Cung rước pháp thân xá lợi tóc của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni – Thiền viện Sùng Phúc

0
56

Một phúc duyên lành thù thắng, ngày mùng 3/2 Giáp Ngọ nhằm ngày 3/3/2014, chư tôn đức Tăng Ni cùng Phật tử thuộc đạo tràng Trúc Lâm Sùng Phúc ( Long Biên- Hà Nội) có thắng duyên được cung rước pháp thân xá lợi tóc của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni về tôn trí tại Thiền viện Sùng Phúc để hàng ngày toàn thể Tăng, Ni, Phật tử được chiêm bái, lễ lạy, cúng dường noi theo gương hạnh của Đức Phật, học theo gương hạnh của Đức Phật, sống theo gương hạnh của Đức Phật, phát bồ đề tâm, tinh tiến tu hành sớm được Giác ngộ giải thoát.

Vì lòng từ bi vô lượng, Đức Bổn Sư đã lưu lại xá lợi để sau này khi Phật không còn tại thế chúng sinh vẫn có được duyên lành chiêm bái và đỉnh lễ cúng dường Ngài hàng ngày.

Trong Kinh Sư Tử Hống, Đức Phật dạy: “Dù là bây giờ cúng dường Như Lai, hay mai sau cúng dường Xá lợi, công đức tích tụ ngang bằng như nhau và gặt hái quả ngang bằng như nhau”. Kinh Kim Quang Minh, Đức Phật dạy: “Xá lợi là thành quả của sự huân tu Giới Định Tuệ, không dễ gì có được, đó là Phước điền tối thượng”. Cho nên thời Phật không còn tại thế thì đảnh lễ Xá lợi Phật cũng như đang được diện kiến Đức Phật tại thế, chiêm bái cúng dường Xá lợi Phật cũng như đang được chiêm bái cúng dường Phật tại thế.

Vì vậy, hôm nay với phúc duyên thù thắng được cung rước kim thân xá lợi tóc Đức Phật, CTV trang tin xin được chia sẻ duyên lành này tới toàn thể đại chúng những hình ảnh cung nghinh rước pháp thân xá lợi tóc để mọi người cùng hoan hỷ chiêm bái hoặc có thể trực tiếp đến Thiền viện Sùng Phúc đảnh lễ cúng dường Kim thân xá lợi tóc của Đức Bổn Sư.

Một số hình ảnh trong buổi lễ cung rước:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here