Tỳ ni con đường chuyển hóa nội tâm

24/06/2015 | Lượt xem: 4097

TỲ NI

CON ĐƯỜNG CHUYỂN HÓA NỘI TÂM

Đại Sư Kiến Nguyệt trước tác

Tỳ kheo Đạt Ma Khế Định chú giải

 

LỜI NGỎ

Như chúng ta đã biết, Phật là đấng Chí Tôn trong ba cõi, là bậc cha lành trong muôn loài. Trước lúc Ngài ra đi để về cõi Niết Bàn tịch diệt, Thế Tôn tha thiết ân cần nhắc nhở cho các hàng  môn đệ của Ngài: “Này các thầy Tỷ kheo! Sau khi Như Lai diệt độ các vị nên lấy giới luật làm thầy, vì giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn. Các thầy hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp đuốc với Chánh pháp” .

Quả thật đúng như lời Thế Tôn chỉ dạy: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn”. Vì sao? Vì người xưa thường nói: “Nơi nào giữ đúng theo giới pháp của Phật, nơi đó dù là chùa tranh vách lá mà vẫn có Phật, nơi nào chùa to Phật lớn mà Tăng chúng không nghiêm trì tịnh giới, thì Phật pháp cũng đoạn diệt”.

Song người muốn hành trì tịnh giới cho được nghiêm tịnh, thì trước phải thông hiểu “Tạng pháp Tỳ Ni”. Vì sao? Vì trong pháp tạng Tỳ Ni đều y cứ trong bốn oai nghi hành giả hành trì. Vì trong đời sống thường nhật muốn không phạm vào giới điều của Phật Đà thì tâm phải luôn luôn tỉnh giác. Vì sao? Vì chánh niệm có mặt thì giới tánh có mặt, mà giới tánh có mặt thì giới nào mà phạm? Thân nào mà giữ?

Do đó Tổ Huệ Năng dạy rõ:

“Tâm bình không cần giữ giới

 Hạnh trực đâu cần tu thiền” là vậy!

Thế nên, người hành giả đã phát tâm đầu Phật, dù chúng ta tu pháp môn nào, nếu không giữ gìn tịnh giới, thì thử hỏi định ở đâu phát sanh? Mà định không phát sanh, thì huệ đâu mà phát? Ví như người tu “Thiền” nếu mà phạm giới thì làm sao đạt đến chỗ “Vô niệm”? Người tu “Tịnh Độ” mà phạm giới, thì làm sao đạt đến cảnh giới “Nhất tâm bất loạn”? Người tu “Mật tông” mà phạm giới thì làm sao đạt đến cảnh giới “Tam mật tương ưng”? Vì chúng tôi có tiếp xúc những vị đã lỡ phạm vào giới pháp của Phật, đa số các vị đều nói rõ những nguyên nhân chính dẫn đến sự sai lầm:

1. Dễ duôi trong công phu thiền tập.

 1. Sa đà trong chốn ngủ nghỉ, ăn uống vô độ.
 2. Không kiểm soát lại tâm hành của mình thường xuyên.
 3. Buông thả theo vọng niệm dục tình…

Những lời chúng tôi mạo muội nói ra, để xây dựng ngôi nhà Phật pháp được trường tồn. Lời lẽ đó sau khi được Hòa Thượng Trúc Lâm cho phép chúng tôi dạy bộ “Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu”. Sau khi dạy, chúng tôi thấy quả là thiết thực trong cuộc sống tu tập, nên tạm chép thành văn, trước là báo đáp thâm ân của Phật Tổ, sau là báo đáp ân sâu dưỡng dục của Hòa Thượng Tông Sư. Kế là hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều thấm nhuần giới pháp của Phật tổ.

Vì viết lần đầu, lời văn còn thô thiển. Cúi mong những bậc cao đức chỉ dạy thêm. Chúng con thành kính tri ân.

Trúc Lâm núi Phụng Hoàng

Hạ an cư năm Bính Tuất

Cẩn bút

Đạt Ma Khế Định

 

Quả thật đúng như lời Thế Tôn chỉ dạy: “Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn”. Vì sao? Vì người xưa thường nói: “Nơi nào giữ đúng theo giới pháp của Phật, nơi đó dù là chùa tranh vách lá mà vẫn có Phật, nơi nào chùa to Phật lớn mà Tăng chúng không nghiêm trì tịnh giới, thì Phật pháp cũng đoạn diệt”.

Song người muốn hành trì tịnh giới cho được nghiêm tịnh, thì trước phải thông hiểu “Tạng pháp Tỳ Ni”. Vì sao? Vì trong pháp tạng Tỳ Ni đều y cứ trong bốn oai nghi hành giả hành trì. Vì trong đời sống thường nhật muốn không phạm vào giới điều của Phật Đà thì tâm phải luôn luôn tỉnh giác. Vì sao? Vì chánh niệm có mặt thì giới tánh có mặt, mà giới tánh có mặt thì giới nào mà phạm? Thân nào mà giữ?

Do đó Tổ Huệ Năng dạy rõ:

“Tâm bình không cần giữ giới

 Hạnh trực đâu cần tu thiền” là vậy!

Thế nên, người hành giả đã phát tâm đầu Phật, dù chúng ta tu pháp môn nào, nếu không giữ gìn tịnh giới, thì thử hỏi định ở đâu phát sanh? Mà định không phát sanh, thì huệ đâu mà phát? Ví như người tu “Thiền” nếu mà phạm giới thì làm sao đạt đến chỗ “Vô niệm”? Người tu “Tịnh Độ” mà phạm giới, thì làm sao đạt đến cảnh giới “Nhất tâm bất loạn”? Người tu “Mật tông” mà phạm giới thì làm sao đạt đến cảnh giới “Tam mật tương ưng”? Vì chúng tôi có tiếp xúc những vị đã lỡ phạm vào giới pháp của Phật, đa số các vị đều nói rõ những nguyên nhân chính dẫn đến sự sai lầm:

1. Dễ duôi trong công phu thiền tập.

 1. 2.     Sa đà trong chốn ngủ nghỉ, ăn uống vô độ.
 2. 3.     Không kiểm soát lại tâm hành của mình thường xuyên.
 3. 4.     Buông thả theo vọng niệm dục tình…

Những lời chúng tôi mạo muội nói ra, để xây dựng ngôi nhà Phật pháp được trường tồn. Lời lẽ đó sau khi được Hòa Thượng Trúc Lâm cho phép chúng tôi dạy bộ “Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu”. Sau khi dạy, chúng tôi thấy quả là thiết thực trong cuộc sống tu tập, nên tạm chép thành văn, trước là báo đáp thâm ân của Phật Tổ, sau là báo đáp ân sâu dưỡng dục của Hòa Thượng Tông Sư. Kế là hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều thấm nhuần giới pháp của Phật tổ.

Vì viết lần đầu, lời văn còn thô thiển. Cúi mong những bậc cao đức chỉ dạy thêm. Chúng con thành kính tri ân.

Trúc Lâm núi Phụng Hoàng

Hạ an cư năm Bính Tuất

Cẩn bút

Đạt Ma Kế Định

 

 

 

 

Kinh - Luật - Luận

adv3

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Đọc nhiều

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84362
 • Online: 21