Tổ sư Thiền và lời dạy của chư Tổ: 11. Tổ thứ 11 PHÚ NA DẠ XA TÔN GIẢ (Giữa thế kỷ V sau Phật Niết Bàn)

31/10/2017 | Lượt xem: 398

Ngài dòng Cù-Đàm ở nÆ°á»›c Hoa-Thị, thân phụ là Bảo-Thân. Thân phụ sanh được bảy người con trai, Ngài là con út. Thuở nhỏ, Ngài tâm tÆ° bình thản không tịnh không loạn. Ngài thường nói vá»›i các anh:

- Nếu gặp bá»±c đại-sÄ© ngồi nÆ¡i đạo tràng thuyết pháp, em quyết đến Ä‘ó gần gÅ©i tùy há»·.

Khi Tổ Hiếp-Tôn-Giả đến nÆ°á»›c nầy chấn hÆ°ng Phật pháp, Ngài liền đến dá»± trong há»™i ấy. Thấy Ngài ứng đối mẫn tiệp, ngôn ngữ hợp lý, Tổ Ä‘á»™ cho xuất gia.

 

 

 

 

Sau khi đắc pháp nÆ¡i Tổ Hiếp-Tôn-Giả, Ngài má»™t lòng tinh tấn, lấy sá»± giáo hóa làm trọng trách. Đạo đức Ngài vang khắp, số chúng qui ngưỡng đến ngàn vạn, những người được quả thánh tá»›i năm trăm vị. Về sau, Ngài đến nÆ°á»›c Ba-La-Nại có má»™t vị trưởng-giả vào há»™i. Ngài hỏi đồ chúng :

- Các ngÆ°Æ¡i có biết người má»›i vào Ä‘ây chăng ? XÆ°a Phật huyền ký rằng: “Sau khi ta diệt Ä‘á»™ gần 600 năm, sẽ có má»™t vị thánh nhÆ¡n ra đời hiệu Mã-Minh, sanh trong nÆ°á»›c Ba-La-Nại, nói pháp nÆ¡i thành Hoa-Thị, bẻ dẹp các đạo khác, Ä‘á»™ người vô lượng”.

Mã-Minh nghe Ngài nói trúng tên mình thì thầm khen, bÆ°á»›c ra đảnh lá»… Ngài và hỏi :

- Tôi muốn biết Phật, thế nào là Phật ?

Ngài Ä‘áp :

- Ông muốn biết Phật, chẳng biết ấy là phải.

- Đã chẳng biết Phật thì Ä‘âu biết là phải ?

-Ông Ä‘ã chẳng biết Phật, tại sao biết chẳng phải?

- Đây thật là nghÄ©a cÆ°a.

– Đó là nghÄ©a cây. Ông nói nghÄ©a cÆ°a là thế nào?

– Tôi cùng thầy phân ra bằng nhau. NghÄ©a cây của thầy nói là sao ?

 – NgÆ°Æ¡i bị ta xẻ.

Mã-Minh liền ngá»™ được thắng nghÄ©a của Ngài, vui thích cầu xin xuất gia Ngài vì Ä‘á»™ cho ông xuất gia và thọ giá»›i cụ-túc.

Số chúng được Ngài Ä‘á»™, có đến hai trăm vị chứng quả A-La-Hán, ngoài ra còn vô số người phát tâm qui kính Tam-bảo. Thấy cÆ¡ duyên giáo hóa sắp viên mãn, Ngài kêu Mã-Minh lại dặn dò:

-NgÆ°Æ¡i nên chuyển bánh xe pháp làm vị Tổ thứ 12. XÆ°a đại pháp nhãn tạng của NhÆ°-Lai trao cho Tổ Ca-Diếp lần lượt truyền trao, nay ta trao cho ngÆ°Æ¡i, ngÆ°Æ¡i phải truyền tiếp . Nghe ta nói kệ :

Mê ngá»™ nhÆ° ẩn hiển,

Minh ám bất tÆ°Æ¡ng ly,

Kim phó ẩn hiển pháp,

Phi nhất diệc phi nhị .

Dịch :

Mê ngá»™ nhÆ° ẩn hiện,

Tối sáng chẳng rời nhau,

Nay trao pháp ẩn hiện,

Chẳng một cũng chẳng hai .

Ngài truyền pháp cho Mã-Minh xong, liền hiện thần biến, rồi lặng lẽ viên tịch. Mã-Minh và đồ chúng xây tháp trùm trên chÆ¡n thân thờ Ngài .

Chuyên đề

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872622" 
				and advertisment.end_time>"1526872622"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872622" 
				and advertisment.end_time>"1526872622"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03384
 • Đang online: 22