Tổ sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ: 14. Tổ thứ 14 LONG THỌ ĐẠI SĨ TÔN GIẢ (Giữa thế kỷ VI sau Phật Niết Bàn)

14/11/2017 | Lượt xem: 331

HT.Thích PhÆ°á»›c Tú sÆ°u tầm và soạn dịch

Ngài cÅ©ng có tên là Long-Thắng, dòng Phạm-Chí ở miền Tây-Ấn. Thuở nhỏ, Ngài bẩm tánh thông minh; vừa nghe Phạm-Chí tụng bốn kinh Phệ-Đà là Ngài thuá»™c lòng văn nghÄ©a. Đến 20 tuổi, Ngài Ä‘i châu du khắp các nÆ°á»›c tìm học các môn thiên văn, địa lý, toán số, sấm ký và các học thuật của ngoại đạo. Môn nào Ngài học đến đều xuất sắc hÆ¡n mọi người. NhÆ¡n má»™t cÆ¡ duyên chẳng lành. Ngài nhận thá»±c được các pháp là vô thường Ä‘au khổ nên vào núi ở ẩn. Số người tìm đến cầu học vá»›i Ngài rất Ä‘ông.

 

 

 

Sau khi gặp Tổ Ca-Tỳ-Ma-La cảm hóa, Ngài xin xuất gia được Tổ Ä‘á»™ cho và truyền cả tâm ấn. Từ Ä‘ó, Ngài vân du thuyết pháp khắp nÆ¡i, lần lượt đến miền Nam-Ấn. Dân chúng xứ nầy chỉ sùng phÆ°á»›c nghiệp, từ Ngài đến Ä‘em pháp yếu chỉ dạy, họ tá»± bảo nhau: “Chỉ phÆ°á»›c nghiệp nầy là việc tối thắng, nói về Phật tánh thì Ä‘âu thể thấy”.

Ngài nhÆ¡n Ä‘ó bảo họ:

- Các ngÆ°Æ¡i nếu muốn thấy được Phật tánh thì trÆ°á»›c hết phải bỏ tâm ngã mạn Ä‘i, má»›i có thể thấy được.

Họ hỏi Ngài: - Phật tánh lá»›n hay nhỏ ?

Ngài Ä‘áp:

- Chẳng nhỏ chẳng lá»›n, không rá»™ng không hẹp, không phÆ°á»›c không báo, chẳng chết chẳng sống. Dân chúng nghe Ngài nói tá»™t lý, vui mừng nguyện học pháp ấy.

Ngài liền ngay trên tòa hóa thân nhÆ° vầng mặt trăng. Dân chúng tuy nghe thuyết pháp mà không thấy có hình Ngài. Trong ấy có con má»™t ông nhà giàu tên là Ca-Na-Đề-Bà, khi thấy thế liền cảm ngá»™.

Đề-Bà bảo dân chúng:

-Biết tướng nầy chăng?

Dân chúng thÆ°a:

-Chúng tôi không thể phân biệt được.

Đề-Bà nói:

-Đây là Bồ-Tát thị hiện để biểu thị Phật tánh, muốn chúng ta hiểu rỏ vậy. Vô tÆ°á»›ng tam muá»™i giống nhÆ° mặt trăng tròn là nghÄ©a Phật tánh rá»—ng rang sáng suốt.

Đề-Bà nói dứt lời thì vầng trăng ẩn mất, Bồ-Tát hiện ngồi an nhiên chá»— cÅ©, nói kệ:

Thân hiện viên nguyệt tÆ°á»›ng,

Dĩ biểu chư Phật thể,

Thuyết pháp vô kỳ hình,

Dụng biện phi thinh sắc.

Dịch :

Thân hiện tÆ°á»›ng trăng tròn,

Để nêu thể các Phật,

Nói pháp không hình ấy,

Dùng rõ phi thinh sắc.

Toàn chúng nghe xong, đều cảm ngá»™, cầu xin xuất gia. Ngài triệu tập các bậc thánh tăng đến truyền giá»›i. Trong số xuất gia nầy, Đề-Bà là người dẫn đầu.

 Má»™t quốc gia ở gần miền Nam-Ấn, có đến năm ngàn người tu theo ngoại đạo được nhiều phép lạ, Vua và quốc dân đều thọ giáo nÆ¡i họ, khiến đạo Phật mờ tối. Ngài thấy thế cảm Ä‘á»™ng, bèn đổi hình thức, mặc áo trắng đợi má»—i khi vua ra thành, Ngài cầm cây cờ Ä‘i trÆ°á»›c, hoặc ẩn hoặc hiện. Làm nhÆ° thế đến bảy lần.

Hôm nọ, vua lấy làm lạ kêu lại hỏi :

-NgÆ°Æ¡i là người gì dám Ä‘i trÆ°á»›c ta, mà bắt không được, thả chẳng Ä‘i?

Ngài Ä‘áp:

-Tôi là người trí, biết tất cả việc.

Vua nghe ngạc nhiên, muốn thí nghiệm nói:

- ChÆ° thiên nay Ä‘ang làm gì?

Ngài Ä‘áp :

-ChÆ° thiên Ä‘ang đấu chiến vá»›i A-Tu-La.

Vua hỏi: -Làm sao được biết?

Ngài Ä‘áp:

-Nếu bệ hạ muốn biết chốc lát sẽ thấy chứng nghiệm.

Quả nhiên, phút chốc thấy gÆ°Æ¡m giáo tay chÆ¡n ở trên không rÆ¡i xuống. Vua và quốc dân rất kính phục Ngài. NhÆ¡n Ä‘ó, Ngài chuyển họ trở lại quy y Tam-Bảo.

Hôm nọ Ngài gọi Ca-Na-Đề-Bà đến dặn dò.

- NhÆ°-Lai lấy đại pháp nhãn tạng trao cho Tổ Ca-Diếp, cho đến đời ta, nay ta trao cho ngÆ°Æ¡i.

Hãy nghe kệ :

Vị minh ẩn hiển pháp,

PhÆ°Æ¡ng thuyết giải thoát lý,

Ư pháp tâm bất chứng,

Vô sân diệc vô há»·.

Dịch :

Vì sáng pháp ẩn hiển,

Má»›i nói lý giải thoát,

NÆ¡i pháp TÂM chẳng chứng,

Không sân cÅ©ng không há»·.

Dặn dò xong, Ngài nhập nguyệt luân tam muá»™i rồi hiện tÆ°á»›ng thần biến vào Niết-bàn. Ngài sáng tác rất nhiều bá»™ luận để xiển dÆ°Æ¡ng giáo pháp Đại-Thừa:

1-Trung luận, 2-Thuận trung luận, 3-Thập nhị môn luận, 4-Đại-Thừa phá hữu luận, 5-Lục thập tụng nhÆ° lý luận, 6- Đại-Thừa nhị thập tụng luận, 7-Thập bát không luận, 8-Hồi tránh luận, 9-Bồ-đề tÆ° lÆ°Æ¡ng luận, 10-Bồ-đề tâm ly tÆ°á»›ng luận, 11-Bồ-đề hạnh kinh, 12-Thích ma ha diá»…n luận, 13-Khuyến phát chÆ° vÆ°Æ¡ng yếu kệ, 14-Tán pháp giá»›i tụng, 15-Quảng đại pháp nguyện tụng.

Bồ-Tát Mã-Minh là người khêu mồi ngọn Ä‘èn chánh pháp đại-thừa ; chính Ngài là người thắp sáng và truyền bá khắp nÆ¡i cho đến vô tận ngọn Ä‘uốc Đại-Thừa.

 Những tác phẩm của Ngài, bá»™ Trung-Luận có giá trị nhất, đến hiện nay Ä‘ã dịch ra nhiều thứ chữ để truyền bá khắp thế giá»›i. 

Chuyên đề

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872579" 
				and advertisment.end_time>"1526872579"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="chi-tiet"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872579" 
				and advertisment.end_time>"1526872579"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="chi-tiet"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/chi-tiet.portal=default.cache.php:1852,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03384
 • Đang online: 23