BAN LÃNH ĐẠO THIỀN VIỆN

0
168

Giới thiệu ban lãnh đạo Thiền viện Sùng Phúc

BAN LÃNH ĐẠO THIỀN VIỆN SÙNG PHÚC

CỐ VẤN                  Thượng Tọa THÍCH THÔNG QUÁN
TRỤ TRÌ                  Thượng Tọa THÍCH TÂM THUẦN
PHÓ TRỤ TRÌ 1         Đại Đức THÍCH TÂM CHÁNH
PHÓ TRỤ TRÌ 2         Đại Đức THÍCH TỈNH THIỀN
QUẢN CHÚNG           Đại Đức THÍCH THIỆN TÀI
THƯ KÝ                    Đại Đức THÍCH MINH QUANG 
THỦ BỔN                 Đại Đức THÍCH KIẾN NGỘ

BAN CHỨC SỰ

TRI KHÁCH              Đại Đức THÍCH NHẪN HẠNH
TRI SỰ                   Đại Đức THÍCH NHẪN CHÁNH
TRI KHỐ                 Đại Đức THÍCH PHƯỚC THIỀN
HƯƠNG ĐĂNG         Đại Đức THÍCH ĐỨC DIỆU

BAN GIÁO THỌ

Thượng Tọa THÍCH THÔNG QUÁN
Thượng Tọa THÍCH TÂM THUẦN
Thượng Tọa THÍCH THÔNG CHÂU
Đại Đức THÍCH TÂM CHÁNH
Đại Đức THÍCH TỈNH THIỀN
Đại Đức THÍCH TỈNH NGHIÊM
Đại Đức THÍCH THIỆN TÀI
Đại Đức THÍCH QUẢNG ÁNH
Đại Đức THÍCH CHÍ KIỆT
Đại Đức THÍCH CHÍ TRƯỜNG
Đại Đức THÍCH NGUYỆN CHÁNH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here