Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 12. Tổ thứ 12 MÃ MINH ĐẠI SĨ TÔN GIẢ (Cuối thế kỷ V sau Phật Niết Bàn)

02/11/2017 | Lượt xem: 408

Bồ-Tát người nÆ°á»›c Ba-La-Nại, hiệu Mã-Minh cÅ©ng có hiệu Công-Thắng. Vì khi Ngài sanh ra, các con ngá»±a đều ré lên, nên gọi là Mã-Minh. Lại cÅ©ng có thuyết nói, má»—i khi Ngài thuyết pháp, các con ngá»±a trong chuồng ở gần đều lặng lẽ lóng nghe, khi thuyết xong chúng lại hý vang, nên gọi Ngài là Mã-Minh. Lúc chÆ°a xuất gia, Ngài là má»™t biện sÄ© lá»—i lạc, danh tiếng đồn Ä‘ãi vang cả quốc ná»™i và quốc ngoại.

 

 

 

Sau khi được Tổ Phú-Na-Dạ-Xa Ä‘á»™ cho xuất gia và truyền tâm ấn, Ngài lại nổi tiếng là má»™t nhà thuyết pháp tài tình.

Bao nhiêu tà thuyết ngoại đạo đều bị Ngài bẻ dẹp. Chính Ngài là người thắp sáng ngọn Ä‘uốc Đại-Thừa ở đầu thế ká»· thứ sáu sau Phật Niết-bàn. Ngài Ä‘i giáo hóa đến nÆ°á»›c Hoa-Thị nÆ¡i Ä‘ây ngọn Ä‘uốc pháp của Ngài càng sáng rá»±c hÆ¡n.

Má»™t hôm, có má»™t ông già gầy ốm vào trong há»™i nghe pháp, bá»—ng nhiên ngã xuống đất. Ngài bảo chúng :

- Đây là việc phi thường, sẽ có tÆ°á»›ng lạ.

Ông già kia liền biến mất. Chợt thấy dÆ°á»›i đất vọt lên má»™t người con gái nhan sắc đẹp đẽ thân nhÆ° màu vàng, dùng tay chỉ Ngài nói kệ :

Khể thủ trưởng lão tôn,

Đương thọ NhÆ°-Lai ký,

Kim ư thử địa thượng,

Nhi Ä‘á»™ sanh tá»­ chúng .

Dịch :

Cúi đầu lá»… trưởng lão,

Hiện nhận lời Phật ghi,

Nay ở nơi xứ nầy,

Độ chúng khỏi sanh tá»­ .

Nói kệ xong, trong chá»›p mắt không thấy cô nữa. Ngài bảo chúng :

 - Giây lát Ä‘ây sẽ có ngoại đạo đến đấu sức vá»›i ta.

Bá»—ng chốc gió mÆ°a ầm Ä© xối xả kéo đến, khiến trời đất mịt mù. Ngài bảo :

- Đây là báo hiệu ngoại đạo sẽ đến. Ta sẽ trừ chúng.

Nói xong, Ngài chỉ tay lên hÆ° không, hiện ra con rồng vàng to lá»›n, phấn khởi oai thần, khiến pháp ngoại đạo tan biến .

Sau bảy ngày, có má»™t con sâu nằm nép dÆ°á»›i tòa của Ngài. Ngài lấy tay nắm bắt con sâu ấy Ä‘Æ°a cho đại chúng xem và nói :

 - Con sâu nầy là trá hình của ngoại đạo, đến ẩn núp nÆ¡i Ä‘ây đặng nghe trá»™m pháp của ta.

Nói xong, Ngài ném con sâu ra bảo: “Đi ngay!”.

NhÆ°ng con sâu sợ hãi nằm im không Ä‘á»™ng. Ngài an ủi :

- Ta không có hại ngÆ°Æ¡i. NgÆ°Æ¡i hãy hiện lại bổn hình.

Ngoại đạo liền hiện bổn hình đảnh lá»… xin sám hối. Ngài hỏi :

- NgÆ°Æ¡i tên gì ? Có bao nhiêu đồ đệ ?

Ngoại đạo thưa:

- Con tên Ca-Tỳ-Ma-La, có đến ba ngàn đồ đệ.

- Ngài hỏi:

- Tá»™t thần lá»±c của ngÆ°Æ¡i biến hóa thế nào?

 Ngoại đạo thÆ°a:

- Con hóa biển cả là việc chẳng khó.

- Ngài hỏi: - NgÆ°Æ¡i hóa tánh biển được chăng?

Ngoại đạo mờ mịt không biết, thÆ°a:

- Lời nầy con không thể biết.

Ngài giải thích:

 - Tánh biển là núi sông quả đất đều y cứ nÆ¡i Ä‘ó mà lập, tam muá»™i lục thông do Ä‘ây phát hiện.

Ngoại đạo nghe pháp ấy, liền khởi lòng tin mạnh mẽ, cùng ba ngàn đồ đệ đều cầu xin xuất gia. Ngài vì họ cho cạo đầu xuất gia, rồi triệu tập năm trăm vị thánh tăng đến làm lá»… thọ giá»›i cụ túc. Ngài bảo giá»›i tá»­:

 - Các ngÆ°Æ¡i thú hÆ°á»›ng Bồ-Đề sẽ thành đạo thánh. Ca-Tỳ-Ma-La quả nhiên được giá»›i thể, phát hào quang sáng, có mùi hÆ°Æ¡ng lạ xông khắp.

Má»™t hôm, Ngài gọi Ma-La đến bảo:

- Đại pháp nhãn tạng của NhÆ°-Lai, nay trao cho ngÆ°Æ¡i, truyền bá chá»› để Ä‘oạn dứt. Nghe ta nói kệ :

Ẩn hiển tức bổn pháp,

Minh ám nguyên bất nhị,

Kim phó ngá»™ liá»…u pháp,

Phi thủ diệc phi khí.

Dịch :

Ẩn hiện vốn pháp này,

Sáng tối nguyên không hai,

Nay truyền pháp liá»…u ngá»™,

Không lấy cÅ©ng chẳng bỏ .

Truyền pháp xong, Ngài vào chánh định hiện tÆ°á»›ng viên tịch. Ca-Tỳ-Ma-La và đồ chúng Ä‘em chÆ¡n thể của Ngài để vào khám thờ.

Ngài là vị Tổ thứ 12 của Thiền-Tông, cÅ©ng là má»™t vị pháp sÆ° làm sáng tỏ giáo pháp Đại-Thừa. Ngài sáng tác ba bá»™ luận: 1-Đại-Thừa Khởi Tín Luận.2. -Đại Tông địa huyền văn bổn luận.3. -Sá»± sÆ° pháp ngÅ© thập tụng. Nổi tiếng nhất là bá»™ Đại-Thừa Khởi Tín Luận, đến hiện giờ những nÆ°á»›c Phật-giáo Đại-Thừa vẫn truyền dạy bá»™ luận nầy.

Chuyên đề

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872600" 
				and advertisment.end_time>"1526872600"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872600" 
				and advertisment.end_time>"1526872600"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03384
 • Đang online: 23