Các bài giảng ngắn 2015 (16 bài)

0
59

Danh sách bài giảng:

 1. Sống không khoảng cách
 2. Tôn chỉ tu hành xả bỏ
 3. Tất cả đang từ giã bạn
 4. Bỏ đói sáu căn
 5. Đường mê nẻo giác
 6. Quên gia đình riêng sống với gia đình chung
 7. Lục Tổ nói về Bát Nhã
 8. Đức Phật là người cày ruộng
 9. Sống với tử thi
 10. Tâm làm nên tất cả
 11. Coi chừng cái tâm trộm
 12. Ngã ái là gì
 13. Phiền não từ đâu có
 14. Lắng nghe ngôn ngữ của pháp
 15. Sống không phóng dật
 16. Đời người chỉ thế thôi