Quy Sơn cảnh sách dịch giảng (Phần 6)

09/11/2017 | Lượt xem: 400

TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng dịch và giảng

“Má»™t mai bệnh nằm trên giường, mọi khổ bao vây bức bách. Ngày Ä‘êm lo nghÄ©, trong lòng hoảng khiếp. Đường trÆ°á»›c mờ mờ chẳng biết về Ä‘âu?”.

Tức là khi bệnh nặng nằm trên giường chờ chết, thì lúc Ä‘ó mọi thứ khổ kéo đến bức bách không chạy Ä‘âu khỏi. Thật ra thì không ai muốn mình nhÆ° vậy, nhÆ°ng dù muốn hay không muốn cÅ©ng phải Ä‘ành chịu. Bởi vì thân này là vô ngã, không chủ Ä‘á»™ng được. Đến lúc Ä‘ó thì má»›i lo sợ hoảng khiếp, ngày Ä‘êm lo nghÄ© không biết lấy gì để đối phó Ä‘ây! Khi cái chết đến thì những nghiệp tập mình Ä‘ã tạo đều hiện ra, lại không có gì đối phó rồi không biết chết sẽ Ä‘i Ä‘âu? Tâm hoảng hốt mất tá»± chủ càng lo sợ thêm, mà càng lo sợ thêm thì càng Ä‘i bậy. Nên Ä‘ây là khổ nạn lá»›n.

Đến Ä‘ây má»›i thấy sá»± nghiệp tu hành của mình lâu nay không có Ä‘iểm tá»±a, giờ làm sao được an tâm để ra Ä‘i, thật là khổ! Nên Tổ nói là đường trÆ°á»›c mờ mờ mịt mịt, chẳng biết sẽ Ä‘i về Ä‘âu! Lúc Ä‘ó Ä‘âu có ai Ä‘i theo Ä‘Æ°a tiá»…n, cÅ©ng không ai làm bạn, má»™t mình Ä‘i cô Ä‘á»™c mà không có gì để nÆ°Æ¡ng má»›i thấy khổ trăm bề. Nếu nhÆ° ngay Ä‘ây mà nghÄ© xét được đến chá»— Ä‘ó thì còn có lòng nào để buông lung, để lÆ¡ Ä‘á»…nh không lo tu hành!

Các huynh đệ đọc kỹ trong kinh Lăng Nghiêm đến phần sau nói về người lúc sắp chết thì tưởng Ä‘i lên, tình chìm xuống và sáu cái giao báo của sáu căn rất Ä‘áng ghê sợ. NghÄ©a là mắt thì thấy những cảnh ghê rợn, tai thì nghe những tiếng làm cho loạn tâm, khổ sở trăm bề, không có gì làm chủ được.

Vậy ngay Ä‘ây chúng ta phải tập, phải lo tiến tu để có được những bÆ°á»›c Ä‘i vững vàng sáng suốt, vì Ä‘ây là con đường mà ai cÅ©ng phải Ä‘i qua. Tức là có sanh thì phải có tá»­, phải Ä‘i đến thôi. Nếu người không lo tu học, không có thiện nghiệp thì đến lúc cuối đời là má»™t ná»—i khổ lá»›n. Chết trong tối tăm mờ mịt, lo sợ hoảng hốt, Ä‘ó là Ä‘iều nguy hiểm!

Đây là Tổ Quy SÆ¡n cảnh tỉnh tất cả người tu phải biết để chuẩn bị cho mình, chứ đừng để đến lúc cuối rồi ăn năn không kịp.

 

“Từ Ä‘ây má»›i biết ăn năn tá»™i lá»—i, khát đến Ä‘ào giếng làm sao cho kịp? Hận mình sá»›m chẳng lo tu, tuổi già sanh nhiều tá»™i lá»—i. Sắp chết hoang phí sợ sệt hãi hùng, lÆ°á»›i thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp. NhÆ° người mang nợ, ai mạnh Ä‘òi trÆ°á»›c, tÆ¡ lòng nhiều mối, nặng Ä‘âu rá»›t Ä‘ó”.

Tức là đến Ä‘ây má»›i biết ăn năn nhÆ°ng làm sao kịp! Nên gọi là khát đến má»›i Ä‘ào giếng thì sao cho kịp. Phải lo chuẩn bị trÆ°á»›c, lúc còn khỏe mạnh sáng suốt thì phải lo tu tập đạo nghiệp để tạo cái phao cho mình, đừng đợi đến phút cuối thì sao kịp nữa.

Lúc Ä‘ó nhá»› lại không có chút công phu làm chá»— nÆ°Æ¡ng tá»±a, thêm bao nhiêu tập khí tá»™i lá»—i kéo đến, càng làm cho rối rắm thần thức của mình, chỉ thấy khổ và khổ thôi! NhÆ°ng tá»™i lá»—i này do ai Ä‘em đến cho mình? Má»—i người hãy thật lòng kiểm lại sẽ thấy được chá»— mình cần phải làm.

Bắt đầu ngay từ giờ phút này phải làm lại từ đầu thì cÅ©ng còn kịp, nếu để đến thời tiết về sau thì là muá»™n rồi.

    Đây Tổ Quy SÆ¡n nhắc người sắp chết thì sá»± hoang phí má»™t đời, bao nhiêu những sợ sệt, hãi hùng kéo đến còn kêu cứu vá»›i ai được nữa. Lúc Ä‘ó hận mình sá»›m chẳng lo tu, tuổi già sanh nhiều tá»™i lá»—i.

Người xuất gia tu hạnh giải thoát, tức là bậc Thượng SÄ© Xuất Trần. Bậc thượng sÄ© có chí xuất trần mà đến lúc chết lại Ä‘ành phải khoanh tay cúi đầu hoảng khiếp, sợ sệt nhÆ° thế này hay sao? Đó là Ä‘iều chúng ta cần phải suy nghÄ© kỹ để mình có những bÆ°á»›c Ä‘i sáng sủa.

Bởi vì đến lúc này gọi là lÆ°á»›i thủng chim bay, thức tâm theo nghiệp. NhÆ° người mang nợ thì nó dẫn mình Ä‘i thọ sanh theo cảnh giá»›i Ä‘ó, không tá»± chủ tá»± do gì hết, gọi là hoàn toàn bị nô lệ theo nghiệp. Lúc này nặng Ä‘âu rá»›t Ä‘ó, ai mạnh Ä‘òi trÆ°á»›c; trong tâm thì rối bời, mất hết sáng suốt tá»± chủ để lá»±a chọn nên Ä‘ành theo nghiệp.

LÆ°á»›i thủng chim bay là trong kinh nói có con chim sẻ bay vào trong cái bình. Có người lấy miếng lụa thÆ°a bịt miệng bình lại. Được thời gian miếng lụa bị thủng Ä‘i, con chim sẻ liền bay ra.

Chim sẻ dụ cho thức thần hay thức A-lại-da, còn cái bình dụ cho thân, miếng lụa thÆ°a là dụ cho mạng căn của mình. Đến lúc mạng căn hết rồi giống nhÆ° tấm lụa thủng, thức thần liền bay ra. NhÆ° thân năm ấm của mình, khi mạng căn hết thì thức A-lại-da liền bỏ thân này mà Ä‘i theo nghiệp để thọ sanh đời khác. Chúng ta là người hiểu đạo biết tu, thì phải khéo làm chủ trở lại.

Trong Nguồn Thiền, Ngài Khuê Phong có giải thích:

“Hỏi: NhÆ° người ngá»™ lý, dứt vọng thì không kết nghiệp, vậy thì sau khi mạng chung linh tánh sẽ nÆ°Æ¡ng vào Ä‘âu?

Đáp: Tất cả chúng sanh đều có tánh giác linh minh không tịch, chỉ do từ vô thủy kiếp đến nay chÆ°a từng liá»…u ngá»™. Do Ä‘ó mà vọng chấp thân là tÆ°á»›ng của ta, nên má»›i sanh tình yêu ghét, rồi theo tình tạo nghiệp, theo nghiệp má»›i thọ báo, sanh già bệnh chết luân hồi nhiều kiếp, nhÆ°ng mà giác tánh ở trong thân thì chÆ°a từng có sanh tá»­. NhÆ° nằm má»™ng thấy bị xua Ä‘uổi mà thân vẫn nằm yên ở trên giường, vốn tá»± vô sanh thì Ä‘âu có chá»— nÆ°Æ¡ng gởi. Cái tinh lanh không mờ mịt, rõ ràng thường biết, không từ Ä‘âu đến cÅ©ng không Ä‘i Ä‘âu. Song vọng chấp nhiều đời huân tập thành tánh thì mừng giận, vui buồn, trôi chảy nhỏ nhiệm. Tuy Ä‘ã đốn ngá»™ chân lý mà tình này không thể dứt liền, cần phải hằng xét nét dần dần tổn giảm.

Ngài nói là tuy đốn ngá»™ thấy được lý thật, nhÆ°ng cái tình này không phải ngay Ä‘ó dứt liền, do Ä‘ó mà còn phải tu.

NhÆ° gió dừng mà sóng dần dần má»›i lặng, Ä‘âu thể tu hành má»™t đời mà đồng lá»±c dụng của chÆ° Phật. Chỉ nên lấy không tịch làm thể của mình, chá»› nhận sắc thân này. Tức là phải nhá»› lấy cái không tịch, cái rá»—ng lặng làm thể của mình, chá»› nhận sắc thân này làm mình.

Lấy cái linh tri làm tâm của mình chá»› nhận vọng niệm. Cái biết sáng suốt gọi là linh tri, nhận cái linh tri Ä‘ó làm tâm mình, đừng nhận vọng niệm.

Vọng niệm nếu khởi không nên theo nó, khi sắp mạng chung tá»± nhiên nghiệp không thể ràng buá»™c. NghÄ©a là vọng niệm có khởi nhÆ°ng không theo nó mà nhá»› trở lại cái linh tri tức là cái biết sáng suốt. Được vậy thì đến khi mạng chung tá»± nhiên được làm chủ trở lại, không bị ràng buá»™c theo nghiệp.

Tuy có thân trung ấm mà Ä‘i tá»± do tùy ý, đến cõi người, cõi trời thọ sanh. Nếu niệm yêu ghét Ä‘ã hết tức không thọ thân phần Ä‘oạn, tá»± đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu. Còn nếu phần trôi chảy nhỏ nhiệm lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn Viên giác đại trí sáng suốt, tùy cÆ¡ ứng hiện trăm ngàn ức thân Ä‘á»™ chúng sanh hữu duyên, gọi Ä‘ó là Phật.” Nếu chÆ°a được tá»± do tá»± tại trong sanh tá»­ thì phải nhá»› cái linh tri sáng suốt của mình, không theo vọng niệm thì khi sắp chết cÅ©ng được phần làm chủ. Tuy có thân trung ấm là cÅ©ng còn sanh trở lại, nhÆ°ng Ä‘i tá»± do hay tùy ý đến cõi người cõi trời, Ä‘ó cÅ©ng được phần tá»± chủ.

Do Ä‘ó chúng ta học nhá»› để lo tiến tu, nhá»› nÆ¡i mình có tánh giác thường trụ rồi sống trở về tánh giác chá»› không theo vọng niệm, theo cái sanh diệt. Muốn vậy thì ngay Ä‘ây phải lo công phu tu tập để huân sâu hạt giống này, còn đợi tá»›i lúc gần chết thì làm sao kịp? Khát đến má»›i Ä‘ào giếng là muá»™n rồi!

 

“Quá»· sát vô thường, niệm niệm chẳng dừng, mạng chẳng kéo dài, thời chẳng thể đợi. Trời người ba cõi vẫn chÆ°a thoát khỏi, thọ thân nhÆ° thế số kiếp không cùng”.

Quá»· sát vô thường tức là thần chết. Cái chết luôn chá»±c sẵn bên mình, lúc nào cÅ©ng chá»±c chờ thừa cÆ¡ há»™i là nó dẫn chúng ta Ä‘i, không hẹn hò chờ đợi ai hết. Nên Ä‘ây, Tổ nói là mạng chẳng kéo dài, thời chẳng thể đợi. Vì vậy chúng ta phải luôn thiết tha “dán chữ Tá»­ trên đầu”, lúc nào cÅ©ng phải nhá»› cái chết nằm sẵn bên mình thì không dám buông lung phóng dật.

Vừa có má»™t niệm tham hay niệm sân, niệm giải Ä‘ãi thì liền nhá»› đến “chữ Tá»­” để cảnh tỉnh mình, lúc nào cÅ©ng luôn tinh tấn đối phó vá»›i con quá»· sát vô thường thì có thời giờ Ä‘âu để mà tham, sân, buồn giận, giải Ä‘ãi. Nếu nghÄ© là còn có thời gian, còn mấy chục năm nữa má»›i chết thì lúc Ä‘ó niệm buông lung liền xen vào.

Nếu khéo nhá»› kỹ nhÆ° vậy thì sẽ là Ä‘á»™ng lá»±c thúc đẩy chúng ta cảnh tỉnh tiến tu và bá»›t niệm phóng dật. Nhá»› rằng tất cả chúng ta Ä‘ang ngồi Ä‘ây là ngồi trên cái chết thì còn tâm nào buông lung phóng dật.

Và ở Ä‘ây Tổ nói là cái chết đến thì không thể hẹn hò, chờ đợi được nữa, nhÆ° vậy mà không lo tu thì còn làm gì nữa? Trừ khi mấy huynh đệ được công phu nhÆ° ông chủ sá»± hẹn vá»›i Diêm vÆ°Æ¡ng bảy ngày tá»›i Ä‘ón.

Ở trong há»™i Thiền sÆ° Diêm Quan có vị tăng làm chủ sá»±, có hôm bá»—ng thấy má»™t quá»· sứ đến bắt Ä‘i. Tăng ấy nói: “Tôi vì làm chủ sá»± chÆ°a có rảnh tu hành, xin cho hẹn bảy ngày sau được chăng?” Quá»· sứ nói: “Đợi tôi trình lại vá»›i vua, nếu chấp thuận sau bảy ngày sẽ đến, chẳng vậy thì giây lát liền đến”. Nói xong nó liền biến mất. Sau bảy ngày, quá»· sứ đến tìm vị tăng ấy trọn chẳng được.

Thật ra không phải là đợi đến lúc bảy ngày Ä‘ó ông chủ sá»± này má»›i tu, trong thời gian làm việc ông cÅ©ng có tu rồi, công phu cÅ©ng khá chứ không phải thường, nhÆ°ng chÆ°a đủ chín muồi, chÆ°a đủ sức nên ná»— lá»±c thêm bảy ngày nữa cho tròn. Nếu mà thời gian trÆ°á»›c ông không có tu thì tá»›i lúc này mà tu trong bảy ngày chắc là khó được.

“Trời người ba cõi vẫn chÆ°a thoát khỏi”, tức là lẩn quẩn trong tam giá»›i này. Rồi “thọ thân nhÆ° thế số kiếp không cùng”, nghÄ©a là bỏ thân này lấy thân khác, mà cứ tá»›i lui tá»›i lui vậy, lẩn quẩn trong ba cõi, số kiếp không cùng, không biết bao giờ má»›i xong. NghÄ© đến Ä‘ó không thấy sợ sao?

Chúng ta phải biết là má»—i má»™t lần thọ thân là má»—i lần chồng thêm má»™t lá»›p mê cách ấm, mà chồng má»™t lá»›p mê cách ấm tức là chồng thêm lá»›p khổ. Cho nên, nếu chúng ta công phu không kỹ hoặc không sâu thì đời sau ra đời sẽ quên Ä‘âu có nhá»› sá»›m trở lại lo tu, rồi phải tạo thêm những nghiệp má»›i nữa. Trừ khi mình công phu kỹ gọi là tích lÅ©y nghiệp mạnh thì đời sau sanh ra sẽ nhá»› tu sá»›m. Bởi vậy có những đứa bé má»›i bảy, tám tuổi không ai dạy lại Ä‘òi Ä‘i tu, thì Ä‘úng là nó nhá»› sá»›m. Đó là những người có nghiệp tích lÅ©y mạnh. Khi nó nhá»› sá»›m thì chúng ta cÅ©ng phải tạo những cái duyên lành tốt để nó được xuất gia trở lại tu sá»›m. Nếu không khéo gặp những duyên gì Ä‘ó che hoài, tá»›i chừng lá»›n lên không Ä‘i tu được phải lập gia Ä‘ình rồi làm ăn, lại tạo thêm nghiệp má»›i.

Do Ä‘ó, chúng ta phải lo huân tập kỹ tích lÅ©y nghiệp cho mạnh, cho sâu thì dù chÆ°a thật sá»± giải thoát hoàn toàn nhÆ°ng đời sau sanh ra thì nhá»› sá»›m rồi tiếp tục con đường của mình, chá»› không để kéo dài trong đường sanh tá»­ này, thật Ä‘âu vui sÆ°á»›ng gì!

NhÆ° câu chuyện về vị Thánh A-la-hán Đạt-ma-mật-Ä‘a ở xứ Kế Tân sống sau thời Phật. Nói chứng A-la-hán Ä‘ó thuá»™c về chứng trong ná»™i tâm, Ä‘ã sạch hết nghiệp sanh tá»­, hình thức bên ngoài thì cÅ©ng cÅ©ng giống nhÆ° vị Tỳ-kheo bình thường. Ngài ở má»™t ngọn núi có ba hang Ä‘á»™ng.

Bấy giờ có hai vị tăng từ xa nghe danh tiếng của Ngài nên tìm đến lá»… bái. Khi đến hang Ä‘á»™ng ở dÆ°á»›i cùng thì thấy có má»™t vị Tỳ-kheo mặc y cÅ© kỹ, lá»™ vẻ tầm thường Ä‘ang đốt lò chụm lá»­a trÆ°á»›c cái bếp. Hai vị tăng không biết là ai má»›i đến hỏi thăm:

- Xin hỏi Trưởng lão Đạt-ma-mật-Ä‘a ở nÆ¡i nào?

Vị tăng đốt lò Ä‘áp:

 - Ở trong phòng, trên lá»›p hang trên cùng kia.

Ngài lấy tay chỉ. Tức lá»›p hang thứ ba phía trên.

Hai vị tăng này theo lời chỉ Ä‘ó má»›i lần tìm lên. Khi đến thì Ä‘ã thấy vị tăng chụm lá»­a ngồi sẵn Ä‘ó. Hai người má»›i giá»±t mình sanh nghi, nghÄ© vị này chắc là Thánh tăng rồi. Má»›i nói:

- Đại đức là bậc Thánh, uy danh vang khắp cõi Diêm-phù-đề, vì sao lại tá»± cúi thấp mình làm vị tăng đốt lò nhÆ° thế?

Tôn giả Đạt-ma-mật-Ä‘a Ä‘áp:

- Tôi nhá»› đến việc sanh tá»­ thọ khổ lâu dài, giả sá»­ có Ä‘em cả đầu và tay để được đốt lò thì tôi cÅ©ng sẽ vì chúng tăng mà đốt không tiếc, huống chi Ä‘em chút thân phần thừa này làm việc đốt lò thì có Ä‘áng gì!

Ngài nói thêm:

- Tôi nhá»› thuở xa xÆ°a tôi Ä‘ã từng làm thân chó Ä‘ói khổ suốt năm trăm đời, và chỉ được hai lần ăn no. Đó là má»™t lần có người uống rượu say ói má»­a ở bên đường, tôi nhân Ä‘i qua gặp nên được má»™t bữa no. Lần thứ hai sanh làm thân chó ở má»™t gia Ä‘ình nghèo, hôm Ä‘ó nhân hai vợ chồng nấu niêu cháo (cái niêu có cổ cong miệng nhỏ, cái bụng bầu lá»›n ra) rồi có việc phải tạm Ä‘i vắng. Tôi vì Ä‘ói nên liền chui đầu vào trong niêu ăn, khi ăn no rồi thì rút đầu không ra. Ngay lúc Ä‘ó, người nhà lại trở về, họ thấy vậy giận quá lấy dao chặt đứt cái đầu tôi luôn. Tôi nhá»› mình Ä‘ã mang thân chó năm trăm đời, thì trong Ä‘ó tuy có hai lần được ăn no nhÆ°ng lại bị mất mạng hết má»™t lần. Cho nên suy nghÄ© đến việc sanh tá»­ lâu dài, xoay quanh trong năm đường chá»— nào sanh ra cÅ©ng đều là thọ khổ. Bởi vậy hôm nay tôi có ngại gì nhọc nhằn mà không sẵn sàng làm vị tăng đốt lò?

Ngài kể lại quá khứ của mình để cảnh tỉnh mọi người, vì là bậc Thánh A-la-hán nên Ngài có túc mạng thông, nhá»› lại trÆ°á»›c 500 đời từng làm chó mà chỉ có hai lần được ăn no.

Má»›i thấy trong kiếp sanh tá»­ luân hồi này có vui sÆ°á»›ng gì Ä‘âu? Kiểm lại xem! Nghe rồi chúng ta má»›i thấy rùng mình cho kiếp luân hồi sanh tá»­ này. Không lẽ còn muốn kéo dài ở trong Ä‘ây để thọ khổ lâu dài nữa hay sao? Hôm nay, má»—i người chúng ta cÅ©ng được phÆ°á»›c làm thân người, được thêm má»™t phÆ°á»›c nữa Ä‘ó là được tu hành, vậy nếu không lo tu thì sẽ rá»›t trở lại, không thấy lo sợ hay sao?

Bởi chúng ta sanh ra rồi bị cái mê cách ấm nên quên hết đời trÆ°á»›c, nếu còn nhá»› được đời trÆ°á»›c của mình có nhiều đời gặp những cảnh khổ nhÆ° vậy thì lúc Ä‘ó má»›i rùng mình sợ, lo tu không kịp. Còn bây giờ không nhá»› nên cứ nghÄ© mình có được thân người mạnh khỏe là tá»± hào. Có những vị sanh trong gia Ä‘ình tÆ°Æ¡ng đối khá, từ nhỏ lá»›n lên không gặp cảnh nhọc nhằn rồi Ä‘i tu; và người sau này cÅ©ng không gặp thời chiến tranh khổ sở, sống trong hồi há»™p nên dá»… sanh tâm buông lung. Ngược lại cần quán kỹ những cảnh khổ trong sanh tá»­ mà lo tu để giải quyết việc lá»›n của mình, chứ không để kéo dài nhÆ° vậy.

Nên Ä‘ây Tổ Quy SÆ¡n nhắc: “Không khéo rồi trời người ba cõi vẫn chÆ°a thoát khỏi”. Tức là lên xuống trong ba cõi và số kiếp thọ thân trong Ä‘ó không biết bao giờ má»›i hết.

 

“Cảm thÆ°Æ¡ng than thở, lòng quá xót thay! Đâu thể lặng im, lần lượt răn nhắc cho nhau”.

NghÄ© đến Ä‘ây thì Tổ Quy SÆ¡n thật lòng cảm thÆ°Æ¡ng cho mọi người, do Ä‘ó mà phải lên tiếng để răn nhắc tất cả khéo biết tỉnh trở lại. Thấy cái khổ sanh tá»­ lâu dài nhÆ° thế, nên Ä‘âu thể ngậm im được, mà phải lên tiếng nhắc nhau nhÆ°ng không biết có ai nghe không? NhÆ°ng vẫn cứ nhắc!

Nói Ä‘ây thì chắc có người cÅ©ng còn chÆ°a tin, bởi chÆ°a thấy được hết vấn đề sanh tá»­ khổ sở lâu dài, chỉ thấy hiện tại thôi. NhÆ°ng nếu là người biết suy nghÄ© rồi nghiệm trở lại thì cÅ©ng sẽ thấy được hiểu được, sẽ cảm thông những lời dạy của Tổ Quy SÆ¡n, là những lời chân tình nhắc nhở nhau.

Nếu thá»±c tâm xét lại thì chúng ta má»›i thấy mình tu là giải thoát cho mình, chứ không phải tu là mình giải thoát cho Ngài. NhÆ°ng vì sao Ngài phải ân cần nhắc nhở thiết tha nhÆ° vậy? Đó Ä‘úng là lòng chân thành thÆ°Æ¡ng xót vì nhau nhắc nhở thôi! Hiểu vậy má»›i có lòng cảm thông! Tiếp theo:

 

Hận bởi đồng sanh thời tượng quý, cách bậc Thánh dần xa, Phật pháp sanh lờn, người nhiều giải Ä‘ãi”.

Ngài buồn cho mình sanh muá»™n trong thời tượng quý, cách bậc Thánh dần xa nên sanh lờn Phật pháp, nhiều người giải Ä‘ãi.

“Tượng quý”, tượng tức là chỉ cho thời tượng pháp. Phật pháp được chia làm ba thời: Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt pháp. Tượng tức giống giống thôi, qua thời chánh pháp đến thời tượng pháp còn tÆ°Æ¡ng đối gần vá»›i chánh, đến mạt thì cuối luôn.

Còn chữ quý là mượn từ trong nhà Nho bên Trung Hoa: Mạnh, Trọng, Quý. Mạnh là đầu, Trọng là giữa, Quý là cuối. Thí dụ: Mạnh Ä‘ông là đầu mùa Ä‘ông, còn Trọng Ä‘ông là giữa mùa Ä‘ông, Quý Ä‘ông là cuối mùa Ä‘ông.

NhÆ° vậy, thời của Ngài cách nay là bao nhiêu năm? Trên cả ngàn năm, mà Ngài còn than là Phật pháp bị sanh lờn, nhiều người giải Ä‘ãi. Nếu nhÆ° Ngài sanh vào thời này thì còn than cỡ nào nữa?

Phật pháp là phÆ°Æ¡ng thuốc hay để cứu chúng sanh ra khỏi cái khổ sanh tá»­, để trừ dứt phiền não Ä‘ó là hy hữu quí báu trên thế gian chứ Ä‘âu phải thường, mà lại sanh lờn, không để lòng! Đó là Ä‘iểm mà Ngài thấy buồn nên than!

Trong khi Phật pháp thì sanh lờn nhÆ°ng thế gian pháp thì lại chú tâm, dù ngăn cản cÅ©ng cứ lao vào nên giờ tôi có câu nhắc chung là:

Cá»­a giác mở toan ít người đến,

Ngục mê Ä‘óng kín cứ chen vào.

Tức là cá»­a giác là Ä‘ang mở sẵn nhÆ°ng ít ai chịu Ä‘i đến, còn chá»— ngục mê Ä‘óng kín không cho vào nhÆ°ng cứ chen vào. Má»›i thấy cái lầm mê Ä‘iên đảo của con người là nhÆ° vậy. Cho nên Ä‘ây là những lời thật tình của Tổ Quy SÆ¡n nhắc nhở cho tất cả phải hết sức thức tỉnh tiến tu!

Nói chi xa, kiểm lại những năm đầu ở Thiền viện Trúc Lâm này, Ä‘a số huynh đệ đều nhận thấy tinh thần tu tập cÅ©ng mạnh hÆ¡n bây giờ. Tôi nhá»› hồi xÆ°a nhờ duyên lành nên gặp được chánh pháp sá»›m, và sá»›m rõ được đạo lý thiền này. Nếu tính đến hôm nay thì cÅ©ng trên ba mÆ°Æ¡i năm nhÆ°ng còn chÆ°a dám buông lung giải Ä‘ãi. Trong khi Ä‘ó, thấy huynh đệ bây giờ không biết có bao nhiêu người sáng được việc lá»›n của mình nhÆ°ng lại dám giải Ä‘ãi!!! NhÆ° vậy nếu xét kỹ hÆ¡n nữa thì rốt cuá»™c rồi đời tu của mình sẽ ra sao, sẽ Ä‘i đến Ä‘âu?

Ở Ä‘ây, Tổ Quy SÆ¡n than là cÅ©ng để nhắc mọi người phải biết lo tu tinh tấn. Thời Ä‘ó mà Ngài còn than nhÆ° vậy, nghÄ© đến chúng ta thời nay thì sẽ thế nào Ä‘ây?

Cần hiểu kỹ thêm, tuy Ä‘ã nói có thời Chánh pháp, Tượng pháp, Mạt pháp Ä‘ó là nói theo thời gian thuá»™c về con người, chứ pháp thì Ä‘âu có mạt. Nếu chúng ta khéo tu, và thiết tha tu tập thì thời mạt pháp sẽ được chuyển thành chánh pháp. NhÆ° thời nay cÅ©ng có được những người giác ngá»™, chứ không phải là cá»­a giác ngá»™ Ä‘óng kín hết, không cho mình thành tá»±u. NghÄ© vậy giúp chúng ta có thêm niềm tin để tiến tu.

 

“Lược bày chá»— thấy cạn hẹp để nhắn bảo vá»›i người sau. Nếu chẳng sạch lòng kiêu căng thì thật khó xoay tránh”.

Đây là lời khiêm tốn của Tổ Quy SÆ¡n, Ngài nhắn bảo vá»›i người học là ở Ä‘ây Ngài nói lược bày chá»— thấy cạn hẹp thôi. Mục Ä‘ích nhắc cho người học đạo phải biết quên cái ngã để học đạo tu hành thì má»›i mong có ngày giải thoát, đừng quá đề cao cái ngã, mà phải sạch lòng kiêu căng.

Phải tá»± thấy mình là còn nhiều Ä‘iều phải học, đừng chÆ°a gì mà Ä‘Æ°a cái ngã mình lên cao quá, sống theo tình mê rồi không nghe ai khuyên nhắc thì không biết lá»—i lầm để sá»­a, nhÆ° vậy dá»… Ä‘i xuống vì xem thường nhân quả khó tránh khỏi những quả khổ Ä‘au đến cho mình.

Bởi vì nhân quả mình làm là mình chịu chứ không ai Ä‘em đến. Hôm nay được đủ duyên lành để tiến tu nhÆ°ng lại không chịu nhận duyên lành Ä‘ó mà tiến tu, để cho lòng kiêu căng chắn ngang làm rào cản rồi chìm trở lại trong mê lầm, thật Ä‘áng tiếc!

Nên phải biết khéo nghe lời nhắc nhở để lo tiến tu, đừng theo kiểu nhÆ° mình làm lá»—i rồi huynh đệ thÆ°Æ¡ng tình nhắc cho, chẳng những không chịu nhận còn sừng sá»™ trở lại, nói: “Tôi tá»± biết rồi! Chuyện của tôi để tôi lo, không dính dáng gì đến ông, chá»› xen vào chuyện của người ta.” Äó là biểu lá»™ lòng kiêu căng, tá»± phụ không tốt.

Huynh đệ thÆ°Æ¡ng tình nhắc lá»—i mà không chịu nhận, lại sừng sá»™ giống nhÆ° khỏa lấp, để người ta không nhắc, nhÆ° vậy tức là làm cho mình thêm lá»—i. Vậy rồi huynh đệ Ä‘âu có thèm nhắc nữa, tức là tá»± mình nhận chìm mình sâu trong tá»™i lá»—i, Ä‘i con đường đọa lạc. Cho nên phải khéo tránh.

NhÆ° câu chuyện ông Đề Ä‘iểm Huệ Châu, là đệ tá»­ Thiền sÆ° Hổ Khâu. Vốn thông minh lanh lợi, có tài nên ông được giao giữ việc thường trụ trong chùa hÆ¡n 30 năm.

NhÆ°ng nhân nắm giữ việc thường trụ nên mặc tình lấy của thường trụ tiêu xài phung phí. CÅ©ng có huynh đệ thấy vậy thÆ°Æ¡ng tình Ä‘em lý nhân quả nhắc nhở, coi chừng mang lông Ä‘á»™i sừng đền nợ, ông lại không nghe mà còn nói kiểu kiêu căng: “Trọn năm có mang sừng đến thì Châu này cÅ©ng chỉ mang được má»™t cặp thôi”. Vậy Ä‘âu có gì phải lo. Cho nên Ä‘âu còn ai nhắc gì được nữa.

Không lâu sau, gặp lúc Cao Nạp Lân lãnh việc ở Tuyên Chánh Viện, thì những người thân thuá»™c của ông nhÆ° Tịnh Kha…, Ä‘em đầy đủ những cáo trạng về việc làm của ông tố cáo. Ông bị kết tá»™i Ä‘ánh bằng gậy, rồi Ä‘uổi về thế tục luôn. TrÆ°á»›c nhân quả chÆ°a đến, còn nói kiểu kiêu căng. Khi nhân quả đến, Ä‘âu còn nói gì được.

Sau Ä‘ó ông ở ẩn nÆ¡i Viện Hóa Thành, lại bị bệnh tê bại tay chân co quắp giống nhÆ° con nhím, duá»—i không ra. Mọi người thấy vậy má»›i kéo tay chân ông ra, càng kéo càng Ä‘au. Qua ba năm thì ông chết.

Tác giả SÆ¡n Am Tạp Lục kể lại câu chuyện này, rồi có lời bàn: “Ông Huệ Châu trÆ°á»›c kia dùng tâm thô thiển để nhận việc, rồi khinh thường nhân quả, cho nên nói trọn năm mang sừng chỉ mang được má»™t cặp thôi. NhÆ°ng vá»›i tôi thì tôi cho rằng, trong quả báo ở tam đồ thì năm tháng dài lâu, má»™t cặp này Ä‘i rồi cặp kia lại đến, vô lượng kiếp. Nên mang má»™t cặp sừng này Ä‘âu chỉ là má»™t năm mà thôi!”.

 Tức là trong quả báo ở ba đường ác thì năm tháng dài lâu chứ không phải dá»… dàng nhÆ° ông nói. Má»™t cặp này Ä‘i, má»™t cặp kia đến, cứ cặp này Ä‘i, cặp kia đến vậy Ä‘ó thì mang vô lượng kiếp cÅ©ng không hết nữa, chứ đừng có nói má»™t năm chỉ má»™t cặp thôi! Đó là SÆ° nhắc nhở để cảnh tỉnh cho người sau!

Bởi vì Ä‘ó là lời nói kiêu căng, chứ Ä‘úng ra người khéo biết lắng nghe khi huynh đệ nhắc thì lo sợ rồi sá»­a đổi là quá hay! Còn Ä‘ây không những là không nghe mà còn nói kiểu Ä‘ó. Đó gọi là xem thường nhân quả, rốt cuá»™c rồi nhân quả đến, Ä‘âu có tránh được! Chúng ta phải khéo hiểu rõ để ngăn ngừa.

Cho nên tu hành là phải biết thấp mình, lắng nghe chứ không có kiêu căng. Đây nói nếu chẳng sạch lòng kiêu căng thì khi nhân quả đến rồi thật khó tránh khỏi.

Kinh - Luật - Luận

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872172" 
				and advertisment.end_time>"1526872172"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872172" 
				and advertisment.end_time>"1526872172"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03381
 • Đang online: 18