Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 5: CHỈ RA CÁI THẤY VỌNG ĐỂ HIỂN BẦY CÁI THẤY

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 5: CHỈ RA CÁI THẤY VỌNG ĐỂ HIỂN BẦY CÁI THẤY

16/04/2018

Tác giả: TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng Dịch giả: HT.Thích PhÆ°á»›c Hảo  CHÁNH VÄ‚N: Ông A-nan bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! NhÆ° Phật Thế Tôn vì bọn chúng con tuyên nói nghÄ©a nhân duyên và tá»± nhiên, các tÆ°á»›ng hòa hợp và chẳng hòa hợp, tâm còn chÆ°a khai ngá»™ mà nay lại nghe “nhận được cái thấy ...

Xem tiếp

Tu tâm xả

Tu tâm xả

16/04/2018

TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng I. AI CŨNG MUỐN AN VUI HẠNH PHÚC Con người sống trên đời ai cÅ©ng muốn sống an vui hạnh phúc và không ai muốn mình sống Ä‘au khổ. Người cÅ©ng muốn an vui hạnh phúc, mình cÅ©ng muốn an vui hạnh phúc, Ä‘ó là chá»— gặp nhau. Dá»±a trên Ä‘iểm chung này chúng ta ...

Xem tiếp

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 4: BÁC THUYẾT NHÂN DUYÊN TỰ NHIÊN ĐỂ HIỀN BÀY THỰC TƯỚNG CỦA TÁNH THẤY

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 4: BÁC THUYẾT NHÂN DUYÊN TỰ NHIÊN ĐỂ HIỀN BÀY THỰC TƯỚNG CỦA TÁNH THẤY

13/04/2018

Tác giả: TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng Dịch giả: HT Thích PhÆ°á»›c Hảo CHÁNH VÄ‚N: Ông A-nan bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Thật nhÆ° Đấng Pháp VÆ°Æ¡ng Ä‘ã nói, tánh giác duyên này, trùm khắp mười phÆ°Æ¡ng cõi nÆ°á»›c, vắng lặng thường trụ, tánh giác ấy là chẳng sanh, chẳng diệt thì so vá»›i thuyết của Phạm-chí Sa-tỳ-ca-la ...

Xem tiếp

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức ( Phần 17): Đến chùa cô Ni

Oai nghi - Con đường của sự tỉnh thức ( Phần 17): Đến chùa cô Ni

10/04/2018

ĐĐ.Thích Khế Định giảng tại TVTL Đà Lạt 17.Đến Chùa Cô Ni Đến chùa Ni, phải Ä‘i hai người, đừng tá»± do xông xáo, tình sanh rồi trí cách.

Xem tiếp

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 36. Tổ thứ 36 BÁCH TRƯỢNG - HOÀI HẢI THIỀN SƯ (720 – 814)

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 36. Tổ thứ 36 BÁCH TRƯỢNG - HOÀI HẢI THIỀN SƯ (720 – 814)

10/04/2018

HT.Thích PhÆ°á»›c Tú sÆ°u tầm và soạn dịch SÆ° họ VÆ°Æ¡ng, quê ở Trường Lạc, PhÆ°á»›c Châu. Lúc bé theo mẹ Ä‘i chùa lá»… Phật, SÆ° chỉ tượng Phật hỏi mẹ: - Ðây là gì? Mẹ bảo: - Phật. SÆ° nói: - Hình dung không khác vá»›i người, con sau cÅ©ng sẽ làm Phật. SÆ° xuất gia lúc ...

Xem tiếp

Hãy nhớ cái chết đang chờ chúng ta

Hãy nhớ cái chết đang chờ chúng ta

10/04/2018

TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng I. CON NGƯỜI SINH RA LÀ ĐỂ NHẬN CÁI CHẾT. Chúng ta sinh ra là để nhận cái chết, nghe vậy có ai sợ không? NhÆ°ng Ä‘ó là lẽ thật của kiếp sống con người.  

Xem tiếp

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 3: NÊU TÁNH THẤY RA NGOÀI NGHĨA PHẢI VÀ CHẲNG PHẢI

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 3: NÊU TÁNH THẤY RA NGOÀI NGHĨA PHẢI VÀ CHẲNG PHẢI

04/04/2018

Tác giả: TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng Dịch giả: HT.Thích PhÆ°á»›c Hảo MỤC 3: NÊU TÁNH THẤY RA NGOÀI NGHĨA PHẢI VÀ CHẲNG PHẢI CHÁNH VÄ‚N: A-nan bạch Phật: "Bạch Đức Thế Tôn! Nếu tánh thấy này nhất định là tánh nhiệm mầu của con, thì diệu tánh Ä‘ó phải hiện ở trÆ°á»›c mắt con, cái thấy Ä‘ó hẳn thật là ...

Xem tiếp

Tổ sư Thiền và lời dạy của chư Tổ: 35. Tổ thứ 35 MÃ TỔ - ĐẠO NHẤT THIỀN SƯ (709 – 788)

Tổ sư Thiền và lời dạy của chư Tổ: 35. Tổ thứ 35 MÃ TỔ - ĐẠO NHẤT THIỀN SƯ (709 – 788)

31/03/2018

HT.Thích PhÆ°á»›c Tú sÆ°u tầm và soạn dịch  Vì người đời sau quá kính trọng SÆ° nên nhân SÆ° họ Mã gọi là Mã Tổ; ông Tổ họ Mã. SÆ° họ Mã, quê ở huyện Thập PhÆ°Æ¡ng, Hán Châu. Thuở nhỏ, SÆ° dung mạo lạ thường: Ä‘i nhÆ° trâu, nhìn nhÆ° cọp, lưỡi dài khỏi mÅ©i, dÆ°á»›i ...

Xem tiếp

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 02: HIỂN BÀY CĂN VÀ TÁNH THẤY (3)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 02: HIỂN BÀY CĂN VÀ TÁNH THẤY (3)

28/03/2018

Tác giả: TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng Dịch giả: HT.Thích PhÆ°á»›c Hảo CHÁNH VÄ‚N: Ông A-nan vâng nghe lời Phật từ bi cứu Ä‘á»™ chỉ dạy, khóc lóc vòng tay bạch Phật: "Tuy con vâng nghe tiếng pháp nhiệm mầu của Phật nhÆ° thế, ngá»™ được tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trụ sẵn có. Song con ngá»™ ...

Xem tiếp

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 34. Tổ thứ 34 NAM NHẠC - HOÀI NHƯỢNG THIỀN SƯ (677 – 744)

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 34. Tổ thứ 34 NAM NHẠC - HOÀI NHƯỢNG THIỀN SƯ (677 – 744)

24/03/2018

Người sau vì kính trọng SÆ° nên lấy chá»— ở mà gọi hiệu là Nam Nhạc. SÆ° họ Ðá»—, quê ở Kim Châu, sanh ngày mùng tám tháng tÆ° đời Ðường niên hiệu Nghi Phụng năm thứ hai (677 T.L.). Ðược muời lăm tuổi, SÆ° theo Luật sÆ° Hoàng Cảnh ở chùa Ngọc Tuyền đất Kinh Châu xuất gia.

Xem tiếp

Biết vọng là chánh tu

Biết vọng là chánh tu

24/03/2018

Chân Hiền Tâm Ngày má»›i đến vá»›i đạo, tôi không có trí để đọc học hay tham cứu các loại kinh luận bình thường, vì vậy tôi chỉ biết nÆ°Æ¡ng vào pháp Biết vọng không theo của Hòa thượng Trúc Lâm mà thá»±c tập. 

Xem tiếp

Sống không khoảng cách

Sống không khoảng cách

24/03/2018

TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng I. THẾ GIAN VÔ THƯỜNG Thế gian là tạm bợ, cuá»™c đời thật ngắn ngủi không chắc chắn, chúng ta luôn nhá»› để sống vá»›i nhau không ngăn cách. Người đời không hiểu nên có những kiến chấp làm cuá»™c sống ngăn cách tạo thành cuá»™c sống khổ Ä‘au. Là người học theo pháp ...

Xem tiếp

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 02: HIỂN BÀY CĂN VÀ TÁNH THẤY (2)

Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng ký: PHẦN 02- CHÁNH TÔNG - MỤC 02: HIỂN BÀY CĂN VÀ TÁNH THẤY (2)

19/03/2018

Tác giả: TT.Thích Thông PhÆ°Æ¡ng Dịch giả: HT.Thích PhÆ°á»›c Hảo CHÁNH VÄ‚N: Khi ấy từ tÆ°á»›ng chứ "vạn" ở trên ngá»±c của Đức NhÆ° Lai phóng ra hào quang báu, hào quang ấy rá»±c rỡ có trăm ngàn mầu sắc sáng khắp má»™t lúc cả mười phÆ°Æ¡ng thế giá»›i của Phật nhÆ° số vi trần, rót khắp trên ...

Xem tiếp

Lịch thuyết giảng tháng 2 năm Mậu Tuất

Lịch thuyết giảng tháng 2 năm Mậu Tuất

18/03/2018

BBT xin gá»­i tá»›i quý vị Phật Tá»­ lịch thuyết giảng tháng 2 năm Mậu Tuất của ban Giáo thọ thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc.

Xem tiếp

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 33. Tổ thứ 33 HUỆ NĂNG TỔ SƯ (638 – 713)

Tổ Sư Thiền và lời dạy của Chư Tổ - 33. Tổ thứ 33 HUỆ NĂNG TỔ SƯ (638 – 713)

17/03/2018

HT.Thích PhÆ°á»›c Tú sÆ°u tầm và soạn dịch SÆ° họ LÆ°, Tổ tiên quê ở Phạm-DÆ°Æ¡ng, cha tên Hành-Thao, mẹ là Lý-Thị. Đời Võ-Đức (618-627 T.L.) nhà Đường cha SÆ° làm quan ở Nam-Hải, sau dời về Tân Châu. SÆ° sanh tại Tân-Châu. SÆ° được ba tuổi, cha mang bệnh rồi mất, mẹ thủ chí nuôi ...

Xem tiếp

Trang tin

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872455" 
				and advertisment.end_time>"1526872455"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/trang-tin.portal=default.cache.php:1764,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="trang-tin"
				and advertisment.region = "Quảng cáo phải" 
				and advertisment.start_time<"1526872455" 
				and advertisment.end_time>"1526872455"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,5
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="trang-tin"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
parse_layout(
array (
 0 => 'list',
)
) at packages/backend/modules/ColumnLayout/forms/list.php:8,
on_draw() at cache/pages/trang-tin.portal=default.cache.php:1764,
run() at index.php:17

Video giới thiệu

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35

Tìm kiếm

Ảnh đẹp

Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp
Ảnh đẹp

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 03383
 • Đang online: 28

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="0"
				and advertisment.region = "Quảng cáo bottom" 
				and advertisment.start_time<"1526872458" 
				and advertisment.end_time>"1526872458"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,10
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="0"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:14,
on_draw() at cache/pages/trang-tin.portal=default.cache.php:1765,
run() at index.php:17

Illegal mix of collations (latin1_swedish_ci,IMPLICIT) and (utf8_general_ci,COERCIBLE) for operation '='
fetch_all(

array (
 0 => '
      select
				advertisment.id,
        advertisment.page_name,
				media.name_1 AS name,
        media.description_1 AS description,
				media.url,
				media.image_url
			from
				media
				inner join advertisment on advertisment.item_id=media.id
			where
        advertisment.page_name="trang-tin"
				and advertisment.region = "Quảng cáo bottom" 
				and advertisment.start_time<"1526872458" 
				and advertisment.end_time>"1526872458"
				and type="ADVERTISMENT"
        and status != "HIDE"
				and portal_id="#default"
			order by
				advertisment.position DESC
			limit 
				0,10
    ',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/db.php:29,
get_items(
array (
 0 => 'advertisment.page_name="trang-tin"',
)
) at packages/backend/modules/Advertisment/forms/list.php:15,
on_draw() at cache/pages/trang-tin.portal=default.cache.php:1765,
run() at index.php:17