Thông điệp Đức Phật ra đời

10/05/2016 | Lượt xem: 1789

I. TIN VUI CHO THẾ GIAN

Theo lịch sá»­, đức Phật Thích Ca Mâu hiện thân thành Phật nÆ¡i cõi đời này, là má»™t con người lịch sá»­ thật sá»±. Ngài đản sinh nÆ¡i vườn Lâm-tì-ni (hiện ở xứ Né pal) cha là vua Tịnh Phạn, mẹ là hoàng hậu Ma-da. Điểm nổi bật trong buối sáng hôm ấy là, Ngài Ä‘i bảy bÆ°á»›c, má»™t tay chỉ trời, má»™t tay chỉ đất, nói to lên nhÆ° tuyên bố vá»›i thế gian :

TT. Thích Thông PhÆ°Æ¡ng

 

  Thiên thượng thiện hạ             Trên trời dÆ°á»›i đất

  Duy ngã Ä‘á»™c tôn                     Chỉ ta tôn nhất

Ngài muốn ngầm nói gì trong Ä‘ó ? Tức muốn nhắn nhủ thế gian, dù ở trên cõi trời hay dÆ°á»›i nhân gian này đều không có gì Ä‘áng quý, Ä‘áng tôn; chỉ phải trở về đời sống chân thật ngay chính mình, Ä‘ó má»›i là chá»— tôn quý nhất, không gì hÆ¡n. Bởi tất cả thế gian, nói chung là ba cõi trời, người, quá»· thú... đều sống trong nhà lá»­a vô thường không có chá»— nào an ổn. Đúng nhÆ° Kinh Pháp Hoa, Phật Ä‘ã nói:“Tam giá»›i vô an, du nhÆ° hỏa trạch”, nghÄ©a là ba cõi đều không an ổn, giống nhÆ° ngôi nhà lá»­a thôi.

Ngày xÆ°a, lúc Phật ở Tinh xá Trúc Lâm, thành VÆ°Æ¡ng Xá, có bốn anh em Phạm Chí Ä‘ã tu hành chứng được năm thần thông, tá»± biết mình bảy ngày nữa sẽ chết. Họ cùng bàn vá»›i nhau: - Sức thần thông của chúng ta có thể làm nghiêng lệch trời đất, nắm giữ mặt trời, mặt trăng, dời núi cao, ngÆ°ng sông chảy... Không việc nào không làm được, lẽ nào tránh không khỏi cái chết sao ?

Người thứ nhất bèn nói: - Tôi sẽ lặn xuống biển, ở trên không xuất hiện, ở dÆ°á»›i thì không đến Ä‘áy, ở giữa lÆ°ng chừng biển thì quá»· vô thường làm sao biết chá»— mà tìm ?

 Người thứ hai nói: - Tôi sẽ chui vào giữa núi Tu-di, rồi khép lại bao xung quanh thì quá»· vô thường biết Ä‘âu mà kiếm ?

Người thứ ba nói: - Tôi sẽ ẩn nấp giữa hÆ° không, quá»· vô thường làm sao biết được ?

Người thứ tÆ° nói: - Tối sẽ lẫn vào chợ, quá»· vô thường đến bắt má»™t người nào Ä‘ó thôi, cần gì phải bắt tôi ? Bàn xong, bốn người đến gặp vua Ba-tÆ°-nặc và từ giã nói:

 - Thọ mạng chúng tôi còn bảy ngày nữa, nay chúng tôi muốn trốn vô thường, mong rằng sẽ thoát được và trở về thăm vua.

Bốn người làm theo ý Ä‘ã bàn tính. Tá»›i ngày thứ bảy, người trong chợ thì nằm chết giữa chợ, trên không thì rá»›t xuống, dÆ°á»›i biển thì nổi lên, trong núi thị lá»™ ra, tất cả đều chết không ai thoát được. Cho nên Phật có nói bài kệ Pháp cú:

                Dù trốn giữa hÆ° không

                Hay biển khÆ¡i, núi rá»™ng.

                Không má»™t nÆ¡i nào cả

                Tránh khỏi được tá»­ vong.

Đây cho thấy, dù tu chứng được thần thông, có những khả năng người thường không thể làm được, nhÆ°ng cuối cùng đến khi tuổi thọ hết, cÅ©ng không thoát khỏi cái chết, không trốn Ä‘i Ä‘âu để được an ổn.

Câu chuyện thứ hai là ông Phạm Chí Hắc Thị, cÅ©ng tu chứng được năm thần thông, thuyết pháp rất hay, đến trời Đế Thích còn xuống nghe pháp. NhÆ°ng má»™t hôm nghe vị ấy giảng xong, trời Đế Thích bá»—ng tỏ vẻ buồn bã rÆ¡i lệ. Phạm Chí thấy lạ bèn hỏi:

 - Ngài vì sao buồn khóc nhÆ° thế ?

Trời Đế Thích nói:

- Tôi nghe ngài giảng pháp rất hay, song tôi biết rõ tuổi thọ của ngài chỉ còn bảy ngày nữa thôi.

 Phạm Chí nghe xong hoảng hồn, xin trời Đế Thích cứu cho. Trời Đế Thích từ chối, chỉ ông đến vá»›i Phật. Phạm Chí vá»™i dúng thần thông bay đến chá»— Phật, trên đường thấy hai cây ngô đồng Ä‘ang trổ hoa bèn nhổ cả hai bÆ°ng trên tay đến cúng Phật. Phật gọi Phạm Chí bảo:

 - Hãy buông Ä‘i !

Ông buông cây bên trái.

Phật lại bảo:

- Buông Ä‘i !

 Ông buông tiếp cây bên phải.

Phật bảo tiếp:

- Buông Ä‘i !

 Ông thÆ°a :

 - Bạch Thế Tôn! Hai tay con đều trống cả rồi. Ngài còn bảo con buông cái gì ?

Phật bảo:

 - Ta chẳng phải bảo ông buông gốc hoa Ä‘ó, mà chính là bảo ông buông sáu trần bên ngoài, sáu căn bên trong và sáu thức ở giữa kia kìa. Tất cả má»™t lúc buông sạch hết, không còn chá»— nào để buông nữa, ngay Ä‘ó chính là chá»— ông thoát khỏi sinh tá»­.

Phạm Chí ngay Ä‘ó liền tỏ ngá»™ phép vô sinh, lá»… tạ Phật.

 Ông Phạm Chí Hắc Thị này cÅ©ng được thần thông, cÅ©ng biết thuyết phép, nhÆ°ng vẫn chÆ°a được an ổn đối vá»›i sinh tá»­, vẫn chÆ°a có lá»—i thoát, phải tìm đền Phật pháp. Chỉ “ba cái buông” của Phật dạy Ä‘ó, má»›i là con đường an ổn thật sá»± trong thế gian này.

- Đối vá»›i bên ngoài, buông hết các trần, không để tâm duyên theo, phóng ra, là cắt đứt duyên ngoài.

 - Đối vá»›i bên trong buông các căn, không bám vào chá»— thấy biết nÆ¡i căn khiến các trần Ä‘i vào, làm chá»— tiếp xúc vá»›i duyên ngoài, là cắt đứt duyên trong.

- Buông thức, là không sinh tâm phân biệt yêu ghét trên căn trần, thì sinh tá»­ sẽ đến ở chá»— nào ? Pháp vô sinh là Ä‘ó!

Chúng ta vì bám chặt nÆ¡i căn, Ä‘uổi theo trần, sinh tâm phân biệt lăng xăng nên dẫn mình chạy mãi trong luân hổi sinh tá»­.

Mắt thấy sắc liền Ä‘uổi theo sắc, khởi phân biệt đẹp xấu, sinh yêu ghét, thành có phiền não, quên mất thật. Trong bài sám hối sáu căn của vua Trần Thái Tông lời sám hối về căn mắt, vua nói: “Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh. Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật”. Tức là, vá»›i những cái nhân ác, nhân Ä‘Æ°a mình vào Ä‘au khổ lại xem kỹ, lại Ä‘uổi theo tạo tác; còn nghiệp thiện, nghiệp an vui lại coi thường bỏ qua. Sống lầm lẫn thật nÆ¡i chính mình. Cần phải sám hối để tỉnh trở lại.

Tai thì nghe tiếng, rồi chạy theo tiếng, phân biệt dở hay, cÅ©ng sinh yêu ghét, dẫn Ä‘i vào sinh tá»­. “Ghét nghe chính pháp, thích nghe lời tà. Mê mất gốc chân, Ä‘uổi theo ngoại vọng”. Chánh pháp giúp mình mở sáng tâm tính lại không thích nghe, thành chạy theo cái hÆ° vọng giả dối bên ngoài, quên mất gốc chân thật sáng ngời nÆ¡i mình. Sống nhÆ° thế gọi là sống mất mình, sống bị vật chuyển, mất tá»± chủ, Phật gọi là mê.

MÅ©i Ä‘uổi theo mùi, phân biệt thÆ¡m thối, cÅ©ng lại Ä‘i vào sinh tá»­ vô thường. :Thường tham mùi lạ, trăm thứ ngạt ngào. Chẳng thích chân hÆ°Æ¡ng, năm phần thanh tịch”. Tức theo mùi hÆ°Æ¡ng của duyên trần bên ngoài, còn hÆ°Æ¡ng chân thật là năm phần pháp thân hÆ°Æ¡ng: hÆ°Æ¡ng giá»›i, hÆ°Æ¡ng định, hÆ°Æ¡ng tuệ, hÆ°Æ¡ng giải thoát, hÆ°Æ¡ng giải thoát trí kiến giúp mình mở sáng trí tuệ, giải thoát khổ Ä‘au thì không quan tâm...

Lưỡi, thân, ý cÅ©ng nhÆ° vậy, cứ Ä‘uổi theo vị trần, xúc trần, pháp trần mà quay lăn trong vòng sinh tá»­ vô thường, quên mất cá»™i nguồn tâm tính chân thật xÆ°a nay.

Vua Trần Thái Tông nhắc mình hằng sám hối nÆ¡i sáu căn, là khiến mình buông xả, không đắm mê theo sáu trần, tức trở về ông Phật của chính mình. Đây là má»™t pháp sám hối rất có nhiều ý nghÄ©a sâu xa và thá»±c tế. Chúng ta sám hối thá»±c sá»± và hành theo Ä‘úng đắn thì bảo đảm tâm thanh tịnh, tá»™i không sinh, là chuyển mình từ trong thế gian mê lầm trở về tính giác, liền gặp Phật.

Trong các kinh A Hàm, Phật thường gọi sắc là thức ăn của mắt, tiếng là thức ăn của tai, mùi là thức ăn của mÅ©i...Mắt thiếu sắc là nó Ä‘ói, tai thiếu tiếng là nó Ä‘ói, phải chạy Ä‘i tìm để ăn, suốt ngày luôn chạy tìm không dừng, chẳng mấy lúc được yên. Ngồi má»™t mình thiếu sắc, thiếu tiếng thì cảm thấy buồn, phải mở nhạc, xem ti-vi cho vui. Đó là sống theo chiều của cái tôi hÆ° dối, cái tôi sinh diệt vô thường, không phải cái Ä‘á»™c tôn mà Phật muốn nhắc. Ý Phật muốn nhắc má»—i người, phải vượt ra cái tôi sinh diệt này, phát minh ra cái chân thật nÆ¡i chính mình, làm chủ trở lại sinh tá»­, Ä‘ó má»›i chính là Phật, là Ä‘á»™c tôn, không có gì ở thế gian có thể sánh kịp. Đức Phật xuất hiện ở thế gian chính vì Ä‘iểm trọng yếu này.

Trong kinh A Hàm, khi đản sinh, ngài Ä‘ã nói đủ bài kệ bốn câu nhÆ° sau:

                Thiên thượng thiên hạ        Trên trời dÆ°á»›i đất

                Duy ngã Ä‘á»™c tôn.                Chỉ ta tôn nhất.

                Nhất thiết thế gian             Tất cả thế gian

                Sinh lão bệnh tá»­                Sinh già bệnh chết.

Ý nghÄ©a trong Ä‘ây rất rõ, tất cả chúng sinh ở thế gian, gồm suốt cả ba cõi đều phải chịu chung sá»± vô thường sinh tá»­. Dù là các vị trời có phÆ°á»›c báo, có thần thông, sống vui sÆ°á»›ng thời gian lâu, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vô thường. Còn Phật, Ngài Ä‘ã vượt qua, thân này là thân chót của Ngài, ý nghÄ©a “Ä‘á»™c tôn” là ở chá»— Ä‘ó, không phải ở cái ngã mấy chục ki-lô này. Chính Ä‘ây là:“ MỘT THÔNG ĐIỆP MUÔN THUỞ CHO THẾ GIAN “. Nhắc cho thế gian phải tỉnh lại, chá»› đắm mê mãi trong cuá»™c sinh tá»­ vô thường này.

 II. THỂ HIỆN NGAY BẢN THÂN

Đức Phật Thính Ca vá»›i hiện thân thái tá»­ Tất Đạt Đa, tức má»™t con người lịch sá»­ nhÆ° bao nhiêu con người, nhÆ°ng sau khi dạo bốn cá»­a thành, thấy các cảnh người già, người bênh, người chết... khiến Ngài tá»± cảm thấy cuá»™c đời này là bất an và quyết tìm cách để giải quyết, thoát ra, không chấp nhận cúi đầu theo nó. Và Ngài Ä‘ã vượt thành xuất gia tìm đạo, sẵn sàng hy sinh mọi cái vui nÆ¡i cung vàng Ä‘iện ngọc, vá»›i Ngài Ä‘ó cÅ©ng chỉ là những cái vui tạm bợ thôi, phải giải quyết vấn đề sinh tá»­ má»›i có cái vui thật sá»±.

Qua thời gian tìm học vá»›i các vị tiên, Ngài thấy cÅ©ng chÆ°a giải quyết được vấn đề bất an này. Cuối cùng Ngài từ giã hết, đến dÆ°á»›i cá»™i cây Tất-bát-la ngồi thiền định bốn mÆ°á»›i chín ngày Ä‘êm và tá»± giác ngá»™ vào đếm thứ bốn mÆ°á»›i chín. Trong bài kinh Đại Thích Ca Mâu Ni Cù Đàm của TÆ°Æ¡ng Ưng bá»™, Phật Ä‘ã thuật lại rõ, chính Ngài Ä‘ã phăng tìm cá»™i gốc tất cả. Do vô minh tạo nghiệp mà dẫn chúng sinh Ä‘i trong luân hồi sinh tá»­, chịu mãi cái khổ vô thường từ vô lượng kiếp đến giờ.

NhÆ°ng vô minh là gì mà nguy hiểm thế? Tức là mê mờ không sáng tỏ, lầm lẫn cái giả vá»›i cái thật. Cụ thể là, lầm chấp thân tâm giả dối sinh diệt này cho là mình. Má»™t niệm này khởi lên là quên mất tính chất, hẳn phải Ä‘i vào cuá»™c vô thường sinh tá»­.

Trong ánh sáng giác ngá»™ thì thân này do bốn đại hợp thành, tức bốn chất đất, nÆ°á»›c, gió, lá»­a chung hợp, không phải má»™t thá»±c thể Ä‘á»™c lập... Bốn chất này lại là vật vô tri ấy bảo là ta được? Ta là đất, là nÆ°á»›c, là gió  là lá»­a vô tri ấy sao? Lẽ thá»±c nhÆ° thế mà không nhận ra nên gọi là vô minh.

Về tâm thì có tâm thiện, tâm tà, tâm buồn, tâm vui, tâm mừng, tâm giận, tâm thÆ°Æ¡ng, tâm ghét... Không biết bao nhiêu thứ và má»™t ngày thay đổi cÅ©ng không lường hết được, vậy thì nhận định cái nào là ta? Nếu tâm vui là ta thì tâm buồn là ai? Tâm giận là ta thì tâm mừng là ai? Chẳng lẽ cái nào cÅ©ng là ta, thì má»™t ngày ta có trăm ngàn cái ta sao? Vậy Ä‘ó là cái ta hổn tạp, Ä‘âu chắc thật! Nó là cái vô thường mà nhận là mình, trách gì không trôi lăn theo nó mà luân hồi, mà sinh tá»­! Thấy nó không phải ta thì dừng, không theo nó, ngừng tạo nghiệp, liền phá vô minh, liền giải thoát.

Nói rõ hÆ¡n, do ÁI NGÃ, tức yêu mến cái ta hÆ° dối này, chính Ä‘ó là gốc luân hồi sinh tá»­. Bởi yêu mến nó... luyến ái nó nên bám chặt vào nó, không chịu buông. Sống thì tạo tác bao nhiêu thứ nghiệp để thỏa mãn cho nó. Đến khi chết, mất thì tìm cái khác thay vào, dòng luân hồi nối tiếp mãi từ Ä‘ó!

Song thân này có thật Ä‘áng để yêu mến, để luyến ái nó chăng? Vua Trần Thái Tông từng nói về nó trong bài NÓI RỘNG VỀ SẮC THÂN nhÆ° sau:

            “ Đầu sọ khô cài hoa giắt ngọc

            Túi da hôi Æ°á»›p dạ xông hÆ°Æ¡ng

            Cắt lụa là che Ä‘ãy máy tanh

            Giồi son phần át thùng phân thối

            Trang sức nhÆ° thế, trọn là gốc nhá»›p

            Không thể nÆ¡i Ä‘ây tá»± thẹn, Lại hÆ°á»›ng trong ấy mến yêu”.

Má»™t ông vua, sống giữa cảnh quyền uy sang cả, đầy đủ các thú vui vật chất mà có cái nhìn chân thật nhÆ° thế. Chính lời của má»™t ông vua nói ra, càng làm sáng tỏ lẽ thá»±c ấy nó là nhÆ° vậy, không phải Phật cố tình nói để khiến người chán đời.

Đó là bản chất thật của thân khi sống, còn khi chết thì ra sao ? CÅ©ng vua Trần Thái Tông, Ngài bảo:

 “Chẳng luận là giàu hay nghèo, đồng vào cõi chết . Hoặc để trong nhà thì giòi đục, tá»­a sinh. Hoặc ném ra đường thì lấy chiếu cuốn giấu. Nhặt thu hài cốt, chôn cất thịt xÆ°Æ¡ng. Quan quách phó cho Ä‘ám lá»­a ma trÆ¡i nÆ¡i đồng vắng. Mả mồ giao cho muôn dặm núi sông”.

Bản chất thá»±c của thân này rõ ràng là nhÆ° thế. Nếu không có ánh sáng giác ngá»™ của Phật soi sáng cho thì không bao giờ chúng ta biết được.

III. Tá»° MỞ TRÍ VÔ SƯ

Điều trọng yếu nhất là phải mở trí vô sÆ°, tức trí tuệ nÆ¡i mình không do thầy dạy. Đây là cái quý nhất trên đời, giải quyết được tân gốc ná»—i khổ của kiếp người. NhÆ° Thái tá»­ Tất Đạt Đa, sau khi vượt thành xuất gia, tìm học vị thầy này, vị thầy nọ, nhÆ°ng cuối cùng Ä‘ành buông hết, từ giã hết, ngồi thiền định soi sáng lại mình, rồi tá»± phát minh ra, tá»± giác ngá»™ không ai dạy cho, không do ai Ä‘em đến. Đây là má»™t lẽ thật, ai là người có thá»±c hành và chứng nghiệm đều cảm nhận được.

Bởi do thiền định tâm lặng lẽ, trí sáng hiện bày, cái này ai dạy cho? Sách vở nào ghi chép được “trí giác ngá»™ này“ ? Dù máy Ä‘iện tá»­ hiện đại cÅ©ng không ghi được. Đó má»›i thá»±c là trí tuệ của chính mình. Mở được trí tuệ này, sẽ có cái nhìn thấu suốt bình đẳng. Phật khi thành đạo Ngài liền than :" Lạ thay! Lạ thay! Tất cả chúng sanh đều có đầy đủ đức tÆ°á»›ng trí tuệ của NhÆ° Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trÆ°á»›c mà không thể chứng được. Nếu lìa vọng tưởng thì trí thanh tịnh, trí tá»± nhiên, trí vô sÆ° hiện tiền”. Khi mở ánh sáng này, đức Phật thấy rõ ai ai cÅ©ng có đủ trí tuệ NhÆ° Lai Ä‘ó, không phải chỉ cuá»™c hạn riêng mình, chỉ mình Ngài má»›i có. Mà dù người đạo Phật hay không phải đạo Phật, người phÆ°Æ¡ng Đông hay phÆ°Æ¡ng Tây, người Kinh hay người Dân tá»™c, người nam hay nữ, ngu hay trí... đều có đủ, rất là bình đẳng sáng ngời, không có thành kiến riêng tÆ°.

Từ trí tuệ giác ngá»™ Ä‘ó, Ngài Ä‘ã Ä‘i thuyết pháp giáo hóa quần sinh, lập thành tăng Ä‘oàn và có đạo Phật. Vậy đạo Phật có từ ánh sáng giác ngá»™, nên học Phật là học đạo giác ngá»™, là Ä‘i theo con đường trí tuệ sáng suốt. Đúng ý nghÄ©a là nhÆ° thế.

Và lẽ thá»±c đức Phật Ä‘ã giác ngá»™ ngay khi Ngài còn mang thân này, còn hiện sống trên đời, không phải đợi sau khi chết, không phải chuyện mÆ¡ hồ khó chứng nghiệm. Điều này được các hàng đệ tá»­ của Ngài, các Tổ sÆ° sau này tiếp nối chứng nghiệm. Vua Trần Nhân Tông bỏ ngai vàng, quyền uy sang cả Ä‘i tu, cÅ©ng để phát minh lẽ thá»±c này, và Ngài Ä‘ã thá»±c sá»± ngá»™ ngay khi còn sống, chứng mình cho má»™t chân lý sáng ngời giữa thế gian này. NhÆ° trong bài thÆ¡ XUÂN VÃN tức cuối xuân, Ngài Ä‘ã thổ lá»™.

                        Niên thiếu hà tằng liá»…u sắc không

                        Nhất xuân tâm sá»± bách hoa trung

                        NhÆ° kim khám phá Đông hoàng diện,

                        Thiền bản bồ Ä‘oàn khán trụy hông.

 NghÄ©a:

                        Thuở bé Ä‘âu từng rõ sắc không,

                        Xuân về rá»™n rã nức trong lòng.

                        Chúa Xuân nay bị ta khám phá,

                        Ngồi lặng nhìn xem rụng cánh hồng.

Tức là ngày xÆ°a khi chÆ°a rõ đạo thì má»—i lần xuân về, tâm Ngài cÅ©ng rá»™n rã theo, cÅ©ng quên mình theo cảnh nhÆ° mọi người. NhÆ°ng giờ Ä‘ây, Ngài Ä‘ã mở con mắt đạo, Ä‘ã khám phá ra ông chủ chân thật nÆ¡i mình, là chúa xuân Ä‘ó rồi, nên đối trÆ°á»›c cảnh tá»± làm chủ trở lại, không còn bị chi phối nữa, chỉ ngồi lặng lẽ trên bồ Ä‘oàn thản nhiên nhìn cảnh hồng rụng, không có gì quan trọng. Đây là má»™t kinh nghiệm sống thiền rất sâu, không phải dá»… dàng lý luận mà được.

IV. TÓM KẾT:

 Phật ra đời Ä‘ánh thức cho má»—i người: thế gian là vô thường biến đổi, là quán trọ không phải chá»— ở lâu.

Thân này không phải ta thật, nó là thứ sinh diệt, cÅ©ng nằm trong vô thường, không phải chá»— mình nÆ°Æ¡ng tá»±a vÄ©nh viá»…n, mà phải từ trong Ä‘ó vÆ°Æ¡n lên, khéo nhận ra má»™t sức sống CHÂN THẬT, tức là ông PHẬT NÆ I CHÍNH MÌNH. Lấy Ä‘ó làm nguồn sống, má»›i thật sá»± có giá trị trên hết, không gì ở thế gian có thể sánh kịp.

Đức Phật được tôn xÆ°ng là bậc Y vÆ°Æ¡ng tức là vua thầy thuốc, nghÄ©a là Ngài cho thuốc trị lành bệnh sinh tá»­ cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh nhận ra và sống lại trong sức sống CHÂN THẬT KHÔNG TUá»”I THỌ. Do Ä‘ó, dù Ngài có nói đến vô thường, tạm bợ, nhÆ°ng không dừng ở Ä‘ó, khiến người ta bi quan chán đời, mà ở trong Ä‘ó, Ngài còn chỉ ra MỘT NGUá»’N SỐNG VÔ BIÊN mà cả thế gian không hay biết. PHẬT BẢO là thế, không phải nói suông trên danh từ chữ nghÄ©a.

Mong rằng nhiều người sẽ cảm nhận được "THÔNG ĐIỆP PHẬT RA ĐỜI" của Đức Thế Tôn mà bá»›t lầm chấp vào thân tâm vô thường, tá»± tiến lên con đường giác ngá»™ sáng suốt, an vui hạnh phúc vÄ©nh hằng. Nhất là mở con mắt tâm, rõ được lẽ thật ngay chính mình, liền Ä‘ó gặp Phật lại ra đời. Thật vui thay!

 

TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng

Các bài đã đăng

Chuyên đề

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872828" 
				and advertisment.end_time>"1526872828"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872828" 
				and advertisment.end_time>"1526872828"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03385
 • Đang online: 20