Quy Sơn cảnh sách dịch giảng ( Phần 4 )

25/09/2017 | Lượt xem: 500

TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng dịch và giảng

“Sao được vừa lên giá»›i phẩm, liền nói ta Ä‘ây Tỳ-kheo.”

Từ giá»›i Sa-di thọ lên giá»›i Tỳ-kheo là lên được má»™t bá»±c, tức lên được giá»›i phẩm. Vừa thọ giá»›i xong thì liền nói ta Ä‘ây Tỳ-kheo, nhÆ° vậy là sao? XÆ°ng mình Tỳ-kheo thì có lá»—i gì Ä‘âu? Vậy Ngài muốn nói gì? Đây Ngài ngăn ngừa tâm chạy theo danh tÆ°á»›ng hay sanh cái ngã trong Ä‘ó.

 

ChÆ°a gì Ä‘ã thấy mình là Tỳ-kheo, là bậc Thầy lá»›n để ăn trên ngồi trÆ°á»›c, Ä‘ó là không phải. Má»›i thọ giá»›i chỉ được danh nhÆ°ng hạnh Tỳ-kheo thì chÆ°a có, nên chÆ°a xứng vá»›i danh nghÄ©a Tỳ-kheo. Ngài muốn răn nhắc người xuất gia còn phải tu tập nhiều nữa để xứng vá»›i hạnh của Tỳ-kheo.

Cho nên kinh Pháp Cú - phẩm Tỳ-kheo, Phật dạy:

Người chế ngá»± tay chân,

Chế ngá»± lời và đầu,

Vui thích ná»™i thiền định,

Độc thân vừa biết đủ,

Thật xứng gọi Tỳ-kheo. 

Phật dạy Tỳ-kheo là người phải biết chế ngá»±, biết kiểm soát tay chân lời nói, những cá»­ chỉ hành Ä‘á»™ng của mình chứ không buông thả. Vui thích trong thiền định, sống Ä‘á»™c thân vừa biết đủ thì Ä‘ó má»›i xứng gọi Tỳ-kheo.

Tỳ-kheo chế ngự miệng,

Vừa lời, không cống cao,

Khi trình bày pháp nghÄ©a,

Lời lẽ dịu ngọt ngào.

Tức là biết chế ngá»± miệng, luôn kiểm soát lời nói không phải muốn nói gì cứ nói nên gọi là vừa lời, cÅ©ng không cống cao, ngã mạn. Khi trình bày những pháp nghÄ©a thì lời lẽ dịu dàng, ngọt ngào.

Hoàn toàn đối danh sắc,

Không chấp ta, của ta,

Không chấp, không sầu não,

Thật xứng danh Tỳ-kheo.

Tỳ-kheo là không chấp ngã, không sầu não, phải nhÆ° vậy má»›i xứng là Tỳ-kheo. Nên Tỳ-kheo còn gọi là Phá ác, tức là phá những phiền não, nhÆ° vậy ma má»›i sợ nên còn gọi là Bố ma.

Tức phải phá trừ phiền não không chấp vào cái ngã này, đối vá»›i danh sắc không chấp ta và của ta nên không có sầu não thì ma má»›i sợ, được vậy má»›i xứng danh Tỳ-kheo.

Ngài Luật sÆ° Đại Trí Chiến, có bàn về danh hiệu Tỳ-kheo là:

- Tiếng Phạn là Tất-sô (hoặc dịch là Bật-sô, hay Bí-sô), tiếng Hoa dịch là Khất sÄ©, nghÄ©a là trong xin pháp để sá»­a tính, ngoài xin ăn để nuôi thân. Cha mẹ là bậc chí thân của con người, vậy mà cắt bỏ tình nghÄ©a trÆ°á»›c hết. Rồi râu tóc là thứ người thế gian coi trọng cÅ©ng Ä‘em cắt bỏ. Dầu thừa hưởng bảy thứ báu đều bỏ Ä‘i giống nhÆ° quăng cỏ rác. Tôn quý đứng hàng đầu chẳng khác gì khói mây. Chán cảnh vô thường, muốn xét cho cùng gốc của vạn hữu, muốn làm cho chí cao thì ắt phải hạ mình thấp xuống. Cầm gậy tích trượng giống hệt cây găng khô. Mang bát người tu khác nào nhÆ° đồ gốm vỡ. Vai khoác các hoại sắc, chính là áo rách. Khuá»·u tay Ä‘eo túi Ä‘ãy giống hệt cái bị cối. Kiệm Æ°á»›c tu thân tức dá»± trong hàng tứ y. Chín châu bốn biển đều là chá»— chÆ¡i; dÆ°á»›i cây, giữa mả đều là những nÆ¡i nÆ°Æ¡ng náu. Vin xe nhàn của Tam thừa, theo dấu xÆ°a của chÆ° Phật.

Đó là đệ tá»­ chân chánh của Phật, gặp duyên thế tục chẳng đổi thay. Đó là bậc đại Trượng phu thật sá»± có thể Ä‘ánh lui quân ma, xé toang lÆ°á»›i trần, nhận lá»… cúng hậu tá»›i ngàn vàng, quả thá»±c cÅ©ng đều tiêu được. Họ là ruá»™ng phúc của chúng sanh, thá»±c chẳng uổng công ký thác. Danh nghÄ©a của Khất sÄ© tức là nhÆ° vậy chăng!”.

Khất sÄ© là xin ăn. Bên trong xin pháp Phật để sá»­a đổi tâm tính của mình, bên ngoài xin ăn để nuôi thân này. Cắt đứt tình thân đối vá»›i cha mẹ, râu tóc cÅ©ng cắt bỏ. Còn những người giàu có Ä‘i xuất gia rồi, thì bỏ của cải giống nhÆ° quăng cỏ rác. Hoặc những người ở địa vị sang quý hàng đầu, được người kính trọng, cÅ©ng xem vÆ°Æ¡ng vị không khác gì khói mây. Giống nhÆ° vua Trần Nhân Tông, Ngài xuất gia rồi xem địa vị quyền thế không quan trọng.

“Muốn làm cho chí cao thì ắt phải hạ mình thấp xuống”, Ä‘ó là tá»· lệ nghịch. Mang bát coi nhÆ° đồ gốm vỡ không tham đắm; mặc y hoại sắc coi nhÆ° áo rách.

“Tứ y” Ä‘ây thuá»™c về Nhân Tứ y chứ không phải là pháp. Nhân Tứ y tức là bốn hạng người được chúng sanh tin cậy và xứng Ä‘áng y chỉ. Thứ nhất: bậc xuất thế phàm phu, tức phàm phu trong hàng xuất thế nhÆ° bậc tam hiền, bậc tứ thiện căn: noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất. Thứ hai: bậc Tu-Ä‘à-hoàn, TÆ°-Ä‘à-hàm, bậc A-na-hàm, bậc A-la-hán. Đó là những bậc Nhân Tứ y Ä‘áng cho người nÆ°Æ¡ng tá»±a.

“Tỳ-kheo ở nÆ¡i gò mả, dÆ°á»›i gốc cây làm chá»— nÆ°Æ¡ng náu”, không quan trọng về chá»— ở. XÆ°a, các Ngài tu hạnh đầu-Ä‘à ở dÆ°á»›i gốc cây, nÆ¡i gò mả, trong hang núi. Nên ở thì ở, cần Ä‘i thì phủi áo Ä‘i, không luyến tiếc, không quan trọng.

“Vin theo xe nhàn của bậc Tam thừa để tiến theo dấu xÆ°a của chÆ° Phật”, tức là con đường giải thoát. Gặp những duyên thế tục không đổi thay.

Danh nghÄ©a Khất sÄ© hay Tỳ-kheo là nhÆ° vậy. Ở Ä‘ây, Ngài răn là người má»›i thọ giá»›i chÆ°a gì xÆ°ng ta Ä‘ây Tỳ-kheo, phải được sắp lên ngồi trên. NhÆ° vậy là chÆ°a xứng.

Đây Tổ Quy SÆ¡n răn nhắc người tu phải biết khiêm tốn, chá»› vá»™i sanh tâm cao ngạo thì sẽ mất lợi.

 

“Tiêu dùng của tín thí, ăn xài vật thường trụ, chẳng biết xét nghÄ© từ Ä‘âu Ä‘em đến, còn bảo rằng ‘lý tá»± nhiên phải nên cúng’”.

Nói ta Ä‘ây Tỳ-kheo rồi tiêu dùng của tín thí mà còn bảo rằng lý tá»± nhiên phải nên cúng, vì mình là Tỳ-kheo nên họ phải cúng thôi! Đó là biểu lá»™ tâm kiêu ngạo, không xét kỹ nguyên nhân từ Ä‘âu mà có những vật này.

Tổ Quy SÆ¡n răn nhắc tâm kiêu ngạo của chúng ta chÆ°a gì Ä‘ã lá»™ ra sanh tâm thọ dụng của Ä‘àn-na thí chủ và vật của thường trụ rồi. Đâu biết thí chủ có lòng kính tin Tam Bảo, tin nÆ¡i chÆ° Tăng, nên họ má»›i nhín ăn nhín mặc Ä‘em đến cúng dường cho ta. Bởi họ nghÄ© chúng ta là ruá»™ng phÆ°á»›c để họ gieo trồng, chứ không phải là cái gì của họ, bắt buá»™c họ phải Ä‘em cúng. Nếu đức của chúng ta chÆ°a đủ thì có dá»… tiêu của tín thí hay không? Đâu phải dá»… dàng.

Cho nên khi thí chủ cúng dường chúng ta, thì mình giống nhÆ° viên Ä‘á mài dao; họ đến mài, tức cầu phÆ°á»›c. Càng mài thì cây dao của họ càng bén, nhÆ°ng cục Ä‘á của chúng ta càng mòn, tức phÆ°á»›c của mình tiêu bá»›t, rất Ä‘áng sợ chứ không phải nghiá»…m nhiên, Ä‘âu nên mừng rồi sanh tâm thọ hưởng tá»± nhiên nhÆ° vậy.

“Ä‚n xài vật thường trụ”, vật thường trụ tức là vật chung của chúng Tăng, chứ không phải là của riêng mà chúng ta mặc tình ăn xài.

Thường trụ có bốn loại:

1- Thường trụ thường trụ: Nhà bếp, nhà kho, tá»± xá v.v… không được Ä‘em Ä‘i, vì thuá»™c về của chung.

2- Thập phÆ°Æ¡ng thường trụ: Thức ăn hàng ngày cung cấp cho chúng Tăng.

Hai loại này thuá»™c về tứ phÆ°Æ¡ng Tăng, chÆ° Tăng các nÆ¡i đến thì cÅ©ng có phần trong Ä‘ó, không phải là riêng của chùa mình. Cho nên biết rồi thì chÆ° Tăng các nÆ¡i đến, họ cÅ©ng được dá»± phần, phải tiếp Ä‘ãi Ä‘àng hoàng chứ không được không cho.

3- Hiện tiền hiện tiền: Vật của chÆ° Tăng hiện tiền, tức là ở tại chùa.

4- Thập phÆ°Æ¡ng hiện tiền: Các vật do vị tăng qua đời để lại, cÅ©ng thuá»™c về của hiện tiền Tăng. NhÆ° vậy hiện tiền Tăng cÅ©ng của chung chứ không phải là của riêng ai, cho nên cÅ©ng không thể mặc tình lấy dùng. Thế nên, xài của thường trụ là phải hết sức cẩn thận, không khéo thì nhân quả không lường được.

NhÆ° câu chuyện Thiền sÆ° Tá»± Bảo bị bệnh, sai thị giả xuống nhà bếp xin chút gừng để làm thuốc dùng. NhÆ°ng thị giả xuống xin ông giữ kho không cho, bảo phải Ä‘em tiền mua đền lại của chúng Tăng má»›i được, chứ không cho lấy tá»± do. Ngài biết, nên sai Ä‘em tiền tá»›i mua, Ä‘ó là cÅ©ng giữ Ä‘úng luật.

Nếu là chúng ta liền tá»± ái, còn Ä‘ây Thiền sÆ° làm Ä‘úng luật. Không á»· lại mình là người trên muốn xuống bếp lấy gì thì lấy. Người trên còn vậy Ä‘ó, huống nữa là những chúng thường thường, muốn vào lấy gì cứ lấy thì Ä‘ó là càng không phải phép nữa.

NhÆ° có những vị lâu lâu muốn ăn mì liền vô kho lấy Ä‘em về phòng để dành ăn, Ä‘ó lấy trá»™m của chúng Tăng. Việc làm nhỏ này cÅ©ng có nhân quả không tốt, nên phải biết ngăn ngừa. Khi học hiểu rồi chúng ta nhận biết được những phép tắc để sống cho Ä‘úng, nếu không hiểu phép luật, phép tắc cứ làm thoải mái, nhiều khi bị ngăn rồi sanh phiền não.

Ngày xÆ°a, có câu chuyện nhân quả:

Có vị tăng xuống kho bếp lấy chút củi để nấu thuốc nhuá»™m áo, nhÆ°ng không xin nên cÅ©ng giống nhÆ° lấy trá»™m. Sau chết bị mắc quả báo trong địa ngục bị lá»­a đốt chân, đốt da.

Má»™t huynh đệ của người Ä‘ó lúc Ä‘i trong khoảng đồng trống, sao chợt thấy giống nhÆ° ngôi chùa, thấy có vị tăng trong Ä‘ó Ä‘ang bị đốt. Khi hỏi thì vị tăng này nói: “Đây là địa ngục, hồi xÆ°a tôi có lá»—i Ä‘ó mà nay bị tá»™i thế này. Nếu huynh thÆ°Æ¡ng thì về hóa duyên rồi đền bù lại dùm cho tôi phần củi Ä‘ã lấy.”

Đó là những chuyện nhân quả.

Cho nên đối vá»›i vật của chúng Tăng, của thường trụ khi xài phải hết sức cẩn thận, chứ không phải xài thoải mái tá»± nhiên vì là của chung. Luật chế má»—i bữa ăn người xuất gia phải thá»±c hành năm pháp quán là để cho thấy được sá»± nặng nề của vật cúng dường mà chúng ta Ä‘ang thọ phải hết sức dè dặt. Nhân Ä‘ó lo tu để đền Æ¡n của thí chủ, chứ không phải tiêu xài thoải mái, cho bổn phận họ là phải Ä‘em đến cúng dường. Không phải vậy!

Cuối đời Tùy ở Trung Hoa, khi ấy có vị tăng ở Tân La (Triều Tiên) là người tu hành đức hạnh. Phần nhiều vị này riêng thọ sá»± cúng dường đều đặn của má»™t nhà Ä‘àn-việt thân thiết trong khoảng 10 năm. Nhờ có phÆ°á»›c nên gia nghiệp của gia Ä‘ình này càng ngày lại càng phong phú, giàu có thêm và sá»›m chiều hết lòng dâng tứ sá»± cúng dường không hề lui sụt. Đến khi Thiền sÆ° này tuổi già qua đời thì gia Ä‘ình này cÅ©ng y theo pháp mà chôn cất.

Mấy ngày sau, trong vườn nhà của gia Ä‘ình này có má»™t cây khô bá»—ng nhiên mọc lên loại nấm ngon đặc biệt. Người nhà thấy vậy hái vào nấu canh thì vị của nấm giống nhÆ° thịt nên cả nhà ai cÅ©ng đều thích ăn. Và cứ vậy, má»—i ngày ra canh hái Ä‘em vào dùng. Đặc biệt là nó mọc đều đặn đủ cung cấp cho gia Ä‘ình này.

Thời gian sau những người hàng xóm lân cận biết được, rồi có má»™t người ở xóm phía Tây, ban Ä‘êm trèo tường lén vào hái trá»™m. Má»›i Ä‘Æ°a dao định cắt bá»—ng nghe nÆ¡i cây phát ra tiếng người bảo:

- Ai cắt thịt tôi Ä‘ó? Tôi chẳng thiếu nợ anh.

Người này giá»±t mình sợ, nhÆ°ng cÅ©ng bình tÄ©nh hỏi:

- Ông là ai vậy?

Có tiếng Ä‘áp:

- Tôi là vị tăng lúc trÆ°á»›c thọ nhận cúng dường của gia Ä‘ình này, vì đạo hạnh kém mỏng, mà thí chủ là chủ nhân nhà này có tâm kính trọng cúng dường nên nghiệp không thể tiêu, bây giờ đến Ä‘ây để đền nợ. Anh có thể vì tôi Ä‘i xin vật để đền trả lại cho chủ nhân thì tôi sẽ được giải thoát.

Người ấy nghe liền nhá»› lại trÆ°á»›c kia cÅ©ng từng thấy vị tăng này qua lại nÆ¡i Ä‘ây, anh lấy làm lạ rồi than thở. Anh má»›i báo cho chủ nhà biết sá»± việc. Chủ nhà nghe được liền gào khóc, té xỉu. Sau Ä‘ó, gia chủ đối trÆ°á»›c cây nấm sám hối tạ lá»—i và thÆ°a là miá»…n hết không phải đền trả gì cả. Riêng người hàng xóm kia sau Ä‘ó Ä‘i xin được má»™t trăm thạch gạo Ä‘em đến cho vị chủ nhà, từ Ä‘ó trong vườn không còn mọc cây nấm nữa.

Câu chuyện này được thuật lại trong quyển Thích Môn Tá»± Cảnh Lục. Tác giả thuật lại nói rằng: Vị tăng này pháp danh Đạt NghÄ©a, tuổi gần 80, đến trú tạm núi tôi Ä‘ang ở. Vì kính đức của vị này nên tôi cÅ©ng thường cung cấp y phục thuốc men cho vị tăng Đạt NghÄ©a. Vị tăng này cảm sá»± cúng dường cung cấp ấy nên đối trÆ°á»›c tôi buồn khóc rồi thuật lại chuyện này và nói: “Đời khác chắc là cắt thịt để đền cho thầy”.

Câu chuyện nhắc chúng ta suy gẫm để tá»± kiểm lại mình, tin hay không tin thì tùy má»—i người. NhÆ°ng cần phải biết cẩn thận, dè dặt, đừng quá xem thường nhân quả. Bởi vì không thể lý luận biện há»™ được tá»™i lá»—i của mình khi nhân quả đến. Cho nên há»… tiêu dùng của thường trụ, của Ä‘àn-na thí chủ thì chúng ta phải hết sức thận trọng, chá»› có hời hợt thọ dụng mà không lo tu.

Đó là Ä‘iều mà ở Ä‘ây muốn nhắc, người tu chÆ°a có gì mà vá»™i sanh tâm tiêu dùng của tín thí, ăn xài của thường trụ tá»± nhiên thoải mái, còn bảo mình là Tỳ-kheo rồi nên họ có bổn phận phải Ä‘em đến cúng dường, không được có những tÆ° tưởng Ä‘ó!

 

“Ä‚n rồi tụm đầu bàn tán lăng xăng, chỉ nói toàn chuyện thế gian tạp nhạp”.

Thá»­ hỏi má»™t thầy Tỳ-kheo, ăn rồi nhóm năm nhóm ba bàn nói những chuyện Ä‘âu Ä‘âu hoặc chuyện thế tục, nhiều khi bàn chuyện thị phi hoặc là chuyện ngÅ© dục vui chÆ¡i ngoài thế gian, không dính dáng gì đến chuyện tu hành thì làm sao tiêu của thí chủ! Rồi bàn tá»›i bàn lui, nói qua nói lại má»™t hồi cãi nhau, sanh phiền não; hoặc là bàn chuyện thị phi người kia phải, người nọ quấy, người kia Ä‘áng ghét, rồi lỡ người nghe Ä‘i thuật lại người kia thì sanh chuyện phiền não. Đó thuá»™c về khẩu nghiệp, không khéo là mang quả báo khẩu nghiệp lại tổn đức của mình. NhÆ° mình nói xấu người kia thì không lâu sẽ mắc quả báo người khác nói xấu lại mình, gọi là nhân quả.

Đây là Ä‘iều mọi người dá»… bị mắc phải, vì rảnh ngồi má»™t mình buồn, nên tìm hai ba người ngồi nói chuyện chÆ¡i. Đúng ra ngồi má»™t mình thì lấy kinh ra xem để huân tập thêm chủng tá»­ trí tuệ, hoặc là ngồi chiêm nghiệm lại công phu của mình, xét lại tâm niệm tu hành thì hay hÆ¡n. Cho nên thay vì nói má»™t câu chuyện thế tục thì tốt hÆ¡n chúng ta ít nói má»™t câu hoặc nói thêm má»™t câu về Phật pháp. Nếu nhÆ° không có thêm câu gì về Phật pháp thì chúng ta ít nói bá»›t lại thì sẽ có rảnh thời gian xem kinh, tọa thiền nên có ích lợi hÆ¡n.

Chẳng hạn ban đầu có nói chuyện đạo lý cÅ©ng hay hay, nhÆ°ng nói má»™t lúc hết chuyện rồi thì phải bắt qua chuyện khác. Bảo đảm vá»›i mọi người là khi ngồi nói chuyện má»™t hồi mà không rÆ¡i vào nói chuyện thế gian, nói chuyện thị phi thì Ä‘úng là Ä‘áng kính, Ä‘áng lạy Ä‘ó! Cho nên ở Ä‘ây Tổ Quy SÆ¡n dùng roi quất cho má»™t cây. Cảnh sách mà! Chữ sách là cây roi, lâu lâu quất cho má»™t roi má»›i thấy Ä‘au!

Thiền sÆ° Toàn Bá, lúc Ngài sanh ra không giống người khác. Mọi người khi sanh ra đều khóc oa oa, còn Ngài ra đời đặc biệt không có tiếng khóc, lá»›n lên không nói năng gì hết, nên người trong xóm gọi là “thằng câm”. Má»™t hôm, người nhà dẫn Ngài Ä‘i đến chùa, khi nhìn thấy tượng Phật thì Ngài má»›i lên tiếng nói.

Cha mẹ thấy vậy vui mừng hỏi:

- Ủa! Con nói được rồi à! Sao mấy năm qua im lặng không nói gì hết?

Ngài Ä‘áp:

- Con nghe lời bàn bạc đối Ä‘áp hàng ngày, phần nhiều là những việc thế tục tầm thường, nên con chẳng nói.

Má»›i còn bé mà Ä‘ã biết nói câu Ä‘ó, còn chúng ta nhiều khi đầu muốn bạc nhÆ°ng chÆ°a chắc nói được câu Ä‘ó. Những vị nhÆ° vậy Ä‘úng là Ä‘áng kính lá»…, chúng ta lạy Ä‘âu có tiếc.

Đó là những tấm gÆ°Æ¡ng khi học rồi chúng ta tá»± kiểm lại mình, để có sá»± sá»­a đổi răn nhắc bản thân.

Người thật sá»± có tâm cầu tiến thì càng học càng sáng tỏ nhiều vấn đề, càng học càng có thêm nhiều lợi ích chứ không phí. Đừng nghÄ© rằng những Ä‘iều tôi học qua rồi giờ không cần học nữa, không phải vậy! Tuy có những Ä‘iều chúng ta Ä‘ã học rồi nhÆ°ng khi học lại thì thấy có nhiều Ä‘iều má»›i hÆ¡n, có sá»± nhắc nhở sách tấn thêm và đều có lợi ích.

Tóm lại người muốn sách tấn mình, thì nên bá»›t tụm ba tụm bảy, nói bàn chuyện lăng xăng tạp nhạp phí thời gian vô ích, Ä‘ôi khi lại mang khẩu nghiệp, tổn đức của mình.

NhÆ° Thiền sÆ° An ở chùa Quang Hiếu. SÆ° vốn họ Ông quê ở VÄ©nh Gia, lúc còn bé cÅ©ng Ä‘ã có tÆ° cách nghiêm chỉnh, không thích nÆ¡i ồn náo (tức là chủng tá»­ Bồ-đề có sẵn từ bé). Người cha thấy vậy cho là lạ nên má»›i cho Ä‘i xuất gia.

Sau khi xuất gia, SÆ° qua ngọn Vân Phong ở Thai Châu kết am tranh ở tu, sống đạm bạc, thường ngồi chẳng nằm, ngày ăn má»™t bữa, chẳng mặc đồ lụa là, quanh năm chỉ mặc má»™t chiếc áo nạp.

Tu nhÆ° vậy thì mau được thành tá»±u. Vì ở am tranh Ä‘Æ¡n giản thì tâm Ä‘âu bận rá»™n mong cầu gì nhiều. Thường ngồi chẳng nằm tức là thường ngồi thiền, không mặc đồ tốt chỉ mặc chiếc áo nạp quanh năm nên không phải lo lắng gì. Còn chúng ta hiện giờ có nhiều nhu cầu, muốn cái gì cÅ©ng phải tiện nghi, thiếu chút là chịu không được, thành ra gợi tập khí tham mà không hay.

Sau, Sư đến gặp Quốc sư Đức Thiều. Quốc sư hỏi:

- Ba cõi không pháp, chá»— nào tìm tâm? Bốn đại vốn không, Phật nÆ°Æ¡ng Ä‘âu mà trụ? Vậy ông nhằm chá»— nào để thấy được lão Tăng?

SÆ° Ä‘áp:

- Ngày nay bắt được Hòa thượng thua rồi.

Quốc sư bảo:

- Là cái gì?

SÆ° má»›i lật ngã Ä‘ài hÆ°Æ¡ng Ä‘i ra thì ngay Ä‘ó Quốc sÆ° thầm nhận.

Má»™t hôm, SÆ° xem kinh Hoa Nghiêm đến Ä‘oạn: “NÆ¡i thân không chá»— thủ, nÆ¡i tu không chá»— dính mắc, nÆ¡i pháp không có chá»— trụ. Quá khứ Ä‘ã diệt, vị lai chÆ°a đến, hiện tại rá»—ng lặng”. Ngay Ä‘ó SÆ° liền hoát nhiên nhập định.

Chúng ta thấy người xÆ°a tu rất miên mật, lúc nào cÅ©ng tu cÅ©ng giữ tâm niệm nên khi Ä‘ang đọc kinh mà tâm luôn chuyên nhất. SÆ° nhập định trải hÆ¡n 10 ngày.

 Sau 10 ngày SÆ° xuất định, thấy thân tâm trong sáng nhẹ nhàng, liền sáng tỏ được chá»— sâu mầu.

Trung Ý VÆ°Æ¡ng nghe đạo đức của SÆ° sanh lòng ngưỡng má»™, thỉnh về trụ chùa Thanh Thái ở Việt Châu. NhÆ°ng SÆ° không thích theo công việc, chỉ thường ngồi yên nÆ¡i trượng thất nhÆ° là nhập đại định vậy.

Má»™t hôm, ở trong định SÆ° thấy hai vị tăng đứng dá»±a lan can nÆ¡i chánh Ä‘iện nói chuyện, thì có vị thiên thần há»™ vệ, đứng lắng tai nghe có vẻ cung kính. Má»™t lát sau, thấy có con ác quá»· tá»›i mắng nhiếc, phủi quét dấu chân nhÆ° khinh rẻ.

Sau khi xuất định, SÆ° má»›i đến hỏi thăm hai vị tăng lúc Ä‘ó nói chuyện gì mà có các tình trạng nhÆ° vậy xảy ra. Hai vị má»›i thật tình nói cho biết là ban đầu hai người bàn luận về Phật pháp, nhÆ°ng sau Ä‘ó hết chuyện Phật pháp rồi má»›i bàn sang chuyện thế tục, vì vậy mà quá»· má»›i tá»›i khạc nhổ, phủi quét dấu chân có vẻ khinh rẻ.

Đó là kinh nghiệm mà chúng ta học của người xÆ°a rồi nhá»› kiểm lại mình mà cẩn thận. Bởi vì chúng ta Ä‘âu biết được chung quanh, nhất là ở những đạo tràng thì có há»™ pháp thiện thần hoặc những thần há»™ giá»›i cho người tu. Nếu tâm hạnh chúng ta Ä‘úng pháp, Ä‘úng luật thì các vị thiện thần cung kính há»™ vệ rất tốt. Ngược lại, sanh tâm lăng xăng thế tục những vị thần này bỏ Ä‘i thì quá»· sẽ đến, mà quá»· đến thì gây chuyện không tốt cho chúng ta. Cho nên, đừng nghÄ© rằng chúng ta làm nhÆ°ng không ai biết.

Khi nghe biết chuyện rồi SÆ° má»›i nói:

- Bàn suông những chuyện không Ä‘âu còn nhÆ° vậy, huống nữa là bậc chủ pháp Ä‘ánh trống thăng đường mà nói việc vô ích Æ°?

Từ Ä‘ó, trọn đời của SÆ° chÆ°a từng bàn đến chuyện thế tục.

Khi SÆ° tịch, trà-tỳ xong, cái lưỡi vẫn còn mềm mại, màu nhÆ° hoa sen đỏ chá»› không có hÆ° hoại.

Đây là bài học nhắc cho chúng ta phải rất cẩn thận cái miệng, nên bá»›t nói chuyện khào, bá»›t nói chuyện tạp nhạp.

Ở Ä‘ây, Tổ Quy SÆ¡n nhắc người xuất gia tránh tụm đầu nói chuyện thế tục, khiến cho loạn tâm vô ích, lại tổn đức của mình, khiến quá»· thần khinh chê. Đồng thời cÅ©ng là nhân sanh phiền não, đều là không tốt.

Kinh - Luật - Luận

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872222" 
				and advertisment.end_time>"1526872222"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872222" 
				and advertisment.end_time>"1526872222"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03382
 • Đang online: 18