Các bài giảng Phổ thông ( Phần 2) - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 02/11/2019

Danh mục: Bài giảng ngắn | Lượt xem: 3582

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131
 • 132
 • 133
 • 134
 • 135
 • 136
 • 137
 • 138
 • 139
 • 140
 • 141
 • 142
 • 143
 • 144
 • 145
 • 146
 • 147
 • 148
 • 149
 • 150
 • 151

002: Lời nói đầu của Giảng sư

03-020: Tinh thần giác ngộ của Đạo Phật

021-039: Thiền tông là gì

040: Các loại thiền và sử 33 vị Tổ

041: Thiền phàm phu

042: Thiền tiểu thừa

043: Thiền đại thừa

044: Thiền tối thượng thừa

045: Lược sử truyền thừa

046: Từ Phật tới ngài Ca Diếp

047: Từ Phật tới ngài Ca Diếp lần 2

048: Bài Kệ ngài Ca Diếp truyền cho Tổ A Nan

049: Bài Kệ ngài Anan truyền cho Tổ thứ ba

050: Bài Kệ Tổ thứ ba truyền cho Tổ thứ tư

051: Bài Kệ Tổ thứ tư truyền cho Tổ thứ năm

052: Bài Kệ Tổ thứ năm truyền cho Tổ thứ sáu

053: Bài Kệ Tổ thứ sáu truyền cho Tổ thứ bảy

054: Bài Kệ Tổ thứ bảy truyền cho Tổ thứ tám

055: Bài Kệ Tổ thứ tám truyền cho Tổ thứ chin

056: Bài Kệ Tổ thứ chín truyền cho Tổ thứ mười

057: Bài Kệ Tổ thứ mười truyền cho Tổ thứ mười một

058: Bài Kệ Tổ thứ mười một truyền cho Tổ thứ mười hai

059: Bài Kệ Tổ thứ mười hai truyền cho Tổ thứ mười ba

060: Bài Kệ Tổ thứ mười ba truyền cho Tổ thứ mười bốn

061: Bài Kệ Tổ thứ mười bốn truyền cho Tổ thứ mười lăm

062: Bài Kệ Tổ thứ mười lăm truyền cho Tổ thứ mười sáu

063: Bài Kệ Tổ thứ mười sáu truyền cho Tổ thứ mười bảy

064: Bài Kệ Tổ thứ mười  bảy truyền cho Tổ thứ mười tám

065: Bài Kệ Tổ thứ mười tám truyền cho Tổ thứ mười chin

066: Bài Kệ Tổ thứ mười chín truyền cho Tổ thứ hai mươi

067: Bài Kệ Tổ thứ mười chín truyền cho Tổ thứ hai mươi 

068: Bài Kệ Tổ thứ mười chín truyền cho Tổ thứ hai mươi 

069: Vị Tổ thứ hai mươi mốt

070: Vị Tổ thứ hai mươi hai

071: Vị Tổ thứ hai mươi ba

072: Vị Tổ thứ hai mươi tư

073: Vị Tổ thứ hai mươi nhăm

074: Vị Tổ thứ hai mươi sáu

075: Vị Tổ thứ hai mươi bảy

076: Vị Tổ thứ hai mươi tám – Tổ Bồ Đề Đạt Ma

077: Vị Tổ thứ hai mươi chin – Tổ Huệ Khả

078: Vị Tổ thứ ba mươi – Tổ Xăng Xán

079: Vị Tổ thứ ba mươi mốt- Tổ Đạo Tín

080: Vị Tổ thứ ba mươi hai -  Tổ Hoàng Nhẫn

081 : Vị Tổ thứ ba mươi ba -  Tổ Huệ Năng

082: Lược sử truyền thừa

083: Giới thiệu yếu chỉ thiền tông

084: Trong Kinh Đại thừa

085: Phật sao cũng….

086: Thiền tông lý giải

087 – 107: Yếu chỉ Thiền tông

108 – 126: Giảng về Bát nhã

127 – 130: Nhà thiền ứng dụng Bát Nhã như thế nào

131 – 141: Phẩm đốn tiệm trong Kinh Pháp Bảo Đàn

142 – 152: Sự đồng và khác giữa Thiền tông và tịnh độ tông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84067
 • Online: 20