình chi tiết.

BUá»”I SÁNG
7h 30 : Phật tá»­ vân tập.
8h 00 : ChÆ°Æ¡ng trình văn nghệ chào mừng
8h 30 : Cung nghinh chÆ° Tôn Đức Tăng, Ni.
              (Cá»­ 3 hồi chuông trống bát nhã)
8h 30-11h 00 : ChÆ°Æ¡ng Trình Lá»… Tạ Pháp

1.Niệm Phật cầu gia bị.
2.Tuyên bố lý do-giá»›i thiệu chÆ°Æ¡ng trình và thành phần tham dá»±.
3. Phát biểu khai mạc của thầy Trụ Trì.
4. Báo cáo tổng kết của đạo tràng và phÆ°Æ¡ng hÆ°á»›ng năm tá»›i.
5. Đại diện các chúng đọc báo cáo
6. Đạo từ của Hòa thượng chứng minh.
7. Đại diện phật tá»­ dâng lời phát nguyện.
8. Dâng phẩm vật cúng dường.
9. Cảm tạ của Ban Tổ Chức.
10. Hồi hướng
11h 30: Thọ trai.
12h 30: Chỉ tịnh.

BUỔI CHIỀU

13h 30: Thức chúng.
13h 45: Trang nghiêm Đạo tràng.
14h 00 – 16h00: ChÆ°Æ¡ng trình thi giáo lý Phật pháp
16h 00: Hồi hÆ°á»›ng – Hoàn Mãn.

Tags: 1054

Lịch tu học

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872075" 
				and advertisment.end_time>"1526872075"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872075" 
				and advertisment.end_time>"1526872075"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03380
 • Đang online: 15