Kinh Viên Giác giảng giải ( Lần 2 ) - HT. Thích Thông Phương

Ngày đăng: 05/06/2019

Danh mục: Kinh | Lượt xem: 3794

Tập:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116

TT.Thích Thông Phương thuyết giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

 1.   1. Giải đề kinh
 2.   2. Giải về người dịch
 3.   3.Chánh văn – Phần tựa
 4.   4.Chánh tông – Chương Văn Thù – Ngài Văn Thù thưa hỏi
 5.   5 Phật Chánh đáp và giải về vô minh
 6.   6.Phật Chánh đáp và giải về vô minh
 7.   7Phật Chánh đáp và giải về vô minh
 8.   8.Phật Chánh đáp và giải về vô minh
 9.   9. Phật dậy phép tu hành theo Viên Giác
 10.   10.Nói lý do phủi quét
 11.   11.Kệ tụng Chương Văn Thù
 12.   12. Kệ tụng Chương Văn Thù
 13.   13. Chương Phổ Hiền – Bồ tát Phổ Hiền thưa thỉnh
 14.   14.Phật khen – chánh đáp nghĩa tu như huyễn
 15.   15. Phật khen – chánh đáp nghĩa tu như huyễn
 16.   16. Lần lượt ly huyễn ( Hết kỳ 3)
 17.   17. Thí dụ để kết thông lại nghĩa trước
 18.   18. Kệ tụng chương Phổ Hiền
 19.   19. Chương Phổ Nhãn – Ngài Phổ Nhãn thưa hỏi
 20.   20. Phật khen – Chánh đáp quán về thân với tâm
 21.   21. Phật khen – Chánh đáp quán về thân với tâm
 22.   22. Huyễn diệt và dụ lau gương
 23.   23. Dụ về hạt châu ma ni hiện 5 mầu
 24.   24. Dụ về hạt châu ma ni hiện 5 mầu
 25.   25. Tâm thanh tịnh nên pháp thế gian và xuất thế gian thanh tịnh
 26.  26. Tâm thanh tịnh nên pháp thế gian và xuất thế gian thanh tịnh
 27.  27. Tâm thanh tịnh nên thân khắp cõi thanh tịnh
 28.  28. Sự hợp về lý
 29.  29. Sự lý dung thông vô ngại
 30.  30. Sự sự dung thông vô ngại
 31.  31. Vào cảnh giới Phật
 32.  32. Vào cảnh giới Phật
 33.  33. Vào cảnh giới Phật
 34.  34. Vào cảnh giới Phật
 35.  35. Vào cảnh giới Phật
 36.  36. Vào cảnh giới Phật
 37.  37. Phật kết đáp
 38.  38. Kệ lặp lại chương Phổ Nhãn ( hết kỳ 6)
 39.  39. Chương Kim cang tạng, ngài Kim Cang Tạng thưa thỉnh
 40.  40. Phật khen ngợi rồi hứa đáp
 41.  41.Phật chánh đáp, đem tâm mê mà nói giác – giác cũng thành mê
 42.  42. Phật chánh đáp, đem tâm mê mà nói giác – giác cũng thành mê
 43.  43. Thí dụ mắt bệnh, các thứ hư dối không thật
 44.  44.Dụ vàng và quặng để nói thành Phật rồi không thành vô minh trở lại
 45.  45. Chỉ tánh viên giác lìa tất cả tình thức đối đãi ( hết kỳ 7)
 46.  46. Quở trách đem tâm phân biệt mà hỏi đều chẳng đúng
 47.  47. Quở trách đem tâm phân biệt mà hỏi đều chẳng đúng
 48.  48. Kệ lặp lại chương Kim Cang tạng
 49.  49.Chương Di Lặc, ngài Di Lặc thưa hỏi
 50.  50. Phật khen ngợi và hứa đáp
 51.  51. Phật chánh đáp câu hỏi thứ nhất
 52.  52.Đáp câu hỏi thứ hai
 53.  53.Nói nhân duyên Bồ tát thị hiện ở thế gian ( hết kỳ 8)
 54.  54. Đáp câu hỏi thứ ba ( có bao nhiêu chủng tánh)
 55.  55. Đáp câu hỏi thứ ba ( có bao nhiêu chủng tánh)
 56.  56. Đáp câu hỏi thứ tư và kết lại
 57.  57.Kệ lặp lại, hết chương Di Lặc
 58.  58. Chương Thanh Tịnh Tuệ, ngài Thanh Tịnh Tuệ thưa hỏi
 59.  59.Phật khen ngợi và hứa đáp
 60.  60. Tánh viên giác vốn không sai biệt mà tùy duyên hiện sai biệt
 61.  61. Phàm phu tùy thuận tánh viên giác ( hết kỳ 9)
 62.  62. Bồ tát tâm hiện tùy thuận tánh viên giác
 63.  63. Bồ tát thập địa tùy thuận tánh viên gíac
 64.  64.Như Lai tùy thuận tánh viên giác
 65.  65.Kết lại
 66.  66. Kệ trùng tuyên chương thanh tịnh tuệ
 67.  67.Ngài Oai Đức tự tại thưa hỏi
 68.  68.Phật khen ngợi và hứa đáp
 69.  69.Phật chánh đáp có 3 thứ
 70.  70.XAMATHA (hết kỳ 10)
 71. 71.TAM MA BÁT ĐỀ
 72. 72.THIỀN NA
 73. 73. Tổng kết lợi ích
 74. 74.Kệ lặp lại ( Hết chương Oai đức Tự tại)
 75. 75.Chương Biện Âm – Ngài Biện Âm thưa hỏi
 76. 76.Phật khen ngợi và hứa đáp
 77. 77.Phật chánh đáp
 78. 78.Riêng tu chỉ - quán – thiền
 79. 79. Luân 4-10: Tu chỉ - quán – thiền xen nhau lấy chỉ làm đầu
 80. 80.Luân 11-17: Tu chỉ - quán – thiền xen nhau lấy quán quán đầu
 81. 81. Luân 18-24: Tu chỉ - quán – thiền xen nhau lấy thiền quán đầu
 82. 82. Luân 25: Viên tu cả 3 thứ
 83. 83. Phật tóm kết
 84. 84. Kệ lặp lại Chương Biện Âm ( Hết kỳ 11)
 85. 85. Ngài Tịnh Chư Nghiệp Chướng thưa hỏi ( Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng)
 86. 86.Phật khen ngợi và hứa đáp
 87. 87.Phật chánh đáp do 4 tướng chướng đạo
 88. 88. Phật chánh đáp do 4 tướng chướng đạo
 89. 89. Ngã tướng
 90. 90.Nhân tướng
 91. 91.Chúng sanh tướng
 92. 92. Thọ mạng tướng
 93. 93. Tóm kết lý do chướng đạo ( Hết kỳ 12)
 94. 94. Tóm kết lý do chướng đạo ( Hết kỳ 12)
 95. 95. Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng kệ lặp lại
 96. 96.Chương Phổ Giác
 97. 97. Phật Chánh đáp về cầu thiện tri thức
 98. 98. Phật Chánh đáp về cầu thiện tri thức
 99. 99 Phật Chánh đáp về cầu thiện tri thức
  1. 101. Nói pháp trừ bốn bệnh.
  2. 102. Kết về tu hành trừ bệnh và phát tâm
  3. .103 Kết về tu hành trừ bệnh và phát tâm
  4. .104 Kệ lặp lại
  5. . 106.Chương Viên Giác
  6. 107.Ba phép tịnh quán
  7. 106.Người độn căn tu…
  8. 108. Chương Hiền Thiện Thủ Bồ Tát
  9. 109.. Ý nghĩa Viên Giác
  10. 110. Phật và Bồ Tát đều nhập định
  11. 111. Phật chỉ rõ cái vô minh
  12. 112.Tu hành như huyễn
  13. 113.Phương tiện sai biệt
  14. 114.Trừ ái dục yêu ghét trừ bốn tướng
  15. 115. Ba phép viên giác tam quán.

 

 

Mô tả

Pháp âm

Tìm kiếm

Lịch

Thống kê truy cập

 • Lượt truy cập: 84062
 • Online: 25